Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2013 z dne 6. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2013 z dne 6. 9. 2013

Kazalo

Št. 9000-2/2010 Ob-3553/13 , Stran 2543
Št. 9000-2/2010 Ob-3553/13
Svet Centra za socialno delo Ljutomer, na podlagi sklepa 3. korespondenčne seje Sveta CSD Ljutomer, z dne 2. 9. 2013, razpisuje delovno mesto direktorja/direktorice Centra za socialno delo Ljutomer. Za direktorja/direktorico je po določilih 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, Odl. US: U-1-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-1-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP9, 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 114/06 – ZUTPG, 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUJPS ter 28. člena Statuta Centra za socialno delo Ljutomer, lahko imenovan-a kandidat-ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje: – da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu, – 5 let delovnih izkušenj, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. ali: – da ima višjo strokovno izobrazbo skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu, – 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev življenjepisom in vizijo razvoja CSD, v zaprti kuverti na naslov: Center za socialno delo Ljutomer, Rajh Nade ulica 2 A, 9240 Ljutomer, z oznako »Za razpis«. Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od dneva poteka razpisa.
Svet Centra za socialno delo Ljutomer

AAA Zlata odličnost