Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

Št. 478-0001/2013-2 Ob-1032/13 , Stran 143
Št. 478-0001/2013-2 Ob-1032/13
Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šentrupert v letu 2012, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, MŠ: 2241153000, ID za DDV: 43936377. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb: nepremičnina, njiva, v izmeri 221 m2, travnik, v izmeri 354 m2 in stanovanjska stavba, v izmeri 72 m2, vse na parceli št. 259/58, v skupni izmeri 647 m2, vpisani pri vl. št. 1470, k.o. 1398 Bistrica. 3. Izhodiščna cena nepremičnine: cena nepremičnine znaša 41.860,00 €. V ceno ni vključen davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 4. Pogoji prodaje Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno. Kupec kupuje nepremičnino v stanju, v kakršnem je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik. Z uspelim ponudnikom se sklene pogodba v roku 8 dni od zaključka postopka javnega zbiranja ponudb. Kolikor ponudnik v tem roku ne pristopi k podpisu pogodbe, se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Šentrupert pravico zadržati vplačano varščino. Rok za plačilo kupnine je 8 dni po sklenitvi pogodbe. Kupec je po podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost nepremičnine po ponujeni ceni. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Po plačilu celotne kupnine se izvede zemljiškoknjižni prenos. Stroški overovitve pogodbe bremenijo prodajalca, kupec pa nosi stroške zemljiškoknjižne izvedbe. 5. Varščina: ponudnik, ki želi sodelovati v postopku, mora plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na TRR SI56 01411 0100 021 185, pri Banki Slovenije. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni id dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 6. Pisna ponudba mora vsebovati – Izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (priloga 1), – Izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa » (Obrazec 2), – Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu »Ponudba« (obrazec 3), – Potrdilo o plačilu varščine v višini 10% izhodiščne cene. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 7. Veljavnost ponudbe: ponudba mora biti veljavna še 30 dni po poteku roka za odpiranje ponudb. 8. Rok za oddajo ponudb: ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj« Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 31. 1. 2013, do 14. ure. 9. Kraj in čas odpiranja ponudb: komisija za vodenje postopka prodaje nepremičnine bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe dne 6. 2. 2013, ob 15. uri, v prostorih Občine Šentrupert, Šentrupert 33, Šentrupert. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene iz postopka, o čemer bodo ponudniki pisno obveščeni. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti na odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom ali pooblastilom ponudnika. 10. Merilo za izbor: izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno vendar najmanj v višini izhodiščne cene. Ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev) bodo pozvani k oddaji nove ponudbe. Po prejemu novih ponudb, bo izbran najugodnejši ponudnik. 11. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obveznost prodajalca da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno je izključena. Prodajalec lahko postopek zbiranja ponudb ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudniku povrne vplačana varščina brez obresti. 12. Dodatne informacije Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine so na voljo na tel. 07/343-46-08, v času uradnih ur Občine Šentrupert ali na e- naslov: uros.pikl@sentrupert.si. Ogled nepremičnine je možen po predhodni najavi. Besedilo javnega zbiranja ponudb (s prilogami) je objavljeno na spletni strani Občine Šentrupert in v Uradnem listu RS.
Občina Šentrupert

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti