Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013

Kazalo

Št. 354-17/2013 Ob-3707/13 , Stran 2615
Št. 354-17/2013 Ob-3707/13
Spremembe
Na podlagi 10. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08 in 3/13) in Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2013 (Uradni list RS, št. 10/12, 7/13 in 44/13) Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice objavlja spremembo javnega razpisa za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 63/13 z dne 26. 7. 2013. Prva alineja točke III. 2. Javnega razpisa za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 63/13 z dne 26. 7. 2013 se spremeni tako, da se glasi: »– za sofinanciranje upravičenih stroškov je pogoj, da se objekt nahaja na območju Občine Brežice,« Peta alineja točke III. 2. se spremeni tako, da se glasi: »– v primeru kasnejše izgradnje kanalizacije se prijavitelj v skladu z obstoječim občinskim Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 40/09, 54/10, 87/11 in 104/11) obvezuje priključiti na javno kanalizacijo,« Točka III. 3. se spremeni tako, da se glasi: »3. Delež sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov investicije. Kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem sredstva sorazmerno (linearno) znižala.« Prvi stavek točke III. 4. se spremeni tako, da se glasi: »Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 10. 2012 do oddaje vlog oziroma do 25. 10. 2013 in se jih izkazuje s kopijami računov.« Točka IV. se spremeni tako, da se glasi: »Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Brežice za leto 2013, pod proračunsko postavko 7971 sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN), in sicer v višini 50.000,00 EUR.« Točka V. 5. se spremeni tako, da se glasi: »5. Računi o nakupu male čistilne naprave in njeni vgradnji ter potrdila o plačilu. V primeru, da je prijavitelj z izvajalcem oziroma dobaviteljem sklenil dogovor o odloženem plačilu ali plačilu na obroke mora prijavitelj dostaviti tudi ustrezno listino, na podlagi katere bo mogoče dodeljena sredstva nakazati neposredno dobavitelju oziroma izvajalcu.« V točki VII. se na koncu četrtega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »V okviru postopka ocenjevanja vlog bo komisija opravila tudi ogled vgrajene male komunalne čistilne naprave na terenu.« V točki VII. se besedilo sedmega odstavka spremeni tako, da se glasi: »Nakazilo sredstev se izvrši v letu 2013.« V točki IX. se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Dodatne informacije posreduje Dejan Rostohar, tel. 07/620-55-62, e-mail: dejan.rostohar@brezice.si, v času uradnih ur.«
Občina Brežice

AAA Zlata odličnost