Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2013 z dne 6. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2013 z dne 6. 9. 2013

Kazalo

Št. 13274 Ob-3519/13 , Stran 2533
Št. 13274 Ob-3519/13
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah (v nadaljevanju: prodajalec) na podlagi 46. člena Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem držav in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 – Odl.US, 38/10 – ZUKN) objavlja
razpis za javno zbiranje ponudb
za nakup 1.312 delnic družbe Nigrad, komunalno podjetje,d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor
1. Prodajalec objavlja razpis z namenom pridobitve ponudb v postopku javnega zbiranja ponudb za prodajo 1.312 delnic družbe Nigrad d.d. 2. Predmet prodaje je paket 1.312 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Nigrad d.d. brez nominalnega zneska v nematerializirani obliki, kar predstavlja 0,30% izdanih delnic družbe. Postopek prodaje delnic naložbe bo potekal v eni fazi, z najvišjo ceno kot edinim kriterijem izbora. 3. Ponudniki morajo oddati zavezujoče ponudbe, podpisane s strani odgovorne osebe, ki morajo vsebovati: ceno za nakup 1.312 delnic (cena na delnico in zmnožek (cena/delnico x 1312), to je kupnina) in podatke o ponudniku (naziv, naslov, davčna in matična številka, TRR, odgovorna oseba). 4. Ponudniki pošljejo ali izročijo svoje ponudbe na naslov: Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Komisija za vodenje postopka prodaje finančnega premoženja, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Rok za predložitev zavezujočih ponudb je do 19. 9. 2013 do 12. ure, v izvirniku, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ponudba za Nigrad d.d. – Ne odpiraj«. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za predložitev ponudb, bo komisija zavrgla in o tem obvestila ponudnika. 5. Komisija bo opravila izbor ponudnikov na podlagi kriterija za vrednotenje ponudb. Edini kriterij je najvišja ponujena cena. 6. Ob oddaji ponudbe so ponudbeniki zavezani plačati varščino v višini 1.000,00 EUR na transakcijski račun prodajalca: IBAN SI56 0140 4010 0020 461, sklic: 00 751000. Izbranemu ponudniku bo plačana varščina všteta v plačilo kupnine, ostalim pa brez obresti vrnjena najkasneje v 30 dneh od dneva izbora. 7. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove vse ponudnike ali pa samo nekatere, da dopolnijo ponudbe ali pogajanja. Prav tako lahko komisija brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek ali pogajanja s posameznim ponudnikom ali vsemi, ne da bi navedla razloge. 8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ponudbo, ali s katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena oziroma lahko župan na predlog komisije ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. 9. Z izbranim ponudnikom se sklene pogodba najkasneje v 30 dneh od dneva izbora. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v roku, prodajalec zadrži njegovo varščino. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od dneva sklenitve pogodbe. 10. Kontaktne osebe za dodatne informacije so: Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Srečko Aleksander Padovnik, tel. 02/729-50-20, e-pošta: direktor@sv-trojica.si.
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

AAA Zlata odličnost