Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

Št. 430-334/2012/3 Ob-1023/13 , Stran 94
Št. 430-334/2012/3 Ob-1023/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi tretjega odstavka 29. in 31. člena Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 45/12 in 64/12; v nadaljevanju: Uredba) objavlja
javni razpis
za podporo delovanju nepridobitnih združenj, ki povezujejo društva podeželske mladine, podeželskih žensk in sindikat kmetov za leto 2013
I. Predmet javnega razpisa (1) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj, katerih povezovanje je širšega pomena za kmetijstvo in podeželje. (2) Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za podporo, za leto 2013, znaša do višine 66.613 EUR iz PP 255610. (3) Razpisana sredstva se dodeljujejo po sistemu zaprtega javnega razpisa. II. Vlagatelj, upravičenec in prejemnik podpore (1) Vlagatelj za podporo je pravna oseba, ki povezuje društva podeželske mladine ali društva podeželskih žensk v zvezo ali kmete, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, v sindikat kmetov. (2) Vlagatelj za podporo iz prejšnjega odstavka mora biti registriran ter delovati na celotnem območju Republike Slovenije. (3) Vlagatelj je upravičenec in prejemnik podpore. III. Pogoji za pridobitev podpore (1) Vlagatelj mora pogoje za pridobitev podpore izpolnjevati že ob vložitvi vloge. (2) Vlagatelj mora: – podati vlogo na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni; – predložiti dokazila o delovanju na področju kmetijstva; – predložiti dokazila o zastopanosti aktivnih članov; – predložiti program dela (izpolnjena Priloga št. 1 Planirane aktivnosti za leto 2013 razpisne dokumentacije) od 1. 11. 2012 do 30. 10. 2013. (3) Kolikor je vlagatelj podjetje v težavah, se mu vloga zavrne. IV. Omejitve (1) Delež dodeljene podpore lahko na upravičenca znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov. (2) Delež dodeljenih podpor iz vseh javnih virov za namen tega ukrepa lahko skupno znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov. (3) Skupna višina vseh virov financiranja ne sme preseči vrednosti stroškov odobrenega programa iz četrte alinee drugega odstavka III. poglavja tega javnega razpisa. (4) Višina razpisanih sredstev se za tekoče leto zniža za vrednost pozitivno rešenih pritožb iz predhodnega leta. V. Finančni pogoji za dodelitev podpore (1) Podpora po tem javnem razpisu se dodeli v obliki nepovratnih sredstev. (2) Upravičeni stroški prejemnika podpore iz II. poglavja tega javnega razpisa so: – stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov oziroma nakup opreme); – materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov; – stroški članarin v mednarodnih organizacijah; – stroški izvajanja programov iz periodičnega načrta za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških, 2005–2013 (Uradni list RS, št. 100/05), ki nastanejo pri organizaciji srečanj in delavnic o vlogi žensk, vlogi žensk v javnem življenju, nasilju nad ženskami, načrtovanju časa, krepitvi samozavesti, nasilju v družini, kam po pomoč, skrbi za zdravje in nasvet ter o možnostih podeželja. (3) Za stroške iz tretje alinee prejšnjega odstavka se povrne sredstva v višini do 4.000 EUR iz skupne višine nepovratnih sredstev iz drugega odstavka prvega poglavja tega javnega razpisa. Za stroške iz četrte alinee prejšnjega odstavka se povrne sredstva v višini do 2.613 EUR iz skupne višine nepovratnih sredstev iz drugega odstavka prvega poglavja tega javnega razpisa. Za preostale upravičene stroške se povrne sredstva v višini preostalih sredstev, vendar do največ 100 odstotkov upravičeno nastalih stroškov. (4) Za stroške iz tretje alinee drugega odstavka tega poglavja javnega razpisa lahko kandidira nepridobitno združenje, ki povezuje društva podeželske mladine. (5) Za stroške iz četrte alinee drugega odstavka tega poglavja javnega razpisa lahko kandidira nepridobitno združenje, ki povezuje društva podeželskih žensk. (6) Prejemnik podpore mora zagotoviti morebitno razliko sredstev med višino dodeljene podpore in dejansko vrednostjo odobrenega programa iz četrte alinee drugega odstavka III. poglavja tega javnega razpisa. VI. Merila za dodelitev podpore Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (1) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija) bo ocenila vse pravočasne in popolne vloge. (2) Sofinancirane bodo vloge, ki bodo na podlagi meril za dodelitev podpore izpolnjevale vse pogoje. (3) Sredstva bodo razdeljena na osnovi vrednosti predloženega programa iz četrte alinee drugega odstavka III. poglavja tega javnega razpisa. VII. Razpisna dokumentacija in informacije Razpisna dokumentacija in informacije so vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa na internetni strani http://www.mko.gov.si/ ali na Agencijo, Dunajska 160, 1001 Ljubljana, vsak dan v času uradnih ur. VIII. Rok in način prijave (1) Vloge je potrebno poslati s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, od naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 7. 2. 2013 (velja poštni žig) ali oddati osebno v vložišče v času uradnih ur. (2) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani Agencije in Ministrstva za kmetijstvo in okolje. (3) Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, se zavrže. (4) Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. (5) Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, kar označi pošta, ali vložišče Agencije, naslov vlagatelja in oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja. (6) Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se s sklepom zavržejo. (7) Vloga mora biti poslana oziroma oddana v zaprti ovojnici in označena z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis – Nevladne organizacije 2013«. IX. Obravnavanje vlog in postopek odobritve (1) Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog. (2) Prepozno prispele vloge se zavržejo. (3) Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava Agencija. (4) Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge. (5) Agencija lahko vlagatelja pred pisno zahtevo za odpravo pomanjkljivosti opozori na pomanjkljivosti po telefonu ali na drug primeren način, če to prispeva k lažjemu uresničevanju pravic vlagateljev. Če vlagatelj odpravi pomanjkljivosti po telefonu, uradna oseba o tem napravi uradni zaznamek. Če vlagatelj kljub opozorilu iz prvega stavka tega odstavka ne odpravi pomanjkljivosti, pristojni organ pisno zahteva od vlagatelja, da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je osem dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Pristojni organ morebitne odprave pomanjkljivosti vloge, poslane po roku, pri odločanju ne upošteva. (6) Po prejetju na Agencijo se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se s sklepom zavrže. (7) Če se med postopkom preverjanja pregleda popolnosti ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne. (8) Vlogam, ki so popolne, vsebinsko ustrezne, izpolnjujejo vse pogoje, in ki na podlagi meril za dodelitev podpore izpolnjujejo vse pogoje, se bo ugodilo. (9) Če skupna višina zaprošenih sredstev presega razpoložljiva sredstva, določena za ta ukrep, se podpora na posameznega upravičenca sorazmerno zniža na podlagi ponderiranja popolnih vlog. (10) Podpora se vlagatelju odobri z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda predstojnik Agencije. (11) Zoper odločbo Agencije je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno. (12) Podpora se ne dodeli za izvajanje naložbenih ukrepov zunaj Republike Slovenije. (13) Agencija sredstva izplača na transakcijski račun prejemnika sredstev. Z nakazilom na transakcijski račun se šteje, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, Agencija o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena. VII. Poraba sredstev (1) Število zahtevkov določi Agencija v odločbi o pravici do sredstev. (2) Zahtevke za izplačilo, skupaj z računi in dokazili o plačilu upravičenih stroškov ter poročilom o izvedenem programu iz četrte alinee drugega odstavka III. poglavja tega javnega razpisa, mora prejemnik predložiti na Agencijo, najkasneje do 30. 10. 2013. Če je zahtevek nepopoln se ga lahko na poziv AKTRP dopolni največkrat enkrat. (3) Kopije računov in dokazil o plačilu računov, morajo biti oštevilčene, zložene po vrstnem redu in v zaporedju prikazane v pregledni zbirni tabeli. (4) Kot osnova za izplačilo dodeljene podpore se upoštevajo računi, ki se nanašajo na upravičljive aktivnosti v predloženem programu iz četrte alinee drugega odstavka III. poglavja tega javnega razpisa in se bodo izvajale od 1. 11. 2012 do 30. 10. 2013 oziroma do dneva vložitve zahtevka za izplačilo sredstev. XI. Obveznosti prejemnika, nepravilnosti in sankcije (1) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji. (2) Vse dejavnosti morajo biti dokončane in plačane pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo. (3) Agencija zahteva vračilo dodeljenih sredstev od upravičenca v primeru nepravilnosti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, skladno z veljavnimi predpisi. (4) Prejemnik in Agencija morata vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, hraniti vsaj še pet let od datuma dodelitve pomoči.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti