Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2013 z dne 10. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2013 z dne 10. 6. 2013

Kazalo

1928. Popravek Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno proizvodno cono Log, stran 5863.

Župan Občine Log - Dragomer na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB1, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) objavlja
P O P R A V E K
Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno proizvodno cono Log
V Sklepu o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno proizvodno cono Log (Uradni list RS, št. 71/10, 76/10) se:
– v točki II. popravi tretji odstavek tako, da se glasi:
"Ožji vmesni pas med cono in regionalno cesto je pozidan s prostostoječimi stanovanjskimi in gospodarskimi objekti. V planskem območju cone sta tudi obstoječi kmetiji Keršmanc in Kozjek, katerih lastniška zemljišča se iz območja OPPN izločijo. V coni trenutno obratuje Mizarstvo Novak, vse ostale površine so še nezazidane."
– v točki III. popravi drugi odstavek tako, da se glasi:
"Okvirno ureditveno območje:
Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta je omejeno z regionalno cesto Ljubljana–Vrhnika na severu in vzhodu, z avtocesto Ljubljana–Postojna na jugu in vzhodu ter parcelama 1563/1 in 1560/1, obe k.o. Log, na zahodu. Iz območja so izvzete lastniške parcele kmetij Kozjek in Keršmanc."
– v točki III. popravi peti odstavek tako, da se glasi:
"Na osnovi OPPN se izdela program opremljanja zemljišč za gradnjo, ki se sprejme kot dopolnitev odloka o OPPN za poslovno proizvodno cono Log ali kot samostojen odlok. Program opremljanja pripravi pristojni organ občinske uprave. Sredstva za njegovo pripravo zagotovi naročnik prostorskega akta."
– v točki IV. popravi drugi odstavek tako, da se črta besedilo:
"2. Kozjek Franci, Loška cesta 9, 1358 Log pri Brezovici."
Št. 3505-1/2007
Dragomer, dne 24. maja 2013
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost