Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2013 z dne 29. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2013 z dne 29. 1. 2013

Kazalo

Ob-1316/13 , Stran 349
Ob-1316/13
Zasavske lekarne Trbovlje, Rudarska cesta 12, Trbovlje po pooblastilu Občine Zagorje ob Savi št. 478-224/2012 z dne 11. 1. 2013, pooblastilu Občine Hrastnik št. 039-1/2013 z dne 28. 1. 2013 in pooblastilu Občine Trbovlje št. 014-19/2012-7 z dne 8. 1. 2013, skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Zasavske lekarne Trbovlje, Rudarska cesta 12, Trbovlje 2. Naziv in sedež lastnikov: – Občina Zagorje, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi, – Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, – Občina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje, 3. Opis predmeta prodaje: posamezni deli stavbe z identifikacijsko številko iz katastra stavb: 1886-97-1, 1886-97-5, 1886-97-6, 1886-97-7, 1886-97-8. Pripadajočim posameznim delom pripada tudi sorazmerni delež na skupnem delu v stavbi z identifikacijsko številko iz katastra stavb 1886-97-9 ter sorazmerni delež na zemljišču parc. št. 888, k.o. 1866 – Zagorje-Mesto. Navedene nepremičnine se prodajajo kot celota, nakup po delih ni mogoč. 4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicna cena je 185.000 EUR in se viša najmanj za 5.000 EUR. Izklicna cena in končna dražena cena ne vključujeta 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec pristojnemu davčnemu organu. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 8 dneh po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo 14. 2. 2013, s pričetkom ob 9. uri, v prostorih Zasavske lekarne Trbovlje, Rudarska cesta 12, Trbovlje. Dražitelji se morajo na dan dražbe najkasneje do 8.45 zglasiti na mestu, kjer bo potekala dražba in se izkazati z osebnim dokumentom. 7. Varščina Ponudniki morajo pred začetkom dražbe na račun Zasavskih lekarn Trbovlje, št. SI56 0132 9603 0276 276, plačati varščino v znesku 37.000 EUR, najkasneje do 12. 2. 2013 (do tega roka mora varščina prispeti na račun); namen nakazila je »javna dražba – varščina«. Uspelemu dražitelju se bo plačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa brezobrestno vrnila v roku 5 delovnih dni po opravljeni javni dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži. Če uspeli dražitelj ne sklene pogodbe v 15 dneh od javne dražbe ali ne plača kupnine, se varščina zadrži. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in podrobnejši opis predmeta dražbe: – Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. – Kupec nepremičnine bo moral v nepremičninah, ki so predmet prodaje, ali v njihovem delu, v 6 mesecih od sklenitve pogodbe začeti opravljati dejavnost, ki je v Standardni klasifikaciji dejavnosti opredeljena kot: K.64 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov. – Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: Zasavske lekarne Trbovlje, Rudarska cesta 12, Trbovlje, najkasneje do 12. ure dne 13. 2. 2013, z oznako, kot je na obrazcu NASLOVNICA, ki je del razpisne dokumentacije. Organizator ne odgovarja za morebitno založitev dokumentacije ali njeno napačno obravnavo, če ne bo označena, kot je zahtevano. – Dokumentacija dražiteljev iz prejšnje alineje mora vsebovati naslednja dokazila: • Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila dražitelj ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke). Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni. Dokazilo se predloži v izvirniku ali overjeni kopiji. • Pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik, v izvirniku ali overjeni kopiji. • Dokazilo o plačani varščini. • Dokazilo o ogledu nepremičnin, ki so predmet prodaje, v izvirniku ali overjeni kopiji. • Kopija osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico) dražitelja. • Pisna izjava, da sprejema razpisne pogoje, v izvirniku ali overjeni kopiji. • Parafiran in podpisan vzorec prodajne pogodbe. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločeni iz postopka. Dražbo izvede komisija, imenovana s strani organizatorja dražbe. Javna dražba se opravi tudi, če se je udeleži le en ponudnik. Javna dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. Izbran bo dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Po plačilu celotne kupnine in poravnanih vseh stroških, se bodo nepremičnine kupcu izročile v last in posest. Razpisna dokumentacija s podrobnejšimi informacijami, vzorcem pogodbe, drugimi pogoji in podatki o ogledu nepremičnine bo objavljena na spletnih naslovih organizatorja javne dražbe in lastnikov nepremičnine, ki je predmet dražbe: www.zasavske-lekarne.si, www.zagorje.si, www.hrastnik.si, www.trbovlje.si 9. Opozorilo: postopek se do sklenitve pogodbe lahko kadar koli ustavi na podlagi odločitve upravljavca nepremičnega premoženja ali organizatorja javne dražbe. V tem primeru se dražiteljem povrnejo izključno izkazani stroški za prevzem razpisne dokumentacije.
Zasavske lekarne Trbovlje