Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2013 z dne 6. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2013 z dne 6. 9. 2013

Kazalo

Št. 440/2013 Ob-3517/13 , Stran 2531
Št. 440/2013 Ob-3517/13
Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 – Odl. US, 4/10, 20/11, 100/11 – Odl US), 5. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012), sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2013 in 19/2013) in Programa kulture Občine Prevalje za leto 2013, Občina Prevalje objavlja
javni razpis
za izbor izvajalca kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2013«
I. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje. II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izbor izvajalca kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2013«, ki se bo predvidoma odvijal v času od 7. do 20. novembra 2013 in se bo sofinanciral iz proračuna Občine Prevalje. III. Področja kulturnega projekta, ki so predmet javnega razpisa: Iz proračuna Občine Prevalje se bo sofinanciral kulturni projekt »Sušnikovi dnevi 2013«. Za sofinanciranje kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2013« lahko kandidirajo izvajalci, če izkažejo: – vsebinsko vezanost projekta na območje Občine Prevalje, – vsebinsko vezanost projekta na življenje in delo našega rojaka dr. Franca Sušnika, – da projekt ne more biti predmet programa redne ljubiteljske kulturne dejavnosti, – da za projekt obstaja širši družbeni interes, – da projekt sodi na področje ljubiteljske kulturne dejavnosti, kar pomeni, da se projekt smatra kot ljubiteljski, kolikor ocenjena vrednost prostovoljnih ur v celotni vrednosti projekta znaša 80% vrednosti projekta, – da je projekt nekomercialne narave, – da bo projekt v celoti izveden v tekočem letu, – da bo projekt izveden v Občini Prevalje, – da za isti projekt ni vložil vloge že drugi prijavitelj in – da zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70% celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta. Projekti nakupa osnovnih sredstev in opreme niso predmet sofinanciranja iz občinskega proračuna. IV. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu: Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci kulturnih projektov: a) kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, – da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih programov oziroma kulturnih projektov, – da na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto, – da imajo urejeno evidenco članstva ter evidenco o plačani članarini; b) javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Prevalje, katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje, za kulturne programe oziroma projekte, ki presegajo osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda in niso financirani na podlagi letne pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo zagotovljene ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za kakovostno izvedbo projekta. V. Posebni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu Za sodelovanje na javnem razpisu morajo izvajalci izpolnjevati posebne pogoje, in sicer: – da ne prijavijo projekta, ki je že bil izbran na javnih razpisih občine in je sofinanciran iz proračuna občine; – da prijavljajo kulturni projekt z uravnoteženo finančno zgradbo (odhodki = prihodki, zaprošena sredstva pa ne smejo biti višja od okvirne razpisane vrednosti); – da pri načrtovanju predstavitve projekta upoštevajo prostorske, kadrovske in finančne zmožnosti za realizacijo kulturnega projekta; – da imajo izkušnje z organiziranjem podobnih kulturnih projektov (organizacijo vsaj 5 podobnih prireditev v zadnjih petih letih). Izvajalci projektov glede izpolnjevanja posebnih pogojev predložijo ustrezna dokazila oziroma podajo podpisano izjavo na obrazcih iz razpisne dokumentacije. VI. Merila in kriteriji za vrednotenje projektov: projekti ljubiteljske kulture, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012). Za sofinanciranje iz občinskega proračuna je lahko izbran kulturni projekt, ki bo v postopku vrednotenja dosegel najmanj 50% vseh možnih točk. VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje kulturnega projekta Sredstva za sofinanciranje kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2013« so zagotovljena v sprejetem proračunu občine za leto 2013 na postavki 43041849/412000 Sušnikovi dnevi v višini 3.043 €. Projekt mora biti v celoti izveden v letu 2013. Dodeljena sredstva za sofinanciranje kulturnega projekta morajo biti porabljena v letu 2013. VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija Vloga za sofinanciranje kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2013« mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija obsega: prijavne obrazce, merila in kriterije za dodelitev sredstev ter vzorec pogodbe. Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času uradnih ur, od objave do izteka roka javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani, www.prevalje.si. IX. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo v času uradni ur na Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, na tel. 02/824-61-21. X. Razpisni rok in način oddaje prijav Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti osebno v tajništvu občine ali po pošti najpozneje do 30. 9. 2013 na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom »Prijava na javni razpis – Ne odpiraj!« in z oznako: »Kulturni projekt Sušnikovi dnevi 2013«. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti ali tega dne do 14. ure oddana v sprejemno pisarno Občine Prevalje. Na ovojnici mora biti napisan naziv in naslov izvajalca programa in naslov prejemnika (Občina Prevalje). XI. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog bo komisija opravila 2. 10. 2013, ob 8. uri, v sejni sobi Občine Prevalje. Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranim izvajalcem kulturnega projekta bo občina sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta za leto 2013.
Občina Prevalje

AAA Zlata odličnost