Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

Št. 430-82/2012 Ob-1042/13 , Stran 113
Št. 430-82/2012 Ob-1042/13
Občina Litija na podlagi Pravilnika o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Litija (Uradni list RS, št. 76/08), Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2013 (Uradni list RS, št. 105/12), in Lokalnega programa socialnega varstva v Občini Litija za leto 2013, sprejetega dne 19. 12. 2012 na 16. redni seji občinskega sveta, objavlja
javni razpis in javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov/projektov s področja socialnega varstva v Občini Litija v letu 2013
1. Predmet javnega razpisa in javnega poziva Predmet javnega razpisa in javnega poziva je sofinanciranje stroškov izvedbe programov/projektov s področja socialnega varstva, ki jih bodo izvajalci izvajali na območju občine ali izven Občine Litija, vendar za občane Občine Litije v letu 2013. Pri sofinanciranju se bodo upoštevali stroški dela in materialni stroški, ki so nujni za izvajanje programa/projekta, in sicer: stroški dela, stroški dodatnega usposabljanja, stroški strokovnih delavcev in sodelavcev ter materialni stroški v zvezi z delom prostovoljcev, stroški uporabe objekta za izvedbo programa (npr. obratovalni stroški) in stroški administracije (obveščanje in informiranje) v zvezi z izvedbo predlaganega programa. Programi in projekti, za katere so predlagatelji z enako vsebino že kandidirali ali pridobili sredstva iz drugih razpisov ali so jim zagotovljena iz drugih proračunskih virov Občine Litija, se ne bodo upoštevali pri razdelitvi sredstev na tem razpisu/pozivu. 2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji: Na javnem razpisu/pozivu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje: – Imajo sedež ali podružnico v Občini Litija oziroma ne glede na sedež, če je program zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Litija (velja izključno za invalidske in dobrodelne organizacije, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju dveh ali več občin, regije ali države, pri čemer se kot dokazilo upošteva število članov s stalnim prebivališčem v Občini Litija in plačana članarina, če so jo le-ti dolžni plačati). Javni zavodi se lahko javijo na javni razpis za pridobitev sredstev za programe, ki so predmet tega pravilnika samo, če imajo sedež zavoda na območju Občine Litija. – So ustrezno registrirani, tako da imajo humanitarno dejavnost opredeljeno v ustanovitvenih aktih, – Na področju izvajanja programov in projektov, ki so predmet tega pravilnika, delujejo že najmanj eno leto pred objavo javnega razpisa/poziva. – Imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo, – Imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov. – Prijavljajo program socialnega varstva ali projekt, ki je predmet javnega razpisa/poziva. – Imajo izdelano finančno konstrukcijo programa, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občinski proračun, sponzorstva, donatorstva, prostovoljno delo, državni proračun, FIHO …). – Iz njihovih finančnih poročil za preteklo leto je razvidno, da so za realizacijo programa v preteklem letu zagotovili vsaj 10% lastnih ali neproračunskih sredstev. Izvajalci lahko v posameznem vsebinskem sklopu razpisa/poziva socialno varstvenih programov prijavijo največ pet različnih programov naenkrat, katere pa lahko strokovna komisija, imenovana s strani župana za vodenje postopka razpisa/poziva, po svoji presoji tudi združi, če meni, da je to smotrno in da se programi po vsebini ali uporabnikih prekrivajo. Odstopanje od tega števila je možno samo za programe, ki so v posebnem interesu Občine Litija. 3. Okvirna višina sredstev: za predmetne programe in projekte je v letu 2013 namenjenih 22.000 EUR na p.p. 2048, Humanitarna društva in 4.000 EUR na p.p. 2054, Veteranska društva. 4. Merila in kriteriji za izbor programov/projektov: Programi/projekti se bodo vrednotili po merilih in kriterijih, določenih v Pravilniku o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Litija. 5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa/poziva morajo biti porabljena v letu 2013 za programe/projekte, za katere so bila dodeljena. 6. Rok za oddajo prijav in način oddajanja Predlagatelji morajo svoje predloge oddati do ponedeljka, 11. 2. 2013, osebno v tajništvo Občine Litija, soba 44, do 12. ure, ali poslane priporočeno po pošti (datum poštnega žiga: do vključno 11. 2. 2013) na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija. Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis za socialno varstvo v letu 2013«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja. Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo: a) oddani po določenem roku za oddajo predlogov, b) neustrezno naslovljeni in c) nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 7. Odpiranje prispelih predlogov Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis bo izvedla pristojna komisija v četrtek, dne 14. 2. 2013, ob 10. uri, in ne bo javno. Po pregledu predlogov bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. Kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji svojega predloga ne bodo ustrezno dopolnili, bo taka prijava zavržena. 8. Izid razpisa Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po prejemu popolnih vlog. Izbrani predlagatelji programa bodo prejeli sklep o izboru programov/projektov, ki se bodo sofinancirali iz proračuna Občine Litija, in bodo hkrati pozvani k podpisu pogodbe. Kolikor se izbrani predlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil svojo prijavo oziroma vlogo za pridobitev sredstev ter odstopil od zahteve po sofinanciranju izbranega programa/projekta. 9. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dobijo na spletnih straneh http://www.litija.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo preko e-pošte: Občina Litija, Oddelek za družbene dejavnosti: marjana.weilgoni@litija.si ali obcina.litija@litija.si.
Občina Litija

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti