Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

Št. 1/2013 Ob-5341/12 , Stran 108
Št. 1/2013 Ob-5341/12
Na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Večnamenska športna dvorana ob OŠ Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radona, lokalni časopis Prepih, št. 75/2012 z dne 31. 12. 2012) Občina Gornja Radgona objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije storitev za izvedbo projekta večnamenska športna dvorana ob OŠ Gornja Radgona
1. Koncedent: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona. 2. Predmet koncesije: gradnja, vzdrževanje, zavarovanje in energetsko upravljanje objekta Večnamenska športna dvorana ob OŠ Gornja Radgona (v nadaljevanju objekt) v Občini Gornja Radgona v skladu z Odlokom o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Večnamenska športna dvorana ob OŠ Gornja Radgona. Koncesija obsega: – gradnjo objekta v skladu s projektno nalogo koncedenta, pri čemer koncesionar izrecno prevzame vsa tveganja gradnje; – tekoče vzdrževanje objekta v koncesijski dobi, pri čemer koncesionar izrecno prevzame vsa tveganja obsega tekočega vzdrževanja; – energetsko upravljanje objekta v koncesijski dobi, pri čemer koncesionar izrecno prevzema tveganja obsega fizičnih količin porabe energentov; – zavarovanje objekta; – zaračunavanje uporabe prostorov uporabnikom; – IDZ, IP, PGD, PZI in PID projektno dokumentacijo in projekt opreme zagotovi koncesionar na svoje stroške. Koncesija gradenj se izvede po modelu DBOT (model projektiraj – zgradi – upravljaj – prenesi v last in posest). 3. Trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za obdobje 1 + 15 let, pri čemer pomeni 1 leto del koledarskih let 2013 in 2014, v katerih bo potekalo projektiranje in gradnja. Gradnja se bo predvidoma začela poleti 2013 in končala do konca avgusta 2014, ko mora koncesionar pridobiti uporabno dovoljenje. Koncesionar bo imel pravico in obveznost izvajanja storitev projektiranja, gradnje objekta, tekočega vzdrževanja, zavarovanja, energetskega upravljanja objekta in zaračunavanja uporabe športnih prostorov uporabnikom 15 let, z začetkom 1. 9. 2014. 4. Območje izvajanja koncesije: območje je definirano v projektni nalogi koncedenta. 5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: – da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, – da pripravi in predloži program izvajanja koncesije za čas trajanja koncesije, iz katerega izhaja, da zagotavlja kvalitetno storitev za končne uporabnike, – da ima zadostne izkušnje in reference pri opravljanju dejavnosti, ki je predmet koncesije, – da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi potenciali, potrebnimi za izvajanje koncesije (vzdrževanje objekta, energetsko upravljanje objekta, ki je predmet koncesije), – da pripravi in predloži izhodiščno ceno ure uporabe in potrdi strukturo cene za ves čas trajanja koncesije, – da upošteva prednost zagotavljanja javnega interesa pri izvajanju koncesije na dolgi rok, pred pridobivanjem donosa na vložena sredstva, – da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo izbran, sprejel vse obveznosti iz tega razpisa in pogoje iz razpisne dokumentacije, – da predloži zahtevane garancije in izjave o garancijah, – da poda pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje za odgovornost za škodo, ki jo v zvezi z izvajanjem koncesije morebiti povzročijo on sam ali kdo drug, ki bo delal v njegovem imenu, koncedentu in/ali tretjim osebam, – da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih organizacij, katerih uporabo Republika Slovenija priznava, – in druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji. 6. Pri izvajanju koncesije mora koncesionar: – zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje storitev ter nemoteno izvajanje aktivnosti uporabnikov, – izvajati storitve tako, da je zagotovljeno upoštevanje zahtev koncedenta, ki jih poda v javnem interesu in potrebe uporabnikov, – upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje koncesionirane dejavnosti, – predložiti koncedentu letno poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti, – na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omogočiti strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem koncesionirane dejavnosti oziroma svojim delom, – prevzemati odgovornost za škodo povzročeno koncedentu in/ali drugim, z izvajanjem koncesionirane dejavnosti, – po prenehanju koncesijskega razmerja prenesti koncedentu v last in posest objekt, v katerem bo izvajal koncesionirano dejavnost in v posest zemljišče, za katero mu bo podeljena stavbna pravica, – ločeno voditi prihodke in odhodke, ki izvirajo iz koncesije. 7. Vsebina ponudb je določena v razpisni dokumentaciji. Pogoji za oddajo skupne ponudbe so določeni v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora biti pripravljena skladno z razpisno dokumentacijo, ki bo objavljena na spletni strani Občine Gornja Radgona, www.gor-radgona.si. 8. Koncedent bo uveljavljal izločitveno pravico za objekt in naprave koncesije v primeru stečaja koncesionarja, skladno z 81. členom Zakona o javno-zasebnega partnerstva. 9. Merili za izbiro koncesionarja: – povprečna cena ure uporabe objekta, – zanesljivost finančne konstrukcije. Merila so podrobneje opisana v razpisni dokumentaciji. 10. Pravica koncedenta: koncedent si pridržuje pravico pogajanj z najugodnejšim ponudnikom in pravico, da koncesije ne podeli nobenemu ponudniku. 11. Rok oddaje ponudb: glede roka bodo upoštevane vse ponudbe, ki bodo dostavljene do 25. 2. 2013 do 10. ure, v sprejemno pisarno Občine Gornja Radgona. 12. Javno odpiranje do predpisanega roka prejetih ponudb bo 25. 2. 2013 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona. 13. Rok za sprejem odločitve: odločitev o podelitvi koncesije in izboru koncesionarja bo sprejeta do 31. 3. 2013. 14. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona, www.gor-radgona.si. Projektna naloga bo ponudnikom na voljo v elektronski obliki (pdf format). 15. Kontaktna oseba je skrbnik projekta Vladimir Mauko.
Občina Gornja Radgona

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti