Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

Št. 900-19/2012 Ob-1005/13 , Stran 138
Št. 900-19/2012 Ob-1005/13
Na podlagi prvega odstavka 146. c člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12; v nadaljevanju: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12 in 98/12), Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja), ter na podlagi programa Eko sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada za leto 2013 in potrjenega skladno s 7. členom Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11) s strani Vlade Republike Slovenije dne 18. 12. 2012, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja
javni poziv 20SUB-EVOB13
nepovratne finančne spodbude občanom za baterijska električna vozila
1. Predmet javnega poziva Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe nakupa okolju prijaznejših baterijskih električnih vozil, ki vključujejo nova (serijsko proizvedena) električna vozila in nova (serijsko proizvedena) priključna (plug-in) hibridna vozila (z motorjem z notranjim zgorevanjem in z baterijami) za cestni promet. Vloga mora biti vložena pred nakupom novega (serijsko proizvedenega) vozila. Predmet javnega poziva so tudi nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe predelave obstoječih vozil za cestni promet, ki bodo predelana na način, da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim agregatom na elektriko, in za nove naložbe prvega nakupa na ta način predelanega vozila. Vloga mora biti vložena pred predelavo vozila oziroma pred prvim nakupom predelanega vozila. 2. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu Predmet nepovratne finančne spodbude so lahko vozila za cestni promet, ki bodo registrirana v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo pogoje, določene v eni od spodaj navedenih alinej: – nova električna vozila brez emisij CO2 na izpustu, kategorije M1; – nova električna vozila brez emisij CO2 na izpustu, kategorije L7e; – nova električna vozila brez emisij CO2 na izpustu, kategorije L6e; – nova električna vozila brez emisij CO2 na izpustu, kategorije N1; – nova priključna (plug-in) hibridna vozila (z motorjem z notranjim zgorevanjem in z baterijami), kategorije M1; – vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e, predelana v električna, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim agregatom na elektriko. Kratek opis kategorij: – M1: vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža; – L7e: štirikolesa z maso neobremenjenega vozila, ki ne presega 400 kg; – N1: vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone; – L6e: lahka štirikolesa z maso neobremenjenega vozila manjšo od 350 kg. Kategorije M1, L7e, L6e in N1 so določene s Pravilnikom o ES-homologaciji in posamični odobritvi motornih vozil (Uradni list RS, št. 31/09, 78/09 in 106/10) in Pravilnikom o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil (Uradni list RS, št. 125/03, 80/04, 75/05, 82/07, 96/09 in 106/10). Ob oddaji vloge vozilo, ki je predmet spodbude, še ne sme biti kupljeno oziroma predelano. Nepovratna finančna spodbuda bo lahko dodeljena samo za nove naložbe. Nova naložba je nakup vozila ali predelava obstoječega vozila, za katero je dobavitelj ali predelovalec vozila (izvajalec naložbe) prosilcu spodbude (v nadaljevanju: vlagatelju) kot investitorju izdal ustrezen predračun za nakup novega vozila ali prvi nakup predelanega vozila ali predelavo vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, kar bo izvedeno po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu. Datum izdaje računa se šteje za datum izvedbe naložbe, če iz podatkov na računu oziroma posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji za izplačilo nepovratne finančne spodbude, ne izhaja drugače. Nepovratna finančna spodbuda za novo naložbo nakupa novega vozila se lahko dodeli samo v primeru, da bo vlagatelj po izvedbi naložbe prvi lastnik vozila, ki je predmet spodbude, oziroma, na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem leasingu, prvi zakupnik vozila, ki je predmet spodbude. V primeru novih vozil bo nepovratna finančna spodbuda lahko dodeljena samo za vozila, za katera bo preverjena skladnost vozila s predpisi (homologacija), opravljen pregled tehnične brezhibnosti in registracija. Nepovratna finančna spodbuda za novo naložbo predelave obstoječega vozila se lahko dodeli za ustrezno predelavo vozila ali za prvi nakup (ali finančni zakup) ustrezno predelanega vozila. Nepovratna finančna spodbuda za ustrezno predelavo ali za prvi nakup (ali finančni zakup) ustrezno predelanega vozila se lahko dodeli samo v primeru, da bo vlagatelj po izvedbi predelave prvi lastnik vozila, ki je predmet spodbude, oziroma na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem leasingu, prvi zakupnik vozila, ki je predmet spodbude. V primeru predelanih vozil bo nepovratna finančna spodbuda lahko dodeljena samo za vozila, za katera bo po predelavi preverjena skladnost vozila s predpisi (homologacija), opravljen pregled tehnične brezhibnosti in registracija. Nepovratna finančna spodbuda bo lahko dodeljena tudi za vozilo, kupljeno, zakupljeno ali predelano v tujini, pod pogojem, da bo vlagatelj prvi lastnik oziroma zakupnik novega vozila ali prvi lastnik oziroma zakupnik vozila po predelavi in bo prva registracija novega ali predelanega vozila opravljena v Republiki Sloveniji. Tranzitna registracija ne šteje za prvo registracijo po proizvodnji novega ali predelavi starega vozila. Stroški, ki nastanejo zaradi uvoza vozila, vključno z uvoznimi dajatvami, niso predmet spodbude. V primeru finančnega zakupa (leasinga) je nepovratna finančna spodbuda dopustna le, če pogodba o finančnem zakupu (leasingu) določa, da po poplačilu vseh pogodbenih obveznosti zakupnik in vlagatelj postane lastnik vozila oziroma je upravičen do prenosa lastninske pravice na vozilu. Vozila, pridobljena z operativnim leasingom oziroma poslovnim najemom, niso upravičena do nepovratne finančne spodbude. Nepovratne finančne spodbude ni mogoče pridobiti za nakup ali predelavo vozila z maloprodajno ceno, višjo od 50.000 EUR (z DDV). Nepovratne finančne spodbude se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme oziroma naprav. Vlagatelj je za nakup vozila, ki je lahko predmet spodbude, upravičen pridobiti nepovratno finančno spodbudo in hkrati tudi kredit Eko sklada. V nobenem primeru pa višina nepovratne finančne spodbude in kredita skupaj ne smeta presegati priznanih stroškov kreditiranega nakupa vozila. Vozilo mora najmanj tri leta po sklenitvi pogodbe o dodelitvi spodbude ostati v lasti vlagatelja. Če se ugotovi, da je prejemnik nepovratne finančne spodbude vozilo odtujil prej kot v treh letih, mora nepovratno finančno spodbudo vrniti skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Dopustna je odpoved finančnega zakupa (leasinga) zaradi odkupa vozila s strani prejemnika nepovratne finančne spodbude. V primeru odjave vozila iz prometa zaradi višje sile se tek triletnega roka pretrga in se nadaljuje z dnem ponovne prijave v promet, pri čemer mora biti prejemnik nepovratne finančne spodbude še vedno lastnik oziroma, v primeru finančnega zakupa, zakupnik. Za nakup ali predelavo posameznega vozila je možno dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo po tem javnem pozivu. Z eno vlogo vlagatelj lahko kandidira za nepovratno finančno spodbudo za največ eno naložbo (nakup največ enega vozila ali za največ eno predelavo vozila). Vlagatelj, ki kandidira na javnem pozivu, pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu za naložbo, s katero bo, skladno z vsemi zgoraj navedenimi določili, izveden nakup, finančni zakup ali predelava ustreznega vozila, ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine spodbud po javnem pozivu in prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na Eko sklad. Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasna in popolna vloga. Za popolno vlogo šteje vloga, sestavljena iz obrazca »Vloga« in pripadajočih prilog, kot to določa javni poziv. Iz dokumentacije posamezne vloge mora biti razvidno, da je naložba izvedena skladno s pogoji in kriteriji javnega poziva. Eko sklad ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev ter skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi, kot tudi spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude je prejemnik pravice do nepovratne finančne spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. 3. Višina sredstev Višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 200.000 EUR. 4. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu Na javnem pozivu lahko kandidira vsaka fizična oseba, ki je investitor v novo naložbo skladno s tem javnim pozivom ter ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Upravičena fizična oseba naložbe ne sme izvajati kot zasebnik (samostojni podjetnik posameznik ali kot fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona). Do spodbude niso upravičene fizične osebe, ki: – nimajo poravnanih zapadlih finančnih obveznosti do Eko sklada; – nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije. 5. Višina nepovratne finančne spodbude Višina nepovratne finančne spodbude znaša: – 5.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2, kategorije M1; – 4.000 EUR za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1; – 4.000 EUR za novo priključno (plug-in) hibridno vozilo (z motorjem z notranjim zgorevanjem in z baterijo), kategorije M1; – 3.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 na izpustu, kategorije N1; – 3.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 na izpustu, kategorije L7e; – 2.000 EUR za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije N1 ali L7e; – 2.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 na izpustu, kategorije L6e; – 1.000 EUR za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L6e. Skladno z 29. členom Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 25/09 in 58/12) nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 50% vrednosti priznanih stroškov naložbe. 6. Pridobitev dokumentacije za prijavo Javni poziv in obrazec »Vloga« sta na voljo na spletni strani, www.ekosklad.si v rubriki Razpisi. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Dodatne informacije o javnem pozivu so na voljo po tel. 01/241-48-68, vsak dan med 9. in 12. uro. Javni poziv in obrazec »Vloga« lahko kandidati tudi naročijo pri Eko skladu na zgoraj navedeni telefonski številki in ju prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. 7. Vsebina vloge Vsaka vloga mora v primeru nakupa novega vozila obvezno vsebovati v celoti izpolnjen obrazec »Vloga« s podatki o vlagatelju in naložbi ter vsa naslednja dokazila in priloge: – kopijo veljavnega predračuna za nakup novega vozila, ki je predmet vloge; – podatke proizvajalca o vozilu, ki je predmet vloge, iz katerih je jasno razviden tip vozila (znamka, model, vrsta pogona, kategorija vozila), ki so lahko vključeni v predračun ali podani ločeno v specifikaciji (katalogu, certifikatu itd.); – v primeru finančnega zakupa (leasinga), kopijo pogodbe o finančnem zakupu (leasingu) za vozilo, ki je predmet vloge, če je le-ta ob oddaji vloge že sklenjena. Vsaka vloga mora v primeru nakupa predelanega vozila obvezno vsebovati v celoti izpolnjen obrazec »Vloga« s podatki o vlagatelju in naložbi ter vsa naslednja dokazila in priloge: – kopijo veljavnega predračuna za nakup predelanega vozila, ki je predmet vloge; – podatke prodajalca o vozilu, ki je predmet vloge, iz katerih je jasno razviden tip vozila pred predelavo in po predelavi (znamka, model, vrsta pogona pred predelavo in vrsta pogona po predelavi), ki so lahko vključeni v predračun ali podani ločeno v specifikaciji; – v primeru finančnega zakupa (leasinga), kopijo pogodbe o finančnem zakupu (leasingu) za vozilo, ki je predmet vloge, če je ta ob oddaji vloge že sklenjena. Vsaka vloga mora v primeru predelave vozila obvezno vsebovati v celoti izpolnjen obrazec »Vloga« s podatki o vlagatelju in naložbi ter vsa naslednja dokazila in priloge: – kopijo veljavnega predračuna za storitev predelave vozila, ki je predmet vloge; – kopije veljavnih predračunov za tehnične komponente, potrebne za predelavo vozila, ki je predmet vloge, kolikor stroški teh komponent niso vključeni že v predračun iz prejšnje alineje; – podatke predelovalca o vozilu, ki je predmet vloge, iz katerih je jasno razviden tip vozila pred predelavo in po predelavi (znamka, model, vrsta pogona pred predelavo in vrsta pogona po predelavi), ki so lahko vključeni v predračun ali podani ločeno v specifikaciji. Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod. 8. Rok in način prijave Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2013. Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. 9. Postopek obravnave vlog Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10; v nadaljevanju: ZUP), kolikor ZVO-1 ne določa drugače. Vlagatelj bo v primeru nepopolne ali nerazumljive vloge v skladu z določbami ZUP in splošnih pogojev poslovanja pozvan k odpravi pomanjkljivosti v določenem roku 15 (petnajst) dni. Če bo pomanjkljivosti odpravil v navedenem roku, se bo štelo, da je vloga vložena takrat, ko so pomanjkljivosti odpravljene. Če vlagatelj pomanjkljivosti v navedenem roku ne bo odpravil, bo Eko sklad s sklepom vlogo zavrgel. Vloge ne smejo biti dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg naložbe. Razpisana sredstva se do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za pridobitev pravice do nepovratne finančne spodbude je popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad bo najpozneje v roku 90 (devetdeset) dni po prejemu popolne vloge o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne spodbude odločil z odločbo. Pritožba zoper navedeno odločbo ni dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti upravni spor skladno z zakonom, ki ureja upravni spor. Na podlagi odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude ter v skladu z 11. členom splošnih pogojev poslovanja bo s prejemnikom pravice do nepovratne finančne spodbude sklenjena pogodba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. En izvod podpisane pogodbe bo prejemnik pravice do nepovratne finančne spodbude moral v 15 dneh vrniti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana oziroma bo moral v primeru napačnih podatkov o prejemniku Eko skladu sporočiti pravilne podatke za sklenitev pogodbe. Pravočasen odziv prejemnika s predložitvijo podpisanega izvoda pogodbe ali opozorila o napačnih podatkih je pogoj za izvršitev odločbe. Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo) ne plačuje. 10. Izplačilo nepovratne finančne spodbude Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana prejemniku na podlagi sklenjene pogodbe o dodelitvi pravice do dodelitve nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano odločbo o dodelitvi pravice do dodelitve nepovratne finančne spodbude. Izplačilo bo izvedeno v roku 30 (trideset) dni po pravočasnem prejemu podpisane pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude in po predložitvi ter preveritvi vseh dokazil o izvedbi naložbe, za katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude, ki vključujejo: – v primeru nakupa vozila, račun za nakup vozila, ki je predmet vloge, ali v primeru predelave vozila, račun za predelavo vozila, ki je predmet vloge; – kopijo dokazila o plačilu celotnega računa iz zgornje alineje; – v primeru finančnega zakupa (leasinga), kopijo pogodbe o finančnem zakupu (leasingu) za vozilo, ki je predmet vloge, če vlagatelj ob oddaji vloge le-te še ni predložil; – kopijo prometnega dovoljenja za vozilo, ki je predmet vloge, izdanega na ime vlagatelja; – kopijo potrdila o skladnosti homologiranega tipa vozila, ki je predmet vloge. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva. Rok za zaključek naložbe (izvedbo nakupa ali predelave vozila in registracijo) je šest mesecev od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, sicer pravica do te spodbude preneha.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti