Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

Št. 900-19/2012 Ob-1004/13 , Stran 135
Št. 900-19/2012 Ob-1004/13
Na podlagi prvega odstavka 146. c člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12; v nadaljevanju: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12 in 98/12) in Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja), ter na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada za leto 2013 in potrjenega skladno s 7. členom Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11) s strani Vlade Republike Slovenije dne 18. 12. 2012, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja
javni poziv 19SUB-OB13
nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb
1. Predmet javnega poziva Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost večstanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju: nepovratne finančne spodbude) za nove naložbe v večstanovanjskih stavbah. Večstanovanjske stavbe so stavbe s tremi ali več stanovanji, če ta javni poziv ne določa drugače. Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec naložbe investitorjem, ki financirajo naložbo in uveljavljajo pravico do nepovratne finančne spodbude (v nadaljevanju: investitor), izdal ustrezen veljaven predračun za dobavo in izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki bodo izvedeni v ali na večstanovanjskih stavbah po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude: A – toplotna izolacija fasade Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca naložbe za toplotno izolacijo fasade skupaj s coklom, ki mora biti izvedena z najmanj 15 cm izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno debelino drugega izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤ 0,30 W/m2K. Navedeno razmerje λ/d ≤ 0,30 W/m2K mora biti izkazano tudi v primeru vgradnje naravnih izolacijskih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti λ. Za sisteme kontaktno-izolacijskih fasad so dovoljeni le fasadni sistemi, ki imajo evropsko tehnično soglasje ETAG 004. V primeru, da je na stavbi že vgrajen fasadni sistem s toplotno izolacijskim materialom, katerega toplotna prevodnost λ ≤ 0,045 W/mK, lahko investitor izvede to naložbo z dodatno toplotno izolacijo v razliki do najmanj 15 cm izolacijskega materiala. Predložiti mora fotografije, iz katerih bo razvidna debelina že vgrajenega toplotno izolacijskega materiala in dokazila o toplotni prevodnosti tega materiala. Priznani stroški vključujejo: – nabavo in vgradnjo toplotno izolacijskega materiala z zaključnim slojem oziroma celotnega fasadnega sistema; – postavitev gradbenega odra; – odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu cokla, demontažo starih okenskih polic; – obdelavo špalet; – nabavo in vgradnjo okenskih polic. B – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca naložbe za izvedbo toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru z najmanj 25 cm izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno debelino drugega izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤ 0,180 W/m2K. Navedeno razmerje λ/d ≤ 0,180 W/m2K mora biti izkazano tudi v primeru vgradnje naravnih izolacijskih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ). Priznani stroški vključujejo: – nabavo in vgradnjo toplotno izolacijskega materiala, vključno s parno zaporo; – nabavo in vgradnjo paroprepustne folije oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine; – zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelavo betonskega estriha, lesene pohodne obloge; – pri obnovi ravne strehe tudi odstranitev starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo estriha oziroma druge zaključne obloge. C – vgradnja naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv vir energije Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca naložbe za vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso, in sicer na sekance, pelete ali polena, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje, in mora imeti skladno z zahtevami standarda SIST EN 303-5, naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90%, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 500 mg/m3. Za vgradnjo peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), ki bo priklopljena na centralno ogrevanje, pa mora imeti skladno z zahtevami standarda SIST EN 14785 naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90%, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 20 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 250 mg/m3. Vrednosti emisij kurilne naprave morajo biti določene pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13% v suhih dimnih plinih. Naprava z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni) mora imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z gorivom, vodni toplotni zbiralnik pa mora imeti tudi prostornino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave. Naprava z avtomatskim polnjenjem goriva (npr. s peleti, sekanci), z izjemo peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamina), mora imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave. Vodnega toplotnega zbiralnika ni potrebno prigraditi napravi z avtomatskim polnjenjem goriva in z možnostjo regulacije moči takrat, ko kurilna naprava dosega vrednosti emisij snovi v zrak skladno z zahtevami tega javnega poziva tudi pri najmanjši nastavljivi moči kurilne naprave (nižja ali enaka 30% nazivne moči), določene po standardu SIST EN 303-5. Priznani stroški vključujejo: – nabavo in vgradnjo ene kurilne naprave za celotno večstanovanjsko stavbo; – predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov; – nabavo in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, ustrezne krmilne opreme, vodnega toplotnega zbiralnika, povezovalnih armatur ter opreme za priključitev na centralno ogrevanje. Pravica do nepovratne finančne spodbude za toplotno črpalko se dodeli le za serijsko izdelano toplotno črpalko za ogrevanje prostorov in sanitarne tople vode, ki bo vgrajena na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe, ki vključuje nabavo in vgradnjo toplotne črpalke ter podatek o vrsti oziroma modelu toplotne črpalke, in sicer za: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Priznani stroški vključujejo: – nabavo in vgradnjo ene toplotne črpalke za celotno večstanovanjsko stavbo; – nabavo in vgradnjo hranilnika toplote ter povezavo s toplotno črpalko; – cevne povezave toplotne črpalke z virom toplote, ustrezno varovalno in krmilno opremo. D – vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca za nabavo in vgradnjo termostatskih ventilov in izvedbo hidravličnega uravnoteženja celotnega ogrevalnega sistema. Vgradnja termostatskih ventilov in izvedba hidravličnega uravnoteženja ogrevalnega sistema mora biti izvedena z obveznim postopkom načrtovanja, s katerim se zagotavlja korektno delovanje saniranega ogrevalnega sistema. Priznani stroški vključujejo: – izdelavo projekta oziroma izračunov, potrebnih za zagotovitev ustreznega delovanja ogrevalnega sistema; – nabavo in vgradnjo termostatskih ventilov s prednastavitvijo pretoka (prednastavitev pretoka termostatskih ventilov ni potrebna pri enocevnih ogrevalnih sistemih); – nabavo in vgradnjo ventilov za hidravlično uravnoteženje; – nabavo in vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka v dvižne vode, kadar gre za spremenljiv pretok v sistemu in če razlika tlaka črpalke (dobavna višina) pri kateremkoli pretoku preseže 25 kPa; – nastavitev pretokov na termostatskih ventilih po predhodnih izračunih prednastavitve, s pripravo poročila o teh nastavitvah; – izvedbo hidravličnega uravnoteženja ogrevalnega sistema s pripravo poročila o hidravličnem uravnoteženju ogrevalnega sistema in nastavitve pretokov z analizo rezultatov doseženih pretokov; – nabavo in vgradnjo elementov za odzračevanje ter vzdrževanje tlaka v ogrevalnem sistemu; – nabavo in vgradnjo obtočne črpalke s frekvenčno regulacijo pri spremenljivem pretoku vode v ogrevalnem sistemu, in sicer le v primeru, če je črpalka ustrezno dimenzionirana, kar mora izkazovati tudi priložena dokumentacija. Predložena dokumentacija mora vsebovati: – pregled obstoječega ogrevalnega sistema pred izvajanjem ukrepov za hidravlično uravnoteženje (popis dejansko vgrajenih grelnih teles, obstoječih termostatskih in zapornih ventilov na povratku, obtočnih črpalk in drugih elementov z vplivnimi parametri delovanja); – izračun pretoka na termostatskih ventilih in določitev prednastavitve ventilov za izbran tip ventila; pri tem morajo imeti termostatski ventili avtoriteto večjo od 0,3; – shemo dvižnih vodov hidravlično uravnoteženega ogrevalnega sistema, ki mora vključevati: moč radiatorjev, temperaturo prostorov, oznake dvižnih vodov, izračunane pretoke in prednastavitve na termostatskih ventilih, ventile za hidravlično uravnoteženje sistema in regulatorje diferenčnega tlaka s pripadajočimi dimenzijami in nastavitvami; – popis materiala in specifikacijo del. 2. Višina sredstev Višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 4.500.000 €. 3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu Do nepovratne finančne spodbude je upravičena fizična oseba, ki je lastnik, etažni lastnik ali najemnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer se bo izvedla naložba. Najemnik ali ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) je upravičen do te spodbude, če je udeležen pri financiranju naložbe. Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki, etažni lastniki ali najemniki stanovanj oziroma poslovnih prostorov v večstanovanjski stavbi, niso upravičeni do nepovratne finančne spodbude. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu Upravičene osebe lahko pridobijo pravico do nepovratne finančne spodbude za nove naložbe, s katerimi bodo izvedeni zgoraj navedeni ukrepi, ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine spodbud po javnem pozivu in prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na Eko sklad. Za posamezen ukrep, ki je predmet javnega poziva, je možno dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo. Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasna in popolna vloga. Vlogo na javni poziv v imenu upravičenih oseb lahko vloži upravnik, ki upravlja stavbo v skladu s prvim odstavkom 48. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08 in 87/11), skupnost lastnikov, ki upravlja stavbo v skladu s prvim odstavkom 72. člena stanovanjskega zakona, ali pooblaščeni predstavnik upravičenih oseb. Za popolno vlogo šteje vloga, sestavljena iz obrazca »Vloga«, ki je sestavni del dokumentacije za prijavo, in pripadajočih prilog, kot določa javni poziv oziroma dokumentacija za prijavo. Iz dokumentacije posamezne vloge mora biti razvidno, da je pripravljena skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo in da bo naložba izvedena skladno s pogoji in kriteriji javnega poziva. Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira tudi za pridobitev nepovratne finančne spodbude za več posameznih ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva. Višji del nepovratne finančne spodbude za izvajanje ukrepov v večstanovanjskih stavbah, ki so predmet tega javnega poziva, se nameni upravičenim socialno šibkim občanom, in sicer v obsegu 100% priznanih stroškov naložbe glede na njihov pripadajoči delež financiranja naložbe. Socialno šibek občan je vsak lastnik ali etažni lastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, ki je bil v času oddaje vloge na ta javni poziv upravičen do denarne socialne pomoči, ki ni bila izredna denarna socialna pomoč. Socialno šibek občan izkazuje svojo pravico do ustrezno višje nepovratne finančne spodbude z originalnim izvodom ali overjenim prepisom odločbe Centra za socialno delo o denarni socialni pomoči. Upravičena oseba, ki je v okviru iste naložbe za posamezen ukrep, ki je predmet spodbujanja po tem javnem pozivu, že prejela kredit Eko sklada in ima iz naslova tega kredita obveznosti do Eko sklada, za ta ukrep ne more pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu. Vgradnja prototipne in rabljene opreme oziroma naprav ni predmet dodelitve nepovratne finančne spodbude. Vgradnjo in zagon posameznih naprav oziroma opreme, ki je predmet naložbe, lahko opravi le za to usposobljen in registriran izvajalec. Naprav in opreme, ki je predmet spodbude, ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude. Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za večstanovanjsko stavbo, za gradnjo katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu. Eko sklad ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. 5. Višina nepovratne finančne spodbude A – toplotna izolacija fasade Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 € na m2 za največ 150 m2 na stanovanje v večstanovanjski stavbi. B – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25% priznanih stroškov naložbe, vendar skupaj ne več kot 10 € na m2 toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru večstanovanjske stavbe. C – vgradnja naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv vir energije Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25% priznanih stroškov nabave in vgradnje kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso, toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode oziroma druge naprave na obnovljiv vir energije. D – vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25% priznanih stroškov naložbe vgradnje termostatskih ventilov in hidravličnega uravnoteženja, skladno s predloženo dokumentacijo in predračuni izvajalca naložbe, vendar ne več kot 30 € na grelno telo. Navedena spodbuda vključuje tudi del sredstev za izdelavo ustreznega projekta oziroma izvedbo postopka načrtovanja tega ukrepa. 6. Pridobitev obrazcev in vsebina vloge Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si v rubriki Razpisi. Elektronska oblika javnega poziva oziroma dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Dodatne informacije o javnem pozivu so na voljo po tel. 01/241-48-36, vsak dan med 9. in 12. uro. Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko vlagatelji naročijo pri Eko skladu na zgoraj navedeni telefonski številki in jo prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Vsaka vloga mora obvezno vsebovati izpolnjen obrazec »Vloga« s podatki o vlagatelju in naložbi ter vsa potrebna dokazila in priloge, ki jih za vsak posamezen ukrep natančno določa dokumentacija za prijavo. 7. Rok in način prijave Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2013. Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. 8. Postopek obravnave vlog Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10; v nadaljevanju: ZUP), kolikor ZVO-1 ne določa drugače. Vlagatelj bo v primeru nepopolne ali nerazumljive vloge v skladu z določbami ZUP in splošnih pogojev poslovanja pozvan k odpravi pomanjkljivosti v roku 15 dni. Če bo vlagatelj pomanjkljivosti odpravil v navedenem roku, se bo štelo, da je vloga vložena takrat, ko so pomanjkljivosti odpravljene. Če vlagatelj pomanjkljivosti v navedenem roku ne bo odpravil, bo Eko sklad s sklepom vlogo zavrgel. Vloge ne smejo biti dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg načrtovanih del in ukrepov. Razpisana sredstva se do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za pridobitev pravice do nepovratne finančne spodbude je popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad bo najpozneje v roku 90 dni po prejemu popolne vloge o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne spodbude odločil z odločbo. Pritožba zoper navedeno odločbo ni dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti upravni spor skladno z zakonom, ki ureja upravni spor. Na podlagi odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude ter v skladu z 11. členom splošnih pogojev poslovanja bo s prejemnikom pravice do nepovratne finančne spodbude sklenjena pogodba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. En izvod podpisane pogodbe bo prejemnik pravice do nepovratne finančne spodbude moral v 15 (petnajstih) dneh vrniti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana oziroma bo moral v primeru napačnih podatkov o prejemniku Eko skladu sporočiti pravilne podatke za sklenitev pogodbe. Pravočasen odziv prejemnika s predložitvijo podpisanega izvoda pogodbe ali opozorila o napačnih podatkih je pogoj za izvršitev odločbe. Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa, skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo), ne plačuje. 9. Izplačilo dodeljene nepovratne finančne spodbude Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana izvajalcu naložbe po predložitvi vseh dokazil o zaključku naložbe, ki vključujejo: – originalno izjavo o zaključku naložbe, ki se nahaja na obrazcu 19SUB-OB13 V in ki jo za vsak izvedeni ukrep, za katerega je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude, podpišeta prejemnik pravice do nepovratne finančne spodbude in izvajalec naložbe; – izstavljeni račun izvajalca naložbe s popisom del in materiala za celoten obseg naložbe (datum izdaje računa se šteje za datum izvedbe naložbe, če iz podatkov na računu oziroma posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji za izplačilo nepovratne finančne spodbude, ne izhaja drugače) in – fotografije izvedene naložbe (za ukrepa A in B mora biti poleg fotografij večstanovanjske stavbe po izvedeni toplotni izolaciji fasade ali stropa proti neogrevanemu prostoru vsaj ena fotografija posneta v času izvajanja naložbe, tako da bo vidna debelina vgrajenega izolacijskega materiala – posnetek merilnega traku ob vgrajenem izolacijskem materialu). Za izplačilo nepovratne finančne spodbude za ukrep D mora prejemnik obvezno predložiti poročilo o hidravličnem uravnoteženju ogrevalnega sistema z analizo rezultatov doseženih pretokov ter poročilo o izvedbi prednastavitev termostatskih ventilov. V primeru, da bo vlagatelj takoj po zaključku naložbe v celoti poravnal račun izvajalcu naložbe za izvedeni ukrep, za katerega je pridobil pravico do nepovratne finančne spodbude, mora ob predložitvi dokumentacije o zaključku naložbe predložiti tudi dokazilo o plačilu celotnega računa za izvedeni ukrep. Izplačilo nepovratnih sredstev se izvrši po predložitvi vseh računov izvajalcev in ostalih zahtevanih dokumentov za celoten obseg naložbe, izveden v skladu z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev, ki jih določa javni poziv oziroma dokumentacija za prijavo. Izplačilo nepovratnih sredstev se izvede v 30 dneh po prejemu in preveritvi zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe praviloma na bančni račun izvajalca naložbe, v primeru že plačanega računa za naložbo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, pa na bančni račun prejemnika pravice do nepovratne finančne spodbude. Rok za zaključek naložbe je 12 mesecev od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, sicer pravica do nepovratne finančne spodbude preneha. V primeru, da je prejemnik pridobil pravico do nepovratne finančne spodbude za izvajanje najmanj treh ukrepov obnove iste večstanovanjske stavbe hkrati, je rok za zaključek naložbe 18 mesecev.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti