Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2013 z dne 6. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2013 z dne 6. 9. 2013

Kazalo

Št. 13152 Ob-3547/13 , Stran 2534
Št. 13152 Ob-3547/13
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 – popr., 41/07 – popr., 122/07 Odl. US: U-l-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUJPS, 57/12) upoštevaje določila Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08, 45/11) in 9. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Apače (Uradne objave Občine Apače, lokalni časopis Prepih št. 50/2012), objavlja Občina Apače
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Apače
1. Naziv in naslov naročnika: Občina Apače, Apače 42b, 9253 Apače, tel. 02/569-85-50, faks: 02/569-85-51, e-pošta info@obcina-apace.si. 2. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Apače. 3. Vrsta storitve: Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo in vključuje: – pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih; – gospodinjsko pomoč; – pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. 4. Obseg storitve: predvideni obseg storitve 330 ur. 5. Trajanje koncesije: koncesija se podeli za obdobje 10 let in se lahko podaljša. 6. Predvideni začetek izvajanja: predvideni začetek izvajanja storitve s 1. 1. 2014. 7. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati: – je pravna oseba registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali, da je fizična oseba, ki je v Republiki Slovenije registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, – izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesija (v nadaljevanju storitev), – da ima izdelan podroben program dela za izvajanje storitve, – da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve, – da izkazuje finančno in poslovno sposobnost. 8. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: koncesija se razpisuje za območje celotne Občine Apače. 9. Število koncesij, ki se podeli na javnem razpisu: na javnem razpisu se podeli ena koncesija za območje celotne Občine Apače. 10. Uporabniki storitve, za katere se razpisuje koncesija Uporabniki storitve so občani Občine Apače, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Apače in imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti. Do pomoči so upravičene občani, ki so: – osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje, – osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu, – druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij, – kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje, – hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva. 11. Ureditev delovnih razmerij zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih se urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva. 12. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev, ki so predmet koncesije: Obvezna a) splošna dokazila 1. izjavo, da je pravna oziroma fizična oseba registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije, 2. izjavo, da se strinja z razpisanimi pogoji in da dovoljuje, da se za namen tega javnega razpisa uporabljajo podatki, ki so razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, in da se po potrebi preverijo tudi pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije, 3. izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbornice, 4. organizacijsko shemo s prikazanim številom in strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi izobrazbi ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju ali organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ter izjavo ponudnika, da bo pred začetkom izvajanja storitve zaposlil neposredne izvajalce storitve, ki so to delo do podelitve koncesije opravljali na območju Občine Apače pri zadnjem izvajalcu, v skladu s standardi, normativi ter veljavno zakonodajo, 5. projekcijo finančnega poslovanja za petletno obdobje z izkazom denarnih tokov v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 26 po različici I, 6. izjavo o lastništvu prostorov s podatki o nepremičnini po stanju iz zemljiškoknjižnega vpisa s priloženo pogodbo o lastništvu ali izjavo o najemu objekta ali prostora s priloženo najemno pogodbo ali leasing pogodbo za objekt ali prostor za nedoločen čas z odpovednim rokom najmanj 1 leta ali za določen čas, ki ne sme biti krajši od trajanja zaprošene koncesije ali za določen čas za največje obdobje, ki ga dovoljujejo predpisi, ki urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnostih, z možnostjo podaljšanja, če je najemodajalec država ali lokalna skupnost. Objekt mora izpolnjevati minimalne tehnične pogoje v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev, 7. izjavo, da prevzame izvajalce programa, 8. izjavo o lastništvu vozil, 9. ponudbo cene z izračunom cene za socialnovarstveno storitev, oblikovano po metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev oziroma izračun cene za socialnovarstveno storitev, oblikovan v skladu s poskusno določenimi normativi; 10. program dela izvajanja storitve, 11. bančno garancijo za resnost ponudbe, 12. izjavo, da prevzame uporabnike programa. b) Finančna in poslovna dokazila: 1. letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih 3 let, 2. bonitetno informacijo AJPESa in sicer: 3. BON – 2 za gospodarske družbe, za pravne osebe javnega prava in zasebnega prava ali 4. BON – 1/SP za samostojne podjetnike, 5. izjavo ponudnika o njegovi poslovni ustreznosti, 6. izjavo o morebitnih posojilih, ki so bila najeta za graditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov za izvajanje storitve, 7. izjavo o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih pravicah na teh objektih oziroma prostorih ali izjavo, da hipoteka in druge stvarne pravice na teh objektih oziroma prostorih ne obstajajo, 8. izjavo o morebitnih drugih obveznostih. 13. Rok za prijavo na javni razpis: prijava na javni razpis mora biti vložena najpozneje do 30. 9. 2013 na naslov »Občina Apače, Apače 42b, 9253 Apače«. Za pravočasno vloženo se šteje vloga, ki je bila prejeta s strani ponudnika najpozneje do 30. 9. 2013 do 12. ure. 14. Kriteriji in merila za izbiro med ponudbami: – cena storitve na efektivno uro – do 70 točk; – program dela – do 10 točk; – reference ponudnika – do 10 točk, – oddaljenost sedeža oziroma izpostave izvajalca od območja Občine Apače – do 10 točk. 15. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe odgovorno osebo za dajanje informacij v času objave javnega razpisa: na podlagi izvedenega javnega razpisa podeli koncesijo najugodnejšemu ponudniku z upravno odločbo občinska uprava. 16. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času objave javnega razpisa: pristojna oseba za dajanje informacij je Janja Pintarič, višja svetovalka I za družbene dejavnosti, tel. 02/569-82-50, e-posta: info@obcina-apace.si. 17. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu naročnika in na spletni strani Občine Apače: www. obcina-apace.si. 18. Oprema vloge: ponudnik mora svojo vlogo na javni razpis oddati v zaprti ovojnici na naslov »Občina Apače, Apače 42b, 9253 Apače« s pripisom »Prijava na javni razpis – Pomoč družini na domu – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in točen naslov ponudnika. 19. Dopolnitev oddanih ponudb: ponudnik lahko svojo ponudbo spreminja do 30. 9. 2013 do 12. ure. Vse prejete dopolnitve po 30. 9. 2013 bo naročnik s sklepom zavrgel. Dopolnitev ponudbe mora biti predložena do roka in način, kot to velja za ponudbo in z dodatno oznako »Dopolnitev ponudbe«. 20. Datum odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 1. 10. 2013 ob 8. uri, v sejni sobi občinske uprave Občine Apače. Odpiranje ponudb je javno in se ga lahko udeleži vsak ponudnik na javnem razpisu, kar obvezno izkaže s pisnim pooblastilom ponudnika. Komisija na odpiranju ponudb ugotavlja pravočasnost in pravilnost ponudbe ter ponujeno ceno. Nepravočasno prispelih vlog komisija ne odpira in jih zaprte vrne ponudniku.
Občina Apače

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti