Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2013 z dne 6. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2013 z dne 6. 9. 2013

Kazalo

Št. 478-17/2013 Ob-3529/13 , Stran 2540
Št. 478-17/2013 Ob-3529/13
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in spremembe) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in spremembe), ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem-zemljišča, v lasti Občine Jesenice, za leto 2013, št. 478-52/2012, sprejetega 22. 11. 2012, skupaj z vsemi spremembami, objavlja naslednjo
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. II. Predmet prodaje: 1. Nepremičnini s parc. št.: – 1383/26, dvorišče, v izmeri 114 m2, k.o. 2175 – Jesenice, – 1387/4, pašnik, v izmeri 168 m2, k.o. 2175 – Jesenice. Nepremičnini s parc. št. 1383/26 in s parc. št. 1387/4, k.o. 2175 – Jesenice sta stavbni zemljišči, ki se nahajata na območju Senožeti, Jesenice – mikrolokacija za stanovanjsko-poslovno stavbo Cesta železarjev 30A. Nepremičnina s parc. št. 1383/26, k.o. 2175 – Jesenice v pretežnem delu leži v ravnini, nepremičnina s parc. št. 1387/4, k.o. 2175 – Jesenice pa predstavlja neurejeno brežino. V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice predmetni nepremičnini ležita v območju J2/S14/2 – ZN, območje za stanovanja in spremljajoče dejavnosti, podrobna namenska raba: C – območje obstoječega stavbnega fonda. Nepremičnini s parc. št. 1383/26 in s parc. št. 1387/4, k.o. 2175 – Jesenice se prodajata izključno skupaj. III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – prodajna pogodba v pisni obliki. IV. Izklicna cena in najnižji znesk njenega višanja Izklicna cena za nepremičnini: – s parc. št. 1383/26, k.o. Jesenice znaša 2.166,00 EUR, – s parc. št. 1387/4, k.o. Jesenice znaša 672,00 EUR, skupaj znaša 2.838,00 EUR. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 20,00 EUR. V. Način in rok plačila kupnine Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od izstavitve računa s strani prodajalca – Občine Jesenice, ki ga bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino. Po plačilu celotne kupnine, šteje se, da je kupnina plačna ko v celoti prispe na račun prodajalca, bo prodajalec kupcu izstavil zemljiškoknjižno dovolilo. VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 25. 9. 2013 ob 15. uri v mali sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. VII. Višina varščine Najkasneje en dan pred javno dražbo morajo dražitelji položiti varščino za nepremičnini s parc. št. 1383/26 in 1387/4, k.o. 2175 – Jesenice v višini 283,80 EUR (10% izklicne cene) na pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije, št.: SI56 01241-0100007593, sklic 18 75400-7221002-47817013 s pripisom »varščina za javno dražbo – nepremičnini s parc. št. 1383/26 in 1387/4, k.o. 2175 – Jesenice«. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun. VIII. Pogoji in pravila javne dražbe 1. Nepremičnini s parc. št. 1383/26 in 1387/4, k.o. 2175 – Jesenice se prodaja po načelu videno-kupljeno. Davek na promet nepremičnin (2% od najvišje izklicane cene), stroške sklenitve pravnega posla (notarska overitev podpisa prodajalca) in stroške zemljiškoknjižne realizacije (stroški priprave in vložitve ZK predloga, preslikava listine, sodna taksa i.d.) plača kupec. 2. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 3. Rok sklenitve pogodbe: Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino. 4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije. Dražitelji se morajo najpozneje 15 minut pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe, ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi: – potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine, – potrdilo pristojnega organa (DURS) iz katerega je razvidno, da ima dražitelj plačane davke in prispevke določene z zakonom, staro največ 15 dni, šteto od dneve objave razpisa, velja za pravne osebe, s.p. in fizične osebe (tujec mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi enakovredna instituciji, od katere se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe, – izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe (glej točko IX.), – morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti overjeno (upravna overitev) pooblastilo za udeležbo na javni dražbi. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše v zapisnik javne dražbe. Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko dražitelj poda najkasneje do zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, ki vodi postopek, odloči takoj. Ne glede na navedeno, kot dražitelj na javni dražbi ne more sodelovati cenilec, ki je ocenil vrednost predmetnih nepremičnin in člani komisije za vodenje javne dražbe ter z njimi povezane osebe (drugi odstavek 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in spremembe)). 5. Izbira najugodnejšega dražitelja: Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj po zaključku javne dražbe sporoči podatke o davčni številki oziroma ID številki za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko, ki se vpišejo v zapisnik. Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub temu opravi, če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnini nista prodani, če eden ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če izklicna cena ni dosežena, je javna dražba neuspešna. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetni nepremičnini. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 6. Ustavitev postopka: Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe. 7. Pravila javne dražbe: Javna dražba se izvaja v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in spremembe) in določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in spremembe). IX. Dodatne informacije o nepremičninah Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin lahko pokličete na tel. 04/586-92-80, in sicer v času uradnih ur od dneva objave javne dražbe do 24. 9. 2013. Vzorec prodajne pogodbe in izjava iz VIII. točke tega razpisa sta dražiteljem na voljo na spletni strani Občine Jesenice (http://www.jesenice.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave).
Občina Jesenice

AAA Zlata odličnost