Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

Ob-1025/13 , Stran 107
Ob-1025/13
Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva na podlagi 7. člena Zakona o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva (Uradni list RS, št. 56/94) ter 2. člena Pravilnika o delu Odbora za podeljevanje nagrad RS na področju šolstva št. 0070-106/2010 z dne 6. 1. 2011, objavlja
javni razpis
nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2013
1. Naziv razpisovalca: Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva (v nadaljevanju: odbor). 2. Predmet javnega razpisa: nagrade Republike Slovenije na področju šolstva (v nadaljevanju: nagrade). 3. Splošno o nagradah: Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju: predvsem za pomembne prispevke h kakovosti vzgojnoizobraževalne prakse ter razvoju organizacije vzgojnoizobraževalnega procesa, za uveljavljanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in humanizacije odnosov v šoli, za uveljavljanje pozitivnih vzgojnih vplivov ter za utrjevanje ugleda šole v okolju. Kandidate za nagrade lahko predlagajo fizične in pravne osebe. Predlagatelji ne morejo predlagati podelitve posmrtne nagrade. Nagrado lahko prejme posameznik (-ica), skupina, zavod ali druga organizacija s področja predšolske vzgoje, obveznega osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju, srednjega šolstva, izobraževanja odraslih, višjega in visokega šolstva, dijaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, šolstva pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu. Odbor bo podelil največ 11 nagrad, od tega največ 6 za življenjsko delo. Posameznik, skupina, zavod ali druga organizacija lahko dobi nagrado samo enkrat. Oseba, ki je bila že nagrajena kot član skupine, je lahko nagrajena tudi kot posameznik, vendar za druge posebne dosežke oziroma življenjsko delo. Nagrajeni so lahko posamezniki (-ice), skupine, zavodi ali druge organizacije, če na posameznem področju delujejo najmanj 10 let. Posameznik (-ica) je lahko nagrajen (-a) za življenjsko delo, če je na posameznem področju deloval (-a) najmanj 30 let. Nagrade ne more prejeti učbenik, časopis ali revija, ampak le njihov avtor oziroma urednik, uredništvo. 4. Merila za dodelitev nagrad: 4.1. Nagrada za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja se lahko podeli kandidatu, če njegovi učenci, dijaki, študentje oziroma odrasli dosegajo nadpovprečne uspehe pri šolanju oziroma študiju ali na domačih in tujih tekmovanjih, ali če dosega nadpovprečne rezultate pri vzgojnem, svetovalnem, mentorskem delu, strokovnem ali znanstveno-raziskovalnem delu ali če se je vidno uveljavil na področju dodiplomskega, podiplomskega izobraževanja oziroma stalnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev oziroma vzgojiteljev. 4.2. Nagrada za izjemne dosežke v vzgoji in izobraževanju se lahko podeli: – če je kandidat dosegel v šolski praksi oziroma pri organiziranju in razvoju na področju vzgoje in izobraževanja nadpovprečne, tudi v javnosti prepoznane in potrjene rezultate, – če je kandidat v zadnjih petih letih napisal in objavil vsaj en učbenik, ki ga je strokovna kritika ocenila kot izjemno kakovostnega in izvirnega oziroma je pripravil več učnih pripomočkov, ki so bili ugodno ocenjeni in so se širše uveljavili na področju vzgoje in izobraževanja, – če je kandidat v zadnjih petih letih napisal in objavil vsaj eno izvirno znanstveno delo s področja vzgoje in izobraževanja, ki je pomembno prispevalo k razvoju vzgoje in izobraževanja. 5. Obvezne sestavine predloga za nagrado: – ime in priimek kandidata (-ke), naslov stalnega bivališča, izobrazbo in zaposlitev, – ime in priimek kandidatov (-tk), naslove stalnih bivališč, izobrazbo in zaposlitev, če gre za skupino posameznikov, – ime zavoda ali druge organizacije, naslov, natančen opis dejavnosti, – pisna vsebinska utemeljitev (1-3 tipkane strani) z dokazili, – osnovni podatki o predlagatelju. 6. Predlagatelj naj pri pripravi predloga upošteva in v njem navede: – kako je kandidat (-ka) zaznamoval (-a) področje vzgoje in izobraževanja, na katerem deluje ali je deloval; – kako se projekt, učbenik, prizadevanje kandidata odraža v praksi oziroma kakšen je odziv iz prakse in okolja; – skrajšano bibliografijo kandidata (-ke) na največ dveh straneh s prikazano vsebino petih najpomembnejših del, tiskani izpis COBISS ni potreben. Priloge naj vsebujejo le tisto, kar lahko vsebinsko podkrepi utemeljitev. Predlog naj vsebuje več mnenj o kandidatu (-ki). Predlagatelj ne more predlagati sebe oziroma skupine, organizacije ali zavoda, v katerem deluje. Pri prijavah za nagrado organizaciji odbor pričakuje, da bodo v predlogu opisane dejavnosti organizacije, ki ne sodijo med redne delovne naloge. 7. Obrazec za prijavo na razpis je dosegljiv na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport http://www.mizks.gov.si/. Dodatne informacije dobite pri Rosandi Lenart (Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport), tel. 01/400-53-70, e-pošta rosanda.lenart@gov.si. 8. Predloge z utemeljitvijo in dokazili naj predlagatelji pošljejo ali osebno prinesejo v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis za nagrade na področju šolstva«. Predloge ne glede na način dostave sprejemamo do petka, 24. 5. 2013 do 13. ure. Nepravilno opremljenih in prepoznih vlog odbor ne bo odpiral in bodo zavržene.
Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti