Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013

Kazalo

2292. Popravek Popravka Cenika potrjenih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja, stran 6747.

Na podlagi določil 26. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04, 126/07, 86/09 in 78/11) Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. objavlja
P O P R A V E K
Popravka Cenika potrjenih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja
V objavljenem Popravku Cenika potrjenih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 29/13), ki se uporablja od 1. 2. 2013, se na podlagi določil 10. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 46/13) in 26. člena Zakona o varstvu potrošnikov popravi cena, izražena z novo znižano 9,5% stopnjo davka na dodano vrednost, tako da popravek glasi:
1.1. Oskrba s pitno vodo:
1.1.1. omrežnina za premer vodomera < / = 20 mm:
+--------------------+-------------------+
|  Cena brez DDV  | Cena z 9,5% DDV |
+--------------------+-------------------+
| 2,4353 EUR/mesec | 2,6667 EUR/mesec |
+--------------------+-------------------+
za premer vodomera s faktorjem omrežnine, ki je enak 1.
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
+--------------------+----------+--------------+----------------+
| PREMER VODOMERA  | FAKTOR |CENA OMREŽNINE|CENA OMREŽNINE Z|
|     mm     |OMREŽNINE |  BREZ DDV  |  9,5% DDV  |
|          |     | EUR/mesec  |  EUR/mesec  |
+--------------------+----------+--------------+----------------+
|  DN < / = 20   |  1   |  2,4353  |   2,6667   |
+--------------------+----------+--------------+----------------+
|  20 < DN < 40  |  3   |  7,3060  |   8,0001   |
+--------------------+----------+--------------+----------------+
| 40 < / = DN < 50 |  10  |  24,3532  |  26,6668   |
+--------------------+----------+--------------+----------------+
| 50 < / = DN < 65 |  15  |  36,5298  |  40,0001   |
+--------------------+----------+--------------+----------------+
| 65 < / = DN < 80 |  30  |  73,0597  |  80,0004   |
+--------------------+----------+--------------+----------------+
| 80 < / = DN < 100 |  50  |  121,7662  |  133,3340  |
+--------------------+----------+--------------+----------------+
| 100 < / = DN < 150 |  100  |  243,5323  |  266,6679  |
+--------------------+----------+--------------+----------------+
|  150 < / = DN  |  200  |  487,0647  |  533,3358  |
+--------------------+----------+--------------+----------------+
1.1.2. vodarina:
+--------------------+-------------------+
|  Cena brez DDV  | Cena z 9,5% DDV |
+--------------------+-------------------+
|  0,6468 EUR/m3  |  0,7082 EUR/m3  |
+--------------------+-------------------+
2.1. Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin:
2.1.1. omrežnina za premer vodomera < / = 20 mm:
+-------------------+--------------------+
|  Cena brez DDV  |  Cena z 9,5% DDV |
+-------------------+--------------------+
| 6,7469 EUR/mesec | 7,3879 EUR/mesec |
+-------------------+--------------------+
za premer vodomera s faktorjem omrežnine, ki je enak 1.
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
+------------------+------------+---------------+---------------+
| PREMER VODOMERA |  FAKTOR  |CENA OMREŽNINE |CENA OMREŽNINE |
|    mm    | OMREŽNINE |  BREZ DDV  | Z 9,5% DDV  |
|         |      |  EUR/mesec  |  EUR/mesec  |
+------------------+------------+---------------+---------------+
|  DN < / = 20  |   1   |  6,7469   |  7,3879   |
+------------------+------------+---------------+---------------+
|  20 < DN < 40  |   3   |  20,2407  |  22,1636  |
+------------------+------------+---------------+---------------+
| 40 < / = DN < 50 |   10   |  67,4690  |  73,8786  |
+------------------+------------+---------------+---------------+
| 50 < / = DN < 65 |   15   |  101,2035  |  110,8178  |
+------------------+------------+---------------+---------------+
| 65 < / = DN < 80 |   30   |  202,4071  |  221,6358  |
+------------------+------------+---------------+---------------+
|80 < / = DN < 100 |   50   |  337,3451  |  369,3929  |
+------------------+------------+---------------+---------------+
| 100 < / = DN < |  100   |  674,6902  |  738,7858  |
|    150    |      |        |        |
+------------------+------------+---------------+---------------+
|  150 < / = DN  |  200   | 1.349,3805  | 1.477,5716  |
+------------------+------------+---------------+---------------+
2.1.2. odvajanje:
+--------------------+-------------------+
|  Cena brez DDV  | Cena z 9,5% DDV |
+--------------------+-------------------+
|  0,3652 EUR/m3  |  0,3999 EUR/m3  |
+--------------------+-------------------+
2.1.3. okoljska dajatev zaradi odvajanja komunalne odpadne vode: 0,0528 EUR/m3
Pri obračunu okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode se DDV ne zaračuna.
2.2. Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin:
2.2.1. omrežnina za premer vodomera < / = 20 mm:
+-------------------+--------------------+
|  Cena brez DDV  |  Cena z 9,5% DDV |
+-------------------+--------------------+
| 1,3612 EUR/mesec | 1,4905 EUR/mesec |
+-------------------+--------------------+
za premer vodomera s faktorjem omrežnine, ki je enak 1.
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
+--------------------+----------+--------------+---------------+
| PREMER VODOMERA  | FAKTOR |CENA OMREŽNINE| CENA OMREŽNINE|
|     mm     |OMREŽNINE |  BREZ DDV  |  Z 9,5% DDV |
|          |     | EUR/mesec  |  EUR/mesec  |
+--------------------+----------+--------------+---------------+
|  DN < / = 20   |  1   |  1,3612  |   1,4905  |
+--------------------+----------+--------------+---------------+
|  20 < DN < 40  |  3   |  4,0836  |   4,4715  |
+--------------------+----------+--------------+---------------+
| 40 < / = DN < 50 |  10  |  13,6121  |  14,9052  |
+--------------------+----------+--------------+---------------+
| 50 < / = DN < 65 |  15  |  20,4181  |  22,3578  |
+--------------------+----------+--------------+---------------+
| 65 < / = DN < 80 |  30  |  40,8362  |  44,7156  |
+--------------------+----------+--------------+---------------+
| 80 < / = DN < 100 |  50  |  68,0603  |  74,5260  |
+--------------------+----------+--------------+---------------+
| 100 < / = DN < 150 |  100  |  136,1206  |  149,0521  |
+--------------------+----------+--------------+---------------+
|  150 < / = DN  |  200  |  272,2411  |  298,1040  |
+--------------------+----------+--------------+---------------+
2.2.2. čiščenje:
+--------------------+-------------------+
|  Cena brez DDV  | Cena z 9,5% DDV |
+--------------------+-------------------+
|  0,4471 EUR/m3  |  0,4896 EUR/m3  |
+--------------------+-------------------+
2.3. Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami:
2.3.1. omrežnina za premer vodomera < / = 20 mm:
+-------------------+--------------------+
|  Cena brez DDV  |  Cena z 9,5% DDV |
+-------------------+--------------------+
| 1,3612 EUR/mesec | 1,4905 EUR/mesec |
+-------------------+--------------------+
za premer vodomera s faktorjem omrežnine, ki je enak 1.
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
+-------------------+-----------+---------------+---------------+
| PREMER VODOMERA |  FAKTOR | CENA OMREŽNINE| CENA OMREŽNINE|
|     mm    | OMREŽNINE |  BREZ DDV  |  Z 9,5% DDV |
|          |      |  EUR/mesec  |  EUR/mesec  |
+-------------------+-----------+---------------+---------------+
|  DN < / = 20  |   1   |   1,3612  |   1,4905  |
+-------------------+-----------+---------------+---------------+
|  20 < DN < 40  |   3   |   4,0836  |   4,4715  |
+-------------------+-----------+---------------+---------------+
| 40 < / = DN < 50 |   10  |  13,6121  |  14,9052  |
+-------------------+-----------+---------------+---------------+
| 50 < / = DN < 65 |   15  |  20,4181  |  22,3578  |
+-------------------+-----------+---------------+---------------+
| 65 < / = DN < 80 |   30  |  40,8362  |  44,7156  |
+-------------------+-----------+---------------+---------------+
| 80 < / = DN < 100 |   50  |  68,0603  |  74,5260  |
+-------------------+-----------+---------------+---------------+
| 100 < / = DN < 150|  100  |  136,1206  |  149,0521  |
+-------------------+-----------+---------------+---------------+
|  150 < / = DN  |  200  |  272,2411  |  298,1040  |
+-------------------+-----------+---------------+---------------+
2.3.2. storitev praznjenja:
+--------------------+-------------------+
|  Cena brez DDV  | Cena z 9,5% DDV |
+--------------------+-------------------+
|  0,2981 EUR/m3  |  0,3264 EUR/m3  |
+--------------------+-------------------+
2.3.3. okoljska dajatev:
2.3.3.1. v primeru greznic: 0,5283 EUR/m3
2.3.3.2. v primeru MKČN: 0,0528 EUR/m3
Pri obračunu okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode se DDV ne zaračuna.
3.1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (vsebuje zbiranje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov):
3.1.1. cena javne infrastrukture:
+--------------------+-------------------+
|  Cena brez DDV  | Cena z 9,5% DDV |
+--------------------+-------------------+
|  0,0178 EUR/kg  |  0,0195 EUR/kg  |
+--------------------+-------------------+
3.1.2. cena zbiranja komunalnih odpadkov:
+--------------------+-------------------+
|  Cena brez DDV  | Cena z 9,5% DDV |
+--------------------+-------------------+
|  0,1374 EUR/kg  |  0,1505 EUR/kg  |
+--------------------+-------------------+
Na podlagi določil Tarifnega pravilnika za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice, ki ga je na svoji 20. seji, dne 17. 1. 2013 sprejel Občinski svet Občine Brežice, št. 354-0044/2012, se mesečni obračun zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in stroškov javne infrastrukture obračuna na naslednji način:
3.1.2.1. za gospodinjstva:
3.1.2.1.1. cena javne infrastrukture:
+--------------------+-------------------+
|  Cena brez DDV  | Cena z 9,5% DDV |
+--------------------+-------------------+
|    0,3292    |   0,3605    |
|  EUR/osebo/mesec | EUR/osebo/mesec |
+--------------------+-------------------+
3.1.2.1.2. cena zbiranja komunalnih odpadkov:
+--------------------+-------------------+
|  Cena brez DDV  | Cena z 9,5% DDV |
+--------------------+-------------------+
|    2,5414    |   2,7828    |
|  EUR/osebo/mesec | EUR/osebo/mesec |
+--------------------+-------------------+
3.1.2.2. za poslovne prostore nepridobitnih in pridobitnih dejavnosti:
3.1.2.2.1. cena javne infrastrukture, kjer se komunalni odpadki zbirajo v posodah prostornine 120 do 1100 l:
+--------------------+-------------------+
|  Cena brez DDV  | Cena z 9,5% DDV |
+--------------------+-------------------+
|0,0242 EUR/m2/mesec |   0,0265    |
|          |  EUR/m2/mesec  |
+--------------------+-------------------+
3.1.2.2.2. cena zbiranja komunalnih odpadkov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v posodah prostornine 120 do 1100 l:
+--------------------+-------------------+
|  Cena brez DDV  | Cena z 9,5% DDV |
+--------------------+-------------------+
|0,1866 EUR/m2/mesec |0,2043 EUR/m2/mesec|
+--------------------+-------------------+
3.1.2.2.3. cena javne infrastrukture, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih prostornine 5 m3 in se zbrane količine ne tehtajo:
+--------------------+-------------------+
|  Cena brez DDV  | Cena z 9,5% DDV |
+--------------------+-------------------+
| 13,35 EUR/1 odvoz | 14,62 EUR/1 odvoz |
+--------------------+-------------------+
3.1.2.2.4. cena zbiranja komunalnih odpadkov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih prostornine 5 m3 in se zbrane količine ne tehtajo:
+--------------------+-------------------+
|  Cena brez DDV  | Cena z 9,5% DDV |
+--------------------+-------------------+
| 103,05 EUR/1 odvoz |112,84 EUR/1 odvoz |
+--------------------+-------------------+
3.1.2.2.5. cena javne infrastrukture, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih kotalnega prekucnika prostornine 15 do 40 m3 in se zbrane količine tehtajo
+--------------------+-------------------+
|  Cena brez DDV  | Cena z 9,5% DDV |
+--------------------+-------------------+
|  0,0178 EUR/kg  |  0,0195 EUR/kg  |
+--------------------+-------------------+
Kolikor se zbrane količinah odpadkov v 5 m3 zabojnikih tehtajo, se obračuna cena javne infrastrukture po ceni javne infrastrukture v EUR/kg.
3.1.2.2.6. cena zbiranja komunalnih odpadkov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih kotalnega prekucnika prostornine 15 do 40 m3 in se zbrane količine tehtajo
+--------------------+-------------------+
|  Cena brez DDV  | Cena z 9,5% DDV |
+--------------------+-------------------+
|  0,1374 EUR/kg  |  0,1505 EUR/kg  |
+--------------------+-------------------+
Kolikor se zbrane količinah odpadkov v 5 m3 zabojnikih tehtajo, se obračuna zbiranje po lastni ceni zbiranja odpadkov v EUR/kg.
3.2. Zbiranje bioloških odpadkov (biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad)
3.2.1. cena javne infrastrukture:
+--------------------+-------------------+
|  Cena brez DDV  | Cena z 9,5% DDV |
+--------------------+-------------------+
|  0,0414 EUR/kg  |  0,0453 EUR/kg  |
+--------------------+-------------------+
3.2.2. cena zbiranja bioloških odpadkov:
+--------------------+-------------------+
|  Cena brez DDV  | Cena z 9,5% DDV |
+--------------------+-------------------+
|  0,3195 EUR/kg  |  0,3499 EUR/kg  |
+--------------------+-------------------+
Na podlagi določil Tarifnega pravilnika za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice, ki ga je na svoji 20. seji, dne 17. 1. 2013, sprejel Občinski svet Občine Brežice, št. 354-0044/2012, se mesečni obračun zbiranja bioloških odpadkov in stroškov javne infrastrukture obračuna na naslednji način:
3.1.2.3. za gospodinjstva:
3.1.2.1.3. cena javne infrastrukture:
+--------------------+-------------------+
|  Cena brez DDV  | Cena z 9,5% DDV |
+--------------------+-------------------+
|    0,1726    |   0,1890    |
|  EUR/osebo/mesec | EUR/osebo/mesec |
+--------------------+-------------------+
3.1.2.1.4. cena zbiranja bioloških odpadkov:
+-------------------+--------------------+
|  Cena brez DDV  |  Cena z 9,5% DDV |
+-------------------+--------------------+
|    1,3323   |    1,4589    |
| EUR/osebo/mesec |  EUR/osebo/mesec |
+-------------------+--------------------+
3.3. Obračun obdelave komunalnih odpadkov
Obdelava komunalnih odpadkov se obračuna uporabnikom na podlagi zaračunanih stroškov, ki jo izvajalcu javne službe zbiranja odpadkov vsak mesec zaračuna izvajalec javne službe obdelave komunalnih odpadkov. V obračunu tekočega meseca so zajeti obračunani stroški obdelave odpadkov iz preteklega meseca.
Posameznim uporabnikom se obračuna obdelava komunalnih odpadkov na podlagi določil 9., 10., 11., 12. in 13. člena tarifnega pravilnika.
3.4. Obračun storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
Odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se obračuna uporabnikom na podlagi zaračunanih stroškov, ki jo izvajalcu javne službe zbiranja odpadkov vsak mesec zaračuna izvajalec javne službe odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. V obračunu tekočega meseca so zajeti obračunani stroški odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz preteklega meseca.
Posameznim uporabnikom se obračuna Odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na podlagi določil 14.,15., 16., 17. in 18. člena tarifnega pravilnika.
3.5. Obračun stroškov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se obračuna uporabnikom na podlagi zaračunanih stroškov, ki jo izvajalcu javne službe zbiranja odpadkov vsak mesec zaračuna izvajalec javne službe odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. V obračunu tekočega meseca so zajeti obračunani stroški okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov iz preteklega meseca.
Posameznim uporabnikom se obračuna obdelava komunalnih odpadkov na podlagi določil 19., 20., 21., 22. in 23. člena tarifnega pravilnika.
Prikaz porazdelitve količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike na podlagi petega in šestega odstavka 23. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) je objavljen v Elaboratu o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki je stalno dostopen na spletni strani JP Komunala Brežice d.o.o. (www.komunala-brezice.si), in Tarifnem pravilniku za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 5/13), ki je ravno tako stalno dostopen na spletni strani JP Komunala Brežice d.o.o..
Cenik je potrdil Občinski svet Občine Brežice na svoji 20. seji dne 17. 1. 2013, številka sklepa: 354-0044/2012 in velja od 26. 1. 2013, uporablja pa se od 1. 2. 2013, razen cena pod točko 2.3.2., ki se začne uporabljati s 1. 1. 2014. Spremenjena 9,5% znižana davčna stopnja davka na dodano vrednost se zaračunava za storitve obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja po 1. 7. 2013.
Brežice, dne 26. junija 2013
Aleksander Zupančič l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti