Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

Št. 6140-92/2012/3 Ob-1051/13 , Stran 97
Št. 6140-92/2012/3 Ob-1051/13
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, št. 56/08, 4/10 in 20/11), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Pravilnika o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika v letu 2013 (v nadaljevanju: projektni razpis, oznaka JPR-UPRS-2013)
I. Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, Ljubljana. II. Namen in predmet projektnega razpisa: Dodelitev sredstev za sofinanciranje posameznih projektov, ki so namenjeni neposrednemu predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenščine ali večanju dostopnosti te javne dobrine med mladimi govorci slovenščine (do 26 let). Za projekte se po tem razpisu štejejo naslednje akcije: – jezikovni tečaji, poletne šole, seminarji in druge oblike dopolnilnega jezikovnega izobraževanja za govorce slovenščine kot prvega jezika, za zamejske Slovence, za priseljence, gostujoče delavce, azilante, tujce idr.; – projekti, ki pripomorejo k razvijanju jezikovne zmožnosti pri otrocih in mladostnikih; – tekmovanja in druge prireditve, s katerimi se popularizira, širi ali razvija znanje o slovenskem jeziku med mladimi; – drugi mali projekti in akcije, ki prispevajo k boljšemu poznavanju, večjemu uveljavljanju in širjenju slovenščine med mladimi. III. Razpoložljiva sredstva Okvirna višina razpoložljivih sredstev na razpisu je 20.962 €. Za posamezni projekt se lahko dodeli največ do 6.000 €. Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo, ki jim bodo priložena vsebinska in finančna poročila, iz katerih bodo razvidni posamezni upravičeni stroški izvedbe projekta. Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so predvideni v predlagani finančni konstrukciji (ki bo razvidna iz predračunskega obrazca, ki je obvezni sestavni del posamezne vloge) in so dokazljivo neločljivo povezani z izvedbo projekta, projekt pa brez njihove uveljavitve ne bi mogel biti izveden. IV. Splošni pogoji za sodelovanje: – Na razpis se lahko prijavijo fizične in pravne osebe, ki so ustrezno registrirane za opravljanje dejavnosti, v katero sodi predlagani projekt. Ministrstvo si pridržuje pravico preveriti ustreznost registracije v podatkih javnopravne agencije AJPES. – Prijavitelji morajo imeti v času prijave na razpis izpolnjene in poravnane vse obveznosti do ministrstva. – Posamezni prijavitelj se lahko na razpis prijavi z največ dvema projektoma, ki bosta končana v proračunskem letu 2013. – Prijavitelji, katerih registrirano nepridobitno dejavnost financira država ali lokalna skupnost kot (so)ustanoviteljica, ne morejo na razpisu kandidirati s projekti, ki se vsebinsko uvrščajo v to njihovo dejavnost. – Prijavitelji ne morejo na razpisu kandidirati s projekti, ki ne bodo zaključeni do 30. 11. 2013. – Prijavitelji ne morejo na razpisu kandidirati s projekti, ki so bili že izbrani na katerem od drugih razpisov ministrstva. V. Oddaja vlog Vloga mora biti izpolnjena in podpisana na obrazcu ministrstva (priglasitev projekta) in mora obvezno vsebovati: – razčlenjen opis projekta (3000–5000 znakov brez presledkov): vrsta projekta glede na navedbe iz točke II tega razpisa, cilji projekta, način in čas izpeljave projekta, potrebni kadri in oprema, predvideni učinki; – razčlenjen predračun (izpolnjen in podpisan obrazec ministrstva); – predstavitev odgovornega izvajalca projekta (podatki o njegovi strokovnosti in redni oziroma osnovni dejavnosti, sodelovanju pri podobnih projektih v preteklosti, morebitna posebna priporočila) in navedbo odgovorne osebe predlagatelja projekta. Predlagatelji formalno nepopolnih vlog, ki so jih sicer pravočasno oddali kot upravičene osebe, bodo pozvani, da jih dopolnijo v petih dneh od prejema poziva. Vloga, ki ne bo vsebovala vseh predpisanih sestavin, kot jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija, in ki ne bo pravočasno in v celoti dopolnjena, se bo štela za nepopolno in bo zavržena. Prijavitelji morajo vsako posamezno vlogo predložiti samo na elektronskem mediju (CD, DVD, USB-ključ, ipd.), v pisni obliki pa obvezno priložiti podpisana in žigosana obrazca ministrstva iz prvega odstavka te točke. Vsaka vloga z omenjenima prilogama mora biti predložena v ločeni zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na javni razpis JPR-UPRS-2013 ter na hrbtni strani z navedbo predlagatelja: naziv in naslov oziroma sedež. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16,, 1000 Ljubljana, do 11. februarja 2013, oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici. Prispele vloge bo odpirala posebna komisija za odpiranje vlog. Vloge, ki ne bodo predložene oziroma priporočeno oddane na pošti v predvidenem roku, se bodo štele za prepozne. Vsaka vloga za projekt, ki ga prijavljate na razpis, mora biti oddana v svoji (ločeni) ovojnici. Ministrstvo bo iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozno oddane vloge in vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. VI. Način ocenjevanja Vse popolne, pravočasne in upravičene vloge za projekte, ki jih ne bo zavrgla odpiralna komisija ministrstva, bo ocenila strokovna komisija, imenovana s sklepom ministra, pristojnega za kulturo. Strokovna komisija jih bo ocenila na podlagi naslednjih meril oziroma kriterijev za njihovo vrednotenje: 1) splošna ustreznost projekta glede na namen razpisa: do 30 točk; 2) kakovost in prepričljivost predstavitve projekta: do 20 točk; 3) primernost finančnega predračuna za izvedbo projekta in višina predvidenega lastnega deleža sredstev: do 15 točk; 4) predstavljena strokovna usposobljenost nosilca oziroma izvajalca projekta: do 8 točk (+2 točki, če je predlagatelj ali izvajalec projekta društvo, ki deluje v javnem interesu na področju kulture); 5) uporaba sodobnih pristopov pri predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika: do 5 točk; 6) ustreznost vsebinske in/ali didaktične zasnove projekta glede na ciljno občinstvo: do 5 točk; 7) dosedanja načrtnost in sistematičnost pri uveljavljanju slovenskega jezika kot kulturne dobrine, zlasti pri mladih, ob izvajanju svoje dejavnosti oziroma večletne izkušnje pri tem: do 5 točk; 8) načrtovanje posebne popularizacijske dejavnosti za predstavljanje rezultatov izvedenega projekta: do 5 točk; 9) zagotavljanje sodelovanja mlajših avtorjev in izvajalcev pri izvedbi projekta (do 26. leta starosti): do 5 točk. Merila so ovrednotena s točkami, tako da je pri posameznem merilu navedeno najvišje možno število točk, ki jih v njegovem okviru lahko prejme posamezni projekt. Najnižje število točk znotraj posameznega merila je 0 točk. Najvišji seštevek dosegljivih točk za projekt pa je 100 točk. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ovrednoteni višje. Financirani so lahko programi in projekti, ki prejmejo več kot 70 točk. Višina odobrenih sredstev za posamezni projekt je odvisna od višine seštevka prejetih točk ter od obsega in finančne zahtevnosti projekta, pri čemer se upošteva obseg sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa. Dokončni izbor programov in projektov, ki bodo sprejeti v sofinanciranje, bo opravljen v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. S predlagatelji izbranih projektov bo ministrstvo sklenilo pogodbo o sofinanciranju v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo in s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa. Izvajalec projekta bo moral dodeljena proračunska sredstva porabiti do konca posameznega proračunskega obdobja v proračunskem letu 2013, najpozneje pa do 31. 12. 2013, ob upoštevanju plačilnih rokov in drugih pogojev, določenih v Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leti 2013 in 2014, ter v skladu z navodili financerja. Če se sredstva dodelijo velikemu ali srednjemu podjetju, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), je pred izplačilom to treba priglasiti Evropski komisiji. VII. Razpisni rok: razpis se začne 28. decembra 2012 in se zaključi 11. februarja 2013. VIII. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji do izteka razpisnega roka dvignejo v glavni pisarni ministrstva. Razpisna dokumentacija je prav tako dostopna na spletni strani ministrstva http://www.mizks.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi pod oznako razpisa JPR-UPRS-2013, na kateri so na voljo tudi vsi drugi podatki, ki se nanašajo na ta razpis. IX. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Zoran Pistotnik, tel. 01/400-79-66, e-pošta: zoran.pistotnik (at)gov.si. X. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo bo prijavitelje projektov o izidih razpisa obvestilo najpozneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti