Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013

Kazalo

53. Zakon o ratifikaciji Protokola, ki spreminja Sporazum o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami in Združenimi državami Amerike, podpisan 25. in 30. aprila 2007 (MPESZDAZ), stran 365.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Protokola, ki spreminja Sporazum o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami in Združenimi državami Amerike, podpisan 25. in 30. aprila 2007 (MPESZDAZ)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Protokola, ki spreminja Sporazum o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami in Združenimi državami Amerike, podpisan 25. in 30. aprila 2007 (MPESZDAZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. junija 2013.
Št. 003-02-6/2013-11
Ljubljana, dne 28. junija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
ZAKON O RATIFIKACIJI PROTOKOLA, KI SPREMINJA SPORAZUM O ZRAČNEM PROMETU MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI IN ZDRUŽENIMI DRŽAVAMI AMERIKE, PODPISAN 25. IN 30. APRILA 2007 (MPESZDAZ)
1. člen
Ratificira se Protokol, ki spreminja Sporazum o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami in Združenimi državami Amerike, podpisan 25. in 30. aprila 2007, sklenjen v Luxembourgu 24. junija 2010.
2. člen
Besedilo protokola se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:(*)
< glej prilogo - RSM-2013-011-00053-OB~P001-0000.PDF # Priloga: Protokoli >
P R O T O K O L
KI SPREMINJA SPORAZUM O ZRAČNEM PROMETU MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI IN ZDRUŽENIMI DRŽAVAMI AMERIKE, PODPISAN 25. IN 30. APRILA 2007
ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE (v nadaljnjem besedilu: Združene države)
na eni strani in
KRALJEVINA BELGIJA,
REPUBLIKA BOLGARIJA,
ČEŠKA REPUBLIKA,
KRALJEVINA DANSKA,
ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,
REPUBLIKA ESTONIJA,
IRSKA,
HELENSKA REPUBLIKA,
KRALJEVINA ŠPANIJA,
FRANCOSKA REPUBLIKA,
ITALIJANSKA REPUBLIKA,
REPUBLIKA CIPER,
REPUBLIKA LATVIJA,
REPUBLIKA LITVA,
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,
REPUBLIKA MADŽARSKA,
MALTA,
KRALJEVINA NIZOZEMSKA,
REPUBLIKA AVSTRIJA,
REPUBLIKA POLJSKA,
PORTUGALSKA REPUBLIKA,
ROMUNIJA,
REPUBLIKA SLOVENIJA,
SLOVAŠKA REPUBLIKA,
REPUBLIKA FINSKA,
KRALJEVINA ŠVEDSKA,
ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA
kot pogodbenice Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije ter države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: države članice)
ter EVROPSKA UNIJA
na drugi strani SO SE –
S CILJEM odprtja dostopa do trgov in doseganja čim večjih koristi za potrošnike, letalske prevoznike, delovno silo in skupnosti na obeh straneh Atlantika na podlagi okvira, ki ga je določil Sporazum o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami in Združenimi državami Amerike, podpisan 25. in 30. aprila 2007 (v nadaljnjem besedilu: Sporazum);
OB IZPOLNJEVANJU pooblastila iz člena 21 Sporazuma za pospešena pogajanja o sporazumu na drugi stopnji, ki približuje ta cilj;
OB SPOZNANJU, da je na podlagi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe, ki spreminja pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, s 1. decembrom 2009 Evropska unija nadomestila in nasledila Evropsko skupnost in da od tega dne vse pravice in obveznosti Evropske skupnosti ter vsa sklicevanja nanjo v Sporazumu veljajo za Evropsko unijo –
DOGOVORILI O SPREMEMBI SPORAZUMA NA NASLEDNJI NAČIN:
ČLEN 1
Opredelitev pojmov
V Sporazumu se člen 1 spremeni, kakor sledi:
1) za odstavkom 2 se vstavi naslednja nova opredelitev:
"2a "ugotovitev državljanstva" pomeni ugotovitev, da letalski prevoznik, ki namerava opravljati letalske prevoze v skladu s tem sporazumom, izpolnjuje zahteve iz člena 4 v zvezi z lastništvom, dejanskim nadzorom in glavno poslovno enoto;";
2) za odstavkom 3 se vstavi naslednja nova opredelitev:
"3a "ugotovitev sposobnosti" pomeni ugotovitev, da ima letalski prevoznik, ki namerava opravljati letalske prevoze v skladu s tem sporazumom, zadostno finančno sposobnost in ustrezno upravljavsko znanje in izkušnje za opravljanje teh storitev ter je pripravljen upoštevati zakone, druge predpise in zahteve, ki urejajo opravljanje takih storitev;".
ČLEN 2
Vzajemno priznavanje regulativnih ugotovitev v zvezi s sposobnostjo in državljanstvom letalskega prevoznika
Za členom 6 se vstavi novi člen, ki se glasi kot sledi:
"ČLEN 6a
Vzajemno priznavanje regulativnih ugotovitev v zvezi s sposobnostjo in državljanstvom letalskega prevoznika
1. Na podlagi prejema vloge za dovoljenje za opravljanje prevoza od letalskega prevoznika ene pogodbenice v skladu s členom 4 letalski organi druge pogodbenice priznajo vsako ugotovitev sposobnosti in/ali državljanstva, ki so jo opravili letalski organi prve pogodbenice v zvezi z navedenim letalskim prevoznikom, kakor da bi tako ugotovitev opravili lastni letalski organi, in ne opravljajo dodatnega poizvedovanja v teh zadevah, razen v primeru iz pododstavka (a) v nadaljevanju:
(a) če imajo po prejemu vloge za dovoljenje za opravljanje prevoza od letalskega prevoznika ali po izdaji takega dovoljenja letalski organi pogodbenice, ki je vlogo prejela, poseben razlog za pomislek, da kljub ugotovitvi, ki so jo opravili letalski organi druge pogodbenice, niso izpolnjeni pogoji, predpisani za izdajo ustreznih pooblastil ali dovoljenj v členu 4 tega sporazuma, morajo o tem nemudoma obvestiti navedene organe in navesti utemeljene razloge za svoj pomislek. V tem primeru lahko vsaka pogodbenica zahteva posvetovanja, ki morajo vključiti predstavnike ustreznih letalskih organov, in/ali dodatne informacije, ki so pomembne v zvezi s tem pomislekom, take zahteve pa je treba izpolniti takoj, ko je to izvedljivo. Če ostane zadeva nerešena, jo lahko vsaka pogodbenica predloži skupnemu odboru;
(b) ta člen se ne uporablja za ugotovitve v zvezi z varnostnimi spričevali ali licencami; varnostnimi ureditvami; ali zavarovalniškim kritjem.
2. Vsaka pogodbenica drugo pogodbenico prek skupnega odbora obvesti o vseh bistvenih spremembah meril, ki se uporabljajo za ugotovitve iz zgornjega odstavka 1, in sicer vnaprej, če je to izvedljivo, sicer pa čim prej po spremembi. Če pogodbenica prejemnica zahteva posvetovanja o kateri koli taki spremembi, se morajo posvetovanja v skupnem odboru opraviti v 30 dneh od take zahteve, razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače. Če pogodbenica prejemnica na podlagi posvetovanj meni, da spremenjena merila druge pogodbenice ne bodo zadovoljiva za vzajemno priznavanje regulativnih ugotovitev, lahko drugo pogodbenico obvesti o mirovanju odstavka 1. Pogodbenica prejemnica lahko to mirovanje kadar koli prekliče. O tem se obvesti skupni odbor.".
ČLEN 3
Okolje
Člen 15 Sporazuma se črta in nadomesti z naslednjim:
"ČLEN 15
Okolje
1. Pogodbenici priznavata pomen varstva okolja pri razvoju in izvajanju mednarodne letalske politike, skrbno tehtata stroške in koristi ukrepov za varstvo okolja pri razvijanju te politike ter po potrebi skupaj predlagata učinkovite svetovne rešitve. Zato nameravata pogodbenici sodelovati pri omejevanju ali zmanjševanju vpliva mednarodnega letalstva na okolje na gospodarsko sprejemljiv način.
2. Pri preučevanju predlaganih okoljskih ukrepov na regionalni, nacionalni ali lokalni ravni mora pogodbenica oceniti morebitne škodljive vplive na uresničevanje pravic iz tega sporazuma ter opraviti vse ustrezno za omilitev takih škodljivih vplivov, če so taki ukrepi sprejeti. Na zahtevo pogodbenice druga pogodbenica predloži opis teh ocen in ukrepov za omilitev.
3. Ko so okoljski ukrepi izoblikovani, se upoštevajo letalski okoljski standardi, ki jih je sprejela Mednarodna organizacija civilnega letalstva v prilogah h Konvenciji, razen kadar so sporočene razlike. Pogodbenici uporabljata vse okoljske ukrepe, ki vplivajo na zračne prevoze po tem sporazumu v skladu s členom 2 in členom 3(4) tega sporazuma.
4. Pogodbenici potrjujeta zavzetost držav članic in Združenih držav za uporabo načela uravnoteženega pristopa.
5. Za nalaganje novih obveznih s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih, ki imajo več kot 50 000 premikov civilnih podzvočnih reaktivnih letal na koledarsko leto, veljajo naslednje določbe:
(a) Odgovorni organi pogodbenice zagotovijo možnost za upoštevanje stališč zainteresiranih strani v postopku odločanja.
(b) Obvestilo o uvedbi kakršnih koli novih omejitev obratovanja se da drugi pogodbenici na voljo vsaj 150 dni pred začetkom veljavnosti te omejitve obratovanja. Drugi pogodbenici se na njeno zahtevo takoj predloži pisno poročilo, ki pojasnjuje razloge za uvedbo omejitve obratovanja, okoljski cilj, določen za letališče, in ukrepe, ki so bili upoštevani za doseganje tega cilja. Poročilo vključuje ustrezno oceno verjetnih stroškov in koristi različnih obravnavanih ukrepov.
(c) Omejitve obratovanja so (i) nediskriminacijske, (ii) stroge le toliko, kolikor je potrebno za doseganje okoljskega cilja, določenega za posamezno letališče, (iii) nesamovoljne.
6. Pogodbenici potrjujeta in spodbujata izmenjavo informacij in redni dialog med strokovnjaki, zlasti prek obstoječih komunikacijskih poti, za spodbujanje sodelovanja, ki je skladno z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi, pri obravnavanju vplivov mednarodnega letalstva na okolje ter rešitev za omilitev, vključno z:
(a) raziskavami in razvojem okolju prijazne letalske tehnologije;
(b) izboljšanjem znanstvenega razumevanja vplivov emisij letalstva za boljšo podporo političnim odločitvam;
(c) inovacijami v upravljanju zračnega prometa s ciljem zmanjšanja vplivov letalstva na okolje;
(d) raziskavami in razvojem trajnostnih alternativnih goriv za letalstvo; ter
(e) izmenjavo stališč o vprašanjih in možnostih na mednarodnih forumih, ki se ukvarjajo z vplivi letalstva na okolje, vključno z usklajevanjem stališč, kadar je to ustrezno.
7. Na zahtevo pogodbenic skupni odbor ob pomoči strokovnjakov pripravi priporočila, ki obravnavajo vprašanja možnega prekrivanja in skladnosti tržno naravnanih ukrepov v zvezi z emisijami letalstva, ki jih izvajata pogodbenici, zaradi preprečevanja podvajanja ukrepov in stroškov ter zmanjševanja upravnih obremenitev za letalske prevoznike do možne mere. Za izvajanje takih priporočil velja notranja odobritev ali ratifikacija, kakršno potrebuje pogodbenica.
8. Če ena pogodbenica meni, da zadeva, ki se nanaša na varstvo okolja v letalstvu, vključno s predlaganimi novimi ukrepi, vzbuja pomisleke glede uporabe ali izvajanja tega sporazuma, lahko zaprosi za sestanek skupnega odbora, kot je določeno v členu 18, da se vprašanje preuči in se oblikujejo ustrezni odzivi na utemeljene pomisleke.".
ČLEN 4
Socialna razsežnost
Za členom 17 se vstavi novi člen, ki se glasi kot sledi:
"ČLEN 17a
Socialna razsežnost
1. Pogodbenici priznavata pomembnost socialne razsežnosti Sporazuma in ugodnosti, ki nastajajo, kadar odprte trge spremljajo visoki standardi dela. Priložnosti, ki jih ustvarja Sporazum, nimajo namena ogrožati standardov dela ali z delom povezanih pravic in načel, ki jih vsebuje ustrezna zakonodaja pogodbenic.
2. Pri izvajanju Sporazuma se pogodbenici zgledujeta po načelih iz odstavka 1, vključno z rednim obravnavanjem socialnih učinkov Sporazuma v skupnem odboru v skladu s členom 18 in razvojem ustreznih odzivov na utemeljene pomisleke.".
ČLEN 5
Skupni odbor
Odstavki 3, 4 in 5 člena 18 Sporazuma se črtajo in nadomestijo z naslednjim:
"3. Skupni odbor po potrebi pregleda celotno izvajanje Sporazuma, vključno z morebitnimi učinki omejitev letalske infrastrukture na uresničevanje pravic iz člena 3, posledicami ukrepov varovanja, sprejetih v skladu s členom 9, učinki na pogoje konkurence, vključno s tistimi na področju računalniških sistemov rezervacij, ter morebitnimi socialnimi posledicami izvajanja Sporazuma. Skupni odbor stalno obravnava tudi posamezna vprašanja ali predloge, ki po mnenju katere koli pogodbenice vplivajo ali bi lahko vplivali na operacije v skladu s Sporazumom, kakor so sporne regulativne zahteve.
4. Skupni odbor razvija tudi sodelovanje z:
a) upoštevanjem možnih področij za nadaljnji razvoj Sporazuma, vključno s priporočilom za njegove spremembe;
b) upoštevanjem socialnih posledic Sporazuma, kakor se izvaja, ter razvojem ustreznih odzivov na utemeljene pomisleke;
c) vodenjem evidence vprašanj glede državnih subvencij ali pomoči, ki jih na skupnem odboru postavi katera koli pogodbenica;
d) soglasnim odločanjem o vseh zadevah v zvezi z uporabo odstavka 6 člena 11;
e) razvijanjem ureditev za vzajemno priznavanje regulativnih ugotovitev na zahtevo pogodbenic;
f) spodbujanjem sodelovanja med pristojnimi organi pogodbenic v prizadevanju za razvoj njihovih sistemov upravljanja zračnega prometa zaradi optimiranja interoperabilnosti in združljivosti navedenih sistemov, zmanjševanja stroškov ter povečevanja varnosti, zmogljivosti in okoljske učinkovitosti sistemov;
g) spodbujanjem pripravljanja predlogov za skupne projekte in pobude na področju varnosti letalstva, vključno s projekti s tretjimi državami;
h) spodbujanjem stalnega tesnega sodelovanja med pristojnimi organi pogodbenic za varnost letalstva, vključno s pobudami za razvoj varnostnih postopkov, ki spodbujajo povečevanje števila potnikov in tovora brez ogrožanja varnosti;
i) upoštevanjem, ali lahko ustrezni zakoni, drugi predpisi in prakse pogodbenic na področjih iz člena 9 Konvencije (Spodbujanje) vplivajo na uveljavljanje pravic po tem sporazumu;
j) krepitvijo izmenjav na strokovni ravni v zvezi z novimi zakonskimi ali regulativnimi pobudami in razvojem, vključno s tistimi na področju varovanja, varnosti, okolja, letalske infrastrukture (vključno s sloti) ter varstva potrošnikov;
k) spodbujanjem posvetovanj, kadar je to ustrezno, o vprašanjih zračnega prometa, ki se obravnavajo v mednarodnih organizacijah in pri odnosih s tretjimi državami, vključno z obravnavo vprašanja sprejetja skupnega pristopa; in
l) sprejetjem soglasnih odločitev iz odstavka 3 člena 1 Priloge 4 in odstavka 3 člena 2 Priloge 4.
5. Skupni cilj pogodbenic je čim bolj povečati koristi za uporabnike, letalske prevoznike, delovno silo in skupnosti na obeh straneh Atlantika z razširitvijo tega sporazuma na tretje države. Zato skupni odbor po potrebi preuči pogoje in postopke, vključno z morebitnimi spremembami tega sporazuma, ki bi bile potrebne za pristop dodatnih tretjih držav k temu sporazumu.".
ČLEN 6
Nadaljnja širitev priložnosti
Člen 21 se črta in nadomesti z naslednjim:
"ČLEN 21
Nadaljnja širitev priložnosti
1. Pogodbenici se zavezujeta k skupnemu cilju glede nadaljnjega odpravljanja ovir za dostop do trga zaradi doseganja čim večjih ugodnosti za potrošnike, letalske prevoznike, delovno silo in skupnosti na obeh straneh Atlantika, vključno z izboljšanjem dostopa svojih letalskih prevoznikov do svetovnih kapitalskih trgov, da bi se bolje odražalo dejansko stanje svetovne letalske industrije, krepitvijo sistema čezatlantskega zračnega prometa in vzpostavitvijo okvira, ki bo druge države spodbujal k odpiranju njihovih trgov zračnih prevozov.
2. Skupni odbor na podlagi skupnega cilja iz odstavka 1 in izpolnjevanja svojih pristojnosti iz člena 18 v zvezi z nadziranjem izvajanja tega sporazuma letno pregleduje razvoj dogodkov, vključno z zakonskimi spremembami iz tega člena. Za ta namen skupni odbor razvije postopek sodelovanja, vključno z ustreznimi priporočili za pogodbenici. Evropska unija in njene države članice omogočijo Združenim državam ali njihovim državljanom večinsko lastništvo in dejanski nadzor nad svojimi letalskimi prevozniki na podlagi vzajemnosti in potrditve skupnega odbora, da zakoni in drugi predpisi Združenih držav omogočajo državam članicam Evropske unije ali njihovim državljanom večinsko lastništvo in dejanski nadzor nad letalskimi prevozniki iz Združenih držav.
3. Na podlagi pisnega potrdila skupnega odbora v skladu z odstavkom 6 člena 18, da zakoni in drugi predpisi vsake pogodbenice dovoljujejo drugi pogodbenici ali njenim državljanom večinsko lastništvo in dejanski nadzor nad njenimi letalskimi prevozniki:
a) oddelek 3 Priloge 1 k Sporazumu preneha veljati;
b) letalski prevozniki iz Združenih držav imajo pravico opravljanja rednega kombiniranega potniškega prometa med kraji v Evropski uniji in njenih državah članicah ter petimi državami, brez opravljanja prevoza v kraj na ozemlju Združenih držav. Te države določi skupni odbor v enem letu od datuma podpisa tega protokola. Skupni odbor lahko spremeni seznam ali poveča število teh držav; ter
c) besedilo člena 2 Priloge 4 k Sporazumu ("Lastništvo in nadzor nad letalskimi družbami tretjih držav") preneha veljati, namesto tega pa začne veljati besedilo Priloge 6 k Sporazumu v zvezi z letalskimi prevozniki tretjih držav, ki so v lasti in pod nadzorom Združenih držav ali njihovih državljanov.
4. Na podlagi pisnega potrdila skupnega odbora v skladu z odstavkom 6 člena 18, da zakoni in drugi predpisi Evropske unije in njenih držav članic v zvezi z nalaganjem s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih, ki imajo več kot 50 000 premikov civilnih podzvočnih reaktivnih letal letno, zagotavljajo, da ima Evropska komisija pooblastila za pregled postopka pred naložitvijo takih ukrepov in lahko, kadar ni prepričana o upoštevanju ustreznih postopkov v skladu z veljavnimi obveznostmi, pred naložitvijo ukrepov sproži ustrezen pravni spor v zvezi z zadevnimi ukrepi:
a) imajo letalski prevozniki iz Evropske unije pravico opravljanja rednega kombiniranega potniškega prometa med kraji v Združenih državah in petimi dodatnimi državami, brez opravljanja prevoza v kraj na ozemlju Evropske unije in njenih držav članic. Te države določi skupni odbor v enem letu od datuma podpisa tega protokola. Skupni odbor lahko spremeni seznam ali poveča število teh držav in
b) besedilo člena 2 Priloge 4 k Sporazumu ("Lastništvo in nadzor nad letalskimi družbami tretjih držav") preneha veljati, namesto tega pa začne veljati besedilo Priloge 6 k Sporazumu v zvezi z letalskimi prevozniki tretjih držav, ki so v lasti in pod nadzorom držav članic ali njihovih državljanov.
5. Pogodbenica lahko na podlagi pisnega potrdila skupnega odbora, da izpolnjuje pogoje iz odstavkov 3 in 4, ki veljajo zanjo, zahteva posvetovanja na visoki ravni v zvezi z izvajanjem tega člena. Taka posvetovanja se začnejo v 60 dneh po datumu predložitve zahteve, razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače. Pogodbenici storita vse potrebno za rešitev zadev, predloženih na posvetovanje. Če pogodbenica, ki je zahtevala posvetovanja, z izidom posvetovanj ni zadovoljna, lahko po diplomatski poti pisno obvesti drugo pogodbenico o svoji odločitvi, da noben letalski prevoznik te pogodbenice ne opravlja dodatnih frekvenc ali vstopa na nove trge v skladu s tem sporazumom. Vsaka taka odločitev začne veljati v 60 dneh od datuma obvestila. V tem obdobju se lahko druga pogodbenica odloči, da noben letalski prevoznik prve pogodbenice ne opravlja dodatnih frekvenc ali vstopa na nove trge v skladu s tem sporazumom. Taka odločitev začne veljati isti dan kakor odločitev prve pogodbenice. Vsaka taka odločitev pogodbenice se lahko prekliče na podlagi dogovora pogodbenic, ki ga pisno potrdi skupni odbor.".
ČLEN 7
Prevoz, ki ga naroči vlada ZDA
Priloga 3 Sporazuma se v celoti črta in nadomesti z naslednjim:
'Priloga 3
O prevozu, ki ga naroči vlada ZDA
Letalske družbe Skupnosti imajo pravico prevažati potnike in tovor na rednih in čarterskih letih, za katere civilni oddelek, agencija ali pomožni organ vlade ZDA:
1) naroči prevoz zase ali naroči prevoz za izvajanje dogovora, po katerem plačilo zagotovi vlada ali pa se plačilo krije iz zneskov, ki so namenjeni za uporabo vladi; ali
2) zagotovi prevoz v tujo državo ali za tujo državo, mednarodno ali drugo organizacijo brez povračila stroškov,
in se ta prevoz opravi:
a) med katerim koli krajem v Združenih državah in katerim koli krajem zunaj Združenih držav do obsega, ki ga za tak prevoz dovoljuje pododstavek 1(c) člena 3, razen – za potnike, ki so upravičeni do prevoza na podlagi pogodbenih prevoznin med parom mest – med kraji, za katere velja pogodbena prevoznina med parom mest; ali
b) med katerima koli krajema zunaj Združenih držav.
Ta priloga se ne uporablja za prevoz, ki ga naroči ali financira minister za obrambo ali sekretar vojaškega oddelka.'.
ČLEN 8
Priloge
Besedilo Dodatka k temu protokolu se priloži k Sporazumu kot Priloga 6.
ČLEN 9
Začasna uporaba
1. Pogodbenici se dogovorita o začasni uporabi Protokola od dneva podpisa do začetka njegove veljavnosti, če to dopušča veljavna nacionalna zakonodaja.
2. Pogodbenica lahko kadar koli po diplomatski poti pisno obvesti drugo pogodbenico o svoji odločitvi, da ne bo več uporabljala tega protokola. V tem primeru ta protokol preneha veljati opolnoči po greenwiškem času na koncu prometne sezone Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov (IATA) eno leto po datumu pisnega obvestila, razen če pogodbenici sporazumno ne umakneta obvestila pred potekom tega roka. Če začasna uporaba Sporazuma preneha v skladu z odstavkom 2 člena 25 Sporazuma, istočasno preneha tudi začasna uporaba tega protokola.
ČLEN 10
Začetek veljavnosti
Ta protokol začne veljati na poznejšega od naslednjih datumov:
1. datum začetka veljavnosti Sporazuma, ter
2. en mesec po datumu zadnje note v izmenjavi diplomatskih not med pogodbenicama, ki potrjuje, da so zaključeni vsi postopki, potrebni za začetek veljavnosti tega protokola.
Za to izmenjavo diplomatskih not se diplomatske note iz Evropske unije in njenih držav članic ali vanje pošiljajo v Evropsko unijo ali iz nje, odvisno od posameznega primera. Diplomatska nota ali note Evropske unije in njenih držav članic vsebujejo sporočila vsake države članice, ki potrjujejo, da so zaključeni njeni postopki, potrebni za začetek veljavnosti tega protokola.
V POTRDITEV NAVEDENEGA so spodaj podpisani, ki so za to ustrezno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.
Dodatek k Protokolu
PRILOGA 6
Lastništvo in nadzor nad letalskimi prevozniki tretjih držav
1. Nobena pogodbenica ne uveljavlja razpoložljivih pravic iz dogovorov o zračnih prevozih s tretjo državo, da letalskim prevoznikom te tretje države zavrne, prekliče, začasno odvzame ali omeji pooblastila ali dovoljenja na podlagi dejstva, da imajo druga pogodbenica, njeni državljani ali oboji pretežni lastninski delež v tem letalskem prevozniku.
2. Združene države ne uveljavljajo razpoložljivih pravic iz dogovorov o zračnih prevozih, da po podpisu tega sporazuma kateremu koli letalskemu prevozniku Kneževine Lihtenštajn, Švicarske konfederacije, članice ECAA ali katere koli afriške države, ki izvaja Sporazum o odprtem nebu, sklenjen z Združenimi državami po podpisu tega sporazuma, zavrnejo, prekličejo, začasno odvzamejo ali omejijo pooblastila ali dovoljenja na podlagi dejstva, da imajo država članica ali države članice, državljani te države ali držav ali oboji dejanski nadzor nad tem letalskim prevoznikom.
3. Nobena pogodbenica ne uveljavlja razpoložljivih pravic iz dogovorov o zračnih prevozih s tretjo državo, da letalskim prevoznikom te tretje države zavrne, prekliče, začasno odvzame ali omeji pooblastila ali dovoljenja na podlagi dejstva, da imajo druga pogodbenica, njeni državljani ali oboji dejanski nadzor nad tem letalskim prevoznikom, če je zadevna tretja država uvedla evidenco o sodelovanju pri odnosih na področju zračnih prevozov z obema pogodbenicama.
4. Skupni odbor vodi evidenco tretjih držav, ki so po mnenju obeh pogodbenic uvedle evidenco o sodelovanju pri odnosih na področju zračnih prevozov.
Skupna izjava
Predstavniki Združenih držav ter Evropske unije in njenih držav članic so potrdili, da je treba Protokol, ki spreminja Sporazum o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami in Združenimi državami Amerike, parafiran v Bruslju 25. marca 2010, overiti v drugih jezikih, bodisi z izmenjavo pisem pred podpisom Protokola, bodisi s sklepom skupnega odbora po podpisu Protokola.
Ta skupna izjava je sestavni del Protokola.
Za Združene države:
John Byerly (podpisan) 25. marca 2010
 
Za Evropsko unijo
in njene države članice:
Daniel Calleja (podpisan)
MEMORANDUM O POSVETOVANJIH
1. Delegaciji, ki zastopata Evropsko unijo in njene države članice ter Združene države Amerike, sta se sestali na srečanju v Bruslju, ki je potekalo od 23. do 25. marca 2010, da bi sklenili pogajanja na drugi stopnji o Sporazumu o zračnem prometu. Seznama delegacij sta v Dodatku A.
2. Delegaciji sta dosegli sporazum ad referendum o Protokolu o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami in Združenimi državami Amerike, ki je bil podpisan 25. in 30. aprila 2007 ("Protokol", ki je priložen kot Dodatek B), in parafirali njegovo besedilo. Delegaciji nameravata predložiti osnutek Protokola v odobritev svojim pristojnim organom, da bi lahko sporazum začel veljati v bližnji prihodnosti.
3. Sklicevanja na Sporazum in njegove člene, odstavke in priloge so v tem memorandumu sklicevanja na Sporazum, kakor bi bil spremenjen s Protokolom.
4. Delegacija EU je potrdila, da je na podlagi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe, ki spreminja pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, s 1. decembrom 2009 Evropska unija nadomestila in nasledila Evropsko skupnost in da od tega dne vse pravice in obveznosti Evropske skupnosti ter vsa sklicevanja nanjo v Sporazumu veljajo za Evropsko unijo.
5. Delegaciji sta potrdili, da postopki za vzajemno priznavanje regulativnih ugotovitev v zvezi s sposobnostjo in državljanstvom letalskega prevoznika v novem členu 6a niso namenjeni spreminjanju pogojev, predpisanih z zakoni in drugimi predpisi, ki jih pogodbenici običajno uporabljata za opravljanje mednarodnega zračnega prometa iz člena 4 Sporazuma.
6. V zvezi s členom 9 sta delegaciji izrazili željo po nadaljnjem sodelovanju med EU in ZDA na področju varnosti v letalstvu za doseganje, kadar koli je to mogoče, največjega vzajemnega zaupanja v varnostne ukrepe, ki so usklajeni z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi, da bi zmanjšali nepotrebno podvajanje takih ukrepov.
7. Delegaciji sta opozorili na pričakovanja, da bo sodelovanje na področju varnosti vključilo redna posvetovanja o spremembah obstoječih zahtev pred njihovim izvajanjem, kadar je to mogoče; skrbno usklajevanje dejavnosti ocenjevanja letališč in inšpekcij letalskih prevoznikov, kadar je to možno in ustrezno; ter izmenjavo informacij o novih tehnologijah in postopkih na področju varnosti.
8. Za izboljšanje učinkovite rabe razpoložljivih virov, povečevanje varnosti in spodbujanje povečevanja prometa sta delegaciji opozorili na koristnost hitrih in, kadar je le mogoče, usklajenih odzivov na nove nevarnosti.
9. Delegaciji sta opozorili, da Protokol ne vpliva na določbe zadevnih konvencij, ki veljajo med državo članico in Združenimi državami glede preprečevanja dvojnega obdavčenja dohodkov in kapitala.
10. V zvezi s členom 15(7) je delegacija EU opozorila na pričakovanja, da bi morala vprašanja, ki jih je treba obravnavati s kakršnim koli delom na tem področju, med drugim vključevati tudi okoljsko učinkovitost in tehnično celovitost zadevnih ukrepov, potrebo po preprečevanju izkrivljanja konkurence in povečanja emisij CO(2) ter po potrebi ugotoviti, ali se ti ukrepi lahko medsebojno povežejo ali vključijo in kako se to lahko doseže. Delegacija ZDA je opozorila, da se pri pripravljanju priporočil med drugim pričakuje osredotočenje na skladnost s Čikaško konvencijo in promocijo ciljev Sporazuma.
11. Delegaciji sta poudarili, da nobena določba Sporazuma nikakor ne vpliva na njuna pravna in politična stališča do različnih okoljskih vprašanj, povezanih z letalstvom.
12. Pri ugotavljanju skupnih okoljskih ciljev sta delegaciji pripravili skupno izjavo o okoljskem sodelovanju, ki je kot Dodatek C priložena k temu memorandumu o posvetovanjih.
13. Delegacija EU je povzela namero EU, da nadaljuje delo prek Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja zaradi določitve svetovnih ciljev zmanjšanja emisij za mednarodno letalstvo.
14. Delegaciji ZDA in EU sta povzeli namere ZDA in EU glede dela prek Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), da bi se obravnavale emisije toplogrednih plinov iz mednarodnega letalstva. Delegaciji sta opozorili tudi na prispevke industrije v podporo temu procesu.
15. Delegaciji sta opozorili, da se sklicevanja na uravnotežen pristop v členu 15(4) nanašajo na Resolucijo A35-5, ki je bila soglasno sprejeta na 35. skupščini ICAO. Delegaciji sta poudarili, da so ustrezni in pomembni vsi vidiki načela uravnoteženega pristopa, ki jih določa ta resolucija, vključno z ugotovitvijo, da "imajo države ustrezne pravne obveznosti, obstoječe sporazume, veljavne zakone in vzpostavljene politike, ki lahko vplivajo na njihovo izvajanje uravnoteženega pristopa ICAO".
16. Obe delegaciji sta poudarili svojo podporo uporabi "Smernice za uravnoteženi pristop k letalskemu hrupu" ICAO, ki je zdaj objavljena v dokumentu ICAO št. 9829 (2. izdaja).
17. V zvezi s členom 15(5)(a) je delegacija EU opozorila, da je izraz "zainteresirane stranke" opredeljen v členu 2(f) Direktive 2002/30/ES in pomeni "pravne ali fizične osebe, katere je prizadela ali bi jih utegnila prizadeti uvedba ukrepov za zmanjšanje hrupa, vključno z omejitvami obratovanja, ali vse pravne ali fizične osebe, ki imajo pri tem legitimni interes". Delegacija EU je opozorila tudi, da morajo države članice v skladu s členom 10 navedene direktive zagotoviti, da za uporabo členov 5 in 6 navedene direktive vzpostavijo postopke za posvetovanja z zainteresiranimi strankami v skladu z veljavnim nacionalnim pravom.
18. Ob priznavanju izzivov, ki so povezani z naraščajočo čezmejno mobilnostjo delavcev in strukture podjetij, je delegacija EU opozorila, da Evropska komisija skrbno spremlja stanje in proučuje dodatne pobude za izboljšanje izvajanja, uporabe in uveljavljanja na tem področju. Delegacija EU je omenila tudi delo, ki ga je opravila Evropska komisija pri sporazumih nadnacionalnih družb, in navedla svojo pripravljenost za obveščanje skupnega odbora o teh in drugih povezanih pobudah, če je to potrebno.
19. Delegacija ZDA je opozorila, da je v Združenih državah načelo, ki omogoča izbiro posameznega predstavnika za določen razred ali stroko zaposlenih pri letalskem prevozniku, pomagalo povečati pravice letalskih delavcev na letalih in letališčih do organiziranja ter pogajanja in uveljavljanja sklenitve kolektivnih pogodb.
20. Delegaciji sta opozorili, da lahko v primeru, če bi pogodbenica uvedla ukrepe v nasprotju s Sporazumom, vključno s členom 21, druga pogodbenica izkoristi pravico do kakršnih koli primernih in sorazmernih ukrepov v skladu z mednarodnim pravom, vključno s Sporazumom.
21. V zvezi s členom 21(4) je delegacija EU opozorila, da bo pregled iz navedenega odstavka izvršila Evropska komisija po uradni dolžnosti ali enostransko.
22. Delegaciji sta opozorili, da bodo prometne pravice iz člena 21(4)(a) dodatek k pravicam, ki jih Evropski uniji in njenim članicam dodeljuje člen 3 Sporazuma.
23. Delegaciji sta izrazili zadovoljstvo s sodelovanjem med Ministrstvom za promet ZDA in Evropsko komisijo, kakor je določeno v Sporazumu, s skupnim ciljem izboljšati medsebojno razumevanje zakonov, postopkov in praks konkurenčnih ureditev ene in druge pogodbenice ter vpliva, ki ga je imela ali bi ga lahko imela dejavnost zračnega prometa na konkurenčnost v sektorju.
24. Delegaciji sta potrdili zavzetost organov, pristojnih za konkurenco, za dialog in sodelovanje ter za načelo preglednosti, ki je usklajeno z zakonskimi zahtevami, vključno z varovanjem zaupnih poslovnih informacij. Delegaciji sta potrdili tudi pripravljenost organov, pristojnih za konkurenco, da po potrebi zagotovijo smernice o postopkovnih zahtevah.
25. Delegaciji sta opozorili, da mora vsaka komunikacija s skupnim odborom ali druga komunikacija v zvezi s sodelovanjem v skladu s Prilogo 2 spoštovati pravila, ki urejajo razkrivanje zaupnih ali tržno občutljivih informacij.
26. V zvezi z odstavkom 4 Priloge 6 sta delegaciji izrazili pričakovanje, da bo skupni odbor v enem letu od podpisa Protokola pripravil ustrezna merila za ugotavljanje, ali so države uvedle evidenco o sodelovanju pri odnosih v zračnem prometu.
27. Delegaciji sta pozdravili udeležbo predstavnikov Islandije in Norveške kot opazovalcev v delegaciji EU in opozorili, da bo skupni odbor nadaljeval delo pri pripravi predloga v zvezi s pogoji in postopki za pristop Islandije in Norveške k Sporazumu, kakor je bil spremenjen s Protokolom.
28. Delegaciji sta izrazili pričakovanje, da bodo njuni pristojni letalski organi dovolili operacije v skladu s pogoji Sporazuma, kakor je spremenjen s Protokolom, na podlagi prijateljskih odnosov in vzajemnosti ali na upravni podlagi, od datuma podpisa Protokola.
Za delegacijo Evropske unije in njenih držav članic
Daniel CALLEJA
 
Za delegacijo
Združenih držav Amerike
John BYERLY
DODATEK C
Skupna izjava o sodelovanju na okoljskem področju
Delegaciji Združenih držav Amerike ter Evropske unije in njenih članic sta potrdili odločilni pomen obravnave vplivov mednarodnega letalstva na okolje. Izrazili sta skupno zavzetost za okoljske cilje, določene na 35. skupščini Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), in sicer prizadevanje za:
a) omejitev ali zmanjšanje števila ljudi, na katere znatno vpliva hrup zrakoplovov,
b) omejitev ali zmanjšanje vpliva emisij letalstva na lokalno kakovost zraka in
c) omejitev ali zmanjšanje vpliva emisij toplogrednih plinov, ki jih povzroča letalstvo, na svetovno podnebje.
Delegaciji sta potrdili izid 15. konference pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja in köbenhavnskega dogovora, vključno s skupnim priznanjem znanstvenega stališča, da bi moralo biti povečanje svetovne temperature manjše od dveh stopinj Celzija.
Delegaciji sta potrdili močno željo in pripravljenost pogodbenic za skupno delo na podlagi napredka, doseženega na srečanju ICAO na visoki ravni o mednarodnem letalstvu in spremembi podnebja, s prizadevanjem za povezavo z mednarodnimi partnerji v ICAO pri skupnih naporih za določitev ambicioznejšega akcijskega programa, vključno z grobimi cilji, okvirom za tržno naravnane ukrepe ter upoštevanjem posebnih potreb držav v razvoju.
Obe strani sta opozorili na zavzetost za sodelovanje v odboru ICAO za varstvo okolja v letalstvu (CAEP), da se zagotovi pravočasna in učinkovita predložitev njegovega delovnega programa, vključno s sprejemom svetovnega standarda CO(2) za zrakoplove ter drugimi ukrepi za spremembo podnebja, hrup in kakovost zraka.
Delegaciji sta poudarili pomembnost zmanjšanja vplivov letalstva na okolje z:
– nadaljnjim sodelovanjem pri programih posodabljanja upravljanja zračnega prometa NextGen in SESAR, vključno z atlantsko pobudo interoperabilnosti za zmanjšanje emisij (AIRE);
– po potrebi s spodbujanjem in pospeševanjem razvoja in izvajanja novih tehnologij za zrakoplove in trajnostnih alternativnih goriv, tudi skozi Skupno tehnološko pobudo za čisto nebo, Stalni program nizke energije, emisij in hrupa (CLEEN), Pobudo za alternativna goriva za komercialno letalstvo (CAAFI) in pobudo Trajnostni način za alternativno gorivo in energijo v letalstvu (SWAFEA), ter
– sodelovanjem z znanstveno skupnostjo, na primer prek Skupine CAEP za vplive in znanost za boljše razumevanje in kvantificiranje učinkov letalstva na okolje, kakor so učinki na zdravje in podnebje brez CO(2).
P R O T O C O L
TO AMEND THE AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, SIGNED ON APRIL 25 AND 30, 2007
THE UNITED STATES OF AMERICA (hereinafter the "United States"),
of the one part; and
THE KINGDOM OF BELGIUM,
THE REPUBLIC OF BULGARIA,
THE CZECH REPUBLIC,
THE KINGDOM OF DENMARK,
THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
THE REPUBLIC OF ESTONIA,
IRELAND,
THE HELLENIC REPUBLIC,
THE KINGDOM OF SPAIN,
THE FRENCH REPUBLIC,
THE ITALIAN REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF CYPRUS,
THE REPUBLIC OF LATVIA,
THE REPUBLIC OF LITHUANIA,
THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,
THE REPUBLIC OF HUNGARY,
MALTA,
THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS,
THE REPUBLIC OF AUSTRIA,
THE REPUBLIC OF POLAND,
THE PORTUGUESE REPUBLIC,
ROMANIA,
THE REPUBLIC OF SLOVENIA,
THE SLOVAK REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF FINLAND,
THE KINGDOM OF SWEDEN,
THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,
being parties to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union and being Member States of the European Union (hereinafter the "Member States"),
and the EUROPEAN UNION,
of the other part;
INTENDING to build upon the framework established by the Air Transport Agreement between the United States of America and the European Community and its Member States, signed on April 25 and April 30, 2007 (hereinafter referred to as the "Agreement"), with the goal of opening access to markets and maximising benefits for consumers, airlines, labour, and communities on both sides of the Atlantic;
FULFILLING the mandate in Article 21 of the Agreement to negotiate expeditiously a second stage agreement that advances this goal;
RECOGNISING that the European Union replaced and succeeded the European Community as a consequence of the entry into force on December 1, 2009 of the Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, and that as of that date, all the rights and obligations of, and all the references to, the European Community in the Agreement apply to the European Union;
HAVE AGREED TO AMEND THE AGREEMENT AS FOLLOWS:
ARTICLE 1
Definitions
Article 1 of the Agreement shall be amended by:
1. Inserting the following new definition after paragraph 2:
"2 bis "Citizenship determination" means a finding that an air carrier proposing to operate services under this Agreement satisfies the requirements of Article 4 regarding its ownership, effective control, and principal place of business;"
2. Inserting the following new definition after paragraph 3:
"3 bis "Fitness determination" means a finding that an air carrier proposing to operate services under this Agreement has satisfactory financial capability and adequate managerial expertise to operate such services and is disposed to comply with the laws, regulations, and requirements that govern the operation of such services;"
ARTICLE 2
Reciprocal Recognition of Regulatory Determinations with Regard to Airline Fitness and Citizenship
A new Article 6 bis shall be inserted following Article 6 as follows:
'ARTICLE 6 bis
Reciprocal Recognition of Regulatory Determinations with Regard to Airline Fitness and Citizenship
1. Upon receipt of an application for operating authorisation, pursuant to Article 4, from an air carrier of one Party, the aeronautical authorities of the other Party shall recognise any fitness and/or citizenship determination made by the aeronautical authorities of the first Party with respect to that air carrier as if such a determination had been made by its own aeronautical authorities and not enquire further into such matters, except as provided for at sub-paragraph (a) below:
(a) If, after receipt of an application for operating authorisation from an air carrier, or after the grant of such authorisation, the aeronautical authorities of the receiving Party have a specific reason for concern that, despite the determination made by the aeronautical authorities of the other Party, the conditions prescribed in Article 4 of this Agreement for the grant of appropriate authorisations or permissions have not been met, then they shall promptly advise those authorities, giving substantive reasons for their concern. In that event, either Party may seek consultations, which should include representatives of the relevant aeronautical authorities, and/or additional information relevant to this concern, and such requests shall be met as soon as practicable. If the matter remains unresolved, either Party may bring the matter to the Joint Committee;
(b) This Article shall not apply to determinations in relation to safety certificates or licences; security arrangements; or insurance coverage.
2. Each Party shall inform the other in advance where practicable, and otherwise as soon as possible afterward, through the Joint Committee of any substantial changes in the criteria it applies in making the determinations referred to in paragraph 1 above. If the receiving Party requests consultations on any such change they shall be held in the Joint Committee within 30 days of such a request, unless the Parties agree otherwise. If, following such consultations, the receiving Party considers that the revised criteria of the other Party would not be satisfactory for the reciprocal recognition of regulatory determinations, the receiving Party may inform the other Party of the suspension of paragraph 1. This suspension may be lifted by the receiving Party at any time. The Joint Committee shall be informed accordingly.'
ARTICLE 3
Environment
Article 15 of the Agreement shall be deleted in its entirety and replaced with the following:
'ARTICLE 15
Environment
1. The Parties recognise the importance of protecting the environment when developing and implementing international aviation policy, carefully weighing the costs and benefits of measures to protect the environment in developing such policy, and, where appropriate, jointly advancing effective global solutions. Accordingly, the Parties intend to work together to limit or reduce, in an economically reasonable manner, the impact of international aviation on the environment.
2. When a Party is considering proposed environmental measures at the regional, national, or local level, it should evaluate possible adverse effects on the exercise of rights contained in this Agreement, and, if such measures are adopted, it should take appropriate steps to mitigate any such adverse effects. At the request of a Party, the other Party shall provide a description of such evaluation and mitigating steps.
3. When environmental measures are established, the aviation environmental standards adopted by the International Civil Aviation Organisation in Annexes to the Convention shall be followed except where differences have been filed. The Parties shall apply any environmental measures affecting air services under this Agreement in accordance with Article 2 and 3(4) of this Agreement.
4. The Parties reaffirm the commitment of Member States and the United States to apply the balanced approach principle.
5. The following provisions shall apply to the imposition of new mandatory noise-based operating restrictions at airports which have more than 50,000 movements of civil subsonic jet aeroplanes per calendar year:
(a) The responsible authorities of a Party shall provide an opportunity for the views of interested parties to be considered in the decision-making process.
(b) Notice of the introduction of any new operating restriction shall be made available to the other Party at least 150 days prior to the entry into force of that operating restriction. At the request of that other Party, a written report shall be provided without delay to that other Party explaining the reasons for introducing the operating restriction, the environmental objective established for the airport, and the measures that were considered to meet that objective. That report shall include the relevant evaluation of the likely costs and benefits of the various measures considered.
(c) Operating restrictions shall be (i) non-discriminatory, (ii) not more restrictive than necessary in order to achieve the environmental objective established for a specific airport, and (iii) non-arbitrary.
6. The Parties endorse and shall encourage the exchange of information and regular dialogue among experts, in particular through existing communication channels, to enhance cooperation, consistent with applicable laws and regulations, on addressing international aviation environmental impacts and mitigation solutions, including:
(a) research and development of environmentally-friendly aviation technology;
(b) improvement of scientific understanding regarding aviation emissions impacts in order to better inform policy decisions;
(c) air traffic management innovation with a view to reducing the environmental impacts of aviation;
(d) research and development of sustainable alternative fuels for aviation; and
(e) exchange of views on issues and options in international fora dealing with the environmental effects of aviation, including the coordination of positions, where appropriate.
7. If so requested by the Parties, the Joint Committee, with the assistance of experts, shall work to develop recommendations that address issues of possible overlap between and consistency among market-based measures regarding aviation emissions implemented by the Parties with a view to avoiding duplication of measures and costs and reducing to the extent possible the administrative burden on airlines. Implementation of such recommendations shall be subject to such internal approval or ratification as may be required by each Party.
8. If one Party believes that a matter involving aviation environmental protection, including proposed new measures, raises concerns for the application or implementation of this Agreement, it may request a meeting of the Joint Committee, as provided in Article 18, to consider the issue and develop appropriate responses to concerns found to be legitimate.'
ARTICLE 4
Social Dimension
A new Article 17 bis shall be inserted following Article 17 as follows:
'ARTICLE 17 bis
Social Dimension
1. The Parties recognise the importance of the social dimension of the Agreement and the benefits that arise when open markets are accompanied by high labour standards. The opportunities created by the Agreement are not intended to undermine labour standards or the labour-related rights and principles contained in the Parties' respective laws.
2. The principles in paragraph 1 shall guide the Parties as they implement the Agreement, including regular consideration by the Joint Committee, pursuant to Article 18, of the social effects of the Agreement and the development of appropriate responses to concerns found to be legitimate.'
ARTICLE 5
The Joint Committee
Paragraphs 3, 4, and 5 of Article 18 of the Agreement shall be deleted in their entirety and replaced with the following:
"3. The Joint Committee shall review, as appropriate, the overall implementation of the Agreement, including any effects of aviation infrastructure constraints on the exercise of rights provided for in Article 3, the effects of security measures taken under Article 9, the effects on the conditions of competition, including in the field of Computer Reservation Systems, and any social effects of the implementation of the Agreement. The Joint Committee shall also consider, on a continuing basis, individual issues or proposals that either Party identifies as affecting, or having the potential to affect, operations under the Agreement, such as conflicting regulatory requirements.
4. The Joint Committee shall also develop cooperation by:
(a) considering potential areas for the further development of the Agreement, including the recommendation of amendments to the Agreement;
(b) considering the social effects of the Agreement as it is implemented and developing appropriate responses to concerns found to be legitimate;
(c) maintaining an inventory of issues regarding government subsidies or support raised by either Party in the Joint Committee;
(d) making decisions, on the basis of consensus, concerning any matters with respect to application of paragraph 6 of Article 11;
(e) developing, where requested by the Parties, arrangements for the reciprocal recognition of regulatory determinations;
(f) fostering cooperation between the respective authorities of the Parties in efforts to develop their respective air traffic management systems with a view toward optimising the interoperability and compatibility of those systems, reducing costs, and enhancing their safety, capacity, and environmental performance;
(g) promoting the development of proposals for joint projects and initiatives in the field of aviation safety, including with third countries;
(h) encouraging continued close cooperation among the relevant aviation security authorities of the Parties, including initiatives to develop security procedures that enhance passenger and cargo facilitation without compromising security;
(i) considering whether the Parties' respective laws, regulations, and practices in areas covered by Annex 9 of the Convention (Facilitation) may affect the exercise of rights under this Agreement;
(j) fostering expert-level exchanges on new legislative or regulatory initiatives and developments, including in the fields of security, safety, the environment, aviation infrastructure (including slots), and consumer protection;
(k) fostering consultation, where appropriate, on air transport issues dealt with in international organisations and in relations with third countries, including consideration of whether to adopt a joint approach; and
(l) taking, on the basis of consensus, the decisions to which paragraph 3 of Article 1 of Annex 4 and paragraph 3 of Article 2 of Annex 4 refer.
5. The Parties share the goal of maximising the benefits for consumers, airlines, labour, and communities on both sides of the Atlantic by extending this Agreement to include third countries. To this end, the Joint Committee shall consider, as appropriate, the conditions and procedures, including any necessary amendments to this Agreement, that would be required for additional third countries to accede to this Agreement."
ARTICLE 6
Further Expansion of Opportunities
Article 21 shall be deleted in its entirety and replaced with the following:
'ARTICLE 21
Further Expansion of Opportunities
1. The Parties commit to the shared goal of continuing to remove market access barriers in order to maximise benefits for consumers, airlines, labour, and communities on both sides of the Atlantic, including enhancing the access of their airlines to global capital markets, so as better to reflect the realities of a global aviation industry, the strengthening of the transatlantic air transportation system, and the establishment of a framework that will encourage other countries to open up their own air services markets.
2. Pursuant to the shared goal in paragraph 1, and in fulfilling its responsibilities under Article 18 to oversee implementation of this Agreement, the Joint Committee shall review annually developments, including towards the legislative changes referred to in this Article. The Joint Committee shall develop a process of cooperation in this regard including appropriate recommendations to the Parties. The European Union and its Member States shall allow majority ownership and effective control of their airlines by the United States or its nationals, on the basis of reciprocity, upon confirmation by the Joint Committee that the laws and regulations of the United States permit majority ownership and effective control of its airlines by the Member States or their nationals.
3. Upon written confirmation by the Joint Committee, in accordance with paragraph 6 of Article 18, that the laws and regulations of each Party permit majority ownership and effective control of its airlines by the other Party or its nationals:
(a) Section 3 of Annex 1 to the Agreement shall cease to have effect;
(b) Airlines of the United States shall have the right to provide scheduled passenger combination services between points in the European Union and its Member States and five countries, without serving a point in the territory of the United States. These countries shall be determined by the Joint Committee within one year from the date of signature of this Protocol. The Joint Committee may amend the list, or increase the number, of such countries; and
(c) The text of Article 2 of Annex 4 to the Agreement ("Ownership and Control of Third-Country Airlines") shall cease to have effect and the text of Annex 6 to the Agreement shall take effect in its place, with regard to third-country airlines owned and controlled by the United States or its nationals.
4. Upon written confirmation by the Joint Committee, in accordance with paragraph 6 of Article 18, that the laws and regulations of the European Union and its Member States with regard to the imposition of noise-based operating restrictions at airports having more than 50,000 annual movements of civil subsonic jet aeroplanes provide that the European Commission has the authority to review the process prior to the imposition of such measures, and, where it is not satisfied that the appropriate procedures have been followed in accordance with applicable obligations, to take in that case, prior to their imposition, appropriate legal action regarding the measures in question:
(a) Airlines of the European Union shall have the right to provide scheduled passenger combination services between points in the United States and five additional countries, without serving a point in the territory of the European Union and its Member States. These countries shall be determined by the Joint Committee within one year from the date of signature of this Protocol. The Joint Committee may amend the list, or increase the number, of such countries; and
(b) The text of Article 2 of Annex 4 to the Agreement ("Ownership and Control of Third-Country Airlines") shall cease to have effect and the text of Annex 6 to the Agreement shall take effect in its place, with regard to third-country airlines owned and controlled by Member States or their nationals.
5. Following written confirmation by the Joint Committee that a Party has met the conditions of paragraphs 3 and 4 that are applicable to that Party, that Party may request high-level consultations regarding the implementation of this Article. Such consultations shall commence within 60 days of the date of delivery of the request, unless otherwise agreed by the Parties. The Parties shall make every effort to resolve the matters referred to consultation. If the Party requesting consultations is dissatisfied with the outcome of the consultations, that Party may give notice in writing through diplomatic channels of its decision that no airline of the other Party shall operate additional frequencies or enter new markets under this Agreement. Any such decision shall take effect 60 days from the date of notification. Within that period, the other Party may decide that no airline of the first Party shall operate additional frequencies or enter new markets under the Agreement. Such a decision shall take effect on the same day as the decision by the first Party. Any such decision by a Party may be lifted by agreement of the Parties, which shall be confirmed in writing by the Joint Committee.'
ARTICLE 7
U.S. Government Procured Transportation
Annex 3 of the Agreement shall be deleted in its entirety and replaced with the following:
'Annex 3
Concerning U.S. Government Procured Transportation
Community airlines shall have the right to transport passengers and cargo on scheduled and charter flights for which a U.S. Government civilian department, agency, or instrumentality:
(1) obtains the transportation for itself or in carrying out an arrangement under which payment is made by the Government or payment is made from amounts provided for the use of the Government; or
(2) provides the transportation to or for a foreign country or international or other organisation without reimbursement,
and that transportation is:
(a) between any point in the United States and any point outside the United States, to the extent such transportation is authorised under subparagraph 1(c) of Article 3, except – with respect to passengers who are eligible to travel on city-pair contract fares – between points for which there is a city-pair contract fare in effect; or
(b) between any two points outside the United States.
This Annex shall not apply to transportation obtained or funded by the Secretary of Defense or the Secretary of a military department.'
ARTICLE 8
Annexes
The text of the Attachment to this Protocol shall be appended to the Agreement as Annex 6.
ARTICLE 9
Provisional Application
1. Pending its entry into force, the Parties agree to provisionally apply this Protocol, to the extent permitted under applicable domestic law, from the date of signature.
2. Either Party may at any time give notice in writing through diplomatic channels to the other Party of a decision to no longer apply this Protocol. In that event, application of this Protocol shall cease at midnight GMT at the end of the International Air Transport Association (IATA) traffic season in effect one year following the date of written notification, unless notice is withdrawn by agreement of the Parties before the end of this period. In the event that provisional application of the Agreement ceases pursuant to paragraph 2 of Article 25 of the Agreement, provisional application of this Protocol shall cease simultaneously.
ARTICLE 10
Entry into Force
This Protocol shall enter into force on the later of:
1. the date of entry into force of the Agreement, and
2. one month after the date of the last note in an exchange of diplomatic notes between the Parties confirming that all necessary procedures for entry into force of this Protocol have been completed.
For purposes of this exchange of diplomatic notes, diplomatic notes to or from the European Union and its Member States shall be delivered to or from, as the case may be, the European Union. The diplomatic note or notes from the European Union and its Member States shall contain communications from each Member State confirming that its necessary procedures for entry into force of this Protocol have been completed.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised, have signed this Agreement.
Attachment to the Protocol
ANNEX 6
Ownership and Control of Third Country Airlines
1. Neither Party shall exercise any available rights under air services arrangements with a third country to refuse, revoke, suspend or limit authorisations or permissions for any airlines of that third country on the grounds that substantial ownership of that airline is vested in the other Party, its nationals, or both.
2. The United States shall not exercise any available rights under air services arrangements to refuse, revoke, suspend or limit authorisations or permissions for any airline of the Principality of Liechtenstein, the Swiss Confederation, a member of the ECAA as of the date of signature of this Agreement, or any country in Africa that is implementing an Open-Skies air services agreement with the United States as of the date of signature of this Agreement, on the grounds that effective control of that airline is vested in a Member State or States, nationals of such a state or states, or both.
3. Neither Party shall exercise available rights under air services arrangements with a third country to refuse, revoke, suspend or limit authorisations or permissions for any airlines of that third country on the grounds that effective control of that airline is vested in the other Party, its nationals, or both, provided that the third country in question has established a record of cooperation in air services relations with both Parties.
4. The Joint Committee shall maintain an inventory of third countries that are considered by both Parties to have established a record of cooperation in air services relations.
Joint Declaration
Representatives of the United States and of the European Union and its Member States confirmed that the Protocol to Amend the Air Transport Agreement between the United States of America and the European Community and its Member States, initialed in Brussels on 25 March 2010, is to be authenticated in other languages, as provided either by exchange of letters, before signature of the Protocol, or by decision of the Joint Committee, after signature of the Protocol.
This Joint Declaration is an integral part of the Protocol.
For the United States:
John Byerly (signed)
25 March 2010
 
For the European Union
and its Member States:
Daniel Calleja (signed)
MEMORANDUM OF CONSULTATIONS
1. Delegations representing the European Union and its Member States and the United States of America met in Brussels 23-25 March 2010 to complete negotiations of a second stage air transport agreement. Delegation lists are appended as Attachment A.
2. The delegations reached ad referendum agreement on, and initialled the text of, a Protocol to Amend the Air Transport Agreement between the United States of America and the European Community and its Member States, signed on 25 and 30 April 2007 (the "Protocol", appended as Attachment B). The delegations intend to submit the draft Protocol to their respective authorities for approval, with the goal of its entry into force in the near future.
3. References in this Memorandum to the Agreement and to articles, paragraphs, and annexes are to the Agreement, as it would be amended by the Protocol.
4. The EU delegation confirmed that as a consequence of the entry into force on 1 December 2009 of the Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, the European Union replaced and succeeded the European Community and that, as of that date, all the rights and obligations of, and all the references to, the European Community in the Agreement refer to the European Union.
5. The delegations affirmed that the procedures for reciprocal recognition of regulatory determinations with regard to airline fitness and citizenship in the new Article 6 bis are not intended to modify the conditions prescribed under the laws and regulations normally applied by the Parties to the operation of international air transportation referred to in Article 4 of the Agreement.
6. With respect to Article 9, the delegations expressed their desire to further EU/U.S. cooperation on aviation security, with the aim of achieving, wherever possible, maximum reliance on each other's security measures, consistent with applicable laws and regulations, to reduce unnecessary duplication of such measures.
7. The delegations noted that security cooperation is expected to include regular consultations on amendments to existing requirements, where feasible prior to their implementation; close coordination of airport assessment activities and, where possible and appropriate, air carrier inspections; and exchange of information on new security technologies and procedures.
8. With a view to fostering efficient use of the resources available, enhancing security, and promoting facilitation, the delegations noted the benefit of swift and, wherever possible, coordinated responses to new threats.
9. Both delegations noted that the provisions of the respective conventions in force between a Member State and the United States for the avoidance of double taxation on income and on capital remain unaffected by the Protocol.
10. With respect to paragraph 7 of Article 15, the EU delegation noted that the issues to be addressed by any work in this area would be expected to include, among other things, the environmental effectiveness and technical integrity of the respective measures, the need to avoid competitive distortion and carbon leakage and, where appropriate, whether and how such measures may be linked or integrated with each other. The U.S. delegation noted that in developing recommendations, it would expect to focus, inter alia, on consistency with the Chicago Convention and the promotion of the objectives of the Agreement.
11. The two delegations emphasised that nothing in the Agreement affects in any way their respective legal and policy positions on various aviation-related environmental issues.
12. In recognition of shared environmental objectives, the delegations developed a Joint Statement on Environmental Cooperation appended as Attachment C to this Memorandum of Consultations.
13. The EU delegation restated the EU's intention to continue to work through the United Nations Framework Convention on Climate Change to establish global emissions reduction targets for international aviation.
14. The U.S. and EU delegations restated the U.S. and EU intentions to work through the International Civil Aviation Organisation (ICAO) to address greenhouse gas emissions from international aviation. Both delegations also noted the contributions from industry in support of this process.
15. Both delegations noted that the references to the balanced approach in paragraph 4 of Article 15 refer to Resolution A35-5 unanimously adopted at the 35th ICAO Assembly. The delegations emphasised that all aspects of the balanced approach principle established in that Resolution are relevant and important, including the recognition that "States have relevant legal obligations, existing agreements, current laws and established policies which may influence their implementation of the ICAO balanced approach".
16. Both delegations underscored their support for applying ICAO's "Guidance on the Balanced Approach to Aircraft Noise," which is currently published in ICAO Document 9829 (2nd edition).
17. With regard to paragraph 5(a) of Article 15, the EU delegation noted that "interested parties" is defined in Article 2(f) of Directive 2002/30/EC to mean "natural or legal persons affected or likely to be affected by, or having a legitimate interest in the introduction of, noise reduction measures, including operating restrictions." The EU delegation also noted that, under Article 10 of that Directive, Member States must ensure that, for the application of Articles 5 and 6 of that Directive, procedures for consultation of interested parties are established in accordance with applicable national law.
18. Recognising the challenges related to the increasing cross-border mobility of workers and structure of companies, the EU delegation noted that the European Commission is closely monitoring the situation and is considering further initiatives in order to improve implementation, application, and enforcement in this area. The EU delegation also referred to the work being undertaken by the European Commission on transnational company agreements and stated its willingness to inform the Joint Committee about these and other related initiatives, as appropriate.
19. The U.S. delegation noted that, in the United States, the principle that allows for selection of a single representative for a defined class or craft of employees at an airline has helped promote rights for both airline flight and ground workers to organise themselves and to negotiate and enforce collective bargaining agreements.
20. Both delegations noted that, in the event that a Party would take measures contrary to the Agreement, including Article 21, the other Party may avail itself of any appropriate and proportional measures in accordance with international law, including the Agreement.
21. In relation to paragraph 4 of Article 21, the EU delegation noted that the review referred to in that paragraph will be exercised by the European Commission ex officio or ex parte.
22. The delegations noted that the traffic rights referred to in paragraph 4(a) of Article 21 would be in addition to those granted to the European Union and its Member States in Article 3 of the Agreement.
23. The delegations expressed their satisfaction with the cooperation between the U.S. Department of Transportation and the European Commission, as provided for in the Agreement, with the shared objective of improving each other's understanding of the laws, procedures and practices of each other's competition regimes and the impact that developments in the air transportation industry have had, or are likely to have, on competition in the sector.
24. The delegations affirmed the commitment of the respective competition authorities to dialogue and cooperation and to the principle of transparency, consistent with legal requirements, including the protection of confidential commercial information. The delegations further affirmed the willingness of the respective competition authorities to provide guidance on procedural requirements, where appropriate.
25. The delegations noted that any communication to the Joint Committee or elsewhere relating to the cooperation under Annex 2 must respect the rules governing disclosure of confidential or market-sensitive information.
26. For the purposes of paragraph 4 of Annex 6, the delegations expressed their expectation that the Joint Committee will develop, within one year of signature of the Protocol, appropriate criteria for determining whether countries have established a record of cooperation in air services relations.
27. The delegations welcomed the participation of representatives of Iceland and Norway as observers on the EU delegation and noted that work will continue in the Joint Committee to develop a proposal regarding conditions and procedures for Iceland and Norway to accede to the Agreement, as amended by the Protocol.
28. Both delegations expressed their expectation that their respective aeronautical authorities would permit operations consistent with the terms of the Agreement, as amended by the Protocol, on the basis of comity and reciprocity, or on an administrative basis, from the date of signature of the Protocol.
For the Delegation
of the European Union
and its Member States
Daniel CALLEJA
 
For the Delegation
of the United States of America
John BYERLY
ATTACHMENT C
Joint Statement on Environmental Cooperation
The delegations of the United States and the European Union and its Member States reaffirmed the critical importance of addressing the environmental impacts of international aviation. They expressed their shared commitment to the environmental objectives established at the 35th Assembly of the International Civil Aviation Organization (ICAO), namely to strive to:
a) limit or reduce the number of people affected by significant aircraft noise;
b) limit or reduce the impact of aviation emissions on local air quality; and
c) limit or reduce the impact of aviation greenhouse gas emissions on the global climate.
The delegations acknowledged the outcome of the 15th Conference of the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Copenhagen Accord, including the shared recognition of the scientific view that the increase in global temperature should be below two degrees Celsius.
The delegations confirmed the Parties' strong desire and willingness to work together to build upon the progress achieved by the ICAO High Level Meeting on International Aviation and Climate Change by seeking to join with international partners in a collective effort at ICAO to establish a more ambitious program of action, including robust goals, a framework for market-based measures, and considerations for the special needs of developing countries.
Both sides noted their commitment to cooperate within the ICAO Committee on Aviation Environmental Protection (CAEP) to ensure the timely and effective delivery of its work programme, including adoption of a global aircraft CO(2) standard and other measures on climate change, noise, and air quality.
The delegations emphasised the importance of reducing the environmental impacts of aviation through:
– continuing cooperation on the NextGen and SESAR air traffic management modernisation programmes, including the Atlantic Interoperability Initiative to Reduce Emissions (AIRE);
– fostering and accelerating, as appropriate, the development and implementation of new aircraft technologies and sustainable alternative fuels, including through the Clean Sky Joint Technology Initiative, the Continuous Low Energy, Emissions and Noise (CLEEN) Program, the Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative (CAAFI), and the Sustainable Way for Alternative Fuel and Energy in Aviation (SWAFEA) initiative; and
– collaborating with the scientific community through, for example, the CAEP Impacts and Science Group to better understand and quantify the effects of aviation on the environment, such as health and non-CO(2) climate impacts.
< glej prilogo - RSM-2013-011-00053-OB~P002-0000.PDF # Podpisniki >
3. člen
Za izvajanje protokola skrbi ministrstvo, pristojno za infrastrukturo in prostor.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-01/13-1/9
Ljubljana, dne 20. junija 2013
EPA 1240-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik
(*) Besedilo protokola v bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, španskem in švedskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti