Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2013 z dne 31. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2013 z dne 31. 12. 2013

Kazalo

4308. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Metlika, stran 13834.

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, spremembe in dopolnitve 76/08, 79/09 in 51/10), 19. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10, 57/12 in 63/13), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11), 2. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12) ter 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09, 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 22. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Metlika
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo postopek in način odstranjevanja ter hramba in predaja zapuščenih vozil na javnih površinah ter uničenje neprevzetih zapuščenih vozil v Občini Metlika.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
- zapuščeno vozilo je motorno ali priklopno vozilo, parkirano na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, ali na drugi javni površini, ki ni namenjena prometu vozil, in nima registrskih tablic ali ni registrirano več kot 30 dni in ni nerabno ali zavrženo motorno vozilo, ki mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb, starosti ali drugih razlogov, in je zaradi tega postalo odpadek po merilih iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki,
- lastnik zapuščenega vozila je pravna ali fizična oseba, ki je uradno evidentirana kot zadnji lastnik vozila oziroma oseba, ki je na podlagi overovljene pogodbe pridobila lastninsko pravico za vozilo in je taka pogodba izkazana,
- lastnik vozila je neznan, če iz podatkov na vozilu samem ali na z zakonom predpisan način oziroma na pristojnem uradu ni mogoče dobiti uradnih podatkov o lastniku vozila,
- pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka za zapuščeno vozilo je občinski inšpektor, občinski redar ali druga pooblaščena uradna oseba (v nadaljevanju pooblaščena uradna oseba),
- izvajalec odstranjevanja zapuščenih vozil je pristojni izvajalec rednega vzdrževanja cest (v nadaljevanju izvajalec).
Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določata zakon, ki ureja pravila v cestnem prometu in zakon, ki ureja ceste.
II. ODSTRANJEVANJE ZAPUŠČENIH VOZIL
3. člen
Pooblaščena uradna oseba, ki vodi postopek za zapuščeno vozilo, na zapuščeno vozilo namesti pisno odredbo, s katero naloži lastniku zapuščenega vozila, naj le-tega odstrani v roku treh dni od dneva izdaje odredbe.
Če zapuščeno vozilo ni odstranjeno v roku iz prejšnjega odstavka tega člena, pooblaščena uradna oseba vroči en izvod izvršljive odredbe iz prejšnjega odstavka tega člena pristojnemu izvajalcu rednega vzdrževanja cest, ki mora zapuščeno vozilo odstraniti najpozneje v roku treh dni od datuma vročitve izvršljive odredbe.
4. člen
Ne glede na določilo prejšnjega člena se lahko odredi takojšnja odstranitev zapuščenega vozila:
- ki se nahaja na brežinah oziroma v strugi vodotoka ali na drugih površinah, če bi po presoji uradne osebe predstavljalo nevarnost za onesnaževanje okolja ali ogrožalo varnost ljudi in premoženja,
- ki se nahaja na področju javnih prireditev.
Če lastnik vozila po izdaji pisne odredbe, s katero mu je naložena odstranitev zapuščenega vozila, slednje le prestavi z ene javne površine na drugo oziroma v nasprotju s pisno odredbo, se šteje, da vozila ni odstranil.
5. člen
Pooblaščena uradna oseba v postopku odstranjevanja zapuščenega vozila (pred izdajo odredbe) izdela zapisnik o stanju vozila in fotografijo vozila ter kraja, kjer se vozilo nahaja.
Odredba mora vsebovati najmanj: znamko zapuščenega vozila, tip in barvo zapuščenega vozila, stanje vozila, lokacijo zapuščenega vozila, številko in datum izdaje odredbe lastniku vozila, rok odstranitve zapuščenega vozila, podatke o lastniku vozila, če je ta znan, ter podpis uradne osebe.
6. člen
Izvajalec na podlagi izvršljive odredbe pooblaščene uradne osebe odstrani zapuščeno vozilo najpozneje v roku treh dni od datuma vročitve izvršljive odredbe.
Pred odvozom zapuščenega vozila mora izvajalec izdelati zapisnik o prevzemu vozila in o stanju vozila ob prevzemu. Izvajalec odgovarja za škodo, nastalo v času odstranjevanja vozila.
Vozilo, s katerim izvajalec izvaja odvoz, in način odvoza morata biti takšna, da se pri odvozu zapuščeno vozilo ne poškoduje.
O odvozu zapuščenega vozila mora izvajalec pisno obvestiti pooblaščeno uradno osebo v roku treh dni od dneva odvoza.
Z globo 100 evrov se kaznuje izvajalec, ki ravna v nasprotju z določbami prvega ali drugega odstavka tega člena, odgovorna oseba izvajalca pa se kaznuje z globo 40 evrov.
7. člen
Če pooblaščena uradna oseba na kraju samem ugotovi, da je vozilo očitno zavrženo in ne predstavlja vrednosti, oziroma takšno vozilo predstavlja odpadek in ni mogoče ugotoviti lastnika, se ne glede na določbe tega odloka odredi odvoz in uničenje vozila.
Šteje se, da vozilo predstavlja odpadek, kadar je močno poškodovano, brez posameznih vitalnih delov in je njegova vrednost manjša od stroškov, povezanih z odvozom, hrambo in javno dražbo. Vrednost zapuščenega vozila se ugotavlja z dokaznimi sredstvi, predvidenimi z zakonom o splošnem upravnem postopku.
8. člen
Stroške, povezane z odvozom in uničenjem zapuščenega vozila, se izterja od lastnika zapuščenega vozila. V primeru, ko lastnika ni mogoče ugotoviti, založi stroške Občina Metlika.
III. HRAMBA IN PREDAJA ZAPUŠČENIH VOZIL
9. člen
Izvajalec mora zagotoviti celodnevno (24-urno) hrambo in varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in tatvinami ter škodno zavarovanje za čas hrambe.
Na poslovnem prostoru izvajalca mora biti na vidnem mestu označena firma izvajalca, čas poslovanja, cenik in postopek izdajanja zapuščenih vozil.
Z globo 100 evrov se kaznuje izvajalec, ki ravna v nasprotju z določbami prvega odstavka tega člena, odgovorna oseba izvajalca pa se kaznuje z globo 40 evrov.
10. člen
Izvajalec mora voditi evidenco prevzetih zapuščenih vozil, ki mora vsebovati:
- podatke o datumu in uri prevzema zapuščenega vozila;
- podatke o stanju vozila ob prevzemu (zapisnik iz 6. člena tega odloka);
- podatke o lastniku zapuščenega vozila, če je lastnik znan;
- potrdilo o plačilu stroškov odvoza in hrambe zapuščenega vozila iz tretjega odstavka 11. člena tega odloka ter
- podatke o datumu in uri predaje zapuščenega vozila lastniku (zapisnik iz drugega. odstavka 11. člena tega odloka).
Z globo 100 evrov se kaznuje izvajalec, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba izvajalca pa se kaznuje z globo 40 evrov.
11. člen
Izvajalec preda zapuščeno vozilo lastniku na podlagi listine, s katero dokaže, da je lastnik vozila.
Izvajalec o predaji zapuščenega vozila sestavi zapisnik o predaji, ki mora vsebovati:
- podatke o lastniku vozila (ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča in EMŠO),
- podatke o stanju vozila pri predaji,
- podatke o datumu in uri predaje vozila,
- podpis osebe, ki preda vozilo, in podpis lastnika vozila oziroma zakonitega uporabnika.
Lastnik zapuščenega vozila mora pred prevzemom vozila plačati stroške odvoza, hrambe in vse stroške zavarovanja za čas hrambe ter podpisati prevzemni zapisnik.
Višino stroškov za odstranitev in hrambo zapuščenega vozila določi župan s pravilnikom.
O predaji vozila in podatkih o lastniku vozila mora izvajalec obvestiti pooblaščeno uradno osebo, ki vodi postopek, v roku treh dni od dneva predaje vozila lastniku.
Z globo 100 evrov se kaznuje izvajalec, ki ravna v nasprotju z določbami drugega odstavka tega člena, odgovorna oseba izvajalca pa se kaznuje z globo 40 evrov.
IV. UNIČENJE ZAPUŠČENIH VOZIL
12. člen
Če lastnik zapuščenega vozila le-tega ne prevzame v treh mesecih od dneva odstranitve zapuščenega vozila, se vozilo lahko uniči ali proda, sredstva od prodaje pa se nakažejo na občinski proračun.
13. člen
Po preteku treh mesecev mora izvajalec v primeru uničenja ali prodaje zapuščenega vozila s komisijo, ki jo sestavljajo predstavnik izvajalca uničenja ali posredniškega prodajalca, pooblaščena uradna oseba in predstavnik Občine Metlika, najkasneje v treh dneh po preteku trimesečnega roka iz 12. člena tega odloka zapisniško ugotoviti identifikacijske oznake vozila (številko šasije).
V primeru, da ni identifikacijske oznake vozila in je lastnik neznan, to zapisniško ugotovi komisija iz prejšnjega odstavka tega člena.
Stroški odvoza in hrambe zapuščenega vozila so v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena breme občinskega proračuna.
Z globo 100 evrov se kaznuje izvajalec, ki ravna v nasprotju z določbami prvega ali drugega odstavka tega člena, odgovorna oseba izvajalca pa se kaznuje z globo 40 evrov.
V. ODSTRANJEVANJE ZAPUŠČENIH VOZIL Z OSTALIH POVRŠIN
14. člen
Na pobudo lastnika zemljišča se za zapuščena vozila na zemljiščih, ki niso javne površine, lahko smiselno uporablja postopek ravnanja z zapuščenimi vozil po tem odloku.
V primeru, da lastnika zapuščenega vozila ni mogoče ugotoviti ali stroškov, povezanih z odvozom, hrambo in uničenjem zapuščenega vozila ni mogoče izterjati od lastnika zapuščenega vozila, je plačnik teh stroškov lastnik zemljišča.
VI. NADZOR
15. člen
Za izvajanje določb tega odloka in nadzor sta pristojna občinski inšpektor in občinski redar ali druga pooblaščena oseba.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Pravilnik iz četrtega odstavka 11. člena tega odloka sprejme župan v 30 dneh po uveljavitvi odloka.
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 370-1/2013
Metlika, dne 19. decembra 2013
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost