Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

Št. 478-001/2013-001 Ob-1033/13 , Stran 147
Št. 478-001/2013-001 Ob-1033/13
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Gorenja vas - Poljane z dne 20. 12. 2012, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Gorenja vas - Poljane
I. Prodajalec: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. II. Predmet prodaje in cilj prodajalca Kmetija na naslovu Srednje Brdo 20, 4224 Gorenja vas, v k.o. Hotavlje, ki obsega naslednje nepremičnine z ID znaki: 2049-204/0-1 (stavbišče), 2049-202/0-1 (gospodarsko poslopje), 2049-200/2-1 (stanovanjska stavba), 2049-2123/1-0 (kmetijsko zemljišče), 2049-2122/0-0 (kmetijsko zemljišče), 2049-2118/0-0 (kmetijsko zemljišče), 2049-2117/1-0 (stavbno zemljišče), 2049-2115/1-0 (kmetijsko zemljišče), 2049-2113/0-0 (kmetijsko zemljišče), 2049-2112/0-0 (kmetijsko zemljišče), 2049-2111/0-0 (kmetijsko zemljišče), 2049-2121/0-0 (stavbno zemljišče), 2049-2120/0-0 (kmetijsko zemljišče–del, stavbno zemljišče-del), 2049-2119/0-0 (kmetijsko zemljišče–del, stavbno zemljišče-del), 2049-2116/0-0 (kmetijsko zemljišče–del, stavbno zemljišče-del), 2049-2114/1-0 (kmetijsko zemljišče–del, stavbno zemljišče-del), 2049-2110/1-0 (kmetijsko zemljišče–del, stavbno zemljišče-del, gozd-del), 2049-2125/0-0 (gozd) in 2049-2126/0-0 (gozd). Prodajajo se izključno vse nepremičnine skupaj, saj predstavljajo enotno zaokroženo območje (kmetijo), zato mora ponudnik ponuditi kupnino za vse zgoraj naštete nepremičnine skupaj. Nepremičnine, ki so kmetijska zemljišča oziroma gozdovi, se bodo sicer prodale po postopku, kot ga za to predvideva Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – UPB2 in 58/12) oziroma Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 in nasl.). Ponudnik za nakup nepremičnin v okviru tega zbiranja ponudb mora torej sodelovati tudi v postopku za nakup kmetijskih zemljišč in gozdov. V okviru tega zbiranja ponudb je lahko izbran le ponudnik, ki bo izbran tudi v postopku za nakup kmetijskih zemljišč in gozdov. Zemljiškoknjižno stanje nepremičnin je urejeno, Občina Gorenja vas - Poljane je edini lastnik nepremičnin, ki so predmet javnega zbiranja ponudb. Namembnost navedenih nepremičnin in pogoji za poseg v prostor so navedeni in razvidni iz prostorskih aktov, ki so na vpogled na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane. Obremenitve nepremičnin so razvidne iz zemljiškoknjižnih izpiskov za te nepremičnine. Cilj prodajalca je, da kupec nepremičnin v obdobju naslednjih 5 let od sklenitve pogodbe na območju teh nepremičnin razvije visoko-kakovostno turistično ponudbo za slovenski in mednarodni trg, pri čemer bo v kar največji meri upošteval načela trajnostnega oziroma sonaravnega razvoja turizma. Predviden razvoj storitev t.i. »glamping-a« (visoko kakovostne kamping storitve), bo prodajalec pri ocenjevanju poslovnega načrta pozitivno ovrednotil. Cilj prodajalca je, da bo kupec na predmetnih nepremičninah valoriziral danosti lokacije, predvsem izvir geotermalne vode, upošteval ohranjanje kulturne integritete okolja, upošteval pa bo tudi čim večjo vključenost in povezovanje lokalnih ponudnikov blaga in storitev. Prav tako je cilj prodajalca, da kupec na delu kupljenih nepremičnin zagotovi tudi izgradnjo in obratovanje vodnega parka (kopališča), namenjenega širšemu krogu obiskovalcev (lokalno prebivalstvo, enodnevni gostje). Dodatno so cilji prodajalca predstavljeni v ostalih točkah tega zbiranja ponudb. III. Izklicna cena Izklicna cena za vse nepremičnine skupaj znaša 1.263.001,00 EUR. Prodaja nepremičnin pod ceno, nižjo od izklicne, ni možna. V izklicni ceni ni zajet davek na promet z nepremičninami (2%) in DDV za nezazidana stavbna zemljišča. Davek na promet z nepremičninami in DDV ter stroške zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice plača kupec. Stroške notarske overitve pogodbe nosi prodajalec. IV. Merila za izbiro Ponudnik bo izbran na podlagi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V. Varščina za resnost ponudbe Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni najkasneje dva dni pred rokom, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 2% ponujene cene, in sicer na transakcijski račun prodajalca, številka 01227-0100007212, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, območna enota Kranj, ter obvezno navesti namen nakazila: varščina, pri nakazilu pa navesti model 00, sklic 601. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Neizbranemu ponudniku bo varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Potrdilo o vplačilu varščine je obvezni sestavni del ponudbe. VI. Vsebina ponudbe Pisna ponudba mora vsebovati: – fizične osebe in samostojni ponudniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega ter začasnega bivališča, EMŠO, davčno številko in številko TRR, – pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko TRR ter podatke o zakonitem zastopniku, – navedbo ponujene cene za nepremičnine na obrazcu, ki ga ponudnik dobi na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane ali pri kontaktni osebi občine za to javno zbiranje ponudb, – poslovni načrt s predstavitvijo razvoja turistične dejavnosti ponudnika na nepremičninah, ki so predmet prodaje, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje kriterijev, ki so pomembni za oceno ponudbe glede na merila za izbor ponudb. – Glede na posamezna merila mora ponudba (merilo 1) oziroma v njenem okviru pripravljen poslovni načrt (merila 2-4) vsebovati: 1. Merilo Ponudbena cena: – navedba ponudbene cene za nepremičnine na obrazcu, ki ga ponudnik dobi na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane ali pri kontaktni osebi občine za to javno zbiranje ponudb, – potrdilo o vplačilu varščine, ki ga potrdi poslovna banka, ki je izvedla plačilo. 2. Merilo Skladnost poslovnega načrta s cilji prodajalca: – idejna in programska zasnova celotnega turističnega območja (vključno z vodnim parkom), ki vsebuje tudi opis turistične ponudbe s poudarkom na načelu upoštevanja trajnostnega, sonaravnega razvoja, glede na naravne danosti doline, – program ustvarjanja novih delovnih mest, – urbanistično-arhitekturna idejna zasnova turističnega območja, – terminski načrt izvedbe investicije, – predstavitev kapacitet po posamezni vrsti ponudbe, – načrt povezanosti in vključevanja z lokalnim okoljem, – po potrebi druga dokazila o usklajenosti poslovnega načrta s cilji prodajalca. 3. Merilo Višina predvidenih vlaganj v prihodnjih 5 letih: – predstavitev realne finančne konstrukcije za realizacijo celotnega projekta. 4. Merilo delež lastnih sredstev za nakup nepremičnin: – predstavitev realne finančne konstrukcije za realizacijo celotnega projekta, iz katere bo razviden delež lastnih sredstev pri nakupu nepremičnin. – Če ponudba ter poslovni načrt ne bosta vsebovala vseh obveznih sestavin iz prejšnjih alinej ali če ne bosta izkazovala izpolnjevanja vseh obveznosti iz drugega odstavka VII. točke tega javnega zbiranja ponudb, se bo ponudba štela za neustrezno in bo izločena iz nadaljnjega postopka. Ponudbi je potrebno tudi priložiti: – pravne osebe morajo k vlogi priložiti kopijo izpiska iz AJPES, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe potrdilo o državljanstvu, – pisno izjavo, da so ponudniku jasne vse točke iz tega javnega zbiranja ponudb ter da se z njimi strinja in da sprejema vse pogoje. Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba ponudnika. Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih sestavin, se bo štela za neustrezno in bo izločena iz nadaljnjega postopka. Prodajalec si tudi pridržuje pravico brez kakršne koli obveznosti do ponudnika izločiti njegovo ponudbo iz nadaljnjega postopka, če bo ocenil, da je očitno nerealna. VII. Dodatni pogoji prodaje – nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno; poznejše reklamacije se ne upoštevajo, – prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki predloži najugodnejšo ponudbo, je izključena, – V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija najugodnejše ponudnike lahko pozvala k oddaji nove ponudbe ali z njimi opravila pogajanja, in bo izbrala najugodnejšega ponudnika ob upoštevanju vseh postavljenih meril iz točke IV tega zbiranja ponudb, – izbrani ponudnik mora najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri (od prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu pogodbe) s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo bo prodajalec pripravil v skladu z določbami tega javnega zbiranja ponudb. Če ponudnik v navedenem roku ne podpiše pogodbe, velja, da je odstopil od pogodbe. V tem primeru ima prodajalec pravico obdržati dano varščino, – celotno kupnino bo kupec poravnal v roku 30 dni od podpisa pogodbe na EZR prodajalca. Rok plačila je bistvena sestavina pravnega posla. Na podlagi dogovora s prodajalcem lahko kupec kupnino plača tudi v dveh obrokih. V tem primeru mora kupec neplačani del kupnine ustrezno zavarovati, in sicer pravna oseba z nepreklicno bančno garancijo, izplačljivo na prvi poziv brez ugovora, fizična oseba pa z ustanovitvijo hipoteke na nepremičnini oziroma s sklenitvijo dogovora o pridržku lastninske pravice na nepremičnini. V nobenem primeru pa rok plačila celotne kupnine ne more izteči kasneje kot en mesec po uveljavitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje nepremičnin, ki so predmet tega zbiranja ponudb, – zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo prodajalec izroči kupcu po prejemu celotne kupnine, – dana ponudba veže ponudnika še 60 dni po izteku roka za oddajo ponudb. Ponudbe bo obravnavala komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pravnega posla z najugodnejšim ponudnikom, – v kupoprodajni pogodbi se bo kupec zavezal pridobiti gradbeno dovoljenje za vse načrtovane objekte iz idejne zasnove v roku 1 leta od objave sprejetega občinskega podrobnega prostorskega načrta v Uradnem listu RS. Ta rok lahko prodajalec iz utemeljenih razlogov podaljša, vendar največ enkrat. V primeru kršitve te zaveze se bo kupec zavezal plačati pogodbeno kazen v višini 30% ponudbene cene (brez DDV) iz njegove ponudbe, prodajalec pa bo lahko tudi uveljavil odkupno pravico, – v kupoprodajni pogodbi se bo kupec zavezal zagotoviti obratovanje vseh v poslovnem načrtu predvidenih objektov v roku 4 let od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja za te objekte. Ta rok lahko prodajalec iz utemeljenih razlogov podaljša, vendar največ enkrat. V primeru kršitve te zaveze se bo kupec zavezal plačati pogodbeno kazen v višini 50% ponudbene cene (brez DDV) iz njegove ponudbe, prodajalec pa bo lahko tudi uveljavil odkupno pravico, – prodajalec (Občina Gorenja vas - Poljane; odkupni upravičenec) si bo s kupoprodajno pogodbo izgovoril odkupno pravico, ki bo vpisana v zemljiški knjigi in ki jo bo lahko uveljavil v roku 20 let od sklenitve kupoprodajne pogodbe v primeru: – nameravane prodaje ali kakršne koli drugačne odsvojitve nepremičnin, ki so predmet tega zbiranja ponudb. V tem primeru mora odkupni zavezanec o svoji nameri obvestiti odkupnega upravičenca in mu dati 90-dnevi rok za izjasnitev o uveljavljanju odkupne pravice, – da kupec ne bo pridobil gradbenega dovoljenja za načrtovane objekte iz idejne zasnove v roku 1 leta od objave sprejetega občinskega podrobnega prostorskega načrta v Uradnem listu RS, oziroma v naknadno podaljšanem roku, – da kupec ne bo zagotovil obratovanja vseh v poslovnem načrtu predvidenih objektov v roku 4 let od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja za te objekte, – odkupni upravičenec uveljavi odkupno pravico s pisno izjavo, poslano odkupnemu zavezancu. V tem primeru se šteje, da je med odkupnim zavezancem in odkupnim upravičencem sklenjena prodajna pogodba za nepremičnine, ki so predmet tega javnega zbiranja, z dnem, ko odkupni zavezanec prejme pisno izjavo o uveljavitvi odkupne pravice, in sicer za ceno, ki je enaka ceni, po kateri je odkupni zavezanec odkupil nepremičnine v postopku tega zbiranja ponudb (vrniti kupnino brez obresti), pri čemer je rok plačila 90 dni od prejema pisne izjave odkupnega upravičenca, vendar ne prej kot po prejemu zemljiškoknjižnega dovolila za vknjižbo lastninske pravice na bremen prostih nepremičninah. Uveljavljanje odkupne pravice ne izključuje pravice odkupnega upravičenca zahtevati pogodbeno kazen na podlagi prejšnjih alinej, – kolikor bo predmet odkupne pravice v času odkupa obremenjen (zastava, služnosti, druge stvarne ali obligacijske pravice …) in je breme nastalo na strani kupca, je kupec dolžan premet odkupne pravice prodati vseh bremen prost, kolikor pa to ne bo mogoče, se bo kupnina za predmet odkupne pravice zmanjšala za celotno vrednost bremen, določenih po sodnem cenilcu, – ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali v nasprotju s tem razpisom oziroma bodo nepopolne, se ne bodo upoštevale. S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel tudi naslednje obveznosti: – izvedba investicije na kupljenih nepremičninah v izgradnjo turističnih kapacitet (kopališke ter nastanitvene zmogljivosti – vsaj 20 ležišč), in sicer v roku 4 let po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja za objekte, – da bo na kupljenih nepremičninah poleg ponudbe visokega razreda zgradil tudi kopališče (vodni park) z minimalno 100 m2 vodnih površin, namenjeno širši javnosti (lokalno prebivalstvo, enodnevni obiskovalci itd.), skupaj s pripadajočimi objekti (gostinska ponudba, sanitarije itd.), – da bo v petih letih po sklenitvi kupoprodajne pogodbe v nepremičnine, ki bodo predmet kupoprodajne pogodbe oziroma v njihovo opremo, investiral sredstva v minimalni višini 1.500.000,00 EUR, – da bo spoštoval načela sonaravnega in trajnostnega razvoja turizma na kupljenih nepremičninah, – da bo sam nosil vse stroške, povezane z morebitno adaptacijo kupljenih objektov (npr. stroški rušenja, gradnje, pridobivanja soglasij in dovoljenj itd.) ter z izgradnjo turističnih kapacitet, – da bo omogočil prodajalcu izvajanje nadzora nad spoštovanjem pogodbenih obveznosti. Obveznosti iz te točke o spoštovanju določenih rokov plačila, rokov za izvedbo investicije, o omejitvah razpolaganja z nepremičninami ter o višini vloženih sredstev so bistveni sestavni del kupoprodajne pogodbe in njihova kršitev je lahko podlaga za odstop prodajalca od te pogodbe. VIII. Rok za oddajo ponudb Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 11. 2. 2013 do 10. ure na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Na kuverti mora biti vidno navedeno: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnin« in polni naslov ponudnika. Javno odpiranje ponudb bo 11. 2. 2013 ob 12. uri, v sejni sobi na sedežu prodajalca. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od odpiranja ponudb. IX. Dodatne informacije: zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o nepremičninah, ki se prodajajo, ter o ostalih zadevah, povezanih s tem zbiranjem ponudb, pri Barbari Bogataj, višji svetovalki za splošne in pravne zadeve, na tel. 04/518-31-24. Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Gorenja vas - Poljane

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti