Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2013 z dne 6. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2013 z dne 6. 9. 2013

Kazalo

Št. 5441-37/2012/8 Ob-3556/13 , Stran 2517
Št. 5441-37/2012/8 Ob-3556/13
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L št. 210 z dne 31. 6. 2006, str. 25, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (UL L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1080/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02, 110/02 – ZDT-B, 56/03, 61/04, 123/04, 93/05, 89/07 – Odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12 in 21/13 – ZVRS-G), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10 in 110/11 – ZDIU12), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo 2), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013, št. CCI 2007SI16UNS001 z dne 18. 6. 2007, Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, št. CCI 2007SI161PO001 z dne 27. 8. 2007 in spremembe OP RR, Sklep Komisije št. C (2011) 2666 o spremembi Odločbe K (2007) 4080 z dne 19. 4. 2011, Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06), sklepa št. OP RR /2//1/003-0-MIZŠ Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja, o potrditvi instrumenta javni razpis za izbor operacij v Medpodjetniške izobraževalne centre – MIC III, z dne 11. 7. 2013 št. 4300-556/2012/6 in sklepa št OP RR/2/1/003-1-MIZŠ o potrditvi spremembe sklepa št. 4300-556/2012/9 z dne 27. 8. 2013, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izbor operacij za sofinanciranje investicij v Medpodjetniške izobraževalne centre – MIC III
Javni razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013, 2. razvojne prioritete Gospodarska razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve 2.1. Gospodarska in izobraževalna infrastruktura 1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega telesa oziroma izvajalca javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet, namen in cilji javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za izvedbo investicij v izgradnjo, obnovo in nakup tehnološke opreme za izvajanje izobraževanja in usposabljanja v medpodjetniških izobraževalnih centrih – MIC. Namen javnega razpisa: 1. je spodbujanje investicij v izgradnjo, obnovo in posodobitev infrastrukture ter tehnološke opreme za izvajanje dejavnosti v okviru medpodjetniških izobraževalnih centrov. Ti centri predstavljajo podporno opravljanje nalog na področju poklicnega, strokovnega in višješolskega izobraževanja pri izvajanju praktičnega usposabljanja z delom, priprave kandidatov za mojstrske delovodske oziroma poslovodske izpite, za opravljanje praktičnega dela zaključnih izpitov in poklicne mature, potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, 2. je zagotoviti infrastrukturo za usposabljanja zaradi potreb tehnoloških sprememb v delovnih procesih in za zviševanje konkurenčne sposobnosti z razvijanjem novih tehnologij, inovacij in raziskovanj, 3. nuditi podporo malim in srednjim podjetjem, ki se povezujejo z javno izobraževalno mrežo pri izvajanju njihove izobraževalne funkcije s specifičnimi potrebami, ki jih narekuje proizvodni ali storitveni proces, 4. zagotoviti pogoje za usposabljanje brezposelnih, težje zaposljivih skupin na trgu dela in s tem pridobivanje formalno pridobljenega znanja, 5. ustvariti pogoje za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje zaposlenih kadrov in presežnih delavcev. Cilji omenjenega javnega razpisa so zlasti: – izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izvajanja izobraževanj in usposabljanj za učence, dijake, študente, zaposlene, brezposelne, občane ter drugo zainteresirano javnost, – zaposlovanje strokovnjakov različnih profilov,ki bodo usposobljeni, da v teh subjektih podpornega okolja izvajajo usposabljanje strokovne in kompetentne delovne sile, – vzpostavitev infrastrukturnih pogojev za stimulativno izobraževalno okolja, ki bo omogočalo vseživljenjsko učenje in ustvarjalo sinergijske učinke povezovanja gospodarske in izobraževalne sfere za večjo konkurenčnost gospodarstva. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 3.1. Splošni pogoji za kandidiranje Na javnem razpisu lahko kandidirajo: – javni zavodi, ki imajo organizacijsko enoto Medpodjetniški izobraževalni center, ki opravlja dejavnosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in drugih komplementarnih dejavnosti v sodelovanju z vsemi socialnimi partnerji. 3.2. Finančni pogoji za kandidiranje – Vrednost investicijskega projekta po stalnih cenah brez DDV mora presegati 500.000,00 EUR, vendar ne sme biti večja kot 50 mio EUR z vključenim DDV, ker v tem primeru projekte potrjuje Evropska Komisija. – Iz finančne konstrukcije investicijskega projekta mora biti razvidno, da ima prijavitelj zagotovljena vsa finančna sredstva za pokritje investicijskega projekta, tudi za plačilo DDV, ki je neupravičen strošek. Viri finančnih sredstev prijavitelja za pokritje investicijskega projekta so poleg pričakovanih sredstev iz naslova tega javnega razpisa, lastni viri med katere se štejejo tudi krediti pridobljeni pod tržnimi pogoji, javni lokalni viri in zasebni viri. 4. Ostali pogoji – Prijavitelj se zavezuje, da se bo projekt izvajal v Sloveniji in da je skladen s predmetom in namenom javnega razpisa. – Prijavitelj se zavezuje, da se projekt še ni pričel izvajati. Prijavitelj lahko pred izdajo sklepa o odobritvi sredstev na javnem razpisu prične z aktivnostmi za pripravo projektne dokumentacije, ki so nujne za začetek del. Postopek izvedbe javnega naročila za nakup opreme ali izvedbenih del pri investicijskem projektu (prenova, obnova, posodobitev, izgradnja, nakup opreme in montaža opreme) se lahko prične šele po prejetju sklepa o odobritvi sredstev na javnem razpisu. – Prijavitelj mora zagotoviti, da bo projekt zaključen do 31. 12. 2015. Do navedenega datuma mora biti projekt fizično in finančno končan, to pomeni, da morajo biti opravljene vse predvidene aktivnosti (zaključek vseh del in pridobljeno uporabno dovoljenje) ter izvršena vsa plačila. – Prijavitelj se zavezuje, da so v projektu upoštevani horizontalni omilitveni ukrepi OP RR: učinkovitost izrabe naravnih virov, okoljska učinkovitost, trajnostna dostopnost, zmanjševanje vplivov na okolje. – Prijavitelj mora zagotavljati, da bo imela do sofinancirane infrastrukture dostop širša zainteresirana javnost in da bo infrastruktura uporabljena v javnem interesu. – Prijavitelj mora s projektom zagotoviti ustrezno infrastrukturo in tehnološko opremljenost prostorov za izvajanje praktičnega usposabljanja na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja, praktičnega izobraževanja odraslih in usposabljanja za potrebe podjetij kot so na primer: kvalifikacije, prekvalifikacije, izpopolnjevanje in specializacija ter certificiranje in potrjevanje znanj, spretnosti in sposobnosti že zaposlenih in nezaposlenih. Poleg tega mora zagotoviti, da bo s projektom razširil oziroma se specializiral za izobraževalne programe, s katerimi bo prispeval k razvoju stroke in ustvaril pogoje za nove zaposlitve strokovnjakov, ki bodo zadolženi za usposabljanje strokovne in kompetentne delovne sile ter načrtovanje in izvajanje razvojnih projektov. 5. Merila za izbor vlog: Vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Natančnejši pregled meril, vključno s podmerili, je natančno opredeljen v razpisni dokumentaciji. Najvišje možno število točk je 100. Na podlagi izvedenega ocenjevanja projektov, se bo pripravila prioritetna lista prijav. Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 50 točk, s tem, da mora znašati minimalno število doseženih točk pri vsakem sklopu meril najmanj 50% vseh možnih točk v okviru posameznega sklopa meril. V primeru, da pri oceni kateregakoli od sklopov meril vloga ne doseže 50% možnih točk, le-ta ne bo vključena v nadaljnji izbor. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila točk, nad katerim se odobri sofinanciranje (50 točk), presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva dodeljena projektom z višjim številom točk. V primeru, da bo več projektov doseglo enako število točk, se bo kot dodatno merilo izbora najprej upoštevalo doseženo število točk pri merilu »Kakovost projekta« (I. sklop meril). Če bo število točk enako, se bo nadalje kot dodatno merilo izbora upoštevalo število točk pri merilu »Kakovost partnerstva med izobraževalnimi ustanovami in podjetji « (II. sklop meril). Kolikor bo število točk še vedno enako, se bo nadalje upoštevalo doseženo število točk pri merilu »Usposobljenost za izvedbo« (III. sklop meril). Če bo število točk še vedno enako, se bo upoštevalo število točk pri merilu »Finančna izvedljivost in ekonomska upravičenost« (V. sklop meril) in kot zadnje dodatno merilo izbora datum in ura prispetja vlog na javni razpis. Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega načrtovanega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. 6. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: 2. Gospodarska razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve 2.1. Gospodarska in izobraževalna infrastruktura. Okvirna višina razpisanih sredstev je 1.524.000,00 EUR, od tega je: – 1.295.400,00 EUR s PP 687610 – Medpodjetniški izobraževalni centri – ESRR- 07-13 – EU udeležba (85,00%) in – 228.600,00 EUR s PP 699710 – Medpodjetniški izobraževalni centri – ESRR- 07-13 – slovenska udeležba (15,00%). Proračunska sredstva so razpisana v obdobju 2014–2015. 7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva Sredstva za sofinanciranje bodo na razpolago od podpisa pogodbe naprej. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2015. Zadnji zahtevek za izplačilo mora biti izstavljen najkasneje do 15. 9. 2015. 8. Delež sofinanciranja Najvišji možni delež sofinanciranja projekta se določi z upoštevanjem določila 55. člena Uredbe 1083/2006/ES in finančnega izračuna, skladnega z Delovnim dokumentom št. 4, vendar je lahko največ v višini 1.524.000,00 EUR. Skupni delež sofinanciranja iz namenskih sredstev EU in namenskih sredstev slovenske udeležbe se določi v skladu s 55. členom Uredbe 1083/2006/ES in 1. členom Uredbe 1341/2008/ES ter v skladu z Delovnim dokumentom št. 4. Za izračun prispevka EU pri operacijah, ki ustvarjajo prihodek, se uporablja metoda finančne vrzeli v skladu z Delovnim dokumentom št. 4. Preostali del sredstev je dolžan zagotoviti prijavitelj, ki mora ministrstvu ob prijavi predložiti izdelano finančno konstrukcijo z opredeljenimi vsemi viri financiranja ter ustreznimi dokazili za vsak vir financiranja posebej. 9. Vsebina vloge Popolna vloga mora vsebovati: 1.1. Obrazec MIZŠ-ESRR-JR s podatki o projektu, ki vsebuje sledeče dele (odda se natisnjen, podpisan in ožigosan dokument ter na CD): 1.1.1. Prijavni obrazec 1.1.2. Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji 1.1.3. Podatki o projektu 1.1.4. Pričakovani rezultati – indikatorji 1.1.5. Terminski in finančni načrt za izvajanje projekta 1.1.6. Finančni načrt projekta po stroških 1.1.7. Finančni podatki o projektu 1.1.8. Utemeljitev projekta z vidika prispevka razvojnim ciljem 1.1.9. Stopnja pripravljenosti projekta 1.1.10. Časovni načrt izvajanja projekta 1.1.11. Organizacija izvajanja projekta 1.1.12. Izračun finančne vrzeli v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 1.1.13. Naslovnica – ne odpiraj vloga za razpis 1.2. Obvezne priloge: 1.2.1. Dokazilo o pravici graditi v skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34 in 57/12) za najmanj obdobje, za katerega se prijavitelj zavezuje, da ne bo prišlo do spremembe namembnosti ali lastništva objekta, ki bi vplivale na cilje tega razpisa, na nepremičnini, ki ni obremenjena s hipoteko, stvarnim bremenom ali zemljiškim dolgom; 1.2.2. Potrjen investicijski program, izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) skupaj s sklepom ustreznega organa prijavitelja o potrditvi investicijskega programa; 1.2.3. Finančna analiza investicije, ki ne sme biti starejša kot eno leto in je narejena v skladu s 55. členom Uredbe 1083/2006, in 1. členom Uredbe 1341/2008/ES ter Delovnim dokumentom št. 4; 1.2.4. Projektno dokumentacijo in sicer vsaj idejno rešitev v obsegu: situacija (vsaj 1:1000), karakteristični tlorisi in prerezi (1:200 ali pomanjšava na format A3) ter tehnični opis; 1.2.5. Fotokopija lokacijske informacije, oziroma do prijave pridobljena druga upravna dovoljenja za poseg v prostor; 1.2.6. Slika sedanjega stanja lokacije (15 x 20 cm) na kateri se bo izvajala investicija z obveznim digitalnim datumom, ki je lahko največ tri dni pred oddajo vloge na razpis; 1.2.7. Dokazila o ostalih virih financiranja. Dokazila so glede na vir financiranja različna, in sicer so to lahko finančni načrt prijavitelja, pogodba z banko o vezavi sredstev, sklep občinskega sveta o uvrstitvi projekta v NRP občinskega proračuna. Prijavitelj, ki bo za pokritje finančne konstrukcijo najel kredit, mora predložiti podpisane pogodbe z bankami ali zavezujočo izjavo banke, da mu bo banka v primeru odobritve sredstev na javnem razpisu odobrila kredit. Pogodbe ali izjave morajo biti predložene za celotno vrednost kredita za zaprtje finančne konstrukcije. V primeru predložitve izjave bodo upravičenci dolžni po podpisu pogodbe o sofinanciranju ministrstvu predložiti podpisane pogodbe z bankami v roku 45 dni; 1.2.8. Statut oziroma sklep javnega zavoda, iz katerega je razvidna dejavnost medpodjetniškega izobraževalnega centra; 1.2.9. Program dela oziroma razvojni načrt medpodjetniškega izobraževalnega centra; 1.2.10. Pregled dogovorjenih oblik sodelovanja s partnerji; 1.2.11. Pregled podpisanih pogodbe o sodelovanju – priloga pogodbe; 1.2.12. Pregled zaključenih usposabljanj in izobraževanj za zaposlene, nezaposlene in težje zaposljive izvedenih v šolskem letu 2010/2011 in 2011/2012 vključno z navedbo števila udeležencev; 1.2.13. Pregled števila usposabljanj in izobraževanj za mentorje in izvajalce praktičnega pouka v šolskem letu 2010/2011 in 2011/2012 vključno z navedbo števila udeležencev; 1.2.14. Pregled pisem podpore oziroma drugih oblik sodelovanja –priloga pisma podpore; 1.2.15. Pregled referenc članov izvajalske skupine vključno z navedbo projektov sofinanciranih s strani evropskih strukturnih skladov (ESRR, ESS, Kohezijski sklad, INTERREG) … itd. v obdobju 2007–2013, pri katerih so sodelovali z navedbo nalog, ki so jih pri projektu opravljali. Če se ugotovi, da so bili v vlogi zavajajoči pomembni podatki, prijavitelj v obdobju nadaljnjih 5 let ne more pridobiti sredstev za medpodjetniške izobraževalne centre in sredstev Evropske Unije in proračuna RS. Prav tako pa bo moral v proračun povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi vred, od dneva prejema do dneva vračila in povrniti morebitno škodo, ki je s tem nastala, če se bo ugotovila nenamenska poraba sredstev, vsebinska, časovna in finančna nerealizacija projekta. 10. Način prijave in razpisni rok Celoten postopek prijave je opisan v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletni strani http://www.mizs.gov.si. Popolna vloga mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, do 21. oktobra 2013, do 12. ure. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo ne glede na način dostave v zaprti ovojnici, na kateri mora biti prilepljen obrazec 10 (MIZŠ ESRR-JR), prispele v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, do 21. oktobra 2013, do 12. ure. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali bodo neustrezno opremljene, komisija ne bo obravnavala in se vrnejo prijavitelju. 11. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog bo potekalo 22. oktobra 2013, na lokaciji Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Kotnikova 38, Ljubljana in ne bo javno. Komisija, pristojna za izvedbo postopka javnega razpisa, bo v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih v roku osmih (8 dni) dopolnijo. Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene. Komisija nato popolne prijave sprejme v strokovni pregled in oceno ter pristojnemu ministru predlaga projekte, ki naj se po javnemu razpisu financirajo. Obrazložen sklep ministra o izbiri oziroma zavrnitvi bo ministrstvo poslalo vsem prijaviteljem, ki bodo sodelovali v javnem razpisu. 12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa pisno obveščeni v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, na naslovu: www.mizs.gov.si. Zoper posamičen sklep ni dovoljena pritožba. Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministra o (ne)izboru sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti navedenemu sodišču. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočena oddana na pošto. 13. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na spletnem naslovu, http://www.mizs.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/ (rubrika Javne objave in razpisi / Javni razpisi). Razpisno dokumentacijo lahko dvignete osebno na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, pri Mateji Tilia, vsak delovnik od 12. do 15. ure. Dodatne informacije o javnem razpisu bodo prijavitelji pridobili na informativnem dnevu, dne 18. septembra 2013, ki bo potekal v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Kotnikova 38, Ljubljana. Prav tako so informacije na voljo tudi po e-pošti na naslovu: mateja.tilia@gov.si. 14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec mora pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe št. 1828/2006/ES in Navodila o informiranju in obveščanju javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013. 15. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe št. 1083/2006/ES, ni predvideno. 16. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za njihov izračun V okviru javnega razpisa se sofinancirajo stroški: – gradnje nepremičnin, – nakupa in vzdrževanja napeljav, strojev, opreme in pohištva, – nakupa in vzdrževanja neopredmetenih sredstev, ki so v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 in so podrobneje opredeljeni kot upravičeni stroški v besedilu razpisne dokumentacije. Neupravičeni stroški so: davek na dodano vrednost, stroški najemanja kreditov in stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke. Začetek nastanka upravičenih izdatkov: – za investicijsko in projektno dokumentacijo je od 1. 1. 2007. Prijavitelj lahko pred izdajo sklepa o potrditvi operacije prične z aktivnostmi za pripravo investicijske in projektne dokumentacije,pri čemer mora biti iz vloge prijavitelja jasno razvidno in utemeljeno, da je bila za učinkovito realizacijo projekta nujna izvedba aktivnosti v času pred pridobitvijo sklepa o izboru, – za prenovo, obnovo, posodobitev, izgradnjo, nakup, vzdrževanje napeljav, strojev opreme in pohištva ter neopredmetenih sredstev od datuma izdaje sklepa o odobritvi sredstev na javnem razpisu. Zaključek nastanka upravičenih izdatkov je 31. 12. 2015. Dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013. 17. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu Upravičenec mora hraniti vso predpisano dokumentacijo o projektu do 31. 12. 2020. Upravičenec mora imeti dobro urejen sistem dokumentacije, ki dokazuje upravičenost stroškov in izvedbo aktivnosti. Hraniti mora: – vse originalne račune, – vsa dokazila o plačilu, – vsa dokazila o upravičenosti stroška, skupaj z metodologijo izračuna. Upravičenec je dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za posamezne aktivnosti projekta v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev v skladu s 60. členom Uredbe 1083/2006/ES. Enako je potrebno spremljati tudi morebitne prihodke projekta. 18. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje je predmet tega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske unije (v nadaljevanju: nadzorni organi). Upravičenec mora nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov projekta, katerega sofinanciranje je predmet tega javnega razpisa upoštevajoč 90. člen Uredbe 1083/2006/ES. V primeru nadzora na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. 19. Omejitve glede sprememb projekta v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES; Upravičenec je dolžan upoštevati omejitve glede sprememb projekta v skladu z 57. členom Uredbe 1083/2006/ES. Upravičenec mora zagotoviti, da v roku petih let od zaključka projekta, ne pride do bistvenih sprememb projekta, in sicer: – ki vplivajo na njeno naravo ali pogoje izvajanja ali javni organizaciji podelijo neupravičeno prednost in – so posledica spremenjene narave lastništva dela infrastrukture ali prenehanja dejavnosti. Upravičenec je dolžan obveščati ministrstvo o spremembah projekta. 20. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne projekta ali, da je višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo Če ministrstvo ugotovi, da je upravičenec prejel sredstva za stroške projekta tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev. 21. Javnost podatkov Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi sprejem dejstva, da bo vključen na seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca in občine, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe št. 1828/2006/ES. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, Uradni list RS, št. 51/06, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ. 22. Zagotavljanje enakih možnosti: upravičenec je dolžan zagotoviti enakost med spoloma in preprečiti vsakršno diskriminacijo med osebami, ki so vključene v izvajanje aktivnosti medpodjetniškega izobraževalnega centra v skladu s področno zakonodajo in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost