Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2013 z dne 6. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2013 z dne 6. 9. 2013

Kazalo

Št. 478-002/2013-01 Ob-3524/13 , Stran 2548
Št. 478-002/2013-01 Ob-3524/13
Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) in Letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2013 in dopolnitvami, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin na območju poslovno logistične cone Videm
1. Naziv in sedež organizatorja javnih ponudb: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi komisija, ki jo imenuje predstojnik občine. 2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja Občine Videm. 3. Opis predmeta prodaje Parcele na območju poslovno logistične cone Videm so razdeljene na posamezne enote, ki jih je mogoče združiti za potrebe opravljanja dejavnosti. Parcele se nahajajo ob lokalni cesti LC 328241 Ptuj – Tržec in niso komunalno opremljene. Komunalno opremo bo zgradila prodajalka. V ceno ni zajet komunalni prispevek. Prodajajo se naslednje nepremičnine: a) parc.št. 311/25 neplodno, v izmeri 2107 m2, b) parc.št. 311/26 neplodno, v izmeri 2019 m2, c) parc.št. 311/27 neplodno, v izmeri 2072 m2, d) parc.št. 310/5 neplodno, v izmeri 148 m2, e) parc.št. 310/6 neplodno, v izmeri 127 m2. Iz Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Videm – spremembe in dopolnitve 2007 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2009) je razvidno, da se vse parcele nahajajo v območju P18-M1, ki je namenjeno poslovnim, storitvenim, skladiščnim, trgovskim in turističnim dejavnostim. Te dejavnosti pa še niso dokončno opredeljene, niti jih ni zaželeno pretirano omejevati. Podane so osnovne usmeritve za organiziranost področja, dovoljene pa bodo le ekološko sprejemljive dejavnosti. Nepremičnine so opredeljene v Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Videm za leto 2013. Izhodiščna cena za m2 zemljišča znaša 19,00 EUR z DDV. 4. Ogled nepremičnin Interesenti za nakup nepremičnin si lahko nepremičnino ogledajo na podlagi predhodnega dogovora en dan pred potekom roka za oddajo ponudbe. Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin lahko pokličete na tel. 02/761-94-06, Marjetka Šibila. Priloge k temu javnemu zbiranju ponudb in ostala dokumentacija je dostopna na internetni strani Občine Videm (obcina.videm.si). 5. Pogoji prodaje a) Nepremičnina se prodaja po številki parcele po sistemu videno – kupljeno. b) Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, tistemu, ki bo ponudil najvišjo ceno, to je višjo ali enako izhodiščni ceni in ga bo izbrala pristojna komisija. c) Podpis pogodbe in plačilo: Kupec (najugodnejši ponudnik) in prodajalec v roku 15 dni po izdanem sklepu o izbiri ponudnika skleneta pogodbo, na podlagi katere se kupcu izda račun za predplačilo v višini 20% vrednosti nepremičnine, ki jo je vplačal kot varščino v postopku javnega zbiranja ponudb in račune za obročno odplačilo kupnine za preostali del kupnine. V pogodbi se določi, da se plačilo varščine vračuna v ceno celotne kupnine, cena nepremičnine, rok do katerega bo potrebno plačati celotno kupnino. Kolikor kupec ne poravna zneska iz pogodbe na način in roku določenem s pogodbo, se pogodba šteje za nično brez izvedbe posebnega postopka. Kupec plača kupnino, davek na dodano vrednost v višini 22%, stroške zemljiškoknjižnega prenosa in vse ostale stroške povezane s sklenitvijo pogodbe. Po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stroškov bo prodajalec izdal kupcu zemljiškoknjižno dovolilo in overil pogodbo, tako da bo lahko kupec na podlagi overjene pogodbe in dovolila predlagal vpis v zemljiško knjigo. Vzorec pogodbe (priloga)-dostopen na: »obcina.videm.si« 6. Pogoji za udeležbo pri prodaji parcel na območju poslovno logistične cone Videm: Ponudbe lahko predložijo domače in tuje fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 20% od izhodiščne cene celotne parcele, za katero vlagajo ponudbo (cena parcele se izračuna tako, da se izhodiščna cena na m2 (19,00 EUR) pomnoži s površino parcele, za katero se vlaga ponudba) na TRR Občine Videm, št.: 0133 5010 0017 246, sklic 00 194 003, Banka Slovenije. Pisna ponudba mora vsebovati: – naziv kupca in točen naslov, telefonsko številko, – navedbo številke parcele in površino parcele za katero se daje ponudba ponujeni znesek na m2, ki je lahko višji ali enak izhodiščni ceni, – podatke o načrtovani vrsti dejavnosti. Ponudniki morajo k ponudbi priložiti: – idejno zasnovo s skico predvidene gradnje; – potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR (številko banke in številko računa) za primer vračila varščine; – fizične osebe morajo priložiti kopijo osebne izkaznice ali potnega lista in davčno številko; – samostojni podjetniki morajo priložiti priglasitveni list iz AJPES; – pravne osebe, ki so registrirane v RS, morajo priložiti originalni izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in civilno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in civilno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega bančnega računa); – pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo priložiti notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javnega zbiranja ponudb; – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje; – pisno izjavo, da ponudba velja 60 dni od poteka roka za oddajo ponudb. 7. Postopek Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele po pošti ali bodo osebno oddane v zaprtih kuvertah z napisom »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – Za obrtno cono«, na naslov: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, do 16. 9. 2013. Na zadnji strani mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Osebno dostavljene ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Občini Videm najkasneje do 12. ure. Za pravočasno se šteje tudi pošiljka oddana priporočeno s povratnico po pošti s poštnim žigom na dan, ki predstavlja rok za oddajo ponudbe. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega obveščeni v osmih dneh po izbiri. Ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega za posamezno parcelo, bo varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika za posamezno parcelo. Nadzor nad izvedbo javnega zbiranja ponudb izvaja pristojna komisija. 8. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako najvišjo ceno za isto parcelo, bo komisija za izvedbo in nadzor prodaje občinskega premoženja med temi ponudniki izvedla pogajanja. Odpiranje ponudb in postopek izbora najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor prodaje občinskega premoženja. Odpiranje ponudb bo javno, dne 9. 7. 2013, ob 10. uri. 9. Ustavitev postopka in omejitve: komisija za izvedbo in nadzor prodaje občinskega premoženja si v vsakem primeru pridržuje pravico, da lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi vse do sklenitve pravnega posla. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov. 10. Pravila javnega zbiranja ponudb: javno zbiranje ponudb se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13).
Občina Videm

AAA Zlata odličnost