Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

Ob-1067/13 , Stran 152
Ob-1067/13
Uprava družbe Premogovnik Velenje d.d. v skladu z 298. členom Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1, na podlagi zahteve delničarja Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana, ki je imetnik 2.119.598 delnic, kar predstavlja 77,3% osnovnega kapitala družbe, in na podlagi zahteve delničarjev MP Naložbe d.d. Ljubljana, TOWRA s.a. Luxembourg in Intertrade ITC d.o.o. – v likvidaciji, Ljubljana, ki so imetniki 255.383 delnic, kar predstavlja 9,37% osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazano upravičenje, da v skladu z 298. členom ZGD-1 zahtevajo dodatne točke dnevnega reda skupščine, sklicane za v nedeljo, 27. januarja 2013, ob 4. uri, katere sklic je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 96/12 z dne 14. 12. 2012, objavlja dodatne točke dnevnega reda skupščine, ki glasijo: Zahteva delničarja Holding Slovenske elektrarne d.o.o. za dodatno točko dnevnega reda 3. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta Premogovnik Velenje d.d. Predlog sklepa št. 3: »3.1. V skladu z 275. členom ZGD-1 ter 23. členom Statuta družbe Premogovnik Velenje d.d. se iz nadzornega sveta Premogovnik Velenje d.d. odpokličeta predstavnika delničarjev: mag. Matjaž Janežič, Marko Štrigl. Funkcija člana nadzornega sveto odpoklicanima predstavnikoma delničarja preneha z dnem sprejema tega sklepa. 3.2. V nadzorni svet Premogovnika Velenje d.d. se zaradi odpoklica članov nadzornega sveta, kot je razvidno iz sklepa št. 3.1, v skladu z 274. členom ZGD-1 in 23. členom Statuta družbe Premogovnik Velenje d.d. imenujeta člana nadzornega sveta Premogovnik Velenje d.d.: mag. Marjan Ravnikar, Marko Bregar. Mandat imenovanima članoma nadzornega sveta Premogovnik Velenje d.d. prične teči z dnem sprejema tega sklepa.« Obrazložitev: Delničar HSE d.o.o. ocenjuje, da bo zamenjava članov nadzornega sveta Premogovnika Velenje d.d. pozitivno vplivala na delovanje nadzornega sveta družbe Premogovnik Velenje d.d. v okviru pooblastil in pristojnosti organa družbe in s tem na poslovanje družbe Premogovnik Velenje d.d. Delničar HSE d.o.o. zaradi zgoraj navedenega v skladu z določili 275. in 276. člena ZGD-1 ter 23. člena Statuta Premogovnika Velenje d.d. uveljavlja svoje pravice v zvezi z odpoklicem in imenovanjem članov nadzornega sveta Premogovnik Velenje d.d. in prilaga predstavitev kandidatov v skladu z 297. a členom ZGD-1. Zahteva delničarjev MP Naložbe d.d., TOWRA s.a. in Intertrade ITC d.o.o. – v likvidaciji za dodatni točki dnevnega reda: 4. Imenovanje posebnega revizorja Predlog sklepa št. 4: »4. Za posebnega revizorja, ki bo preveril pravilnost in zakonitost vodenja poslov družbe Premogovnik Velenje d.d., se imenuje družba AUDIT & CO d.o.o., Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota. Posebna revizija se opravi za obdobje zadnjih pet let od dneva imenovanja posebnega revizorja. Revizor naj: – preveri, ali je v zvezi ali zaradi Zakona o poroštvu RS za obveznosti iz dolgoročnega posojila Termoelektrarne Šoštanj d.o.o. pri Evropski investicijski banki družba Premogovnik Velenje d.d. prevzela dodatne obveznosti ter ali se je zavezala prevzeti dodatne obveznosti, – preveri, kako bodo morebitne dodatne obveznosti ali zaveze družbe Premogovnik Velenje d.d. vplivale na tekoče in bodoče poslovanje družbe, – preveri, ali je pri prodajni ceni lignita 2,25 EUR/GJ družba Premogovnik Velenje d.d. sposobna poslovati z dobičkom, – oceni grožnjo znižanja bilančnega kapitala družbe zaradi prodajne cene lignita 2,25 EUR/GJ ter znižanja knjigovodske vrednosti delnic RLVG, – oceni višino dobička, ki bi ga družba Premogovnik Velenje d.d. ustvarila v preteklih letih, pod predpostavko, da je družba zmožna poslovati brez izgube pri prodajni ceni lignita 2,25 EUR/GJ, dejansko pa je brez dobička poslovala po prodajnih cenah 2,54 EUR/GJ, 2,8 EUR/GJ in 2,95 EUR/GJ, – oceni oškodovanje lastniškega kapitala družbe Premogovnik Velenje d.d. v preteklih letih zaradi nerealizacije dobička pri dejanskih prodajnih cenah lignita 2,54 EUR/GJ, 2,8 EUR/GJ in 2,95 EUR/GJ, pod predpostavko, daje družba Premogovnik Velenje d.d. sposobna poslovati z dobičkom pri prodajni ceni lignita 2,25 EUR/GJ. Revizor bo o obsegu opravljene posebne revizije in ugotovitvah izdelal poročilo ter ga bo nemudoma posredoval organom družbe«. Utemeljitev: Pod 4. točko dnevnega reda izredne seje skupščine se bo odločalo o imenovanju posebnega revizorja, ki naj oceni bodoče poslovanje družbe po prodajni ceni lignita 2,25 EUR/GJ, kot tudi, ki naj oceni oškodovanje lastniškega kapitala za zadnjih pet let, ker družba ni ustvarjala dobička niti pri prodajnih cenah 2,54 EUR/GJ, 2,8 EUR/GJ in 2,95 EUR/GJ. Dne 18. 7. 2012 je bil prejet Zakon o poroštvu RS za obveznosti iz dolgoročnega posojila Termoelektrarne Šoštanj d.o.o. pri Evropski investicijski banki, kar je splošno znano dejstvo, ki je tudi objavljeno in ga ni potrebno posebej dokazovati. Zakon predvideva, da bo morala družba Premogovnik Velenje d.d. prodajati lignit po ceni 2,25 EUR/GJ, kar je popolnoma nemogoče, če se izhaja iz dejstva, da se niti pri prodajnih cenah 2,54 EUR/GJ, 2,8 EUR/GJ in 2,95 EUR/GJ ni ustvaril nikakršen dobiček. Obstaja utemeljen dvom v zmožnost družbe poslovati po prodajni ceni 2,25 EUR/GJ, kajti če bi bilo to možno, bi morala družba Premogovnik Velenje d.d. v preteklih petih letih ustvariti za več 10 mio EUR dobička, katerega pa ni ustvarila. Prav tako obstaja utemeljen sum, da bo poslovanje družbe po prodajni ceni 2,25 EUR/GJ izjemno škodljivo za družbo, ki ne bo ustvarjala dobička, temveč izgubo, s čimer se bo nižal kapital družbe, s tem pa tudi knjigovodska vrednost delnic RLVG, kar je škoda tako za družbo, kot za delničarje. Poslovanje po prodajni ceni, ki je celo nižja od minimalne cene, po kateri lahko družba posluje brez izgube, je brez dvoma za družbo škodljivo, nezakonito ter nepravilno. Po drugi strani obstaja utemeljen sum, da je v preteklosti prišlo do oškodovanja lastniškega kapitala družbe, kajti če je sploh možno, da lahko družba Premogovnik Velenje d.d. posluje brez izgube pri ceni 2,25 EUR/GJ, potemtakem bi morala družba ustvariti več deset mio EUR dobička v preteklih petih letih, saj je bila prodajna cena lignita 2,54 EUR/GJ, 2,8 EUR/GJ in 2,95 EUR/GJ. Delničarji že štiri leta in pol aktivno opozarjajo na nepravilnosti v poslovanju družbe Premogovnik Velenje d.d., zaradi česar je bila opravljena tudi posebna revizija ter izdelano revizijsko poročilo »Preveritev pravilnosti in zakonitosti vodenja poslov družbe. Premogovnik Velenje d.d. za obdobje pet let (2005–2009)«, ki izkazuje 17,4 mio EUR oškodovanja družbe. Revizijsko poročilo »Preveritev pravilnosti in zakonitosti vodenja poslov družbe Premogovnik Velenje d.d. za obdobje pet let (2005–2009)« je razkrilo, da se lignit prodaja TES-u na podlagi tripartitnih pogodb, katerih sklenitelj je še HSE. Izhajajoč iz dejstva, da je družba Premogovnik Velenje d.d. sklepala takšne škodljive pogodbe, ki so imele za posledico oškodovanje družbe v višini 17,4 mio EUR, kakor tudi izhajajoč iz dejstva, da ima HSE 77% lastništvo ter s tem lahko na povsem operativni in konkretni ravni de iure in de facto odločilno vpliva na vse organe družbe glede vseh zadev in vprašanj, gre utemeljeno sklepati in pričakovati, da je družba Premogovnik Velenje d.d. že sklenila pogodbo, s katero pristaja na prodajno ceno lignita 2,25 EUR/GJ, ali pa da se je to zavezala ali namenila storiti. Revizor naj oceni še višino dobička, katerega bi družba Premogovnik Velenje d.d. morala realizirati, kolikor bi bilo poslovanje po prodajni ceni lignita 2,25 EUR/GJ sploh mogoče. Postavlja se torej logično vprašanje, kje je dobiček iz preteklih let, ko je družba poslovala po prodajnih cenah 2,54 EUR/GJ, 2,8 EUR/GJ in 2,95 EUR/GJ. Višina nerealiziranega dobička je obseg oškodovanja lastniškega kapitala družbe. Za višino oškodovanja, ugotovljenega z revizijskim poročilom, bo vložena tožba za povračilo škode družbi zoper osebe, ki so opravljale funkcije članov organov vodenja ali nadzora v času oškodovanja. Jasno je, da se ne more poslovati pri ceni 2,25 EUR/GJ brez škode za družbo ter je prehod na takšno poslovanje za družbo škodljiv. Kolikor pa poslovanje po ceni 2,25 EUR/GJ je mogoče, pa je podano oškodovanje v preteklosti, ko ni bil realiziran dobiček pri cenah 2,54 EUR/GJ, 2,8 EUR/GJ in 2,95 EUR/GJ. 5. Odpoklic članov nadzornega sveta družbe Predlog sklepa št. 5: »5. S funkcije članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev družbe se nemudoma odpokličejo: Matjaž Janežič, Kristjan Verbič, Marko Štrigl, Jana Vrtovec Trček. Nove člane nadzornega sveta na mesto odpoklicanih bo skladno z določbami ZGD-1 imenovalo sodišče na predlog upravičenih predlagateljev«. Pod 5. točko dnevnega reda izredne seje skupščine se bo odločalo o odpoklicu vseh članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev. Vsi obstoječi člani nadzornega sveta – predstavniki delničarjev so izvoljeni po predlogu HSE. Člani nadzornega sveta ne delujejo v interesu kapitalskih lastnikov, temveč v interesu pogodbenih strank družbe Premogovnik Velenje d.d. HSE je poleg tega, da je 77% lastnik, tudi pogodbena stranka tripartitnih pogodb, na podlagi katerih se sploh prodaja lignit ter obstaja očiten konflikt interesov med funkcijo predstavnika delničarjev ter funkcijo predstavnika nasprotne pogodbene stranke. Namreč, prvim je v interesu maksimiranje dobička družbe Premogovnik Velenje d.d., drugim pa maksimiranje dobička HSE, to dvoje pa že po naravi stvari ni združljivo, saj gre za nasprotni pogodbeni stranki. Člani nadzornega sveta opuščajo dolžen nadzor nad poslovodstvom družbe ter ne sprejemajo ukrepov, da se zagotovi poslovanje družbe v skladu z zakonom ter v skladu z interesi družbe. Izpostaviti gre, da družba ni sklicala izredne skupščine v skladu določili ZGD-1, kljub temu, da so delničarji podali pravilno in popolno zahtevo za sklic. Zaradi navedenega so se delničarji obrnili na sodišče po sodno intervencijo ter je sodišče delničarjem ugodilo. Zlasti pa nadzorni svet opušča svoje dolžnosti oziroma pristojnosti v razmerju do poslovodstva družbe glede tožbe za povračilo škode v višini 17,4 mio EUR, katero so vložili delničarji za račun družbe Premogovnik Velenje d.d. S to tožbo so toženi tudi trenutni člani poslovodstva družbe, v tej zadevi pa je sodišče izdalo sklep o naložitvi plačila predujma v višini 515.000 EUR. Kljub temu, da družbe Premogovnik Velenje d.d. v tem postopku ne zastopa poslovodstvo, temveč delničarji, saj je s to tožbo toženo ravno poslovodstvo, se poslovodstvo kot zastopnik družbe Premogovnik Velenje d.d. pritožuje zoper sklep o predujmu, ki naj zagotovi, da se bo tožba družbe Premogovnik Velenje d.d. proti poslovodstvu uspešno izpeljala ter končala, Poslovodstvo tako dejansko nastopa na strani tožeče in tožene stranke hkrati, pri čemer nezakonito koristi funkcijo v družbi, da bi preprečilo, da se tožba družbe proti poslovodstvu sploh lahko uspešno konča. Glede na to, da v trenutnih razmerah ni mogoče z glasovanjem na skupščini zagotoviti, da bo bili izvoljeni takšni člani nadzornega sveta, ki bi delovali v korist družbe namesto v korist večinskega delničarja kot pogodbene stranke družbe, se bodo manjkajoči člani nadzornega sveta imenovali začasno s sodno odločbo. V skladu z 296/4 členom ZGD-1 bo predlog za dopolnitev dnevnega reda z utemeljitvijo, objavljen tudi na spletni strani družbe: http://www.rlv.si.
Premogovnik Velenje d.d. predsednik uprave dr. Milan Medved

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti