Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

Št. 430-83/2012 Ob-1041/13 , Stran 112
Št. 430-83/2012 Ob-1041/13
Občina Litija na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11), Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2013 (Uradni list RS, št. 105/12), Pravilnika in meril o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Litija (Uradni list RS, št. 53/05, 12/09, 12/11), Lokalnega kulturnega programa Občine Litija za leto 2013, sprejetega dne 19. 12. 2012 na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Litija, objavlja
javni razpis in javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Litija za leto 2013
1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji: Do pravice za pridobitev sredstev na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti so upravičeni izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (kulturna društva in njihove zveze, neprofitne ustanove, neformalne skupine in posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo, za posamezne projekte in kulturne prireditve v javnem interesu pa tudi javni zavodi in javni skladi s področja kulturnih dejavnosti), ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da se prijavijo na javni razpis oziroma na javni poziv na predpisanih obrazcih in v določenih rokih, – da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini Litija, – da so kot pravne osebe ustanovljeni ali registrirani za opravljanje dejavnosti v kulturi najmanj že eno leto od prijave na javni razpis oziroma javni poziv za razdelitev proračunskih sredstev, – da kot posamezniki ali neformalna skupina izkažejo nepridobitni značaj programa oziroma projekta, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev, – da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter organizacijske možnosti za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti, – da je izvedba njihovega programa ali projekta primerljiva s povprečno kakovostjo dejavnosti drugih izvajalcev na področju ljubiteljske kulture, – da društva in drugi izvajalci vsako leto ob prijavi na razpis dostavijo občini poročilo o realizaciji programov in porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz proračunskih sredstev, ter ostale podatke in dokumentacijo, ki jo določa veljavna zakonodaja. 2. Višina sredstev za razpisane programe v letu 2013 je določena v Odloku o proračunu Občine Litija za leto 2013, in znaša: – na p.p. 1834 Ljubiteljske kulturne dejavnosti in prireditve: 78.000 EUR; – na p.p. 1835 Najemnine: 3.600 EUR; – na p.p. 1838 Kulturni domovi, objekti v KS: 15.500 EUR; – na p.p. 1841 Vzdrževanju kulturnih spomenikov lokalnega pomena: 8.000 EUR. 3. Sredstva se razdelijo v skladu s sprejetim Lokalnim kulturnim programom Občine Litija za leto 2013. Izvajalci programov in projektov s področja ljubiteljske kulture prejmejo sorazmerni delež sredstev dotacij na izbranem področju v skladu z merili in točkovanjem prijav. 4. Predlagatelji programov morajo v svoji prijavi posredovati natančen opis programov, dejavnosti ali prireditev, izpolnjenih na predpisanih obrazcih, ki jih lahko dobijo na spletni strani Občine Litija: http://www.litija.si. 5. Zadnji rok za zbiranje prijav je ponedeljek, 11. 2. 2013, do 12. ure. Prijave so lahko oddane osebno v sobi 44 – tajništvo Občine Litija, ali poslane priporočeno po pošti (datum poštnega žiga: do vključno 11. 2. 2013). Javno odpiranje prijav bo v sredo, 13. 2. 2013, ob 10. uri, v mali sejni sobi Občine Litija. 6. Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis/poziv za kulturo 2013!« Na hrbtni strani ovojnice mora biti izpisan natančen naziv in naslov predlagatelja. Komisija ne bo obravnavala prijav, ki bodo: – oddane po določenem roku za oddajo prijav, – neustrezno naslovljene in – nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev prijav, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 7. V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skladu s pravilnikom in merili, z izbranimi izvajalci pa bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa in poziva morajo biti porabljena v letu 2013 za namene, za katere so bila dodeljena. 8. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v predpisanem roku. 9. Dodatne informacije lahko zainteresirani prejmejo preko e-pošte: Občina Litija, Oddelek za družbene dejavnosti, Marjana Weilgoni Anžel: marjana.weilgoni@litija.si ali obcina.litija@litija.si.
Občina Litija

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti