Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

Št. 1811-12-0710 Ob-1065/13 , Stran 141
Št. 1811-12-0710 Ob-1065/13
Na podlagi 4. točke prvega odstavka 215. člena Pravilnika o postopkih za izvajanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06, 50/07) pooblastila št. 51145-3/2012/1 z dne 5. marca 2012, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Prešernova 25, Ljubljana objavlja
javni poziv
za sofinanciranje projektov slovenskih nevladnih organizacij, izbranih v okviru instrumentov za financiranje zunanje pomoči Skupnosti v finančni perspektivi 2007–2013
1. Predmet javnega poziva Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov slovenskih nevladnih organizacij, izbranih v okviru naslednjih instrumentov Evropske komisije za financiranje zunanje pomoči Skupnosti (v nadaljevanju: izbrani instrumenti): – DCI – Non State Actors and Local Authorities – DCI – Food Security – DCI – Investing in People – DCI – Environment and Sustainable Management of Natural Resources – DCI – Asylum and Migration – European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) – European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) – Instrument for pre-accession assistance (IPA) – Instrument for humanitarian aid (HAI) ki so bili plačani v letu 2012 in niso bili sofinancirani iz drugih virov, ampak iz lastnih sredstev. Za namene tega javnega poziva lastna sredstva pomenijo sredstva, ki niso pridobljena iz sredstev izbranih instrumentov ali drugih EU programov, državnega ali lokalnih proračunov, drugih javnih virov ali zasebnih sredstev, namenjenih za določen projekt (namenske donacije). Z javnim pozivom so objavljeni pogoji ter način vložitve vloge, okvirna višina sredstev, merila za razdelitev sredstev, dokumentacija, ki jo morajo predložiti vlagatelji, rok, do katerega morajo biti predložene vloge ter rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega poziva. Ministrstvo za zunanje zadeve si pridržuje pravico, da ta javni poziv kadarkoli prekliče. 2. Pogoji za pridobitev sredstev Sredstva se lahko dodelijo vlagateljem, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – vlagatelj je ustanovljen na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih (samo zasebni zavodi), je humanitarna organizacija, ki ima sedež na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah, oziroma je verska skupnost ali njen sestavni del, ki ji/mu je Urad vlade RS za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni osebnosti. Vlogi mora biti priložena kopija izpisa iz sodnega registra ali drugega registra, kjer je vlagatelj registriran (izpis ne sme biti starejši od 90 dni); – vlagatelju so bila v okviru izbranega instrumenta do izteka roka tega poziva dodeljena sredstva za sofinanciranje projekta in je z Evropsko komisijo sklenil pogodbo o sofinanciranju v okviru izbranega instrumenta, ki je bila veljavna v letu 2012. Kolikor vlagatelj ni nosilec projekta, je pogoj, da je vlagatelj sklenil pogodbo z nosilcem projekta v okviru izbranega instrumenta, ki je veljavna na dan izteka roka tega javnega poziva; – izpolnjena dokumentacija iz točke 5; – vlagatelj stroškov, ki so nastali pri izvajanju aktivnosti v okviru izbranega instrumenta, ni uveljavljal iz sredstev izbranih instrumentov ali drugih EU programov, državnega ali lokalnih proračunov ali drugih javnih virov ali zasebnih sredstev, namenjenih za določen projekt (namenske donacije); kot dokazilo predloži podpisano in žigosano izjavo (Obrazec št. 2); – računi, za katere se uveljavlja povračilo stroškov, so bili plačani v letu 2012; – vlagatelj mora imeti poravnane vse zapadle davke, dajatve in prispevke; kot dokazilo predloži podpisano in žigosano izjavo (Obrazec št. 1); – vlagatelj podpiše in žigosa izjavo, da se strinja s pogoji javnega poziva (Obrazec št. 1). 3. Višina sredstev Skupna višina sredstev za sofinanciranje aktivnosti slovenskih nevladnih organizacij, izvedenih v letu 2012, v okviru izbranih instrumentov, ki jo bo Ministrstvo za zunanje zadeve RS (v nadaljevanju: ministrstvo) namenilo iz proračuna za leto 2013 znaša do 90.000,00 EUR. Sredstva se dodelijo za povrnitev stroškov za izvedbo projektov, izbranih v okviru izbranih instrumentov, ki so nastali in katerih plačilo je bilo izvedeno v letu 2012. 4. Način dodeljevanja sredstev Sredstva za sofinanciranje se dodelijo vsem vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v javnem pozivu, in sicer v višini, ki ne presega višine sredstev, ki jih mora vlagatelj za izvedbo projekta v okviru izbranega instrumenta zagotoviti iz lastnih sredstev v skladu s pogodbo, sklenjeno z Evropsko komisijo; za vlagatelja, ki ni nosilec projekta, pa od deleža sofinanciranja, določenega v pogodbi z nosilcem projekta v okviru izbranega instrumenta. Sredstva za sofinanciranje se vsem vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v javnem pozivu, dodelijo v enakem odstotku od višine upravičenih predloženih računov posameznega vlagatelja. Odstotek se določi glede na razmerje med višino razpisanih sredstev in skupno višino predloženih upravičenih računov po šesti alineji 5. točke javnega poziva. Sredstva se vlagatelju nakažejo po podpisu pogodbe in sicer trideseti dan od dneva prejema pisnega zahtevka za izplačilo, kateremu so priložena dokazila iz 5. točke javnega poziva. 5. Zahtevana dokumentacija Vlagatelj mora za uveljavljanje pridobitve sredstev predložiti: – izpolnjen, podpisan (podpis pomeni lastnoročni podpis ali certificiran elektronski podpis) in žigosan prijavni obrazec, ki je del dokumentacije za javni poziv in ga podpiše zakoniti zastopnik nevladne organizacije ali druga pooblaščena oseba (Obrazec št. 1); – kopijo izpisa iz sodnega registra ali drugega registra(*1), kjer je vlagatelj registriran (izpis ne sme biti starejši od 90 dni); (*1) Zadošča izpisek iz AJPES portala. – kopijo podpisane pogodbe vlagatelja z Evropsko komisijo za sofinanciranje aktivnosti v okviru izbranega instrumenta za financiranje zunanje pomoči Skupnosti za obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju: izbrani instrument), ki je bila veljavna v letu 2012. Vlagatelj, ki ni nosilec projekta, predloži pogodbo z nosilcem projekta v okviru izbranega instrumenta; – kopijo projektne dokumentacije, na podlagi katere je bila sklenjena pogodba iz tretje alineje te točke, in sicer njen vsebinski in finančni del v celoti; – podpisano in žigosano izjavo, da so predloženi računi nastali pri izvajanju aktivnosti projekta v okviru izbranega instrumenta, in da povrnitev stroškov ni bila uveljavljana iz sredstev izbranih instrumentov ali drugih EU programov, državnega ali lokalnih proračunov, drugih javnih virov ali zasebnih sredstev, namenjenih za določen projekt (namenske donacije) (Obrazec št. 2); – seznam z vsemi predloženimi računi po stroškovnih kategorijah projekta (Obrazec št. 3); – podpisano in žigosano izjavo o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri vlagatelju (Obrazec št. 4); – kopije originalnih računov, za katere so stroški nastali v letu 2012 in ki so bili plačani v letu 2012 za aktivnosti projekta v okviru izbranih instrumentov, ter dokazila o njihovem plačilu; originalne račune izvajalec predloži do 5 delovnih dni pred podpisom pogodbe; – originalne plačilne liste, časovnice, avtorske ali podjemne pogodbe ali študentske napotnice, s katerimi se izkazujejo stroški dela. 6. Rok in način oddaje vloge Rok za oddajo vlog je 1. februar 2013. Pisne vloge morajo biti vložene na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Sektor za izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarno pomoč, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana. Vloga se lahko vloži osebno ali pošlje po pošti. Osebno prinesene vloge morajo vlagatelji oddati v glavni pisarni Ministrstva za zunanje zadeve, objekt Mladika, vhod Šubičeva ulica 11, vsak delovni dan od ponedeljka do petka, med 8. in 15. uro. Vloga poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če je k naslovniku prispela zadnji dan roka oziroma, če je poslana priporočeno po pošti na zadnji dan roka (poštni žig 1. februar 2013). Vlogo je potrebno vložiti v zaprti ovojnici, ki mora izkazovati popoln naslov vlagatelja in mora biti označena z napisom »Ne odpiraj – Javni poziv za sofinanciranje projektov EU«. O dodelitvi sredstev bo ministrstvo odločilo v 45 dneh od prispetja popolnih vlog. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na zahtevanem obrazcu in žigosana ter podpisana s strani zakonitega zastopnika vlagatelja ali od njega pooblaščene osebe ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge. Vloga se odda v enem originalnem izvodu, dveh kopijah, ki ustrezata originalu ter enem podpisanem in žigosanem izvodu vloge s prilogami v elektronski obliki na ustreznem elektronskem nosilcu. Priloge k originalnemu izvodu so lahko predložene kot kopije, ki morajo nositi oznako »Kopija ustreza originalu«. Vloge, ki bodo prispele po poteku roka, ki je določen za oddajo prijav, se bodo štele za prepozne in se bodo neodprte vrnile pošiljatelju. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo pravočasno dopolnili v skladu z zahtevo za dopolnitev, bodo zavržene. O odločitvi bodo vlagatelji pisno obveščeni. 7. Sklenitev pogodb Ministrstvo bo s prejemniki sredstev sklenilo pogodbe o sofinanciranju projektov slovenskih nevladnih organizacij, izbranih v okviru instrumentov. Prejemnik se mora na poziv ministrstva k sklenitvi pogodbe odzvati v roku 8 dni. V nasprotnem primeru se šteje, da je prejemnik odstopil od svoje vloge za dodelitev sredstev, s katero se je prijavil na javni poziv. Izid javnega poziva je informacija javnega značaja in bo objavljen na spletnih straneh, na katerih je objavljen javni poziv. 8. Dostopnost dokumentacije Besedilo javnega poziva in ostala dokumentacija je na voljo na spletni strani ministrstva http://www.mzz.gov.si/ pod razdelkom »Javne objave – javni razpisi«. Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom so v času objave javnega poziva na voljo po elektronski pošti. Vsa vprašanja oziroma zaprosila za dodatna pojasnila in informacije je potrebno nasloviti pisno na elektronski naslov: razvoj.mzz@gov.si. Vprašanja bodo skupaj z odgovori objavljena na spletni strani ministrstva. Avtorji vprašanj ne bodo objavljeni.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti