Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2013 z dne 6. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2013 z dne 6. 9. 2013

Kazalo

Št. 235/2013 Ob-3516/13 , Stran 2530
Št. 235/2013 Ob-3516/13
Na podlagi prvega odstavka 13. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – UPB1; v nadaljevanju ZLD) v zvezi z drugim odstavkom 2. člena in prvim odstavkom 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 77/08 – ZDZdr in 40/12 – ZUJF) in Predhodnega soglasja Mestnega sveta Mestne občine Maribor k pričetku postopka javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti v Mestni občini Maribor, na območju MČ Koroška vrata, objavlja Mestna občina Maribor
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti
1. Koncedent: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. 2. Predmet koncesije: koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Mestne občine Maribor, s sedežem v MČ Koroška vrata. 3. Začetek in čas trajanja izvajanja koncesije: koncesija se podeljuje za določen čas, to je za dobo 25 let. Koncesionar mora pričeti z izvajanjem lekarniške dejavnosti v roku enega leta po pravnomočnosti koncesijske odločbe. Koncedent ni dolžan zagotavljati koncesionarju nobenih sredstev za opravljanje javne službe. Prostore za opravljanje lekarniške dejavnosti zagotovi koncesionar. Lekarniška dejavnost se bo opravljala v MČ Koroška vrata. 4. Prijava na javni razpis Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje: a) Zakonsko predpisani pogoji: – je magister farmacije in izpolnjuje splošne pogoje za sklenitev delovnega razmerja, – ima opravljen strokovni izpit, – obvlada slovenski jezik, – mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje poklica oziroma lekarniške dejavnosti (potrdilo ne sme biti starejše od treh mesecev), – magister farmacije, ki je za več kot tri leta prekinil delo v lekarniški dejavnosti, mora imeti opravljen tudi ustrezen preizkus znanja; način in vsebino preizkusa znanja predpiše s splošnim aktom lekarniška zbornica, – ni v delovnem razmerju oziroma mu bo z začetkom izvajanja koncesije delovno razmerje prenehalo, – ima zagotovljene vse pogoje, skladno z določili Pravilnika o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 39/06). b) Drugi pogoji: – prijavitelj pripravi in predloži program izvajanja lekarniške dejavnosti za čas trajanja koncesije, – prijavitelj mora izvajati dejavnost, ki je predmet koncesije, najmanj v okviru predpisanih standardov in normativov in v skladu z zastavljenim programom, – lokacija lekarne v koncesiji mora biti v MČ Koroška vrata, – da bo zagotovil obratovanje lekarne najmanj 40 ur na teden, od tega ob sobotah najmanj 4 ure (odpiralni čas lekarne mora biti prilagojen delovnemu času zdravniške dejavnosti v Mestni občini Maribor), – da ima zagotovljene ustrezne kadre, – prijavitelj lahko nudi prebivalcem poleg osnovne lekarniške dejavnosti tudi dodatne dejavnosti, ki jih skladno z Zakonom o lekarniški dejavnosti lahko opravlja. 5. Merila za ocenitev ponudb Za izbiro najugodnejšega ponudnika bodo uporabljena naslednja merila za ocenjevanje ponudb: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja. Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije. 6. Oddaja vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih, priložene mora imeti vse zahtevane izjave in obvezne priloge oziroma dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo na Mestni občini Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, vložišče ali jo natisnejo s spletne strani Mestne občine Maribor – http://www.maribor.si. Vlogo je potrebno v zaprti ovojnici predložiti na naslov: Mestna občina Maribor – vložišče, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, s pripisom: »Ne odpiraj – Koncesija za lekarno«. Na ovojnici mora biti navedba prijavitelja. Rok oddaje je, ne glede na način dostave, do vključno 7. 10. 2013, do 12. ure. Prepozno prispele vloge bodo zavržene. Dopolnjevanje vlog je možno v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. 7. Kontaktna oseba za dajanje informacij in pojasnil: Liljana Zorko, v Sektorju za zdravstvo in socialno varstvo mestne uprave Mestne občine Maribor, e-mail: lilijana.zorko@maribor.si. 8. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Odpiranje vlog bo dne 7. 10. 2013 ob 13. uri, v prostorih Mestne občine Maribor, soba št. 209. Odpiranju vlog lahko prisostvujejo le prijavitelji. Koncedent bo koncesijo podelil po pridobitvi mnenja Lekarniške zbornice Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter soglasja Ministrstva RS za zdravje. Prijavitelji bodo o odločitvi izbire koncesionarja pisno obveščeni.
Mestna občina Maribor

AAA Zlata odličnost