Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

Št. 354-34/2010-6 Ob-1036/13 , Stran 110
Št. 354-34/2010-6 Ob-1036/13
Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk, objavlja na podlagi 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) in Proračuna Občine Majšperk za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/12)
javni razpis
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je: nepremičnina, parcelna številka 866/5, cesta, v izmeri 128 m2, k.o. 436 – Sestrže, v deležu 1/1, za izklicno ceno 13,00 EUR/m2 zemljišča oziroma 1.664,00 EUR (DDV ni vključen v ceno). Vse stroške postopka, davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 2. Nepremičnina, opredeljena v 1. točki javnega razpisa, bo naprodaj na javni dražbi, ki bo v sredo, dne 6. 2. 2012, ob 12. uri v sejni sobi št. 10, na naslovu Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk. 3. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi: Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe: – pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto izkaže z osebnim dokumentom, – pravne in fizične osebe, ki so na občinsko upravo Občine Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk, do torka, dne 5. 2. 2013 do 12. ure, dostavile naslednje dokumente: – pravne osebe dostavijo dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše od 30 dni, – fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS-a, – dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu postopku, ki ni starejše od 30 dni, – potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi, – potrdilo Občine Majšperk, da ima pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba poravnane vse obveznosti do Občine Majšperk, – davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove, – dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS, – izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom pogodbe, – potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10 odstotkov izklicne cene nepremičnine, ki jo bo dražil na javni dražbi, na račun enotnega zakladniškega računa Občine Majšperk, številka 01269-0100017182, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim pa se brezobrestno vrne v roku 8 dni od dneva javne licitacije. – seznam dokumentov oziroma potrdil iz te točke razpisa. 4. Pogodba o prodaji nepremičnine se sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino. 5. Kupnino za nepremičnino bo izbrani ponudnik poravnal na račun, št. 01269-0100017182 Občine Majšperk v roku, ki ne sme biti daljši kot trideset dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Davek na dodano vrednost oziroma davek na promet z nepremičninami, ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec. 7. Pravila dražbe: 1. dražbo lahko vodi predsednik komisije ob navzočnosti članov komisije, 2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za nepremičnino, ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz 3. točke tega razpisa, in slednje dokaže s pisnim potrdilom, 3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo, 4. dražitelji za nepremičnine, lahko dvigajo za večkratnik zneska 50 EUR, 5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo dokler ni podana višja ponudba, 6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, 7. dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo, 8. ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, 9. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj. 8. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov. 9. Opozorilo. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 10. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, na tel. 02/795-08-30. 11. Natančnejše podatke o nepremičninah ter ostale informacije so na voljo na naslovu: Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk.
Občina Majšperk

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti