Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

Ob-1019/13 , Stran 109
Ob-1019/13
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 – Odl. US, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, št. 57/12 ter 7. člena Odloka o koncesiji za izvajanje javne službe pomoči družini na domu v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 89/11) Občina Idrija objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe pomoči družini na domu v Občini Idrija
1. Naziv in naslov koncedenta: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija. 2. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za izvajanje javne službe pomoči družini na domu v Občini Idriji. 3. Vrsta in opis storitve: storitev obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo in mobilno pomoč. Storitev obsega: pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. 4. Čas opravljanja koncesije: koncesija se podeli za 10 let, z možnostjo podaljšanja za enako časovno obdobje. 5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: Javno službo pomoči na domu na območju Občine Idrija lahko izvaja koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – da je pravna oseba v Republiki Sloveniji, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali, da je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, – da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, ki jih določajo zakon in podzakonski predpisi za opravljanje javne službe, – da ima izdelan podroben program dela za izvajanje javne službe, – da zagotavlja strokovno in kakovostno izvajanje javne službe, – da ima reference, – da izkazuje finančno in poslovno sposobnost. Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti v ponudbi, so določena v razpisni dokumentaciji. Dodatni pogoj, ki ga mora izpolnjevati ponudnik: ponudnik, kateremu bo podeljena koncesija, bo v redno delovno razmerje za nedoločen čas prevzel vse izvajalce(ke) neposredne oskrbe, ki so že zaposleni(e) pri dosedanjem izvajalcu te storitve na območju Občine Idrija, DU Idrija. 6. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: Območje Občine Idrija 7. Uporabniki storitev, za katere se razpisuje koncesija: upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. 8. Način financiranja storitev, ki so predmet koncesije: storitev se financira iz proračunskih sredstev koncedenta ter s plačili upravičenca do storitve ali drugih zavezancev. 9. Merila za izbor: Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila: – cena storitve na efektivno uro – do 50 točk, – program dela – do 20 točk, – reference ponudnika – do 10 točk, – oddaljenost sedeža in pisarne (ali enote) od območja izvajanja storitve – do 10 točk, – začetek izvajanja koncesije – do 10 točk. 10. Rok za prijavo na javni razpis: ponudnik mora svojo ponudbo na javni razpis oddati do 5. 2. 2013, do 10. ure. Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici na naslov: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, s pripisom« Prijava na javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe pomoči družini na domu v Občini Idrija – Ne odpiraj. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan točen naziv in naslov ponudnika. Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka. 11. Čas odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo dne 7. 2. 2013 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija. Odpiranje bo javno. Na odpiranju so lahko prisotni ponudniki-prijavitelji. Predstavnik prijaviteljev se bo moral izkazati s pisnim pooblastilom. Komisija bo za vsako ponudbo ugotovila ali je pravočasna, ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, ali je podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja storitve. O vsaki ponudbi, ki izpolnjuje predpisane zahteve, bo komisija pridobila mnenje socialne zbornice. Komisija bo najkasneje v roku 60 dni po pridobitvi mnenja socialne zbornice oziroma po preteku roka za podajo mnenja, opravila pregled in presojo popolnih ponudb po objavljenih kriterijih in merilih ter na tej podlagi in ob upoštevanju mnenja socialne zbornice (če je bilo dano), pripravila predlog za podelitev koncesije. 12. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe: koncedent bo izbral tistega prijavitelja, ki bo izpolnjeval vse zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije in bo zbral najvišje število točk v skladu z navedenimi merili. Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja. Koncesijo bo na podlagi predloga pristojne strokovne komisije za pregled in presojo prispelih ponudb podelila občinska uprava z odločbo. Izbrani koncesionar bo koncesijsko pogodbo podpisal z županom Občine Idrija. 13. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu koncedenta ter na spletni strani Občine Idrija, www.idrija.si. Kontaktna oseba za dajanje dodatnih pojasnil in informacij: Maja Majnik, služba za družbene dejavnosti, maja.majnik@idrija.si, tel. 05/373-45-16.
Občina Idrija

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti