Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2013 z dne 6. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2013 z dne 6. 9. 2013

Kazalo

Št. 014-4/2010-17 Ob-3543/13 , Stran 2525
Št. 014-4/2010-17 Ob-3543/13
Na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (OKO, Uradne objave, št. 14/2003), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške v kmetijskem sektorju (Uradni list RS, št. 122/07) in Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške v gospodarstvu (Uradni list RS, št. 43/07) objavlja Javni sklad malega gospodarstva Goriške
javni razpis
neposrednih posojil v letu 2013 za pospeševanje razvoja kmetijstva v Mestni občini Nova Gorica, Občini Brda, Občini Kanal, Občini Miren - Kostanjevica, Občini Renče - Vogrsko in Občini Šempeter - Vrtojba
I. Predmet razpisa: dodelitev dolgoročnih posojil za naložbe v osnovno kmetijsko dejavnost in dopolnilne dejavnosti na kmetiji. II. Namen razpisa: posodabljanje in razvoj kmetijskih gospodarstev. III. Višina razpisanih sredstev: 200.000 EUR. IV. Splošni pogoji Na razpis se lahko prijavijo mikro kmetijska gospodarstva, ki so posojilno sposobna in opravljajo kmetijsko dejavnost (primarna proizvodnja) in/ali gospodarsko dejavnost (dopolnilna dejavnost na kmetiji – predelava in trženje kmetijskih proizvodov ...) na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče - Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju občine ustanovljiteljice), naložba pa bo realizirana na območju občin ustanoviteljic sklada. V. Upravičenci 1. Na področju osnovne kmetijske dejavnosti Na podlagi tega razpisa se posojila dodelijo prijaviteljem, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – prijavitelj- kmetijsko gospodarstvo mora imeti sedež kmetije, prijavitelj-čebelar pa stalno bivališče na območju Mestne občine Nova Gorica ali Občine Brda, Občine Kanal, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče - Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba. Prijavitelj na razpis je nosilec dejavnosti, na katerega se morajo glasiti tudi dokazila o namenski porabi posojila; – prijavitelj (mikro kmetijsko gospodarstvo) mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev; prijavitelj-čebelar mora biti član čebelarskega društva – prijavitelj-kmetijsko gospodarstvo mora imeti najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin v uporabi (GERK); za prijavitelja-čebelarja predhodna določba ne velja, vendar pa mora le-ta po zaključku investicije imeti najmanj 20 panjev; – naložba prijavitelja mora prispevati k izboljšanju splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva ali drugih kmetijskih dejavnosti. Naložba moraj izpolnjevati vsaj enega izmed naslednjih ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali; Do dodelitve posojila na podlagi tega razpisa niso upravičena kmetijska gospodarstva: 1. ki so v preteklosti že prejela sredstva sklada in niso izpolnjevala finančnih obveznosti, 2. ki imajo neporavnane obveznosti do DURS-a, 3. ki so za isto investicijo že prejela sredstva sklada, 4. ki so v finančnih težavah, 5. za nakupe med povezanimi osebami (sorodstveno razmerje), 6. za naložbe za nadomestitev, brez povečanja proizvodne zmogljivosti za najmanj 25% ali brez temeljnega spreminjanja narave proizvodnje ali tehnologije, 7. za drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju uporabe vode za najmanj 25%, 8. za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode. 2. Na področju dopolnilne dejavnosti na kmetiji – predelava in trženje kmetijskih proizvodov Sredstva so namenjena za posojila na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, kot so: predelava in trženje kmetijskih proizvodov (npr. vinarstvo, sadjarstvo...), turizem na kmetiji, obrt povezana s tradicionalnimi znanji ... Na podlagi tega razpisa se posojila dodelijo prijaviteljem, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – prijavitelj na razpis je nosilec kmetijskega gospodarstva, na katerega se morajo glasiti tudi dokazila o namenski porabi posojila, – kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev, – kmetijsko gospodarstvo mora imeti sedež na območju Mestne občine Nova Gorica ali Občine Brda, Občine Kanal, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče - Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba, – investicija mora biti izvedena na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče - Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba, – kmetijsko gospodarstvo mora imeti najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin v uporabi (GERK). Do pridobitve sredstev niso upravičena kmetijska gospodarstva: 1. ki so v težavah, kot jih opredeljujejo Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list EU, C 244 z dne 1. 10. 2004,Uradni list EU, C 157/1 z dne 10. 7. 2009), 2. ki imajo neporavnane obveznosti do DURS-a, 3. za nakupe med povezanimi osebami (sorodstveno razmerje), 4. prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva in niso izpolnjevali finančnih obveznosti, 5. prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva za isto investicijo. Za potrebe tega razpisa se za 1ha primerljive kmetijske površine šteje: 1 ha njiv ali vrtov ali 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, pašnikov ali 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov, pokritih površin v vrtnarstvu, pri pridelavi jagod ali jagodičja, pridelavi gob ali 8 ha gozdov. Prosilec se lahko prijavi na razpis z največ eno vlogo v tč. V.1 – osnovna kmetijska dejavnost in/ali največ eno vlogo v tč. V.2 – dopolnilne dejavnosti na kmetiji-predelava in trženje. VI. Upravičeni stroški, za katere se dodeljujejo posojila Kot upravičeni stroški se upoštevajo stroški naložb v kmetijska gospodarstva, ki se nanašajo na proizvodnjo in/ali predelavo in/ali trženje kmetijskih proizvodov in sicer: – nakup, gradnja ali adaptacija nepremičnin (razen zemljišč) za opravljanje osnovne kmetijske dejavnosti ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji (npr. gospodarska poslopja in drugi objekti za kmetijsko dejavnost, turizem na kmetiji...) Posojila se za investicije v nočitvene kapacitete turističnih kmetij dodelijo ob pogoju, da turistična kmetija zagotavlja, skupaj z investicijo, najmanj tri ločene oziroma samostojne prenočitvene enote, – nakup opreme – osnovna sredstva (kmetijska oprema in oprema za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji). Splošni stroški, kot so stroški pridobivanja projektne dokumentacije, dovoljenj, plačila storitev arhitektov, inženirjev, svetovalcev...….povezanih z naložbo se ne krijejo. VII. Intenzivnost pomoči: a) Posojila sklada predstavljajo državno pomoč, ki se dodeljuje na področju osnovne kmetijske dejavnosti na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednja velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (Uradni list EU, OJ L 358/3 z dne 16. 12. 2006). Inenzivnost pomoči: posojila sklada se dodelijo za upravičene stroške naložbe, za katero prosilec ni prejel državne pomoči iz mednarodnih ali državnih virov in ni v postopku pridobivanja pomoči iz državnih ali mednarodnih virov. Za posamezno naložbo lahko upravičenec združuje sredstva pomoči samo iz občinskih virov in virov sklada, pri čemer višina pomoči za isto naložbo ne sme presegati 40% upravičenih stroškov. b) Posojila sklada predstavljajo pomoč de minimis, ki se dodeljuje na področju dopolnih dejavnosti na kmetiji (predelava in trženje kmetijskih proizvodov, turizem, obrt povezana s tradicionalnimi znanji …………) na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 379/5). Intenzivnost pomoči: posamezni prejemnik lahko pridobi v obdobju 3 proračunskih let iz vseh javnih virov (lokalnih, državnih, mednarodnih) največ 200.000 EUR pomoči, ne glede na obliko in namen pomoči. Za posamezno naložbo, ki je predmet prijave na ta razpis lahko upravičenec združuje sredstva pomoči samo iz občinskih virov in virov sklada. VIII. Obdobje porabe sredstev in rok za predložitev dokazil Za področje osnovne kmetijske dejavnosti se kot upravičeni stroški upoštevajo le tisti stroški naložbe (računi, pogodbe in plačila), ki nastanejo po dnevu izdaje sklepa javnega sklada, s katerim se posojilo odobri. Povračilo davka je upravičen strošek, kolikor upravičenec ni zavezanec za DDV. V primeru, da je upravičenec zavezanec za DDV pa povračilo davka ni upravičen strošek. Rok za predložitev dokazil o namenski porabi se določi v posojilni pogodbi, vendar znaša praviloma največ 3 mesece, od dneva sklenitve posojilne pogodbe. Za področje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji se kot upravičeni stroški upoštevajo stroški naložbe, nastali od 1. 1. 2013 do dneva določenega v posojilni pogodbi.Povračilo davka je upravičen strošek, kolikor upravičenec ni zavezanec za DDV. V primeru, da je upravičenec zavezanec za DDV pa povračilo davka ni upravičen strošek. Rok za predložitev dokazil o namenski porabi se določi v posojilni pogodbi, vendar znaša praviloma največ 3 mesece, od dneva sklenitve posojilne pogodbe. IX. Sklad bo dodeljeval posojila pod naslednjimi pogoji: 1. prijavitelji morajo imeti med viri financiranja najmanj 30% lastnih sredstev, 2. višina odobrenega posojila za osnovno kmetijsko dejavnost: najmanj 4.200 EUR in največ 42.000 EUR, 3. višina odobrenega posojila za dopolnilne dejavosti na kmetiji: najmanj 4.200 EUR in največ 42.000 EUR, 4. letna obrestna mera je 0%, 5. doba vračanja posojila: 5let + 1 leto moratorija na odplačilo glavnice, 5. sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila posojila, 6. prijavitelj mora biti posojilno sposoben, 7. nova posojila se ne odobrijo za refundacijo že odobrenih dolgoročnih bančnih kreditov, 8. pred koriščenjem posojila bo prijavitelj posojilo ustrezno zavaroval. Zavarovanje je možno pri zavarovalnici, z bančno garancijo ali zastavo nepremičnine. Vrednost zastavljene nepremičnine ne sme biti nižja od 2x vrednosti odobrenega posojila. Stroški zavarovanja bremenijo prijavitelja. X. Merila za ocenjevanje Javni sklad bo pri ocenjevanju upošteval merila, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Vse formalno popolne vloge bo ocenila komisija za dodelitev sredstev. XI. Vlogi se priloži dokumentacija, ki jo prosilec uredi po zaporedju od št. 1. do št. 4.: 1. prijavni obrazec za investicije do 50.000 EUR ali 2. prijavni obrazec za investicije nad 50.000 EUR, ki mu morate priložiti poslovni načrt oziroma investicijski program, 3. dokazila o registraciji in finančnem poslovanju: 1. dokazilo o vpisu kmetije v register kmetijskih gospodarstev (Upravna enota), 2. dokazilo o registraciji dopolnilne dejavnosti na kmetiji(predelava in trženje,turizem...…) oziroma vpis v ustrezen register, skladno z veljavnimi predpisi(oddajo samo prosilci, ki prijavljajo investicijo, katera se navezuje na dejavnost iz te točke), 3. posestni list(samo na zahtevo sklada), 4. potrdilo DURS-a o plačanih davkih, 5. izpis prometa na TRR po mesecih za zadnjih 12 mesecev, 6. potrdilo o stanju zadolženosti in rednem poravnavanju obveznosti s strani banke oziroma druge finančne institucije, 4. dokazila glede na vrsto investicije: – pri nakupu opreme (pred)račun ali (pred)pogodba, – pri nakupu poslovnih prostorov (pred)pogodba, – pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov gradbeno dovoljenje oziroma lokacijska, informacija ter (pred)račun investicije oziroma (pred)pogodba z izvajalcem gradbenih del, Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo in dodatna pojasnila ter opravi ogled investicije na “terenu” oziroma v prostorih prijavitelja. XII. Rok za prijavo in odločanje Rok za prijavo je odprt, od dneva objave razpisa do dneva skupne odobritve sredstev, v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do vključno 20. 12. 2013. V primeru, da bodo sredstva porabljena pred 20. 12. 2013, bo Javni sklad objavil zaprtje razpisa na spletni strani Mestne občine Nova Gorica. Vloge, ki bodo prispele po 20. 12. 2013 ali po objavi zaprtja razpisa, se kot prepozne zavržejo. Rok za prijavo: 30. 10. 2013 in 20. 12. 2013. Odpiranje vlog se bo izvedlo v roku 3 delovnih dni, od navedenega datuma za prijavo. Merilo za pravočasno prispelo vlogo do roka prijave, je poštni žig odtisnjen na ovojnici; v primeru osebne izročitve pa datum vpisan na ovojnici pošiljke. Komisija bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge in podala predlog upravi v odločanje. Uprava bo sprejela odločitev najkasneje v 60 dneh, od posameznega roka za prijavo. Vlagatelji, katerih vloge ne bodo popolne, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo v roku dopolnjene (največ 5 dni), se zavržejo. Rezultati razpisa so informacija javnega značaja in bodo objavljeni na spletnem naslovu. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na skladu in spletnem naslovu: www.nova-gorica.si, pod rubriko aktualni razpisi. Informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo prosilci na sedežu sklada ali po tel. 05/335-01-73, 05/335-01-05, 05/335-01-58. Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov Javni sklad malega gospodarstva Goriške, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte v glavno pisarno, št. 36/I. nadstr., s pripisom: Ne odpiraj – Razpis neposrednih posojil 2013 – kmetijstvo.
Javni sklad malega gospodarstva Goriške

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti