Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

Št. 900-19/2012 Ob-1002/13 , Stran 124
Št. 900-19/2012 Ob-1002/13
Na podlagi prvega odstavka 146. c člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12; v nadaljevanju: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12 in 98/12) in Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja), ter na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada za leto 2013 in potrjenega skladno s 7. členom Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11) s strani Vlade Republike Slovenije dne 18. 12. 2012, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja
javni poziv 18SUB-OB13
nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
1. Predmet javnega poziva Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju: nepovratne finančne spodbude) za nove naložbe. Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec naložbe investitorju, ki financira naložbo in uveljavlja pravico do nepovratne finančne spodbude (v nadaljevanju: vlagatelj), izdal ustrezen veljaven predračun za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki bodo izvedeni po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljevanju: vloga) po tem javnem pozivu: A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca naložbe, ki vključuje popis del, opreme in sprejemnikov sončne energije. Površina sprejemnika sončne energije (v nadaljevanju: SSE) se določi skladno s standardom SIST EN 12975-2 oziroma SIST EN 12976, in sicer se upošteva svetla površina SSE oziroma aperturna površina, navedena v merilnem poročilu neodvisne institucije za tip SSE, ki je predmet vloge. Vlagatelj, ki bo udeležen v skupinsko organizirani gradnji (krožki za samogradnjo solarnih sistemov), mora predložiti originalno potrdilo organizatorja gradnje, izdano na ime vlagatelja, ki mora vključevati popis materiala, podatek o številu SSE in podatek o svetli (aperturni) površini SSE ter spisek članov skupine, v katero bo vlagatelj vključen. Organizator krožka za samogradnjo solarnega sistema mora pridobiti potrdilo izvajalca svetovalne dejavnosti za občane na nacionalni ravni po celotnem območju Republike Slovenije na področju učinkovite rabe in izrabe obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: dejavnost ENSVET), ki potrdi strokovno ustreznost tehnologije samogradnje in površino SSE, ki bodo izdelani v samogradnji. Priznani stroški vključujejo: – nabavo in vgradnjo sprejemnikov sončne energije; – nabavo in vgradnjo hranilnika toplote; – vmesne povezave, črpalke, krmilne in varovalne elemente sistema. B – vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca naložbe za vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso, in sicer na sekance, pelete ali polena, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje, in mora imeti, skladno z zahtevami standarda SIST EN 303-5, naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90%, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 500 mg/m3. Za vgradnjo peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), ki bo priklopljena na centralno ogrevanje, pa mora imeti, skladno z zahtevami standarda SIST EN 14785, naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90%, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 20 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 250 mg/m3. Vrednosti emisij kurilne naprave morajo biti določene pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13% v suhih dimnih plinih. Naprava z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni) mora imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z gorivom, vodni toplotni zbiralnik pa mora imeti tudi prostornino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave. Naprava z avtomatskim polnjenjem goriva (npr. s peleti, sekanci), z izjemo peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamina), mora imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave. Vodnega toplotnega zbiralnika ni potrebno prigraditi napravi z avtomatskim polnjenjem goriva in z možnostjo regulacije moči takrat, ko kurilna naprava dosega vrednosti emisij snovi v zrak skladno z zahtevami tega javnega poziva tudi pri najmanjši nastavljivi moči kurilne naprave (nižja ali enaka 30% nazivne moči), določene po standardu SIST EN 303-5. Priznani stroški vključujejo: – nabavo in vgradnjo ene kurilne naprave; – predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov; – nabavo in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, ustrezne krmilne opreme, vodnega toplotnega zbiralnika, povezovalnih armatur ter opreme za priključitev na centralno ogrevanje. C – vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe Pravica do nepovratne finančne spodbude za toplotno črpalko se dodeli le za serijsko izdelano toplotno črpalko za ogrevanje prostorov in/ali sanitarne tople vode, ki bo vgrajena na podlagi veljavnega predračuna izvajalca naložbe, ki vključuje nabavo in vgradnjo toplotne črpalke ter podatek o vrsti oziroma modelu toplotne črpalke, in sicer za: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * samo za toplotne črpalke na obstoječem seznamu do dneva objave tega javnega poziva Priznani stroški vključujejo: – nabavo in vgradnjo ene toplotne črpalke; – nabavo in vgradnjo hranilnika toplote ter povezavo s toplotno črpalko; – cevne povezave toplotne črpalke z virom toplote, ustrezno varovalno in krmilno opremo. D – priključitev na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije ob prvi vgradnji sistema centralnega ogrevanja v starejši stanovanjski stavbi Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le v primeru, ko se pri obnovi starejše stanovanjske stavbe prvič vgradi sistem centralnega ogrevanja, ki bo priključen na sistem daljinskega ogrevanja, ki uporablja izključno obnovljiv vir energije. Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu. Priznani stroški vključujejo: – nakup in vgradnjo elementov razvoda ogrevalnega sistema, grelnih teles in termostatskih ventilov; – ustrezno krmilno in varovalno opremo. E – vgradnja lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca naložbe za zamenjavo obstoječega zunanjega stavbnega pohištva, tj. oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev starejše stanovanjske stavbe, in vgradnjo energijsko učinkovitega lesenega, s toplotno prehodnostjo celotnega okna U ≤ 1,2 W/m2K (zasteklitev in okvir skupaj), skladno s standardom SIST EN ISO 10077-1(2) oziroma SIST EN ISO 12567-1(2). Okna, balkonska vrata in fiksne zasteklitve morajo biti vgrajene po načelu tesnjenja v treh ravninah, kar opredeljuje RAL smernica za načrtovanje in izvedbo montaže zunanjega stavbnega pohištva. Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stanovanjskih stavb, zgrajenih pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu. Priznani stroški vključujejo: – odstranitev obstoječih oken, balkonskih vrat oziroma fiksnih zasteklitev ter nabavo in vgradnjo novih, skladno s smernico RAL montaže; – nabavo in vgradnjo senčil; – nabavo in vgradnjo okenskih polic; – popravilo in zaključno obdelavo špalet. Priznani stroški ne vključujejo odstranitve, nabave ali vgradnje vhodnih oziroma garažnih vrat, vgradnje dodatnega novega stavbnega pohištva in povečanja površine zasteklitev obstoječih oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev. F – toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca naložbe za toplotno izolacijo fasade skupaj s coklom, ki mora biti izvedena z najmanj 15 cm izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK, ali ustrezno debelino drugega izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤ 0,30 W/m2K. Navedeno razmerje λ/d ≤ 0,30 W/m2K mora biti izkazano tudi v primeru vgradnje naravnih izolacijskih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ). Za sisteme kontaktno-izolacijskih fasad so dovoljeni le fasadni sistemi, ki imajo evropsko tehnično soglasje ETAG 004. V primeru, da je na obstoječi eno ali dvostanovanjski stavbi že vgrajen fasadni sistem s toplotno izolacijskim materialom, katerega toplotna prevodnost λ ≤ 0,045 W/mK, lahko vlagatelj izvede to naložbo z dodatno toplotno izolacijo v razliki do najmanj 15 cm izolacijskega materiala. Predložiti mora fotografije, iz katerih bo razvidna debelina že vgrajenega izolacijskega materiala, in ustrezna dokazila o toplotni prevodnosti tega materiala. Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stanovanjskih stavb, zgrajenih pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu. Priznani stroški vključujejo: – nabavo in vgradnjo toplotno izolacijskega materiala z zaključnim slojem oziroma celotnega fasadnega sistema; – postavitev gradbenega odra; – odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu cokla, demontažo starih okenskih polic; – obdelavo špalet; – nabavo in vgradnjo okenskih polic. G – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca za izvedbo toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru z najmanj 25 cm izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno debelino drugega izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤ 0,180 W/m2K. Navedeno razmerje λ/d ≤ 0,180 W/m2K mora biti izkazano tudi v primeru vgradnje naravnih izolacijskih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ). Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stanovanjskih stavb, zgrajenih pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu. Priznani stroški vključujejo: – nabavo in vgradnjo toplotno izolacijskega materiala, vključno s parno zaporo; – nabavo in vgradnjo paroprepustne folije oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine; – zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelavo betonskega estriha, lesene pohodne obloge; – pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo estriha oziroma druge zaključne obloge. H – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca za nakup in vgradnjo ene od oblik centralnega sistema prezračevanja ali lokalnih naprav za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacijo). Naprave za centralno prezračevanje morajo skladno z rezultati meritev po standardu SIST EN 308 izkazovati: vsaj 80% energijsko učinkovitost vračanja toplote odpadnega zraka pri povprečnem obratovalnem pretoku centralnega sistema ter specifično rabo električne energije za pogon največ 0,45 W/(m3/h). Naprave za lokalno prezračevanje morajo dosegati vsaj 65% energijsko učinkovitost pri vračanju toplote odpadnega zraka. Priznani stroški vključujejo: – nabavo in vgradnjo naprave za centralno ali lokalno prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka; – nabavo in vgradnjo sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihavanje in odsesavanje ter krmilnimi elementi; – nabavo in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka s toploto zemlje ali vode. I – gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne eno ali dvostanovanjske stavbe Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za gradnjo ali nakup nove oziroma celovito prenovljene eno ali dvostanovanjske stavbe, za katero je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in katere energijska učinkovitost bo v segmentu računske rabe energije za ogrevanje (Qh), izračunane po metodi za pasivne stavbe »PHPP 7«, manjša ali enaka 25 kWh/m2a. Navedena vrednost Qh se, ne glede na dejansko lokacijo gradnje stanovanjske stavbe, izračuna za klimatske razmere mesta Ljubljana. Načrtovana gradnja se preverja na podlagi izračuna »PHPP 7«, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD (vodilna mapa, načrt arhitekture) ter projekta za izvedbo PZI (načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij ogrevanja in prezračevanja, izdelano v merilu 1:50). Dovoljena je le vgradnja zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, balkonska vrata, vhodna vrata, ipd.) s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,0 W/m2K, skladno s standardom SIST EN ISO 10077-1(2) oziroma SIST EN ISO 12567-1(2). Za okna, fiksne zasteklitve in balkonska vrata je dovoljena najmanj trojna zasteklitev. Zunanje stavbno pohištvo mora biti vgrajeno po načelu tesnjenja v treh ravninah skladno s smernicami RAL. Toplotna prehodnost zunanjega stavbnega pohištva in toplotne prevodnosti izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo. Obvezna je vgradnja ene od oblik centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka. Naprave za centralno prezračevanje morajo skladno z rezultati meritev po standardu SIST EN 308 izkazovati vsaj: 80% energijsko učinkovitost vračanja toplote odpadnega zraka pri povprečnem obratovalnem pretoku centralnega sistema ter specifično rabo električne energije za pogon največ 0,45 W/(m3/h), kar mora biti razvidno iz ustreznega tehničnega dokazila proizvajalca naprave. Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, pri čemer mora znašati izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN 13829: n50 ≤ 0,6 h-1 za Qh ≤ 15 kWh/m2a oziroma n50 ≤ 1,0 h-1 za 15 < Qh ≤ 25 kWh/m2a. Dovoljena je le vgradnja sodobnih generatorjev toplote z visoko energijsko učinkovitostjo. Za ogrevanje in pripravo sanitarne vode je edino dopustno fosilno gorivo zemeljski plin in dovoljena le vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla. Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati 10% toplotnih potreb stavbe. Prav tako mora stavba najmanj 25% toplotnih potreb pokriti iz obnovljivih virov energije. Za novo naložbo po točki I se šteje nakup eno ali dvostanovanjske stavbe, ki izpolnjuje pogoje ukrepa I, s strani prvega kupca – fizične osebe, če je bila prodajna pogodba ali druga veljavna listina z zemljiškoknjižnim dovolilom prodajalca za vpis lastninske pravice v korist kupca sklenjena po 1. 1. 2013. J – nakup stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup stanovanja v novi ali celovito prenovljeni tri- in večstanovanjski stavbi, katere energijska učinkovitost bo v segmentu računske rabe energije za ogrevanje stavbe (Qh), izračunane po metodi za pasivne stavbe »PHPP 7«, manjša ali enaka 15 kWh/m2a. V primeru večnamenskega objekta se izračun energijske učinkovitosti omeji zgolj na stanovanjski del stavbe. Vrednost Qh se, ne glede na dejansko lokacijo tri- in večstanovanjske stavbe, izračuna za klimatske razmere mesta Ljubljana. Načrtovana gradnja se preverja na podlagi izračuna »PHPP 7«, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD (vodilna mapa, načrt arhitekture) ter projekta za izvedbo PZI (načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij ogrevanja in prezračevanja, izdelano v merilu 1:50). V tri- in večstanovanjski stavbi je dovoljena le vgradnja zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, balkonska vrata) s trojno zasteklitvijo in s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,0 W/m2K, skladno s standardom SIST EN ISO 10077-1(2) oziroma SIST EN ISO 12567-1(2). Zunanje stavbno pohištvo mora biti vgrajeno po načelu tesnjenja v treh ravninah skladno s smernicami RAL. Povprečna toplotna prehodnost neprosojnega dela toplotnega ovoja mora skupaj z upoštevanimi toplotnimi mostovi znašati v primeru novogradnje U ≤ 0,15 W/m2K, v primeru prenove pa U ≤ 0,20 W/m2K. Toplotna prehodnost zunanjega stavbnega pohištva in toplotne prevodnosti izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno z dokumentacijo za prijavo. Stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, ki so predmet dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud, morajo imeti vgrajeno eno od oblik centralnega sistema prezračevanja prostorov z vračanjem toplote odpadnega zraka. Naprave za centralno prezračevanje morajo skladno z rezultati meritev po standardu SIST EN 308 izkazovati vsaj: 80% energijsko učinkovitost vračanja toplote odpadnega zraka pri povprečnem obratovalnem pretoku centralnega sistema ter specifično rabo električne energije za pogon največ 0,45 W/(m3/h), kar mora biti razvidno iz ustreznega tehničnega dokazila proizvajalca naprave. Obvezen je preizkus zrakotesnosti posameznih stanovanj ali preizkus celotne tri- in večstanovanjske stavbe ali preizkus delov stavbe, ki so predmet nepovratnih finančnih spodbud, pri čemer mora izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij skladno s standardom SIST EN 13829 znašati n50 ≤ 0,60 h-1. Dovoljena je le vgradnja sodobnih generatorjev toplote z visoko energijsko učinkovitostjo. Za ogrevanje in pripravo sanitarne vode je edino dopustno fosilno gorivo zemeljski plin in dovoljena le vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla. Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati 10% toplotnih potreb stavbe. Prav tako mora stavba najmanj 25% toplotnih potreb pokriti iz obnovljivih virov energije. Za novo naložbo po točki J se šteje nakup stanovanja, ki izpolnjuje pogoje ukrepa J, s strani prvega kupca – fizične osebe, če je bila prodajna pogodba ali druga veljavna listina z zemljiškoknjižnim dovolilom prodajalca za vpis lastninske pravice v korist kupca sklenjena po 1. 1. 2013. 2. Višina sredstev Višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 15.500.000 €. 3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je investitor in: – lastnik nepremičnine, stanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bodo izvedeni ukrepi, ki so predmet javnega poziva, ali solastnik s pisnim soglasjem ostalih solastnikov ali imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena (v nadaljevanju: lastnik); – ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) lastnika z njegovim pisnim dovoljenjem; – najemnik stanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi s pisnim dovoljenjem lastnika. Na javnem pozivu lahko za izvedbo ukrepa nakupa nepremičnine iz točke 1.I ali 1.J sodeluje vsaka fizična oseba, ki je: – prvi kupec nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe oziroma stanovanja v pasivni tri- in večstanovanjski stavbi (v nadaljevanju: kupec); – ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji) kupca z njegovim pisnim dovoljenjem. Upravičeni občan oziroma fizična oseba ne sme izvajati naložbe kot zasebnik (to je kot samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona). 4. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu Vlagatelji, ki so upravičene osebe, lahko pridobijo pravico do nepovratne finančne spodbude za novo naložbo, s katero bo izveden en ali več zgoraj navedenih ukrepov. Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu in prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na Eko sklad. Vlagatelj, ki je v okviru iste naložbe za posamezen ukrep, ki je predmet spodbujanja po tem javnem pozivu, že prejel kredit Eko sklada in ima iz naslova tega kredita obveznosti do Eko sklada, za ta ukrep ne more pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu. Ne glede na prejšnji stavek je vlagatelj v primeru, da kandidira za nepovratno finančno spodbudo po tem ali drugem javnem pozivu za katerokoli naložbo ali več različnih naložb v isti stanovanjski stavbi, in če priznani stroški teh naložb znašajo več kot 10.000 €, za izvedbo teh upravičen pridobiti tudi kredit Eko sklada. Tudi vlagatelj, ki kandidira za gradnjo ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe, ki izpolnjuje pogoje tega javnega poziva, je upravičen pridobiti tudi kredit Eko sklada. V nobenem primeru pa višina nepovratne finančne spodbude in kredita skupaj ne smeta presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe. Vgradnjo in zagon posameznih naprav oziroma opreme, ki so predmet naložbe, lahko opravi le za to usposobljen in registriran izvajalec. Naprav in opreme oziroma stanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, ki so bili predmet nepovratne finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude. Nepovratne finančne spodbude se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme oziroma naprav. Za posamezen ukrep, ki je predmet javnega poziva in bo izveden na določeni nepremičnini, je možno dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo, za katero lahko z eno vlogo zaprosi tudi več upravičenih soinvestitorjev. V tem primeru bo pravica do nepovratne finančne spodbude dodeljena vsakemu soinvestitorju sorazmerno deležu njegove udeležbe pri financiranju naložbe. Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira tudi za več posameznih ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva. Vlagatelj mora skladno s Pravilnikom o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 25/09 in 58/12) za izvedbo posameznega ukrepa po tem javnem pozivu prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25% upravičenih stroškov naložbe, ki ne vsebujejo javnih sredstev. Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga mora biti oddana pred pričetkom izvedbe naložbe, ki je predmet tega javnega poziva. Za popolno vlogo šteje vloga, sestavljena iz obrazca »Vloga«, ki je sestavni del dokumentacije za prijavo, in pripadajočih prilog, kot to določa javni poziv oziroma dokumentacija za prijavo. Iz dokumentacije posamezne vloge mora biti razvidno, da bo naložba izvedena skladno s pogoji in kriteriji javnega poziva in da je vloga pripravljena skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo. Eko sklad ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. 5. Višina nepovratne finančne spodbude A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25% priznanih stroškov naložbe in se lahko dodeli za največ 20 m2 sprejemnikov sončne energije na posamezno stanovanje, vendar ne več kot: – 150 € na m2 svetle oziroma aperturne površine pri sistemih s ploščatimi sprejemniki; – 200 € na m2 svetle oziroma aperturne površine pri sistemih z vakuumskimi sprejemniki. Za sisteme s ploščatimi sprejemniki sončne energije, ki bodo izdelani v samogradnji, nepovratna finančna spodbuda znaša 75 € na m2 svetle oziroma aperturne površine vgrajenih sprejemnikov sončne energije. B – vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot: – 2.000 €, če gre za kurilno napravo na sekance, pelete ali peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin); – 1.500 €, če gre za kurilno napravo na polena. C – vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25% priznanih stroškov naložbe, vendar za toplotne črpalke za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode ne več kot: – 2.500 € za toplotno črpalko tipa voda/voda ali zemlja/voda; – 1.500 € za toplotno črpalko zrak/voda z grelnim številom 3,65 in več; – 1.000 € za toplotno črpalko zrak/voda z grelnim številom od 3,35 do 3,64. Višina nepovratne finančne spodbude za toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode znaša največ 25% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 250 €. D – priključitev na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije ob prvi vgradnji sistema centralnega ogrevanja v starejši stanovanjski stavbi Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 € na posamezno stanovanje. E – vgradnja lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 100 € na m2 oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev, izdelanih iz lesa, in sicer za največ 30 m2 zamenjanega zunanjega stavbnega pohištva na posamezno stanovanje. F – toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 € na m2 za največ 200 m2 toplotne izolacije fasade enostanovanjske stavbe in za največ 150 m2 toplotne izolacije fasade na posamezno stanovanje pri dvostanovanjski stavbi. G – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru starejše eno ali dvostanovanjske stavbe Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 10 € na m2 za največ 150 m2 toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru posameznega stanovanja. H – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.500 € za izvedbo centralnega prezračevalnega sistema za posamezno stanovanje oziroma največ 400 € na vgrajeno enoto lokalnega sistema prezračevanja. I – gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne eno ali dvostanovanjske stavbe Nepovratna finančna spodbuda pokriva delež dodatno investiranih sredstev za izvedbo energijsko učinkovitega toplotnega ovoja stavbe, izvedbo ene od oblik sistema centralnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka in vgradnjo učinkovitega ogrevalnega sistema z generatorjem toplote. Določena je glede na energijsko učinkovitost Qh, vrsto izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe in glede na neto ogrevano površino stavbe, in sicer za največ – 150 m2 za samostojno stoječo enostanovanjsko hišo in – 120 m2 za vrstno hišo ali za eno stanovanje v dvojčku ali za stanovanje v samostojni hiši z dvema stanovanjema, pri čemer mora stavba kot celota izpolnjevati pogoje ukrepa I javnega poziva. Najvišja nepovratna finančna spodbuda, 125 € na m2 neto ogrevane površine stavbe, se dodeli za gradnjo stanovanjskih stavb v energijskem razredu do 10 kWh/m2a, toplotno zaščitenih z volumskim deležem najmanj 75% naravnih toplotno izolacijskih materialov. Za ostale kombinacije razredov energijske učinkovitosti in uporabljenih toplotno izolacijskih materialov v toplotnem stavbnem ovoju je višina nepovratne finančne spodbude na m2 neto ogrevane površine prikazana v tabeli: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pri tem predstavljajo skupine: – I. skupina: stavba z najmanj 75% volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozni kosmiči, pluta, ovčja volna, bombaž ipd.); – II. skupina: stavba z najmanj 75% volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) mineralnega izvora (npr. mineralna volna, penjeno steklo ipd.) in naravnega izvora; – III. skupina: stavba z več kot 25% volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) sintetičnega in ostalega izvora (npr. penjeni in ekstrudirani polistiren ipd.). Pravica do dodatne nepovratne finančne spodbude se dodeli vlagatelju za stavbo, ki izpolnjuje pogoje ukrepa I javnega poziva in v katero bo vgrajeno leseno zunanje stavbno pohištvo, in sicer v višini 50 € na m2 vgrajenega zunanjega stavbnega pohištva. Dodatna spodbuda je lahko dodeljena za največ 30 m2 zunanjega lesenega stavbnega pohištva (do 1.500 €), pri čemer vhodna in garažna vrata niso predmet dodatne spodbude. J – nakup stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu Nepovratna finančna spodbuda je namenjena spodbujanju energijsko učinkovite tri- in večstanovanjske gradnje ali prenove. Upravičeni osebi delno pokriva višje stroške naložbe, ki so posledica gradnje energijsko učinkovitega toplotnega ovoja stavbe, izvedbe centralnega prezračevanja prostorov z vračanjem toplote odpadnega zraka in vgradnje energijsko učinkovitega ogrevalnega sistema. Nepovratna finančna spodbuda se upravičeni osebi lahko dodeli za nakup stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, in sicer v višini 250 € na m2 za največ 80 m2 neto ogrevane površine stanovanja. Nepovratna finančna spodbuda v okviru tega javnega poziva je posamezni upravičeni osebi lahko dodeljena le za nakup enega stanovanja. 6. Pridobitev obrazcev in vsebina vloge Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si v rubriki Razpisi. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Za telefonske informacije o javnem pozivu lahko kandidati pokličejo na tel. 01/241-48-28/61/67/70 ali 83, vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko kandidati tudi naročijo pri Eko skladu na zgoraj navedenih telefonskih številkah in jo prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Vsaka vloga mora obvezno vsebovati izpolnjen obrazec »Vloga« s podatki o vlagatelju in naložbi ter vsa potrebna dokazila in priloge, kot jih za vsak posamezen ukrep natančno določa dokumentacija za prijavo. 7. Rok in način prijave Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2013. Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. 8. Postopek obravnave vlog Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10; v nadaljevanju: ZUP), kolikor ZVO-1 ne določa drugače. Vlagatelj bo v primeru nepopolne ali nerazumljive vloge v skladu z določbami ZUP in splošnih pogojev poslovanja pozvan k odpravi pomanjkljivosti v določenem roku 15 dni. Če bo vlagatelj pomanjkljivosti odpravil v navedenem roku, se bo štelo, da je vloga vložena takrat, ko so pomanjkljivosti odpravljene. Če vlagatelj pomanjkljivosti v navedenem roku ne bo odpravil, bo Eko sklad s sklepom vlogo zavrgel. Vloge ne smejo biti dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg načrtovanih del in ukrepov. Razpisana sredstva se do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za pridobitev pravice do nepovratne finančne spodbude je popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad bo najpozneje v roku 90 dni po prejemu popolne vloge o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne spodbude odločil z odločbo. Pritožba zoper navedeno odločbo ni dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti upravni spor skladno z zakonom, ki ureja upravni spor. Na podlagi odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude ter v skladu z 11. členom splošnih pogojev poslovanja bo s prejemnikom pravice do nepovratne finančne spodbude sklenjena pogodba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. En izvod podpisane pogodbe bo prejemnik pravice do nepovratne finančne spodbude moral v 15 dneh vrniti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, oziroma bo moral v primeru napačnih podatkov o prejemniku Eko skladu sporočiti pravilne podatke za sklenitev pogodbe. Pravočasen odziv prejemnika s predložitvijo podpisanega izvoda pogodbe ali opozorila o napačnih podatkih je pogoj za izvršitev odločbe. Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa, skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo), ne plačuje. 9. Izplačilo nepovratne finančne spodbude Izplačilo dodeljene nepovratne finančne spodbude za ukrepe A do vključno H: Nepovratna finančna spodbuda bo prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku naložbe, ki vključujejo: – originalno izjavo o zaključku naložbe, ki se nahaja na obrazcu 18SUB-OB13 V-AH in ki jo za vsak izvedeni ukrep, za katerega je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude, podpišeta prejemnik pravice do nepovratne finančne spodbude (oziroma vsi prejemniki pravice do nepovratne finančne spodbude skladno z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude) in izvajalec posameznega ukrepa; – izstavljeni račun izvajalca naložbe s popisom del in materiala za celoten obseg naložbe (datum izdaje računa se šteje za datum izvedbe naložbe, če iz podatkov na računu oziroma posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji za izplačilo nepovratne finančne spodbude, ne izhaja drugače); – dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje; – fotografije o izvedeni naložbi; pri ukrepih F in G mora biti poleg fotografij stanovanjske stavbe po izvedeni toplotni izolaciji fasade oziroma strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru vsaj ena fotografija posneta v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina novo vgrajenega toplotno izolacijskega materiala (posnetek merilnega traku ob vgrajenem materialu); pri ukrepu E morajo biti poleg fotografij vsega novo vgrajenega – zamenjanega zunanjega stavbnega pohištva – priložene še fotografije, posnete med vgradnjo, tako da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravninah skladno s smernicami RAL montaže. Za organizirane skupine samograditeljev solarnih sistemov bo nepovratna finančna spodbuda prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku naložbe, ki vključujejo: – originalno potrdilo organizatorja gradnje o izvedbi sistema, ki mora vključevati podatke o številu in površini vgrajenih sprejemnikov sončne energije; – fotografije vgrajenih sprejemnikov sončne energije in hranilnika toplote. Izplačilo sredstev se izvrši po predložitvi računov izvajalcev in ostalih zahtevanih dokumentov za posamezne ukrepe, izvedene v skladu z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva. Izplačilo nepovratnih sredstev se izvede v 30 dneh po prejemu in preveritvi zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni račun prejemnika. Rok za zaključek naložbe za ukrepe A do H je 6 mesecev od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, sicer pravica do te spodbude preneha. V primeru, da je prejemnik pridobil pravico do nepovratne finančne spodbude za hkratno izvajanje najmanj treh ukrepov v okviru iste stanovanjske stavbe, je rok za zaključek naložbe 12 mesecev od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, sicer pravica do te spodbude preneha. Izplačilo dodeljene nepovratne finančne spodbude za ukrep I: Nepovratna finančna spodbuda bo prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku naložbe, ki vključujejo: – originalne izjave o izvedbi naložbe, ki se nahaja na obrazcu 18SUB-OB13 V-IJ in ki jo za vsak izvedeni ukrep, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, podpišeta prejemnik nepovratne finančne spodbude (oziroma vsi prejemniki nepovratne finančne spodbude skladno z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude) in izvajalec posameznega ukrepa; – račune za izvedbo ukrepov s popisom izvedenih del in materiala za celoten obseg naložbe (datum izdaje računa se šteje za datum izvedbe naložbe, če iz podatkov na računu oziroma posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji za izplačilo nepovratne finančne spodbude, ne izhaja drugače), in sicer za: – izvedbo celotnega toplotnega ovoja stavbe: – za nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, balkonska vrata, vhodna vrata), – za nakup in vgradnjo sistemov toplotne zaščit tal, obodnih zidov in strehe, – nakup in vgradnjo centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka; – nakup in vgradnjo ogrevalnega sistema z generatorjem toplote; – veljavni račun za izvedbo meritev zrakotesnosti; – dokazila o plačilu celotnih računov iz prejšnjih alinej; – fotografije izvedenih ukrepov, in sicer: izvedbe toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (vgradnja toplotne zaščite v tla, obodne zidove, streho ipd., vse posneto med vgradnjo z merilnim trakom ter rešitve toplotnih mostov), vgradnje zunanjega stavbnega pohištva, in sicer oken in vhodnih vrat (posnete med vgradnjo, tako da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravninah skladno s smernicami RAL), vgrajenega centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (razvodi, naprave), ogrevalni sistem z generatorjem toplote in vsaj eno fotografijo dokončane stavbe; – merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti (n50 ≤ 0,6 h-1 za Qh ≤ 15 kWh/m2a, n50 ≤ 1,0 h-1 za 15 < Qh ≤ 25 kWh/m2a) po standardu SIST EN 13829; – izjavo o skladnosti izvedenih del in obratovalni sposobnosti stavbe, ki se nahaja na obrazcu 18SUB-OB13 V-IJ in ki jo podpišejo prejemnik nepovratne finančne spodbude (oziroma vsi prejemniki nepovratne finančne spodbude skladno z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude), odgovorni nadzornik gradnje in odgovorni vodja projekta. V primeru nakupa eno ali dvostanovanjske stavbe, grajene v nizkoenergijski in pasivni tehnologiji, bo prejemniku nepovratna finančna spodbuda izplačana po predložitvi naslednjih dokazil o zaključku naložbe, ki vključujejo: – projekt izvedenih del (PID), in sicer načrt arhitekture in strojnih instalacij ogrevanja in prezračevanja s popisom vgrajene opreme in naprav z navedenimi tehničnimi karakteristikami; – originalno izjavo o skladnosti izvedenih del in obratovalni sposobnosti stavbe, ki se nahaja na obrazcu 18SUB-OB13 V-IJ in ki jo podpišejo prejemnik nepovratne finančne spodbude (oziroma vsi prejemniki nepovratne finančne spodbude skladno z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude), odgovorni nadzornik gradnje in odgovorni vodja projekta; – fotografije izvedene naložbe, in sicer: izvedbe toplotne zaščite vseh elementov toplotnega ovoja stavbe (vgradnja toplotne zaščite v tla, obodne zidove, streho ipd., vse posneto med vgradnjo z merilnim trakom ter rešitve toplotnih mostov), vgradnje zunanjega stavbnega pohištva (posnete med vgradnjo, tako da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravninah skladno s smernicami RAL), vgrajenega centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (razvodi, naprave), generatorja toplote in vsaj eno fotografijo dokončane stavbe; – merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti (n50 ≤ 0,6 h-1 za Qh ≤ 15 kWh/m2a, n50 ≤ 1,0 h-1 za 15 < Qh ≤ 25 kWh/m2a) po standardu SIST EN 13829; – dokazilo o plačilu celotne kupnine in dokazilo o vpisu lastninske pravice na nepremičnini v korist kupca oziroma prejemnika pravice do nepovratne finančne spodbude. Rok za zaključek naložbe za ukrep I je 18 mesecev od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, sicer pravica do te spodbude preneha. Eko sklad si pridržuje pravico, da od prejemnika nepovratne finančne spodbude zahteva poročilo s termografskimi posnetki toplotnega ovoja stavbe ter izpostavljenih notranjih mest tudi po izplačilu navedene spodbude. Izplačilo dodeljene nepovratne finančne spodbude za ukrep J: Nepovratna finančna spodbuda bo prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku naložbe, ki vključujejo: – uporabno dovoljenje za tri- in večstanovanjsko stavbo z zapisnikom o opravljenem tehničnem pregledu stavbe; – projekt izvedenih del (PID), in sicer načrt arhitekture in načrt strojnih instalacij ogrevanja in prezračevanja s popisom vgrajene opreme in naprav z navedenimi tehničnimi karakteristikami; – merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti posameznega stanovanja ali celotne tri- in večstanovanjske stavbe (n50 ≤ 0,6 h-1) po standardu SIST EN 13829; – fotografije izvedene naložbe, in sicer: izvedbe toplotne zaščite vseh elementov toplotnega ovoja stavbe (vgradnja toplotne zaščite v tla, obodne zidove, streho ipd., vse posneto z merilnim trakom ter rešitve toplotnih mostov), vgradnje zunanjega stavbnega pohištva (posnete med vgradnjo, tako da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravninah skladno s smernicami RAL), vgrajenega centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (razvodi, naprave), generatorja toplote oziroma hladu in več fotografij dokončane stavbe; – dokazilo o plačilu celotne kupnine in dokazilo o vpisu lastninske pravice na nepremičnini v korist kupca oziroma prejemnika pravice do nepovratne finančne spodbude. Dokumentacijo o zaključku naložbe lahko predloži tudi prodajalec posameznega stanovanja. Kolikor je za nakup stanovanja v isti tri- in večstanovanjski stavbi odobrena nepovratna finančna spodbuda več prejemnikom, zadošča predložitev enega izvoda projektne in ostale zahtevane dokumentacije. Rok za zaključek naložbe za ukrep J je 24 mesecev od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, sicer pravica do te spodbude preneha. Izplačilo sredstev za ukrepa I in J se izvrši po predložitvi zgoraj navedene dokumentacije o zaključku naložbe, ki vključuje preveritev obsega in skladnosti izvedene naložbe s predloženo projektno dokumentacijo in z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Izplačilo nepovratne finančne spodbude se izvede v 30 dneh po prejemu in preveritvi zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni račun prejemnika.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti