Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

Št. 003/13 Ob-1052/13 , Stran 116
Št. 003/13 Ob-1052/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Župančičeva 3, Ljubljana, skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) ter določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in št. 42/12) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena a) Parc. št. *131/0, k.o. 2434-Voglje, v izmeri 626 m2, na kateri stoji stavba št. 26, z naslovom Dol pri Vogljah 19, Sežana, ki v naravi predstavlja opuščeni objekt na mejnem prehodu Repentabor. Na nepremičnini ima predkupno pravico Občina Sežana. b) Stanovanje št. 23, v izmeri 23,68 m2, v pritličju stavbe in s samostojnim vhodom, na naslovu Podvozna cesta 2, Lucija, Portorož, št. stavbe 3580, št. dela stavbe 3, k.o. (2631) Portorož (ID 5813349), stoječe na parceli št. 1872/1, k.o. (2631) Portorož (ID 1672884). c) Parc. št. 3684, k.o. 2616-Podpeč, v izmeri 169 m2, ki v naravi predstavlja stavbišče z objektom. Na nepremičnini ima predkupno pravico Občina Koper. Izklicna cena za nepremičnino pod a): 82.000,00 EUR. Izklicna cena za nepremičnino pod b): 46.240,00 EUR. Izklicna cena za nepremičnino pod c): 36.000,00 EUR. Navedene cene ne vključujejo 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec pristojnemu davčnemu organu. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine. Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika in pri nepremičnini pod točko 2a) in 2c) izdaji potrdila občine, da ne uveljavlja predkupne pravice. 4. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja za vse tri nepremičnine je 1.000,00 EUR. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 30-ih dneh po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe Javne dražbe bodo potekale na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, v sejni sobi v IV. nadstropju, in sicer dne 12. 2. 2013, s pričetkom: – ob 10. uri za nepremičnino pod točko 2a), – ob 11. uri za nepremičnino pod točko 2b) in – ob 12. uri za nepremičnino pod točko 2c). 7. Višina varščine a) Varščina za nepremičnino s parc. št.*131/0, k.o. 2434 Voglje, znaša 8.200,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic št. 18 20303-7220013-75601013, z navedbo namena nakazila: javna dražba–Repentabor. b) Varščina za stanovanje št. 23, ki se nahaja v stavbi št. 3580, št. dela stavbe 3, k.o. (2631) Portorož znaša 4.624,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic na številko 18 20303-7200013-75491013, z navedbo namena nakazila: javna dražba – stanovanje Podvozna. c) Varščina za nepremičnino s parc. št. 3684, k.o. 2616-Podpeč, znaša 3.600,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic št. 18 20303-7220013-93901013, z navedbo namena nakazila: javna dražba–Podpeč. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži. Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, se varščina zadrži. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe Za dodatne informacije v zvezi s predmetoma javne dražbe se obrnite na Biserko Gorišek, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana, tel. 01/478-86-24, e-pošta: biserka.gorisek@gov.si ali Leo Hartman Ilešič, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana, tel. 01/478-16-67, e-pošta: lea.hartman-ilesic@gov.si. Ogled predmetov javne dražbe bo omogočen po predhodnem dogovoru. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe, bodo objavljene na spletni strani Ministrstva za pravosodje in javno upravo: http://www.mpju.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_javne_uprave/investicije_in_nepremicnine/sektor_za_stvarno_premozenje_drzave/ravnanje_s_stvarnim_premozenjem/aktualne_javne_drazbe/. 9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške prevzema dokumentacije. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi – Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in Republike Hrvaške lahko postanejo lastniki nepremičnin. – Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na vložišče Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, najkasneje do 16. ure dne 11. 2. 2013. – Dokumentacija dražiteljev iz prejšnje alineje mora vsebovati naslednja dokazila: – Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila dražitelj ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke). – Potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR). – Pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik. – Dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo. – Kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico). Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločeni iz postopka. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti