Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

Št. 900-19/2012 Ob-1003/13 , Stran 132
Št. 900-19/2012 Ob-1003/13
Na podlagi prvega odstavka 146. c člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,108/09, 48/12 in 57/12; v nadaljevanju: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12 in 98/12), Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja), Sheme državnih pomoči »Spodbude Eko sklada j.s.«, št. priglasitve BE01-5854067-2011/I, ter na podlagi programa Eko sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada za leto 2013 in potrjenega skladno s 7. členom Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11) s strani Vlade Republike Slovenije dne 18. 12. 2012, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja
javni poziv 22SUB-AVPO13
nepovratne finančne pomoči za vozila na stisnjen zemeljski plin ali bioplin za javni potniški promet
1. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva je nepovratna finančna pomoč pravnim osebam in samostojnim podjetnikom za nakup novih vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin, namenjenih javnemu potniškemu prometu. 2. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu Prosilec pomoči (v nadaljevanju: vlagatelj), ki kandidira na javnem pozivu, lahko pridobi pravico do dodelitve nepovratne finančne pomoči za nova vozila, kupljena po oddaji vloge na ta javni poziv. Pred oddajo vloge ne sme biti sklenjen noben zavezujoč dogovor o začetku naložbe (podpis pogodbe o finančnem zakupu, datum opravljene storitve, plačan predujem za nakup vozila). Po programu spodbujanja nakupa vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin, namenjenih javnemu potniškemu prometu, se bodo dodeljevale nepovratne finančne pomoči za nakup novih gospodarskih vozil za cestni promet, t.i. avtobusov, ki se lahko uporabljajo izključno za prevoz potnikov (v nadaljevanju: vozilo), za katere so izpolnjeni vsi spodaj navedeni pogoji: – so serijsko proizvedeni; – kot pogonsko gorivo uporabljajo stisnjen zemeljski plin ali bioplin; – imajo več kot devet sedežev (poleg voznikovega več kot osem sedežev) in so: 1. z nosilnostjo do vključno 5.000 kg uvrščena v kategorijo M2 ali 2. z nosilnostjo nad 5.000 kg uvrščena v kategorijo M3; – bodo kupljena po objavi tega javnega poziva in – bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji na ime vlagatelja. Kategoriji M2 in M3 sta določeni s Pravilnikom o ES-homologaciji in posamični odobritvi motornih vozil (Uradni list RS, št. 31/09, 78/09 in 106/10). Novo vozilo pomeni vozilo, kupljeno ali zakupljeno s strani vlagatelja kot prvega lastnika oziroma zakupnika na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem zakupu (leasingu). Pri pogodbi o finančnem zakupu (leasingu) mora iz pogodbe izhajati, da po poplačilu vseh pogodbenih obveznosti zakupnik in prejemnik pomoči postane lastnik vozila, oziroma je upravičen do prenosa lastninske pravice na vozilu. Vozila, pridobljena z operativnim leasingom oziroma poslovnim najemom niso upravičena do dodelitve pomoči. Pomoč se lahko dodeli tudi za vozilo, kupljeno ali zakupljeno v tujini, pod pogojem, da za to vozilo ni bila izplačana ali zaprošena druga pomoč države ali EU za iste upravičene stroške. Tranzitna registracija ne šteje za prvo registracijo po proizvodnji. Vozilo mora tri leta po izdaji odločbe o dodelitvi pomoči ostati v lasti prejemnika. Če se ugotovi, da je prejemnik vozilo odtujil prej kot v treh letih, mora prejeta sredstva vrniti Eko skladu z zakonskimi zamudnimi obrestmi in v naslednjih desetih letih od dneva kršitve ne more zaprositi za državno pomoč. Dopustna je odpoved finančnega zakupa zaradi odkupa vozila s strani prejemnika pomoči. Čas od odjave vozila iz prometa zaradi višje sile do dne ponovne prijave v promet se ne všteva v triletno obdobje prepovedi odtujitve. Pri tem mora biti prejemnik ves čas lastnik oziroma v primeru finančnega zakupa prvi uporabnik vozila. 3. Višina razpisanih sredstev Skupna višina sredstev za namen, ki je predmet javnega poziva, znaša 300.000,00 EUR. 4. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu Na javnem pozivu lahko kandidirajo naslednje upravičene osebe (v nadaljevanju: pravne osebe), ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in izvajajo javno službo dejavnosti javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu ali javnega mestnega potniškega prometa, z ustrezno registrirano dejavnostjo in veljavno licenco za prevoz potnikov ter v primeru koncesionarjev z veljavno koncesijsko pogodbo za izvajanje te dejavnosti: – javna podjetja, zavodi in druge pravne osebe, ustanovljene za opravljanje javnih služb, ter koncesionarji, pooblaščeni za opravljanje javnih služb, ali – gospodarske družbe in druge pravne osebe, razen njihovih podružnic v tujini, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ali – podružnice tujih gospodarskih družb, ki opravljajo pridobitno dejavnost in so vpisane v sodni register v Republiki Sloveniji, ali – samostojni podjetniki posamezniki. 5. Posebni pogoji dodeljevanja državnih pomoči Nepovratna finančna pomoč pravnim osebam za nakup vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin, namenjenih javnemu potniškemu prometu, ki se dodeljujejo po tem pozivu, se šteje kot državna pomoč podjetju, prejemniku pomoči. Državno pomoč podjetjem je mogoče dodeliti samo, če je vlagatelj zanjo vložil vlogo za dodelitev pomoči pred začetkom izvajanja naložbe. Pri dodelitvi pomoči, ki se upoštevajo kot državna pomoč, veljajo zgornje meje sofinanciranja upravičenih stroškov v okviru posameznih naložb, ne glede na to, iz katerih javnih sredstev (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali virov EU) je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. V primeru, da izvajalec gospodarske javne službe oziroma koncesionar ne izpolnjuje pogojev, določenih v Odločbi komisije ES 842/2005, se uporabijo določila Uredbe komisije ES št. 800/2008. Pri tem pomoči za ta namen ni mogoče kumulirati z nobeno drugo pomočjo v okviru kakršnekoli lokalne, regionalne in nacionalne sheme ali sheme Skupnosti, ob upoštevanju istih upravičenih stroškov, ki se deloma ali v celoti prekrivajo, če bi bila s tako kumulacijo presežena dovoljena višina dodeljene državne pomoči, kot jo določa 19. člen Uredbe komisije ES št. 800/2008. Vlagatelj mora pred dodelitvijo pomoči priložiti pisno izjavo o že prejetih ali zaprošenih javnih sredstvih za iste upravičene stroške nakupa vozila, ki je predmet vloge. V primeru, da je upravičenec do pomoči že prejel sredstva v zvezi s tveganim kapitalom ter v prvih treh letih po prvi naložbi v okviru ukrepa tveganega kapitala zaprosi za pomoč v okviru uporabe splošnih skupinskih izjem, se najvišji pragovi pomoči ali najvišji zneski pomoči zmanjšajo za 20% in zmanjšanje ne sme presegati skupnega zneska, prejetega na podlagi ukrepa tveganega kapitala. Pomoč sklada ni dovoljena: – za upravičence, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU; – v primeru podjetij v težavah (stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave), v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Državno pomoč velikemu podjetju je mogoče dodeliti samo, če je poleg tega vlagatelj analiziral možnost izvedbe projekta s prejeto državno pomočjo in brez nje. Analiza prosilca mora potrditi, da bo upravičenec zaradi prejete državne pomoči izpolnil enega od naslednjih meril: – dejansko povečal stvarno velikost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal, ali – dejansko povečal obseg projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki ali – skrajšal dejanski čas, ki ga bo vlagatelj porabil za dokončanje projekta, ali – dejansko povečal finančno vrednost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal. Velikost podjetja se ugotavlja v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah, Priloga I), in sicer: – malo podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov oddanih na AJPES manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR; – srednje podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov oddanih na AJPES manj kot 250 zaposlenih in letni promet ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR; – veliko podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov oddanih na AJPES več kot 250 zaposlenih in ima letni promet več kot 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto več kot 43 milijonov EUR. Veliko podjetje je tudi podjetje, ki je zavezano za konsolidacijo. 6. Višina pomoči Višina nepovratne finančne pomoči za posamezno vozilo znaša: – 10.000 EUR za vozilo kategorije M3, kolikor je vlagatelj veliko podjetje; – 12.500 EUR za vozilo kategorije M3, kolikor je vlagatelj srednje podjetje; – 15.000 EUR za vozilo kategorije M3, kolikor je vlagatelj malo podjetje; – 2.500 EUR za vozilo kategorije M2, kolikor je vlagatelj veliko podjetje; – 3.000 EUR za vozilo kategorije M2, kolikor je vlagatelj srednje podjetje; – 4.000 EUR za vozilo kategorije M2, kolikor je vlagatelj malo podjetje. 7. Pridobitev dokumentacije za prijavo in vsebina vloge Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci je na voljo na spletni strani www.ekosklad.si v rubriki Razpisi. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Dodatne informacije o javnem pozivu so na voljo po tel. 01/241-48-46, vsak dan med 9. in 12. uro. Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko kandidati tudi naročijo na zgoraj navedeni telefonski številki, s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si oziroma po faksu (št. 01/241-48-60), do zaključka poziva. Vsaka vloga mora obvezno vsebovati v celoti izpolnjen obrazec »Vloga« s podatki o vlagatelju in naložbi, ter vsa obvezna naslednja dokazila in priloge: – kopijo predračuna/ponudbe za nakup vozila, ki je predmet nepovratne finančne pomoči; – kopijo veljavne licence za prevoz potnikov ter v primeru koncesionarjev veljavna koncesijska pogodba za izvajanje te dejavnosti; – kopijo zadnjih računovodskih izkazov vlagatelja, oddanih na AJPES, potrjenih s strani odgovornih oseb vlagatelja in s priloženim potrdilom o oddaji letnega poročila s strani AJPES-a, ali pooblastilo za pridobitev teh podatkov; – podatke proizvajalca o vozilu, ki je predmet vloge, iz katerih bo jasno razviden tip vozila in vrsta goriva; – izjavo o statusu podjetja in v primeru velikega podjetja tudi analiza izvedbe naložbe s prejeto državno pomočjo in brez; – izjavo, da bo vozilo ostalo v lasti oziroma bo predmet finančnega zakupa prejemnika najmanj tri leta po prejemu pomoči; – izjavo o višini oziroma intenzivnosti prejete državne pomoči; – izjavo vlagatelja, da nima neporavnanih dolgov zaradi nezdružljivih pomoči; – izjavo o prejemu sredstev ukrepov tveganega kapitala; – v primeru finančnega zakupa (leasinga) podpisana in žigosana izjava vlagatelja, da je prvi zakupnik in dejanski uporabnik vozila, ki je predmet vloge; – izjavo, da zoper vlagatelja ni uveden postopek stečaja ali prisilne poravnave. 8. Rok in način prijave Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2013. Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. 9. Postopek obravnave vlog Osnovni pogoj za dodelitev pomoči je pravočasna, pravilno vložena in popolna vloga. Za popolno vlogo šteje vloga, sestavljena iz obrazca »Vloga«, ki je sestavni del dokumentacije za prijavo, in pripadajočih prilog, kot to določa javni poziv oziroma dokumentacija za prijavo. Iz dokumentacije mora biti razvidno, da bo nakup ustreznega vozila izveden skladno s pogoji poziva in kriteriji ter da je vloga pripravljena skladno z zahtevami javnega poziva. Vlagatelj, ki kandidira na javnem pozivu, pridobi pravico do dodelitve nepovratne finančne pomoči po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine pomoči po javnem pozivu ter prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na Eko sklad. Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči prosilcu se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10; v nadaljevanju: ZUP), kolikor ZVO-1 ne določa drugače. Vlagatelj bo v primeru nepopolne ali nerazumljive vloge v skladu z določbami ZUP in splošnih pogojev poslovanja pozvan k odpravi pomanjkljivosti v določenem roku 30 (trideset) dni. Ta rok se lahko podaljša na predlog, ki ga mora podati vlagatelj pred iztekom tega roka z navedenimi opravičenimi razlogi za podaljšanje. Če bo vlagatelj pomanjkljivosti odpravil v navedenem roku, se bo štelo, da je vloga vložena takrat, ko so pomanjkljivosti odpravljene. Če vlagatelj pomanjkljivosti v navedenem roku ne bo odpravil, bo Eko sklad s sklepom vlogo zavrgel. Razpisana sredstva se do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za pridobitev pravice do nepovratne finančne pomoči je popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad bo najpozneje v roku 90 (devetdeset) dni po prejemu popolne vloge o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne pomoči odločil z odločbo. Pritožba zoper navedeno odločbo ni dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti upravni spor skladno z zakonom, ki ureja upravni spor. Na podlagi odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči ter v skladu z 10. in 11. členom splošnih pogojev poslovanja bo s prejemnikom pravice do nepovratne finančne pomoči sklenjena pogodba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči. En izvod podpisane pogodbe bo prejemnik pravice do nepovratne finančne pomoči moral v 15 (petnajstih) dneh vrniti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Pravočasen odziv prejemnika s predložitvijo podpisanega izvoda pogodbe ali opozorila o napačnih podatkih je pogoj za izvršitev odločbe. Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo) ne plačuje. Eko sklad ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev nepovratne finančne pomoči z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo pomoči ter skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi, kot tudi spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči je prejemnik nepovratne finančne pomoči dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. 10. Izplačilo dodeljene nepovratne finančne pomoči Pomoč bo izplačana prejemniku na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju, skladno z izdano odločbo o dodelitvi pravice do izplačila pomoči. Izplačilo bo izvedeno v roku 30 (trideset) dni od prejema pravočasno sklenjene pogodbe o dodelitvi pomoči in po predložitvi vseh dokazil o izvedenem nakupu vozila, ki je predmet vloge v skladu z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči, ki vključujejo: – kopijo računa za nakup vozila oziroma pogodbe o finančnem leasingu; – analitično (konto) kartico kupca, iz katere bo razviden plačan nakup vozila, ki je predmet vloge; – čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo, ki je predmet nepovratne finančne pomoči, izdanega na ime prejemnika pomoči; – čitljivo kopijo potrdila o skladnosti homologiranega tipa vozila, ki je predmet vloge. Izplačilo pomoči se izvede v 30 dneh po prejemu zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe, praviloma na bančni račun, naveden v vlogi prejemnika. Rok za nakup vozila je 12 mesecev od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči, sicer pravica preneha.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti