Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

Št. 900-19/2012 Ob-1006/13 , Stran 100
Št. 900-19/2012 Ob-1006/13
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, Bleiweisova c. 30, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti na področju URE in OVE občanov za leto 2013
1. Naziv in sedež posrednega proračunskega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, Bleiweisova c. 30, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad). 2. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je sofinanciranje svetovalne dejavnosti s področja učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije (skrajšano: URE in OVE) za občane na nacionalni ravni. 3. Pravna podlaga: razpis se izvede na podlagi Programa Eko sklada za izvajanje nalog po energetskem zakonu za leto 2013, potrjenega s sklepom Vlade RS (št. 47602-31/2012/4 z dne 18. 12. 2012), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08, 99/09), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/2011), 65. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 − uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 10/12) in Nacionalnega akcijskega načrta za obdobje 2008-2016 (AN-URE, sprejet s sklepom Vlade RS št. 36000-1/2008/13 dne 31. 1. 2008). 4. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti za občane na nacionalni ravni na celotnem območju Republike Slovenije na področju učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije okvirno za obdobje do prve polovice leta 2013 (v nadaljnjem besedilu: dejavnost ENSVET). Dejavnost ENSVET obsega predvsem: – pojasnjevanje predpisov in postopkov za uveljavljanje ukrepov URE in OVE; – svetovanje pri reševanju konkretnih primerov; – svetovanje o ponudbi opreme in storitev za izvedbo naložb v URE in OVE. Dejavnost ENSVET se po tem razpisu izvaja v lokalnih energetskih pisarnah za občane brezplačno in komercialno neodvisno. Izvajajo jo energetski svetovalci, ki so v pogodbenem razmerju z izvajalcem dejavnosti ENSVET. Izvajalec dejavnosti ENSVET (v nadaljevanju vlagatelj) pa opravlja vodenje in izvajanje operativnih del, ki vključujejo strokovni nadzor, organizacijo opravljanja dejavnosti, ustrezen knjigovodsko finančni servis, hranjenje dokazil in druge dokumentacije o izvedbi opravil, kot tudi občasno opravljanje informativno svetovalnih dejavnosti za občane. Splošna tematska področja energetskega svetovanja dejavnosti ENSVET za občane so: – izbira ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav, – zamenjava ogrevalnih naprav, – zmanjšanje porabe goriva, – izbira ustreznega goriva, – toplotna zaščita stavb, – izbira ustreznih oken, zasteklitve in zagotavljanje prezračevanja, – sanacija stavb z namenom zmanjšanja rabe energije, – uporaba varčnih gospodinjskih aparatov, – primernost uporabe in uvedba obnovljivih virov energije, – možnost pridobitve finančnih spodbud Eko sklada, – drugi potencialni viri sofinanciranja investicijskih ukrepov, – in druga vprašanja, ki se nanašajo na rabo energije. Svetovalna dejavnost se izvaja občasno v posamezno dogovorjenem obsegu uradnih ur na okvirno 35 lokacijah, opredeljenih v pogodbah, sklenjenih med lokalnimi skupnostmi in Ministrstvom za infrastrukturo in prostor (v nadaljevanju: pristojnim ministrstvom). Naloge svetovalne pisarne so, da: – izdela letni program dela in organizira svetovanja občanom, – skrbi za promocijo dejavnosti ENSVET na občinskem nivoju, – sodeluje pri promociji učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na občinskem nivoju, – sodeluje z lokalno skupnostjo, – združuje svetovalce na lokalnem nivoju, – koordinira delo svetovalcev na svojem področju, – pripravlja poročila o svojem delu in jih posreduje v centralno evidenco, – izvaja ostale aktivnosti v okviru mreže ENSVET. Seznam lokacij svetovalnih pisarn je objavljen na spletnem naslovu: http://www.ensvet.si. Za način in obseg opravljanja dejavnosti ENSVET so predvideni naslednji normativi in pogoji: – za opravilo enega nasveta se upošteva čas komunikacije svetovalca s svetovancem za opravilo konkretnega nasveta (razgovor ali najmanj trikratna elektronska komunikacija), in sicer 45 minut. O tem mora svetovalec vsakokrat po razgovoru oziroma komunikaciji izdelati pisno poročilo, ki ga posreduje svetovancu. Pričakuje se, da bo v obdobju sofinanciranja opravljeno najmanj (število je osnova za namen priprave vloge): – 3.150 nasvetov na osnovi neposrednega razgovora (normativni obseg nasveta); – 450 osnovnih razgovorov (skrajšan čas razgovora in obseg nasveta); – 300 nasvetov, opravljenih preko elektronske komunikacije ali svetovnega spleta; – za namen lokalnega izobraževanja in promocije vlagatelj pri pripravi ponudbe upošteva vsebinsko pripravo (brez objave v lokalnih medijih, ki ni upravičeni strošek) določenega števila originalnih avtorskih prispevkov, in sicer najmanj: – 200 strokovnih člankov, – 150 RTV prispevkov, – 50 strokovnih predavanj, – 50 učnih ur predavanj v šolah, – do 150 ur ostale dogovorjene aktivnosti energetskih svetovalcev, kot jih potrjujeta vlagatelj in sofinancer (sestanki z vodstvom in sofinancerjem v okviru Sveta ENSVET, dogovorjene lokalne aktivnosti svetovalcev). Vlagatelj v okviru predmeta razpisa poskrbi za primerno izobraževanje in usposabljanje svetovalcev, in sicer v pisni obliki (strokovno glasilo) in z zagotovitvijo strokovnih publikacij. 5. Upravičeni stroški za financiranje Sofinanciranje po tem razpisu se nanaša na pokrivanje vseh stroškov organizacije, strokovnega nadzora ter ustrezen knjigovodsko finančni servis za opravljanje dejavnosti informiranja in svetovanja v skladu s potrebami v lokalnih okoljih. Dejavnost svetovanja se primarno opravlja v lokalnih svetovalnih pisarnah, organiziranih v sodelovanju z občinami, katere zagotavljajo nujno opremljenost in pokrivajo materialne stroške delovanja teh pisarn. Upravičeni so naslednji stroški: 1) stroški dela: – plače, potni stroški in dodatki za dve delovni mesti za polni delovni čas za vodenje in izvajanje operativnih del, ki vsebuje strokovni nadzor, organizacijo opravljanja dejavnosti, ustrezen knjigovodsko finančni servis, hranjenje dokazil in druge dokumentacije o izvedbi opravil, ki jih izvaja izključno vlagatelj za največ 2.060 ur v okviru trajanja tega razpisa; – dodatno opravljanje informativno svetovalnih dejavnosti za občane okvirno v višini 100 enot (elektronsko svetovanje, osnovni ali neposredni razgovor, članki, medijske objave, predavanja ipd.) za osebo, ki je polno zaposlena pri vlagatelju, obračunanih po stroških v spodnji tabeli s priloženimi dokazili o opravljenem delu; – energetskih svetovalcev za opravljanje informativno svetovalnih dejavnosti za občane, obračunanih po stroških v spodnji tabeli. Glede posameznih upravičenih stroškov opravil dejavnosti svetovalcev se upoštevajo naslednja normativna razmerja v tabeli: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2) materialni stroški (razen za namene, ki so opredeljeni med neupravičenimi stroški v nadaljevanju), ki bodo priznani na osnovi dokazil o dejansko nastalih stroških do skupne višine kumulativno, ki ne presega 8% vrednosti upravičenih stroškov celotnega predmeta razpisa, in sicer: – izdatki za blago in storitve, ki so nujno potrebni za opravljanje dejavnosti, vključno za opravljanje dejavnosti z angažiranjem energetskih svetovalcev; – potni stroški svetovalcev za opravljene poti dogovorjenih aktivnosti in potrjenih izobraževanj, obračunani v višini stroškov najugodnejšega javnega prevoza; – drugi stroški, ki so nujno potrebni za opravljanje javne dejavnosti: – obratovalni stroški (upravičeni so stroški do največ 50 m2 prostorov); – stroški vzdrževanja in posodabljanja spletne strani; – stroški telefona; – poštni stroški; – stroški označevanja zgradbe ob vhodu v zgradbo, kjer se vzpostavi delovanje nove lokalne pisarne (logotip občine in pristojnega ministrstva, razpored delovnega časa in uradnih ur). 3) upravičeni stroški izobraževanja in usposabljanja svetovalcev, ki bodo priznani na osnovi dokazil o dejansko nastalih stroških do skupne višine, ki ne presega 7% vrednosti upravičenih stroškov celotnega predmeta razpisa, in sicer lahko v oblikah: – pisno informiranje in zagotovitev strokovnih publikacij, naročnina do treh strokovnih revij. Višina sredstev, ki jih vlagatelj za financiranje upravičenih stroškov dejansko prejme, je lahko največ do vrednosti sredstev, določenih s pogodbo. Za upravičene stroške dela se priznavajo stroški za: – vodenje in izvajanje operativnih del, za dve delovni mesti za polni delovni čas, na podlagi izpolnjene tabele o višini urne postavke. Višina teh stroškov bo predmet presoje in bo upoštevana pri izboru vlagatelja za sofinanciranje v skladu z merili za ocenjevanje vlog. Sredstva za financiranje vseh stroškov, ki niso upravičeni do sofinanciranja po tem razpisu, mora zagotoviti vlagatelj iz lastnih virov sredstev (pridobitne dejavnosti); – opravljanje izobraževalnih, informativnih in svetovalnih dejavnosti za občane v primeru najetih energetskih svetovalcev (podjemne pogodbe), za katere se priznava cena do maksimalnega upravičenega stroška za posamezno opravilo, kot je navedeno v zgornji tabeli o upravičenih stroških, vključno z vsemi obveznimi prispevki in dajatvami na delo, razen DDV; – opravljanje izobraževalnih, informativnih in svetovalnih dejavnosti za občane v primeru neposrednega izvajanja dejavnosti ENSVET v lokalnih pisarnah in na terenu z lastnimi kadri (potrdilo o opravljenih dejavnostih, potrdilo o izplačilu), za katero se priznava cena do maksimalnega upravičenega stroška za posamezno opravilo, kot je navedeno v zgornji tabeli o upravičenih stroških, vključno z vsemi obveznimi prispevki in dajatvami na delo, razen DDV. Stroški, ki so predmet sofinanciranja, ne morejo biti dvojno financirani iz državnega proračuna, s strani občanov, iz proračuna lokalne skupnosti ali sredstev Evropske unije. Dejavnost se sofinancira s pokrivanjem navedenih upravičenih stroškov v celoti, in sicer samo tistih upravičenih stroškov, ki so nujno potrebni za opravljanje dejavnosti ENSVET in ki so nastali po datumu sklenitve pogodbe. Nastale stroške prejemnik dokaže z dokumentacijo o opravljenih nalogah, ki je stalno na razpolago in na vpogled sofinancerju, o katerih periodično poroča s fotokopijami računov, in izjavo, da je fotokopija enaka originalu, ki bodo posredovani v preverjanje Eko skladu pred izplačilom. Neupravičeni stroški so vsi dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji od podanih omejitev upravičenih stroškov. Neupravičeni so tudi stroški plačila DDV. V skladu s pogodbami med pristojnim ministrstvom s posameznimi občinami o delovanju lokalnih svetovalnih pisarn nastale materialne stroške iz tega naslova sofinancirajo občine in za izvajanje predmeta po tem razpisu sodijo med neupravičene stroške, in sicer: – ustrezen vzdrževan prostor, – uporabo računalnika s tiskalnikom, – potreben pisarniški material, – stroški telefona in elektrike lokalne pisarne, – poštni stroški lokalne pisarne, – stroški promocije svetovanja v občinskih glasilih in medijih, – potni stroški za prihod svetovalca v svetovalno pisarno. Sredstva za izvajanje dejavnosti ENSVET se zagotovijo v skladu s finančnim načrtom Eko sklada za leto 2013. Način plačila za opravljene storitve bosta Eko sklad in prejemnik uredila s pogodbo. Obdobje sofinanciranja upravičenih stroškov obsega obdobje trajanja pogodbenega razmerja, ki nastane z dnem začetka veljavnosti pogodbe in velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Izplačila se izvedejo na osnovi zahtevkov za sofinanciranje za periodično opravljena dela. Dinamiko zneskov sofinanciranja vlagatelj predloži v vlogi, pri čemer upošteva, da bo ob vsakem zahtevku za izplačilo pripravil periodično poročilo s priloženimi dokazili o dejanskih upravičenih stroških, in sicer prvega najprej naslednji mesec od sklenitve pogodbe, nato najpogosteje vsak mesec. Zahtevek za zaključno izplačilo mora biti izstavljen najkasneje do 31. 7. 2013, upoštevajo pa se upravičeni stroški opravljanja dejavnosti, nastali do 30. 6. 2013, razen upravičenih stroškov, ki se nanašajo na izdelavo zaključnega poročila najkasneje do 31. 7. 2013. Dinamika in datumi izstavitve zahtevkov bodo natančneje dogovorjeni v pogodbi. Vlagatelj mora imeti pregledno, ustrezno in jasno finančno konstrukcijo odhodkov, v katero so vključeni vsi in samo upravičeni stroški, ki so v skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo nujno potrebni za opravljanje dejavnosti ENSVET. 6. Pogoji za kandidiranje Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 s spremembami), Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.), Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96, 18/98, 36/00, 127/06), ki izvajajo posamezne strokovne, projektivne in raziskovalne naloge na področju trajnostne rabe energije v splošnem sektorju rabe. Organizacije morajo biti vodene in organizirane tako, da izpolnjujejo pogoje za prijavo na razpis in omogočajo doseganje ciljev javnega razpisa, ki so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji, ter njegovega predmeta in obsega. 6.1 Splošni pogoji Posamezni vlagatelj mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje: – ima izpolnjene pogodbene obveznosti do Eko sklada; – v obdobju zadnjih dveh let ni kršil sprejetih obveznosti iz naslova prejetih sredstev iz proračuna Republike Slovenije in EU za izvajanje aktivne politike za trajnostno rabo energije; – ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom; – ima ustrezne strokovne reference kot so svetovanje s področja rabe energije v gospodinjstvih in stavbah, posebej s področja učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije ter iz drugih področij delovanja – npr. udeležba na seminarjih, izobraževanjih, izvedba izobraževanj; – ima jasno opredeljeno razvojno vizijo (v povezavi s finančno konstrukcijo odhodkov) za čas izvajanja dejavnosti ENSVET s področja učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije občanov; – zagotavlja, da bo imel za čas izvajanja dejavnosti ENSVET v podjemnem pogodbenem razmerju angažirane strokovne delavce – energetske svetovalce z višjo oziroma univerzitetno izobrazbo naravoslovnih ved smeri strojništva, gradbeništva, arhitekture, elektrotehnike, fizike in najmanj pet let delovnih izkušenj ter v rednem delovnem razmerju za polni delovni čas zaposlenega enega strokovnega delavca ustrezne stroke in najmanj pet let delovnih izkušenj; – je pripravljen uporabljati primerno opremljene lokalne poslovne prostore za izvajanje dejavnosti ENSVET, v katerih se ne opravlja pridobitna dejavnost, ki niso namenjeni bivanju, in so ločeni od prostorov, v katerih se sočasno opravljajo druge dejavnosti prejemnika; – razpolaga z ustrezno informacijsko tehnologijo za podporo pri izvajanju dejavnosti ENSVET; – izpolnjuje naslednje organizacijske pogoje: – ima vzpostavljen delujoč sistem organizacije dela, – ima jasno opredeljena navodila za delo in delovne postopke, – ima opredeljene pristojnosti in odgovornosti zaposlenih, – ima načrtovano razporeditev obratovalnega časa, – zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja, sodne likvidacije, izbrisa iz registra ali katerikoli drug postopek, katerega posledica je prenehanje delovanja, – da pravna in odgovorna oseba vlagatelja nista v kazenskem postopku, – sredstev na tem javnem razpisu ne more pridobiti vlagatelj, kateremu je zaradi kršitve pogodbe o sofinanciranju operacije oziroma projekta, prepovedano sodelovanje na razpisih Republike Slovenije. Vloga, ki bi jo vložil tak vlagatelj, neposredni ali posredni udeleženec v razpisu, bo zavrnjena. Izpolnjevanje navedenih pogojev bo vlagatelj v prijavi izkazoval v skladu z zahtevami v razpisni dokumentaciji. 6.2 Posebni pogoji Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje posebne pogoje: – osebno, elektronsko in telefonsko svetovanje občanom, ki ga bo lahko izvajal tudi sam, – dejavnost svetovanja bo opravljal za občane brezplačno, med uradnimi urami na vsaki lokaciji in na terenu ter na osnovi predhodne najave strank; v primeru naročenih strank uradne ure lokalne pisarne trajajo najmanj štiri ure tedensko, od tega vsaj polovično v popoldanskem času, – finančno, kadrovsko in prostorsko ločenost dela izvajanja dejavnosti ENSVET in poslovanja, ki ga vlagatelj opravlja na podlagi financiranja dejavnosti ENSVET od drugih svojih dejavnosti, – strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno opravljanje nalog javne službe, učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog, usmerjenost k uporabnikom njegovih storitev. Vlagatelj bo elektronsko svetovalno dejavnost opravljal preko enega ali več objavljenih elektronskih naslovov ali preko enotne spletne vstopne točke za sprejem vprašanj in sporočil občanov. Omogočal bo vodenje centralnega informacijskega sistema, ki vključuje: – knjiženje sprejema strank osebno, po telefonu in elektronski obliki, – knjiženje in arhiviranje pisnih odgovorov in poročil z osebnimi podatki strank, – vodenje in izpolnjevanje evidence v e-obrazcu. Vlagatelj bo z vodenjem projekta izvajal strokovni nadzor, organizacijo in koordinacijo delovanja svetovalne mreže, zagotavljal poročanje o opravljenem delu in doseženih rezultatih projekta ter poslovno koordinacijo s sofinancerjem. Vlagatelj mora v ponudbi opisati sistem načina preverjanja, ki zagotavlja pregleden in strokovni nadzor opravil svetovalcev ter način poročanja sofinancerju v zvezi s tem. Vlagatelj bo sodeloval s sofinancerjem pri pripravi letnega programa del v svetovalni mreži, ki se usklajuje s potrebami posameznih občin, in pristojnim sektorjem Ministrstva za infrastrukturo in prostor pri dogovarjanju z občinami glede optimalnih pogojev delovanja svetovalnih pisarn. Spremembe števila svetovalnih pisarn v svetovalni mreži so možne, če so utemeljene glede na organizacijske možnosti dejavnosti ENSVET, lokalne potencialne potrebe in interes ene ali več lokalnih skupnosti. V pogodbenem obdobju se predvidi vzpostavitev pogojev za delovanje do treh novih svetovalnih pisarn. Vlagatelj mora periodično obveščati sofinancerja s pisnimi poročili: redno periodično ali najpogosteje mesečno poročilo, kar bosta Eko sklad in prejemnik uredila s pogodbo, posebno poročilo (o poteku in izvedbi posameznih aktivnosti po posebni – pisni zahtevi sofinancerja) in končno poročilo. Periodično poročilo vlagatelj pripravi v enem izvodu in ga dostavi sofinancerju najkasneje 20 dni od zaključnega meseca za obdobje, o katerem se poroča. Končno poročilo mora biti izdelano v enem izvodu s predstavitvijo projekta in vsebinskim poročilom v skladu z navodili, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Predano mora biti sofinancerju v roku 30 dni od roka zaključka del v svetovalni mreži. 7. Višina razpisanih sredstev Sredstva so zagotovljena v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom Eko sklada za leto 2013, na podlagi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje opravljanja dejavnosti ENSVET v prvi polovici leta 2013, je 300.000,00 EUR. 8. Obdobje za porabo sredstev Sofinanciranje upravičenih stroškov, nastalih v prvi polovici leta 2013, se izvaja mesečno in zaključi najkasneje do 30. 6. 2013, razen za upravičene stroške, ki se nanašajo na izdelavo zaključnega poročila; za slednje se sofinanciranje zaključi najkasneje do 31. 7. 2013 9. Merila in način izbora vlagatelja Strokovna komisija bo vse popolne vloge ocenila na podlagi meril. Največje možno število točk je 100. Kolikor se za sofinanciranje dejavnosti ENSVET prijavi več vlagateljev, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo strokovna komisija vse popolne vloge ocenila na podlagi meril. Merila so: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Prag doseženih točk za dodelitev financiranja, je 50 točk. V primeru, da pri oceni noben vlagatelj ne doseže 50% možnih točk, bodo vse vloge zavrnjene. Izbran bo tisti vlagatelj, ki bo pri ocenjevanju po zgornjih merilih dosegel največji zbir točk. V primeru, da bo več prijav ocenjenih z enako oceno, se bo kot prednostno upoštevalo merilo 4. 10. Dokumenti in dokazila, ki jih mora vloga obvezno vsebovati Vloga je formalno popolna, če vsebuje naslednje obrazce in priloge: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 11. Način prijave in razpisni rok Vloga mora biti pripravljena v skladu z navodili iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Popolna vloga, v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti dostavljena na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova c. 30, 1000 Ljubljana (po pošti ali oddaja v glavni pisarni Eko sklada, Bleiweisova c. 30, Ljubljana), v zaprti ovojnici, pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis za sofinanciranje svetovalne dejavnosti na področju URE in OVE občanov za leto 2013« ter navedbo polnega naslova pošiljatelja, najkasneje do 30. 1. 2013, do 12. ure. Vloge morajo ne glede na način dostave prispeti na navedeni naslov do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za nepravočasne. Nepravočasne in nepravilno označene vloge bo Eko sklad s sklepom zavrgel. Vloge, ki jih bo vložila neupravičena oseba, bo Eko sklad s sklepom zavrnil. 12. Poslovna skrivnost Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost se lahko označi posamezni podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo. Podatki iz prejete dokumentacije se bodo obravnavali kot poslovna skrivnost, vendar le kolikor bo vlagatelj v prijavi jasno označil, kateri podatki se v skladu z internimi akti vlagatelja štejejo kot poslovna skrivnost. 13. Datum, čas in kraj odpiranja vlog Komisija bo vloge odpirala dne 30. 1. 2013, z začetkom ob 12. uri, v prostorih Eko sklada, j.s., Bleiweisova c. 30, 1000 Ljubljana. Odpiranje bo javno. Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče Eko sklada, Bleiweisova c. 30, Ljubljana, do 30. 1. 2013 do 12. ure. Eko sklad je za vodenje postopka javnega razpisa imenoval komisijo. V roku dostavljene in pravilno označene vloge bo komisija odpirala po vrstnem redu prejema na zgoraj navedeni naslov. O odpiranju vlog bo komisija vodila zapisnik. Komisija bo vse prispele vloge strokovno pregledala ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavrnjene. Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Komisija bo od vlagatelja zahtevala dopolnitev njegove vloge le v primeru, če določenega dejstva ne bo mogla sama preveriti ter v primeru, da vloga ne bo oddana na predpisanih obrazcih in v skladu z zahtevami razpisa in razpisne dokumentacije. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v določenem roku, ki ga komisija določi na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), se zavržejo. Eko sklad ima pravico od vlagatelja zahtevati, da v določenem roku poda dodatna pojasnila glede podatkov, navedenih v vlogi in glede vlogi priložene dokumentacije ter v primeru dvoma preveriti resničnost in verodostojnost podatkov, navedenih v vlogi in v predloženi dokumentaciji. Kolikor se v postopku javnega razpisa ugotovi, da je posamezni vlagatelj predložil neresnične in zavajajoče podatke in dokazila, bo Eko sklad vlagatelja izločil iz nadaljnjega postopka javnega razpisa. Če bosta v postopku zbiranja vlog vlogo predložila dva ali več vlagateljev, ki bodo oddali popolne vloge in izpolnjevali postavljene pogoje, bo komisija izmed prejetih vlog izbrala najugodnejše vloge skladno s postavljenimi merili (ter načinom ocenjevanja le-teh) v javnem razpisu in v razpisni dokumentaciji. Komisija bo o opravljenem strokovnem pregledu popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju vodila zapisnik. 14. Obveščanje o izboru Vlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni s sklepom v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in se objavijo tudi na spletnih straneh Eko sklada. Izbrani vlagatelj bo pozvan k podpisu pogodbe. Kolikor se izbrani vlagatelj v roku 8 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od prijave za opravljanje dejavnosti ENSVET. V tem primeru se Eko sklad lahko odloči za izbor naslednjega vlagatelja, ki izpolnjuje pogoje razpisa, po vrstnem redu zbranih točk. 15. Upravni spor Zoper odločitev Eko sklada o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku trideset dni od dneva vročitve sklepa, in sicer se neposredno vloži na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti upravni akt, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji. V upravnem sporu je na podlagi Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08 in 97/10) ob vložitvi tožbe potrebno plačati sodno takso, in sicer po tarifni številki 6111 v znesku 148,00 EUR. Taksa se plača na prehodni podračun sodišča, določen za plačevanje taks. 16. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na spletni strani Eko sklada: http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html. Potencialni vlagatelji jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom ali po elektronski pošti na naslovu: kkafadar@ekosklad.si do roka za predložitev vlog. 17. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 10. uro po tel. 01/241-48-75, kontaktna oseba: Katarina Kafadar. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski pošti, na naslov: kkafadar@ekosklad.si.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti