Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

Št. 430-335/2012/3 Ob-1022/13 , Stran 91
Št. 430-335/2012/3 Ob-1022/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 15. in 31. člena in v zvezi z 41. členom Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 45/12 in 64/12; v nadaljevanju: Uredba) in Uredbe Komisije (ES), št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3; v nadaljevanju: Uredba 1857/2006/ES) objavlja
javni razpis
za tehnično podporo kmetijskemu sektorju za informiranje in usposabljanje na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov za leto 2013
I. Predmet javnega razpisa (1) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev, informiranja in usposabljanja podeželskega prebivalstva na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov v skladu s 15. členom Uredbe 1857/2006/ES za: namen A): priznano rejsko organizacijo, ki deluje kot nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na celotnem območju Republike Slovenije, ali namen B): drugo nevladno organizacijo, nepridobitno združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na celotnem območju Republike Slovenije. (2) Primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov je pridelava, reja ali gojenje primarnih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi(*1) in opravljanje dejavnosti, ki so vezane na pridelavo, rejo ali gojenje v Prilogi navedenih proizvodov. (*1) Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu 25. marca 1957 (11957E). (3) Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za podporo predmetov javnega razpisa za leto 2013 iz PP 255610 znaša: – za namen A): do višine 51.000 EUR in – za namen B): do višine 27.400 EUR. (4) Vlagatelj, ki kandidira na ta javni razpis, ne more pridobiti podpore po javnem razpisu za Podporo za informiranje in usposabljanje na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju. (5) V primeru, da vlagatelj odda vlogo na oba javna razpisa, se upošteva tista, iz katere je po datumu in uri oddaje razvidno, da je bila oddana prej. (6) Če sta bili vlogi oddani istočasno in iz odpreme ni mogoče razbrati, katera je bila oddana prej, se vlagatelja pozove na umik ene vloge. (7) Razpisana sredstva se dodeljujejo po sistemu zaprtega javnega razpisa. (8) Vlagatelju, ki zaradi načina gojenja primarnega kmetijskega proizvoda (npr. oljke) deluje na ožjem območju Republike Slovenije, pri tem pa deluje kot krovno združenje za tak proizvod, se prizna delovanje na celotnem območju Republike Slovenije. II. Vlagatelj, upravičenec in prejemnik (1) Vlagatelj je nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na celotnem ali ožjem območju Republike Slovenije in kandidira za odobritev podpore po tem javnem razpisu. (2) Upravičenec do podpore je subjekt, ki se ukvarja s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in izpolnjuje pogoje za mala in srednje velika podjetja, opredeljene v 2. členu Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3). (3) Prejemnik podpore je nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenjih. III. Pogoji za dodelitev podpore (1) Vlagatelj mora pogoje za dodelitev podpore izpolnjevati že ob vložitvi vloge. (2) Vlagatelj mora: – podati vlogo na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni; – predložiti dokazila o številu aktivnega članstva; – predložiti dokazila o delovanju na področju kmetijskega sektorja; – predložiti program dela (izpolnjena Priloga št. 2 Planirane aktivnosti za leto 2013). (3) Prejemnik podpore ne sme zahtevati, da je pogoj za dostop do storitev članstvo v njegovi organizaciji. Morebitni prispevki nečlanov za kritje upravnih stroškov organizacije morajo biti omejeni na sorazmerne stroške za storitve, ki jih organizacija zagotavlja. (4) Obravnavane bodo vloge, katerih višina upravičenih stroškov bo višja od 1.000 EUR. (5) Kolikor je vlagatelj podjetje v težavah, se mu vloga zavrne. (6) Vlagatelj podpore mora izpolnjevati pogoje po predpisih o društvih. (7) Vlagatelj, ki se ne financira tudi iz naslova letne članarine, ni upravičen do sredstev. IV. Omejitve (1) Delež dodeljene podpore lahko na prejemnika znaša do 70 odstotkov upravičenih stroškov. (2) Delež dodeljenih podpor iz vseh javnih virov lahko znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov. (3) Podpora se upravičencu dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil denarja proizvajalcem. (4) Podora se ne dodeli vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev podpore, že prejel sredstva javnih virov in katerih seštevek bi presegel 100 odstotkov upravičenih stroškov. (5) Skupna višina vseh virov financiranja za podporo iz tega javnega razpisa ne sme preseči vrednosti stroškov odobrenega programa iz četrte alinee drugega odstavka III. poglavja tega javnega razpisa. (6) Višina razpisanih sredstev se za tekoče leto zniža za vrednost pozitivno rešenih pritožb iz predhodnega leta. (7) Upravičenec ne sme biti podjetje v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah EU (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2). (8) Upravičenec, ki je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU, ni upravičen do subvencioniranih storitev po tem javnem razpisu, dokler taka pomoč ni povrnjena, skupaj z zamudnimi obrestmi. V. Finančni pogoji za dodelitev podpore (1) Podpora po tem javnem razpisu se dodeli v obliki nepovratnih sredstev. Podpora se vlagateljem dodeli za namen A) ali B) iz I. poglavja tega javnega razpisa in sicer do 70 odstotkov upravičenih stroškov. (2) Upravičeni stroški za dodelitev podpore so: – stroški, povezani z informiranjem in usposabljanjem kmetov in delavcev na kmetijskih gospodarstvih (najemnine za prostore, honorarji predavateljev, drugi materialni stroški za izvedbo usposabljanja in informiranja); – stroški, povezani z organizacijo forumov za izmenjavo znanja med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanjem na njih (stroški udeležbe, stroški publikacij, potni stroški, najemnine za razstavne prostore); – stroški publikacij, kot so predstavitve, katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, pri čemer morajo biti informacije in predstavitve nevtralne, zadevni proizvajalci pa morajo imeti enake možnosti za predstavitev. (3) Prejemnik mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljeno podporo in dejansko vrednostjo odobrenega programa iz četrte alinee drugega odstavka III. poglavja tega javnega razpisa. (4) Nekateri stroški, ki niso upravičeni do povračila: – stroški pogostitev; – stroški tekočega delovanja društva, združenja oziroma zvez; – stroški delovanja, ki jih organizacija opravlja na podlagi predpisov (ki npr. urejajo živinorejo …) in ki so že (so)financirani iz javnih virov. VI. Merila za ocenjevanje vlog Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Opomba: podrobnejša obrazložitev posameznih meril je podana v razpisni dokumentaciji. (1) Agencija bo ocenila vse pravočasne in popolne vloge. (2) Sofinancirane bodo vloge, ki bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj 100 točk in katerih vrednost upravičenih stroškov bo znašala najmanj 1.000 EUR. (3) Podpora bo dodeljena na osnovi deleža doseženih točk od skupnega števila točk, glede na razpoložljiva sredstva in skupno vrednost upravičeno zaprošenih sredstev. VII. Razpisna dokumentacija in informacije Razpisna dokumentacija in informacije so vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa na internetni strani http: //www.mko.gov.si/ ali na Agencijo, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, vsak dan v času uradnih ur. VIII. Rok in način prijave (1) Vlogo je potrebno poslati s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, do vključno 7. 2. 2013 (velja poštni žig) ali oddati osebno v vložišče v času uradnih ur. (2) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani Agencije in Ministrstva za kmetijstvo in okolje. (3) Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, se zavrže. (4) Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. (5) Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, kar označi pošta, ali vložišče Agencije, naslov vlagatelja in oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja. (6) Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se s sklepom zavržejo. (7) Vloge morajo biti poslane oziroma oddane v zaprtih ovojnicah in označene z oznako: »Ne odpiraj – Vloga za društva 2013 – Primar«. IX. Obravnavanje vlog in postopek odobritve (1) Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog. (2) Prepozno prispele vloge se zavržejo. (3) Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava Agencija in jih tudi oceni. (4) Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge. (5) Agencija lahko vlagatelja pred pisno zahtevo za odpravo pomanjkljivosti opozori na pomanjkljivosti po telefonu ali na drug primeren način, če to prispeva k lažjemu uresničevanju pravic vlagateljev. Če vlagatelj odpravi pomanjkljivosti po telefonu, uradna oseba o tem napravi uradni zaznamek. Če vlagatelj kljub opozorilu iz prvega stavka tega odstavka ne odpravi pomanjkljivosti, pristojni organ pisno zahteva od vlagatelja, da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je osem dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Pristojni organ morebitne odprave pomanjkljivosti vloge, poslane po roku, pri odločanju ne upošteva. (6) Po prejetju na Agencijo se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se s sklepom zavrže. (7) Če se med postopkom preverjanja pregleda popolnosti ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne. (8) Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril, določenih z javnim razpisom. (9) Izberejo se vloge, ki so na podlagi ocene dosegle spodnjo, vstopno mejo točk. (10) Če skupna višina zaprošenih sredstev presega razpoložljiva sredstva, določena po tem javnem razpisu, se podpora na posameznega vlagatelja sorazmerno zniža na podlagi ponderiranja popolnih vlog. (11) Podpora se vlagatelju odobri z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda predstojnik Agencije. (12) Pomoči, dodeljene po Uredbi 1857/2006/ES, ne smejo biti dodeljene pred objavo identifikacijske številke prošnje za izvzetje na spletni strani Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Komisije Evropske unije. (13) Zoper odločbo Agencije je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno. (14) Podpore se ne dodeli za izvajanje naložbenih ukrepov zunaj Republike Slovenije. (15) Agencija sredstva izplača na transakcijski račun prejemnika podpore. Z nakazilom na transakcijski račun se šteje, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, Agencija o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena. X. Poraba sredstev (1) Število zahtevkov določi Agencija v odločbi o pravici do sredstev. (2) Zahtevek za izplačilo, skupaj z računi in dokazili o plačilu upravičenih stroškov ter poročilom o izvedenem programu iz četrte alinee drugega odstavka III. poglavja tega javnega razpisa, mora prejemnik predložiti na Agencijo, najkasneje do 30. 10. 2013. Poročilu mora za vsako aktivnost priložiti listo prisotnosti (Priloga 6) v kateri vsak upravičenec s svojim podpisom zagotavlja, da ni podjetje v težavah in da ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU. Če je zahtevek nepopoln, se ga lahko na poziv Agencije dopolni največkrat enkrat. (3) Kopije računov in dokazil o plačilu računov, morajo biti oštevilčene, zložene po vrstnem redu in v zaporedju prikazane v pregledni zbirni tabeli. (4) Kot osnova za izplačilo dodeljene podpore se upoštevajo računi, ki se nanašajo na upravičljive aktivnosti v predloženem programu iz četrte alinee drugega odstavka III. poglavja tega javnega razpisa in se bodo izvajale od datuma izdane odločbe do dneva vložitve zahtevka za izplačilo sredstev XI. Obveznosti prejemnika, nepravilnosti in sankcije (1) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji. (2) Vse dejavnosti morajo biti dokončane in plačane pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo. (3) Agencija zahteva vračilo dodeljenih sredstev od prejemnika podpore v primeru nepravilnosti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, skladno z veljavnimi predpisi. (4) Prejemnik in Agencija morata vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, vključno s podatki, da ima podjetje status malega ali srednje velikega podjetja (MSP), hraniti vsaj še pet let od datuma dodelitve pomoči.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti