Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2013 z dne 31. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2013 z dne 31. 12. 2013

Kazalo

4306. Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur, stran 13734.

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP (106/10 - popr.), 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8), 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 - UPB1) in Sklepa o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 61/07, 55/13) je Občinski svet Občine Šentjur na 4. izredni seji dne 24. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme izvedbeni prostorski načrt Občine Šentjur (v nadaljevanju: IPN).
(2) IPN je izdelala RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal, pod št. projekta 13/2008.
2. člen
(namen)
(1) IPN je podlaga za pripravo projektov za izdajo gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov (za gradnjo novih objektov, rekonstrukcijo, odstranitev objektov in spremembo namembnosti objektov) ter izdajo gradbenih dovoljenj za gradnjo nezahtevnih objektov in gradnjo oziroma postavitev enostavnih objektov.
(2) IPN določa tudi usmeritve za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (v nadaljevanju: OPPN).
3. člen
(vsebina in sestavine odloka)
(1) Besedilo IPN obsega naslednja poglavja:
I.  UVODNE DOLOČBE
II. IZVEDBENI PROSTORSKI NAČRT
   II/1.Enote urejanja prostora
   II/2.Območja namenske rabe prostora
   II/3.Prostorski izvedbeni pogoji
     II/3.1.Prostorski izvedbeni pogoji glede
         namembnosti in vrste posegov v prostor
     II/3.2.Prostorski izvedbeni pogoji glede lege,
         velikosti in oblikovanja objektov
     II/3.3.Prostorski izvedbeni pogoji in merila za
         parcelacijo
     II/3.4.Prostorski izvedbeni pogoji glede
         priključevanja objektov na gospodarsko
         javno infrastrukturo in grajeno javno
         dobro
     II/3.5.Prostorski izvedbeni pogoji glede
         celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
         ohranjanja narave, varstva okolja in
         naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in
         drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
     II/3.6.Prostorski izvedbeni pogoji glede
         varovanja zdravja
   II/4.Prostorski izvedbeni pogoji na območjih
     predvidenih OPPN
     II/4.1.Vrste g radenj, ki so dovoljene do
         sprejetja predvidenega OPPN
     II/4.2.Usmeritve za izdelavo OPPN
   II/5.Posebne določbe
III. PREHODNE DOLOČBE
IV. KONČNE DOLOČBE.
(2) Kartografski del IPN vsebuje naslednje grafične prikaze:
1. pregledna karta občine z razdelitvijo na liste
2. pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in
  ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture v merilu
  1:50000
3. prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše
  namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev v
  merilu 1:5000
4. prikaz območij enot urejanja prostora in javne gospodarske
  infrastrukture v merilu 1:5000.
4. člen
(obvezne priloge odloka)
IPN ima naslednje obvezne priloge:
- izvleček iz hierarhično višjih aktov,
- prikaz stanja prostora,
- strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta, in urbanistične načrte za območje mesta Šentjur ter naselja Dramlje, Gorica pri Slivnici, Planina pri Sevnici, Ponikva in Proseniško,
- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
- obrazložitev in utemeljitev,
- povzetek za javnost,
- okoljsko poročilo.
5. člen
(pomen izrazov)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Analiza območja EUP oziroma podEUP so opisi in/ali grafični prikazi, s katerimi se ugotavlja tipično tlorisno zasnovo obstoječih stavb (oblika tlorisne zasnove, razmerje stranic tlorisne zasnove in morebitne druge značilnosti) in tipično oblikovanje streh (oblika, naklon) značilno za območje EUP oziroma podEUP. Takšna analiza območja EUP oziroma podEUP je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pripravljavec OPN lahko zagotovi pripravo pravil za urejanje prostora na območjih posameznih EUP oziroma podEUP - katalog temeljnjih oblikovalskih izhodišč.
2. Avtobusna postaja je območje določeno za sprejem in odpravo avtobusov, ki mora imeti perone, urejene za varno vstopanje in izstopanje potnikov, prostore za zadrževanje potnikov in voznega osebja, za hrambo prtljage, informacije o voznih redih, mesta za prodajo vozovnic, sanitarije ter prometni urad in s predpisi določeno opremo.
3. Avtobusna postajališča so posebej zgrajene in označene prometne površine na ali ob vozišču ceste, namenjene prevozu potnikov.
4. Bruto tlorisna površina stavbe predstavlja površine vseh etaž stavbe, ki so v celoti nad terenom.
5. Delež zelenih površin je razmerje med odprtimi bivalnimi površinami in celotno površino gradbene parcele. Za odprte bivalne površine se štejejo zelene površine, na katerih je možno zasaditi debelno vegetacijo in tlakovane površine, namenjene zunanjemu bivanju ali skupni rabi prebivalcev objekta, ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine (dostopi, dovozi, parkirna mesta, prostori za ekološke otoke). Zelenih površin mora biti več kot tlakovanih. Izjemoma je tlakovanih površin lahko več, če gre za ureditev trga ali večnamenske ploščadi.
6. Faktor izrabe (uporabljen je pri usmeritvah za izdelavo OPPN) je razmerje med bruto tlorisno površino vseh stavb na območju EUP oziroma podEUP in celotno površino EUP oziroma podEUP.
7. Faktor zazidanosti gradbene parcele, je razmerje med zazidano površino in celotno površino gradbene parcele. Zazidana površina je tlorisna projekcija zunanje dimenzije največje etaže nad terenom, pri čemer se ne upoštevajo balkoni in napušči (brez podpor), upoštevajo pa se površine vseh enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so stavbe ter površine uvozov in izvozov v klet (zunanje klančine, rampe).
8. Funkcionalno drevo je drevo z obsegom debla najmanj 18-20 cm na višini 1 m od tal po saditvi in z višino spodnjega dela krošnje najmanj 2,5 m nad tlemi.
9. Gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površin, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.
10. Grajeno območje kmetije se opredeli tako, da se z ravnimi črtami povežejo v vseh smereh najbolj izpostavljeni deli stavb in gospodarskih poslopij kmetije (štejejo se zahtevni in manj zahtevni objekti) oziroma njihovih gradbenih parcel (če so določene), in sicer ne glede na to, ali preko takega območja poteka javna cesta ali ne.
11. Kap je najnižji del (osnovne) strehe.
12. Klasična frčada je frčada z ometanimi vertikalnimi stranicami, simetrično dvokapno streho s slemenom, ki je pravokotno na osnovno streho.
13. Meja zazidljivosti je meja med stavbnim zemljiščem in drugimi zemljišči.
14. Mansarda je del stavbe, katerega prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno streho. Namenjena je bivanju ali opravljanju dejavnosti in ima lahko eno ali več etaž.
15. Odmik od parcelnih meja ali med posameznimi objekti se meri od najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom, kolikor ni s posameznimi členi tega odloka določeno drugače. Določilo prejšnjega stavka ne velja za napušče, nadstreške in balkone, ki od ravnine fasade ne segajo za več kot 1 meter. V takšnih primerih se odmiki merijo od ravnine fasade.
16. Podstrešje je del stavbe nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno streho in ni namenjen bivanju ali opravljanju dejavnosti;
17. Praviloma, izraz pomeni, da je treba upoštevati določila odloka in če to zaradi utemeljenih razlogov in omejitev ni možno, je treba odstopanja od določil tega odloka obrazložiti in utemeljiti v postopku za pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v prostor oziroma v postopku priprave OPPN.
18. Pultna frčada je frčada z vertikalnimi stranicami in enokapno streho z naklonom največ 20º nad naklonom osnovne strehe. Najvišja točka pultne frčade mora biti nižja od slemena osnovne strehe.
19. Raščen teren so zunanje površine, ki ohranjajo neposreden stik z geološko podlago in s tem sposobnost zadrževanja in ponikanja vode ter omogočajo zasaditev visoke vegetacije.
20. Sestavljen tloris je tloris, pri katerem so na osnovni tloris dodani ali odvzeti volumni (npr. tloris v obliki črk L ali U).
21. Urbanistični vzorec je grafični prikaz, s katerim se prikaže, da se je pri načrtovanju novega posega v prostor upoštevalo značilnosti obstoječe okoliške pozidave. Pri načrtovanju novega posega v prostor je treba upoštevati zlasti za okolico značilno umeščanje objektov na gradbeno parcelo, za okolico značilno snovanje tlorisnih gabaritov in merilo okolice. Urbanistični vzorec se izdela na zemljiškem katastru in/ali ortofoto posnetku v merilu 1:1000 (lahko tudi podrobneje) in mora obsegati vsaj območje EUP oziroma podEUP, v kateri se načrtovani poseg nahaja. Takšen urbanistični vzorec je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Urbanistični vzorec sme izdelati projektant, ki je pri pristojni poklicni zbornici vpisan v ustrezen imenik, in ima pridobljeno licenco s področja urbanizma.
22. Večnamenska stavba je stavba, v kateri se načrtuje oziroma vsebuje več dejavnosti in za njo ni mogoče določiti prevladujoče dejavnosti, ki bi obsegala več kot polovico uporabne površine stavbe.
23. Zakonito zgrajeni objekt je objekt, ki je bil zgrajen na podlagi pravnomočnih upravnih dovoljenj ali je bil zgrajen pred letom 1967.
24. Zelena streha je streha, ki jo pokriva zemljina z vegetacijskim slojem.
25. Železniška postaja je območje določeno za sprejem, zadrževanje in odpravo potnikov in blaga v železniškem prometu, ki mora imeti urejen zunanji prostor železniške postaje, notranji prostor železniške postaje, perone železniške postaje in intervencijske poti.
26. Železniška postajališča so namenjena prevozu potnikov v železniškem prometu in morajo imeti urejeno vsaj zavetišče, ki omogoča potnikom zavetje v primeru neugodnih vremenskih razmer.
II. IZVEDBENI PROSTORSKI NAČRT
II/1. Enote urejanja prostora
6. člen
Celotno območje občine je razdeljeno na enote urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP), ki se ponekod delijo še na manjša območja (v nadaljevanju: podEUP). Posamezna EUP oziroma podEUP je zaključeno območje, za katero so določeni namenska raba, prostorski izvedbeni pogoji in obveznost izdelave OPPN.
7. člen
Preglednica 1: Prikaz členitve občine na EUP in podEUP
1 - oznaka enote urejanja prostora (EUP);
2 - oznaka manjšega območja znotraj enote urejanja prostora (podEUP);
3 - podrobnejša namenska raba prostora;
4 - oznaka načina urejanja:
- PIP,
- DPA,
- LD - lokacijska dokumentacija (prostorske ureditve državnega pomena),
- OPPN - veljaven,
- OPPN(1)- predviden;
5 - oznaka urbanističnega tipa (značilnosti umeščanja posegov v prostor);
6 - oznaka stavbnih tipov;
7 - maksimalni faktor zazidanosti gradbene parcele;
8 - minimalni delež zelenih površin v%;
9 - oznaka ali so za območje EUP oziroma podEUP podane usmeritve za izdelavo OPPN ali posebne določbe:
- da,
- ne;
/ - vrednost kazalca za EUP oziroma podEUP ni relevantna oziroma ni omejena z določilom v tej preglednici;
nr - namenska raba je razvidna iz grafičnih prikazov;
pusp¹ - prostorska ureditev skupnega pomena
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|  1  |   2  | 3 |  4  | 5 |  6   | 7 | 8 | 9 |
+---------------------------------------------------------------+
|ŠIRŠE MESTNO OBMOČJE ŠENTJURJA                 |
+---------------------------------------------------------------+
|Severno obrobje (SOB)                     |
+---------------------------------------------------------------+
|Dole (DL)                           |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DL1  |DL1/1,  |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |DL1/2   |   |    |   |A1/4,   |   |  |  |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |DL1/3   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DL2  |DL2/1,  |SS  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |DL2/2   |   |    |   |A1/4   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |DL2/3   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DL3  |DL3/1,  |CDo |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |DL3/2,  |   |    |   |A1/4,   |   |  |  |
|    |DL3/3   |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |DL3/4   |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A1/4,   |   |  |  |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |DL3/5   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DL4,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|DL6  |     |   |    |   |A1/4,   |   |  |  |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DL5  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/4   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DL7  |/     |IK  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,50 |/ |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DL8  |DL8/1,  |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |DL8/2   |   |    |   |A1/4,   |   |  |  |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |DL8/3   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DL9  |/     |CDo |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A1/4,   |   |  |  |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Dramlje (DR) - območje urbanističnega načrta Dramlje (v območje|
|urbanističnega načrta sta vključena tudi dela naselij Laze pri |
|Dramljah in Svetelka)                     |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DR1  |DR1/1   |CDv |PIP  |U1/2 |A3    |0,40 |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |DR1/2   |CDv |PIP  |U1/2 |A3    |0,40 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |DR1/3   |ZP  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |DR1/4   |SS  |PIP  |U1/2 |A1/2   |0,40 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |DR1/5   |CUv |PIP  |U1/2 |A1/2, A2 |0,35 |20 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |DR1/6   |SS  |PIP  |U1/2 |A1/2   |0,30 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |DR1/7   |CUv |PIP  |U1/3 |A1/2   |0,35 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |DR1/8   |CUv |PIP  |U1/3 |A2    |0,30 |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |DR1/9   |CUv |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,35 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |DR1/10  |POm |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |DR1/11  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DR2  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DR3  |/     |SS  |PIP  |U1/4 |A1/3   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DR4  |/     |ZS  |PIP  |U1/5 |A3    |0,05 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DR5  |DR5/1   |CDi |PIP  |U1/5 |A3    |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |DR5/2   |CUv |PIP  |U1/3 |A2    |0,30 |20 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |DR5/3,  |ZS  |PIP  |U1/5 |A3    |0,07 |/ |ne |
|    |DR5/4   |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |DR5/5   |CUv |PIP  |U1/3 |A1/2, A3 |0,35 |20 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |DR5/6   |SS  |PIP  |U2/2 |A1/2   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |DR5/7   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |DR5/8   |POm |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |DR5/9   |CUv |PIP  |U1/3 |A1/2   |0,30 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DR6,  |/     |SS  |OPPN  |U2/3 |A5    |/  |/ |ne |
|DR7  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DR8  |/     |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DR9,  |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|DR10, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|DR13  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DR11, |/     |SS  |PIP  |U1/3 |A1/2   |0,30 |20 |ne |
|DR12  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DR14  |DR14/1,  |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |DR14/2  |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |DR14/3  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DR15  |/     |SS  |PIP  |U2/2 |A1/2   |0,30 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DR16  |DR16/1  |CDv |PIP  |U1/5 |A3    |0,25 |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |DR16/2,  |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |DR16/3  |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |DR16/4  |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |/ |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |DR16/5  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |DR16/6  |K1, |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
|    |     |K2  |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DR17  |DR17/1,  |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |DR17/2  |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |DR17/3  |ZS  |PIP  |U1/5 |A3    |0,05 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |DR17/4,  |SK  |PIP  |U2/2 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |DR17/5  |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DR18  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DR19  |/     |ZK  |PIP  |U1/5 |A3    |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DR68  |/     |Ak  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |/ |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DR74, |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
|DR76  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DR75  |/     |K1  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+---------------------------------------------------------------+
|Dramlje (DR) - izven območja urbanističnega načrta Dramlje   |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DR20  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DR21, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|DR22, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|DR24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR26, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR34, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR35, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR37, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR38, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR40, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR41, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR42, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR43, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR44, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR46, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR47, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR48, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR49, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR50, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR51, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR52, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR53, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR54, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR59, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR60, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR62, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR69, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR71  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DR23  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2, A3, |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DR27, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|DR28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR30, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR31, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR32, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR33, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR36, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR39, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR45, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR58, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR63, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR64, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR66, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR67, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR70  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DR29  |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DR55, |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |ne |
|DR57, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DR65  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DR56  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DR61  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,50 |/ |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DR72  |/     |O  |PIP  |U1/5 |A4/1   |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DR73  |/     |ZS  |PIP  |U1/5 |A3    |0,05 |/ |ne |
+---------------------------------------------------------------+
|Goričica (GR)                         |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GR1  |GR1/1,  |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |GR1/2   |   |    |   |A1/4,   |   |  |  |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |GR1/3   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |GR1/4   |CDo |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A1/4,   |   |  |  |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |GR1/5   |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |GR1/6   |ZD  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GR2  |GR2/1   |CDo |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A1/4,   |   |  |  |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |GR2/2   |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A1/4,   |   |  |  |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |GR2/3   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GR3  |/     |CDo |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,30 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A1/4,   |   |  |  |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GR4,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|GR5,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|GR6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GR7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GR8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GR9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GR10  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GR13, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|GR15, |     |   |    |   |A1/4,   |   |  |  |
|GR16, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|GR17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GR19  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GR11  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A1/4,   |   |  |  |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GR12, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|GR14, |     |   |    |   |A1/4   |   |  |  |
|GR20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GR21  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GR18, |/     |CDo |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|GR22  |     |   |    |   |A1/4,   |   |  |  |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Hotunje (HO) - izven območja urbanističnega načrta Ponikva   |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|HO1  |HO1/1   |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |HO1/2   |CDo |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A1/4,   |   |  |  |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|HO2  |/     |CDo |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A1/4,   |   |  |  |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|HO3,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|HO5,  |     |   |    |   |A1/4   |   |  |  |
|HO7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HO12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HO13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HO14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HO15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HO16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HO17  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|HO4,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|HO6,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|HO8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HO9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HO10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HO11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HO18  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Kameno (KM) - izven območja urbanističnega načrta Šentjur   |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KM1  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KM2  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KM3  |/     |SK  |PIP  |U2/1 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KM4,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|KM8,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|KM9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KM10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KM16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KM18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KM20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KM21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KM22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KM24  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KM5,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|KM7,  |     |   |    |   |A1/4,   |   |  |  |
|KM11, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|KM12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KM14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KM27  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KM6,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,50 |/ |ne |
|KM19, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|KM25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KM26  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KM13, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|KM15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KM23  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KM17, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,50 |/ |ne |
|KM28, |     |   |    |   |A1/4   |   |  |  |
|KM29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KM30  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KM31  |/     |As  |PIP  |U2/2 |A1/2   |0,40 |/ |ne |
+---------------------------------------------------------------+
|Laze pri Dramljah (LD) - območje urbanističnega načrta Dramlje |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LD1  |LD1/1   |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |LD1/2   |CUv |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A1/4,   |   |  |  |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |LD1/3   |K2  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+---------------------------------------------------------------+
|Laze pri Dramljah (LD) - izven območja urbanističnega načrta  |
|Dramlje                            |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LD2,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|LD3,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|LD4,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LD5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LD6  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LD7  |/     |IG  |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LD8  |/     |IG  |PIP  |U2/2 |A4/2   |0,40 |10 |ne |
+---------------------------------------------------------------+
|Ponikva (PO) - območje urbanističnega načrta Ponikva (v območje|
|urbanističnega načrta je vključen tudi del naselja Hotunje)  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PO1  |PO1/1   |CUv |PIP  |U1/2 |A1/2, A3 |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO1/2,  |CUv |PIP  |U1/3 |A1/1,   |0,40 |15 |ne |
|    |PO1/3   |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO1/4   |CUv |PIP  |U1/3 |A1/1   |0,45 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO1/5   |CUv |PIP  |U1/3 |A2    |0,30 |15 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO1/6   |CUv |PIP  |U1/3 |A1/3   |0,30 |30 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO1/7   |CUv |PIP  |U1/3 |A1/1   |0,30 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO1/8   |CUv |PIP  |U1/3 |A1/1, A3 |0,35 |15 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO1/9   |CDo |PIP  |U1/3 |A1/1, A3 |0,30 |15 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO1/10  |CUv |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,30 |15 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO1/11  |CUv |PIP  |U1/3 |A1/1   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO1/12  |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,30 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO1/13  |SS  |PIP  |U1/3 |A1/2   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO1/14  |POm |PIP  |U1/3 |A4/1   |0,40 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO1/15  |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO1/16,  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
|    |PO1/17,  |   |    |   |     |   |  |  |
|    |PO1/18,  |   |    |   |     |   |  |  |
|    |PO1/19  |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO1/20  |K1  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PO2  |/     |CDi |PIP  |U1/5 |A3    |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PO3  |PO3/1   |CUv |PIP  |U1/2 |A1/1,   |0,20 |30 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO3/2   |ZP  |PIP  |U1/2 |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PO4  |/     |ZK  |PIP  |U1/5 |A3    |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PO5  |PO5/1   |SS  |PIP  |U1/3 |A1/3   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO5/2   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PO6  |PO6/1,  |SS  |PIP  |U1/3 |A1/3   |0,35 |20 |ne |
|    |PO6/2   |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO6/3   |SS  |PIP  |U1/3 |A1/3   |0,40 |15 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO6/4,  |SS  |PIP  |U1/3 |A1/4   |0,35 |20 |ne |
|    |PO6/5   |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO6/6,  |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |PO6/7,  |   |    |   |A1/4,   |   |  |  |
|    |PO6/8   |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO6/9   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO6/10  |K1  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PO7  |PO7/1,  |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |PO7/2   |   |    |   |A1/4,   |   |  |  |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO7/3   |SS  |PIP  |U1/3 |A1/4   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO7/4   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PO8  |PO8/1,  |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |PO8/2,  |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|    |PO8/4   |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO8/3   |SK  |PIP  |U1/3 |A1/4,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO8/5   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PO9  |PO9/1,  |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |PO9/2   |   |    |   |A1/4,   |   |  |  |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO9/3   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO9/4,  |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |PO9/5   |   |    |   |A1/4,   |   |  |  |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO9/6   |K1  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PO10  |PO10/1,  |SS  |PIP  |U1/3 |A4/1   |0,35 |20 |ne |
|    |PO10/3  |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO10/2  |SS  |PIP  |U2/2 |A4/1   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO10/4  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PO11  |/     |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PO12  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/4,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PO13  |PO13/1  |SS  |PIP  |U1/3 |A1/4   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO13/2  |SK  |PIP  |U1/3 |A1/4,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO13/3  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO13/4,  |CDo |PIP  |U1/3 |A1/4,   |0,35 |20 |ne |
|    |PO13/5  |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PO14  |PO14/1  |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A1/4,   |   |  |  |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO14/2  |SS  |PIP  |U1/3 |A1/2   |0,50 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO14/3  |K1  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PO15  |PO15/1  |ZD  |PIP  |U1/2 |A4/1   |0,02 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO15/2  |K1  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PO16  |PO16/1  |SS  |PIP  |U1/2 |A1/4   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO16/2  |K1  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PO17  |PO17/1  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO17/2,  |PŽ  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
|    |PO17/5  |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO17/3,  |POp |PIP  |U1/5 |A3    |0,15 |30 |da |
|    |PO17/4  |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PO18  |PO18/1  |SS  |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO18/2  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PO19  |PO19/1  |IG  |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO19/2  |PC  |OPPN(1)|U2/3 |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO19/3  |K1  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PO20  |PO20/1  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PO20/2  |K1  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PO21  |/     |K1, |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
|    |     |G  |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PO22  |/     |K1  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PO23  |/     |G  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+---------------------------------------------------------------+
|Ponikva (PO) - izven območja urbanističnega načrta Ponikva   |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PO24  |/     |IG  |PIP  |U1/5 |A4/2   |0,50 |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PO25, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|PO26, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|PO27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PO28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PO29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PO31  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PO30, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|PO32  |     |   |    |   |A1/4   |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Primož pri Šentjurju (PŽ)                   |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PŽ1,  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|PŽ3  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PŽ2  |PŽ2/1,  |CDo |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |PŽ2/2   |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PŽ2/3   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PŽ4  |/     |SS  |PIP  |U1/3 |A1/4, A3 |0,35 |15 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PŽ5  |/     |CDv |PIP  |U1/5 |A3    |0,27 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PŽ6,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|PŽ7,  |     |   |    |   |A1/4,   |   |  |  |
|PŽ8,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|PŽ10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PŽ11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PŽ14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PŽ15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PŽ16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PŽ18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PŽ19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PŽ25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PŽ26, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PŽ30, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PŽ32, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PŽ33  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PŽ9,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|PŽ12, |     |   |    |   |A1/4   |   |  |  |
|PŽ13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PŽ17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PŽ21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PŽ22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PŽ23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PŽ24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PŽ27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PŽ28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PŽ29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PŽ31  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PŽ20  |/     |CDo |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,50 |/ |da |
|    |     |   |    |   |A1/4,   |   |  |  |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Proseniško (PR) - območje urbanističnega načrta Proseniško   |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PR1  |PR1/1   |CUv |PIP  |U1/3 |A3    |0,55 |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PR1/2   |ZS  |PIP  |U1/5 |A3    |0,05 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PR1/3   |ZP  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PR1/4   |CUv |PIP  |U1/3 |A3    |0,35 |20 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PR1/6   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PR1/5,  |POm |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
|    |PR1/7   |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PR2  |PR2/1   |SS  |PIP  |U1/3 |A1/2   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PR2/2   |SS  |PIP  |U1/3 |A1/3   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PR3  |PR3/1   |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PR3/2   |CUv |PIP  |U1/3 |A3    |0,35 |15 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PR3/3,  |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |PR3/4   |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PR3/5   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PR4  |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PR5  |PR5/1   |BT  |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PR5/2   |VC  |OPPN(1)|/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PR5/3   |ZS  |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PR5/4   |PC  |OPPN(1)|/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PR6  |PR6/1   |SS  |PIP  |U1/4 |A1/3   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PR6/2   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PR7  |PR7/1   |SS  |PIP  |U1/4 |A1/3   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PR7/2,  |SS  |PIP  |U1/4 |A1/4   |0,35 |20 |ne |
|    |PR7/3   |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PR7/4   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PR8  |/     |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PR9  |PR9/1,  |SS  |PIP  |U1/3 |A1/2   |0,35 |20 |da |
|    |PR9/3   |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PR9/2   |SK  |PIP  |U1/5 |A1/2,   |0,30 |/ |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PR9/4   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PR10  |PR10/1  |SS  |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PR10/2  |PC  |OPPN(1)|/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PR11  |/     |SS  |PIP  |U1/4 |A1/4   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PR12, |/     |K1  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
|PR13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PR14  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Proseniško (PR) - izven območja urbanističnega načrta     |
|Proseniško                           |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PR15  |PR15/1  |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,35 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PR15/2  |SK  |PIP  |U2/2 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PR16  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PR17  |/     |CDo |PIP  |U1/5 |A1/4,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/2   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PR18  |/     |O  |OPPN  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PR19  |/     |CDo |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,30 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PR22, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|PR26, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|PR29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PR30, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PR31, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PR32, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PR33, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PR34, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PR35, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PR39, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PR40, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PR41, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PR44, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PR45, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PR51  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PR20  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PR21  |/     |CDo |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PR23, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|PR24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PR25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PR27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PR28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PR36, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PR37, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PR38, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PR42, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PR43, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PR46, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PR47, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PR48, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PR49, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PR50  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Repno (RE)                           |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|RE1  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|RE2  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,45 |/ |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|RE3  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|RE4,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|RE5  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|RE6,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |da |
|RE7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RE8  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|RE9  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
+---------------------------------------------------------------+
|Svetelka (SV)                         |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SV1,  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|SV2,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|SV3,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SV5  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SV4  |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SV6,  |/     |As  |PIP  |U1/3 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|SV7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SV9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SV10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SV11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SV14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SV15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SV16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SV24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SV31, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SV32, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SV37, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SV40, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SV41, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SV42  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SV8,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|SV17, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|SV18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SV19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SV20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SV21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SV22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SV26, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SV28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SV29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SV30, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SV33, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SV35, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SV39  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SV12, |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |ne |
|SV13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SV23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SV25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SV27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SV36  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SV34, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,60 |/ |ne |
|SV38  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Trnovec pri Dramljah (TD)                   |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|TD1  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|TD2  |TD2/1   |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |TD2/2   |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,60 |/ |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |TD2/3   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|TD3  |TD3/1   |CDo |PIP  |U1/3 |A1/4,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |TD3/2   |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |TD3/3,  |SS  |PIP  |U1/3 |A1/4   |0,35 |20 |ne |
|    |TD3/4,  |   |    |   |     |   |  |  |
|    |TD3/6   |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |TD3/5   |SS  |PIP  |U2/1 |A1/4   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |TD3/7   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|TD4  |/     |CDp |PIP  |U1/5 |A3    |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|TD5,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|TD8,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|TD9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TD10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TD11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TD12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TD13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TD14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TD15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TD16  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|TD6  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/4   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|TD7  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/4,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Zlateče pri Šentjurju (ZŠ)                   |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ZŠ1  |/     |CDv |PIP  |U1/5 |A3    |0,25 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ZŠ2  |ZŠ2/1   |CDo |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ZŠ2/2,  |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |ZŠ2/3   |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ZŠ3  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ZŠ4,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|ZŠ5,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|ZŠ6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZŠ7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZŠ8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZŠ9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZŠ10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZŠ11  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ZŠ12, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|ZŠ13, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|ZŠ14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZŠ15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZŠ16  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ZŠ17  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ZŠ18, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |da |
|ZŠ19  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ZŠ20, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|ZŠ21  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Odprti prostor (SOB)                      |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SOB1, |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
|SOB2, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SOB3, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SOB4, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SOB5, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SOB6, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SOB7, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SOB8, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SOB9, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SOB10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SOB11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SOB12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SOB13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SOB14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SOB17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SOB18 |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SOB15 |/     |nr  |OPPN(1)|/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SOB16 |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+---------------------------------------------------------------+
|Mesto Šentjur z okolico (MŠO)                 |
+---------------------------------------------------------------+
|Šentjur (ŠE) - območje urbanističnega načrta Šentjur (v območje|
|urbanističnega načrta so vključeni tudi deli naselij Bezovje, |
|Botričnica, Hruševec, Kameno, Krajnčica, Lokarje, Podgrad,   |
|Rifnik, Šibenik in Vrbno)                   |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE1  |ŠE1/1   |CUu |PIP  |U1/1 |A1/1, A3 |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE1/2,  |CUu |PIP  |U1/1 |A1/1   |0,50 |/ |da |
|    |ŠE1/5,  |   |    |   |     |   |  |  |
|    |ŠE1/6,  |   |    |   |     |   |  |  |
|    |ŠE1/9   |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE1/3,  |ZD  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
|    |ŠE1/7,  |   |    |   |     |   |  |  |
|    |ŠE1/8   |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE1/4   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE2  |ŠE2/1   |CDi |PIP  |U1/5 |A3    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE2/2   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE3  |/     |K1  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE4  |ŠE4/1   |SS  |PIP  |U1/4 |A1/3   |0,40 |20 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE4/2   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE4/3   |SS  |PIP  |U1/4 |A1/3   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE5  |ŠE5/1   |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE5/2   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE5/3   |SS  |PIP  |U1/3 |A1/2   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE5/4   |CDo |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE6  |ŠE6/1   |SS  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A1/4   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE6/2   |SS  |PIP  |U2/2 |A1/2   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE7  |ŠE7/1   |ZK  |PIP  |U1/5 |A3    |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE7/2   |POm |PIP  |U1/5 |A3    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE7/3,  |POm |PIP  |U1/5 |/     |/  |/ |da |
|    |ŠE7/5   |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE7/4   |ZD  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE7/6   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE8  |ŠE8/1   |SS  |PIP  |U1/3 |A1/2   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE8/2   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE9  |ŠE9/1   |K2  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE9/2   |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE9/3   |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE10  |/     |K2  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE11  |ŠE11/1  |CDv |PIP  |U1/3 |A3    |0,40 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE11/2  |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE11/3  |SS  |PIP  |U1/3 |A1/2   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE11/4  |SS  |PIP  |U1/3 |A1/2   |0,40 |15 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE11/5  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE12  |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE13  |ŠE13/1  |SS  |PIP  |U1/3 |A1/2   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE13/2  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE13/3,  |K1  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
|    |ŠE13/4  |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE14  |ŠE14/1,  |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |ŠE14/3  |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE14/2  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE15  |/     |ZD  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE16  |/     |SS  |PIP  |U1/3 |A1/3   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE17  |/     |SS  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A1/4   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE18  |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A1/4   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE19  |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE20  |ŠE20/1  |ZS  |PIP  |U1/5 |A3    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE20/2  |ZS  |PIP  |U1/5 |A3    |0,05 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE21  |ŠE21/1  |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,35 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A1/4   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE21/2  |CDo |PIP  |U1/3 |A3    |0,40 |20 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE22  |/     |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE23  |ŠE23/1  |VI  |OPPN(1)|/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE23/2,  |K1  |OPPN(1)|/  |/     |/  |/ |da |
|    |ŠE23/3  |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE24  |/     |K1  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE25  |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE26  |/     |SS  |PIP  |U1/3 |A1/2   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE27  |/     |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE28  |ŠE28/1  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE28/2  |PC  |OPPN(1)|/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE28/3  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE29  |/     |SS  |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE30  |ŠE30/1,  |VC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
|    |ŠE30/5  |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE30/2,  |ZD  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
|    |ŠE30/3  |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE30/4  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE31  |ŠE31/1  |SS  |PIP  |U1/4 |A1/3   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE31/2  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE31/3  |SS  |PIP  |U1/4 |A1/3   |0,40 |15 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE32  |ŠE32/1  |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |15 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE32/2  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE33  |ŠE33/1  |SS  |PIP  |U1/3 |A1/3   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE33/2  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE34  |/     |SK  |PIP  |U2/1 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE35  |/     |SS  |PIP  |U1/3 |A1/4   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE36  |/     |SS  |PIP  |U2/1 |A1/4   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE37  |ŠE37/1  |SS  |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE37/2  |SS  |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE38  |ŠE38/1  |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE38/2,  |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|    |ŠE38/3,  |   |    |   |     |   |  |  |
|    |ŠE38/6  |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE38/4,  |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |15 |ne |
|    |ŠE38/5  |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE39  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE40  |/     |SS  |PIP  |U1/3 |A1/3   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE41  |/     |SS  |PIP  |U1/3 |A1/4   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE42  |/     |SS  |PIP  |U1/3 |A1/3   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE43  |/     |POm |PIP  |U1/5 |A3    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE44  |/     |ZS  |PIP  |U1/5 |A3    |0,05 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE45  |/     |CDi |PIP  |U1/5 |A3    |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE46  |ŠE46/1  |SS  |PIP  |U1/4 |A2    |0,30 |30 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE46/2  |CUu |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE47  |/     |ZS  |PIP  |U1/5 |A3    |0,05 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE48  |ŠE48/1  |CUu |PIP  |U1/3 |A1/1   |0,35 |15 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE48/2  |CUu |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE49  |/     |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE50  |ŠE50/1  |CUu |PIP  |U1/4 |A1/1, A3 |0,40 |10 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE50/2  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE51  |/     |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE52  |/     |SS  |PIP  |U1/4 |A1/3   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE53  |ŠE53/1  |SS  |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE53/2  |SS  |PIP  |U2/2 |A1/4   |0,40 |15 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE54  |/     |SK  |PIP  |U2/1 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE55  |ŠE55/1  |SS  |PIP  |U1/4 |A1/3   |0,40 |15 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE55/2  |SS  |PIP  |U1/3 |A1/4   |0,40 |15 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE55/3  |SB  |PIP  |U1/5 |A3    |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE56  |ŠE56   |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE57  |/     |SS  |PIP  |U2/2 |A1/4   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE58  |/     |K1  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE59  |/     |K1  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE60  |ŠE60/1  |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE60/2,  |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |ŠE60/3,  |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|    |ŠE60/5,  |   |    |   |     |   |  |  |
|    |ŠE60/6,  |   |    |   |     |   |  |  |
|    |ŠE60/8,  |   |    |   |     |   |  |  |
|    |ŠE60/9  |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE60/4,  |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|    |ŠE60/7  |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE61  |/     |SS  |PIP  |U1/3 |A1/4   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE62  |ŠE62/1,  |SS  |PIP  |U1/3 |A1/3   |0,35 |20 |ne |
|    |ŠE62/3  |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE62/2  |CUu |PIP  |U1/3 |A3    |0,40 |10 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE62/4  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE62/5  |SS  |PIP  |U1/4 |A1/3   |0,40 |15 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE63  |ŠE63/1  |CUu |PIP  |U1/3 |A3    |0,45 |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE63/2  |CUu |PIP  |U1/3 |A1/3   |0,40 |15 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE63/3,  |CUu |PIP  |U1/3 |A3    |0,45 |10 |da |
|    |ŠE63/5  |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE63/4  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE64  |/     |CUu |PIP  |U1/3 |A3    |0,40 |15 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE65  |/     |SS  |PIP  |U1/3 |A1/4   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE66  |ŠE66/1  |SS  |PIP  |U1/4 |A2    |0,30 |30 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE66/2  |SS  |PIP  |U1/3 |A2    |0,35 |15 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE67  |/     |CUu |PIP  |U1/3 |A1/1, A2 |0,40 |15 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE68  |ŠE68/1  |CUu |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE68/2  |CUu |PIP  |U1/3 |A3    |0,35 |20 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE69  |ŠE69/1  |CUu |PIP  |U1/5 |A3    |0,50 |10 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE69/2  |CUu |PIP  |U1/5 |A3    |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE69/3  |CUu |PIP  |U1/3 |A1/1   |0,40 |15 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE70  |ŠE70/1  |CUu |PIP  |U1/4 |A2    |0,25 |20 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE70/2,  |CUu |PIP  |U1/4 |A1/4   |0,35 |20 |ne |
|    |ŠE70/5  |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE70/3  |ZD  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE70/4  |CUu |PIP  |U1/4 |A2    |0,25 |10 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE71  |ŠE71/1  |BT  |PIP  |U1/5 |A3    |0,25 |20 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE71/2  |CUu |PIP  |U1/3 |A1/1   |0,40 |15 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE72  |/     |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE73  |/     |SS  |PIP  |U1/3 |A1/3   |0,40 |15 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE74  |ŠE74/1  |CUu |PIP  |U1/5 |A3    |0,35 |15 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE74/2  |POm |PIP  |U1/5 |A3    |0,20 |20 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE74/3  |CUu |PIP  |U1/3 |A1/1   |0,40 |15 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE75  |/     |VC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE76  |ŠE76/1  |CUu |PIP  |U1/5 |A3    |0,45 |15 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE76/2  |POm |PIP  |U1/5 |A3    |0,40 |15 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE77  |ŠE77/1,  |CUu |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
|    |ŠE77/4,  |   |    |   |     |   |  |  |
|    |ŠE77/9  |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE77/2  |CUu |PIP  |U1/3 |A1/4, A3 |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE77/3  |BD  |PIP  |U1/5 |A3    |0,25 |10 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE77/5,  |CUu |PIP  |U1/3 |A1/4, A3 |0,35 |20 |da |
|    |ŠE77/6,  |   |    |   |     |   |  |  |
|    |ŠE77/7  |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE77/8  |BD  |PIP  |U1/5 |A3    |0,25 |10 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE78  |/     |CDo |PIP  |U1/5 |A3    |0,30 |10 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE79  |/     |SS  |PIP  |U1/4 |A1/4   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE80  |/     |SS  |PIP  |U1/4 |A1/3   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE81  |/     |SS  |PIP  |U1/4 |A1/3   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE82  |/     |SS  |PIP  |U1/4 |A1/3   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE83  |ŠE83/1  |CDo |PIP  |U1/3 |A1/3,   |0,40 |10 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/2   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE83/2  |SS  |OPPN  |U2/3 |A5    |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE83/3  |SS  |PIP  |U1/3 |A1/4   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE84  |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE85  |/     |E  |PIP  |U1/5 |A3    |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE86  |ŠE86/1  |CDi |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE86/2  |CDi |OPPN(1)|U1/5 |A1/1   |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE86/3  |PC  |OPPN(1)|/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE86/4  |CDi |PIP  |U1/5 |A3, A4/2 |0,40 |10 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE86/5  |E  |PIP  |U1/5 |A3    |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE86/6  |ZD  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE87  |ŠE87/1  |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE87/2  |SS  |PIP  |U1/3 |A1/3   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE87/3  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE88  |ŠE88/1  |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE88/2  |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE89  |/     |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE90  |ŠE90/1,  |VC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
|    |ŠE90/3  |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE90/2  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE90/4,  |ZD  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
|    |ŠE90/5  |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE91  |/     |PŽ  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE92  |ŠE92/1,  |IG  |PIP  |U1/5 |A4/2   |0,40 |20 |da |
|    |ŠE92/3  |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE92/2  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE93  |ŠE93/1  |CDp |PIP  |U1/5 |A4/2   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE93/2  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE93/3,  |CDo |PIP  |U1/3 |A1/4,   |0,40 |20 |ne |
|    |ŠE93/5  |   |    |   |A4/2   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE93/4  |CDo |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE93/6  |ZD  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE94  |/     |POp |PIP  |U1/5 |A3, A4/2 |0,35 |20 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE95  |/     |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE96  |/     |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE97  |/     |K2  |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE98  |ŠE98/1  |CUu |PIP  |U1/5 |A1/4,   |0,30 |10 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/2   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE98/2  |CUu |PIP  |U1/3 |A1/3   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE99  |ŠE99/1  |CDp |PIP  |U1/4 |A4/2   |0,40 |10 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE99/2  |CDp |PIP  |U1/4 |A3    |0,40 |10 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE100 |/     |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE101 |/     |SS  |PIP  |U1/3 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE102 |/     |CDo |PIP  |U1/3 |A1/3,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE103 |ŠE103/1, |CDo |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
|    |ŠE103/3  |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE103/2, |IG  |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
|    |ŠE103/4  |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE104 |/     |CDo |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE105 |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE106 |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE107, |/     |K1  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
|ŠE108, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠE109 |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE110 |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE111 |/     |CDo |PIP  |U2/1 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE112 |/     |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE113 |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE114 |/     |K1  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE115 |ŠE115/1  |K1  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE115/2  |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE116 |ŠE116/1  |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE116/2, |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |ŠE116/3, |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|    |ŠE116/4, |   |    |   |     |   |  |  |
|    |ŠE116/5, |   |    |   |     |   |  |  |
|    |ŠE116/6, |   |    |   |     |   |  |  |
|    |ŠE116/7  |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE117 |/     |O  |PIP  |U1/5 |A3    |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE118 |ŠE118/1, |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
|    |ŠE118/2  |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE118/3  |K1  |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE118/4, |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |ŠE118/8, |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|    |ŠE118/9  |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE118/5, |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/4,   |0,40 |20 |ne |
|    |ŠE118/6  |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE118/7  |As  |PIP  |U1/6 |A1/4   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE119 |ŠE119/1, |IP  |OPPN  |U2/3 |A5    |/  |/ |ne |
|    |ŠE119/3, |   |    |   |     |   |  |  |
|    |ŠE119/8, |   |    |   |     |   |  |  |
|    |ŠE119/9  |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE119/2  |PC  |OPPN  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE119/4  |ZS  |OPPN  |U2/3 |A5    |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE119/5, |VC  |OPPN  |/  |/     |/  |/ |ne |
|    |ŠE119/6, |   |    |   |     |   |  |  |
|    |ŠE119/11 |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE119/7, |ZD  |OPPN  |/  |/     |/  |/ |ne |
|    |119/12,  |   |    |   |     |   |  |  |
|    |ŠE119/13, |   |    |   |     |   |  |  |
|    |ŠE119/14, |   |    |   |     |   |  |  |
|    |ŠE119/15, |   |    |   |     |   |  |  |
|    |ŠE119/16 |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE119/10 |PŽ  |OPPN  |U2/3 |A5    |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE119/17 |VI  |OPPN  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE120 |ŠE120/1  |IG  |PIP  |U1/5 |A4/2   |0,40 |20 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE120/2  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE120/3  |VI  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE120/4  |ZD  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE121 |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE122 |/     |CDo |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE123 |/     |SS  |PIP  |U1/3 |A1/3   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE124 |/     |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE125 |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE126 |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE127 |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE128 |/     |SS  |PIP  |U1/4 |A1/3   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE129 |ŠE129/1  |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE129/2  |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE129/4  |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE129/3  |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE129/5  |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,45 |10 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE130 |/     |CDo |PIP  |U1/3 |A1/4,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE131 |/     |SS  |PIP  |U1/4 |A1/3   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE132 |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE133 |/     |CDo |PIP  |U1/3 |A1/4,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE134 |ŠE134/1  |CDi |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE134/2  |ZS  |PIP  |U1/5 |A3    |0,10 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE135 |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE136 |/     |SS  |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE137 |/     |CDo |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE138 |/     |SS  |PIP  |U1/4 |A1/4, A2 |0,40 |10 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE139 |/     |SS  |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE140 |/     |SS  |PIP  |U1/3 |A1/2   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE141 |ŠE141/1, |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
|    |ŠE141/2  |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE141/3, |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |ŠE141/4, |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|    |ŠE141/5, |   |    |   |     |   |  |  |
|    |ŠE141/6, |   |    |   |     |   |  |  |
|    |ŠE141/7  |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE141/8, |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|    |ŠE141/9, |   |    |   |     |   |  |  |
|    |ŠE141/10, |   |    |   |     |   |  |  |
|    |ŠE141/11 |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE142 |ŠE142/1  |SK  |PIP  |U2/1 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE142/2  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE142/3  |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE143 |/     |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE144 |/     |CDo |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE145 |/     |CDo |PIP  |U1/3 |A1/4,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE146 |/     |SS  |PIP  |U1/4 |A1/3   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE147 |/     |SS  |PIP  |U1/3 |A1/2   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE148 |ŠE148/1, |SS  |PIP  |U1/3 |A1/3   |0,35 |20 |ne |
|    |ŠE148/3  |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE148/2  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE149 |/     |SS  |PIP  |U1/4 |A1/3   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE150 |/     |CDo |PIP  |U1/3 |A1/2   |0,35 |15 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE151 |ŠE151/1, |CDo |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |ŠE151/3, |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|    |ŠE151/4  |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE151/2  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE151/5  |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE152 |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE153 |/     |SS  |PIP  |U1/4 |A1/4   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE154 |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE155 |ŠE155/1  |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE155/2  |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,50 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE156 |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/3,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE157 |/     |SK  |PIP  |U2/1 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE158 |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE159, |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
|ŠE160, |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE161 |/     |SS  |PIP  |U1/3 |A1/4   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE162 |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE163 |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/4   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE164 |/     |SS  |PIP  |U1/2 |A1/3   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE165 |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE166 |/     |VC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE167 |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE168 |ŠE168/1  |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE168/2, |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|    |ŠE168/13, |   |    |   |     |   |  |  |
|    |ŠE168/18 |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE168/3, |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |ŠE168/5, |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|    |ŠE168/6, |   |    |   |     |   |  |  |
|    |ŠE168/8, |   |    |   |     |   |  |  |
|    |ŠE168/9, |   |    |   |     |   |  |  |
|    |ŠE168/10, |   |    |   |     |   |  |  |
|    |ŠE168/11, |   |    |   |     |   |  |  |
|    |ŠE168/12, |   |    |   |     |   |  |  |
|    |ŠE168/14, |   |    |   |     |   |  |  |
|    |ŠE168/15, |   |    |   |     |   |  |  |
|    |ŠE168/16, |   |    |   |     |   |  |  |
|    |ŠE168/17 |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE168/4  |CDo |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,50 |/ |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE168/7  |BT  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,50 |10 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE168/19 |CDo |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE169 |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,45 |10 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE170 |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,30 |30 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE171 |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |10 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE172 |/     |SK  |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE173 |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE174 |/     |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE175 |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/4,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE176 |/     |SS  |PIP  |U1/3 |A1/4   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE177 |/     |SS  |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE178 |/     |CDo |PIP  |U1/3 |A1/3,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/2   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE179 |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE180 |/     |SS  |PIP  |U1/4 |A1/4   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE181 |/     |SS  |PIP  |U1/4 |A1/3   |0,40 |15 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE182 |/     |CDo |PIP  |U1/4 |A1/3   |0,40 |15 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE183 |/     |SS  |PIP  |U1/4 |A1/3   |0,40 |15 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE184 |/     |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE185 |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE186 |/     |SS  |PIP  |U1/4 |A1/3   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE187 |/     |SS  |PIP  |U1/4 |A1/3   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE188 |/     |SS  |PIP  |U1/4 |/     |0,40 |20 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE189 |/     |SS  |PIP  |U1/3 |A1/4   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE190 |ŠE190/1  |SS  |OPPN  |U2/3 |A5    |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE190/2  |CUu |OPPN  |U2/3 |A5    |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE191 |/     |CDi |PIP  |U1/5 |A3    |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE192, |/     |CDp |PIP  |U1/5 |A4/2   |0,50 |10 |ne |
|ŠE193 |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE194 |ŠE194/1, |VC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
|    |ŠE194/3  |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE194/2  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE195 |/     |CDo |PIP  |U1/5 |A1/3,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE196 |/     |IG  |PIP  |U2/2 |A3, A4/2 |0,50 |15 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE197 |/     |SS  |PIP  |U1/4 |A1/3   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE198 |/     |CDo |PIP  |U1/2 |A1/3,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE199 |/     |SS  |PIP  |U1/4 |A1/3   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE200 |/     |SS  |PIP  |U1/4 |A1/3   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE201 |/     |CDo |PIP  |U1/3 |A1/3,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE202 |ŠE202/1  |SK  |PIP  |U1/3 |A1/3,   |0,40 |10 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE202/2  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE202/3  |SS  |PIP  |U1/3 |A1/3   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE203 |ŠE203/1  |CDo |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE203/2  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE203/3  |SK  |PIP  |U1/3 |A1/3,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE203/4  |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE203/5  |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,50 |/ |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE204 |/     |SS  |PIP  |U1/4 |A1/3   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE205 |ŠE205/1  |SS  |PIP  |U1/4 |A1/3   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠE205/2  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE206 |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE207, |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
|ŠE208, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠE209 |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE210 |/     |CDi |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
+---------------------------------------------------------------+
|Bezovje pri Šentjurju (BŠ) - izven območja urbanističnega   |
|načrta Šentjur                         |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|BŠ1  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|BŠ2,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|BŠ3,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|BŠ4,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BŠ5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BŠ6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BŠ7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BŠ8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BŠ9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BŠ11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BŠ12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BŠ13  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|BŠ10  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |1,00 |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|BŠ14  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/4   |0,35 |20 |ne |
+---------------------------------------------------------------+
|Botričnica (BT) - izven območja urbanističnega načrta Šentjur |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|BT1,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|BT2,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|BT3,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BT4,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BT5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BT6  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Črnolica (ČR)                         |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ČR1  |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ČR2  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/4   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ČR3,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|ČR4,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|ČR5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ČR7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ČR11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ČR12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ČR13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ČR14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ČR15  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ČR6  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,50 |/ |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ČR8  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/3,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ČR9,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |/ |ne |
|ČR10  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Grobelno - del (GB)                      |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GB1  |/     |CUv |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GB2  |/     |CUv |PIP  |U1/3 |A1/2   |0,40 |10 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GB3  |/     |SS  |PIP  |U2/1 |A1/3   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GB4  |GB4/1,  |CUv |PIP  |U1/3 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|    |GB4/2   |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |GB4/3   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GB5  |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/3,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GB6,  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|GB7  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GB8  |/     |ZS  |PIP  |U1/5 |A3    |0,05 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GB9  |/     |POp |PIP  |U1/5 |A3    |0,35 |10 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GB10, |/     |P  |DPA  |/  |/     |/  |/ |ne |
|GB11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GB12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GB13  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GB14, |/     |SS  |PIP  |U1/3 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|GB15  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GB16  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/3,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GB17  |/     |CDo |PIP  |U1/6 |A1/3,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GB18, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|GB21, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|GB24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GB25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GB26, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GB29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GB32, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GB34, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GB35, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GB37, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GB38, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GB39, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GB40, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GB41, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GB42  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GB19, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,50 |15 |ne |
|GB20, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|GB22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GB27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GB28  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GB23, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|GB30, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GB31, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GB33, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GB36, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GB43  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GB44  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,50 |/ |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Lokarje (LO) - izven območja urbanističnega načrta Šentjur   |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LO1  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LO2,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|LO4,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|LO5  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LO3  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Podgrad (PD) - izven območja urbanističnega načrta Šentjur   |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PD1,  |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |10 |da |
|PD3  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PD2,  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|PD4  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PD5,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|PD6,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|PD8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PD11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PD12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PD13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PD17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PD19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PD21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PD22  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PD7,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|PD9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PD10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PD14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PD15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PD16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PD18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PD20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PD25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PD26, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PD31  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PD23, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/4   |0,40 |20 |ne |
|PD24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PD30  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PD27  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/3   |0,40 |20 |ne |
+---------------------------------------------------------------+
|Stopče (ST)                          |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ST1  |ST1/1   |CUv |PIP  |U1/3 |A1/2   |0,40 |10 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ST1/2   |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ST1/3   |SS  |PIP  |U1/4 |A1/3   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ST2  |/     |CDo |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |15 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ST3  |ST3/1   |CDv |PIP  |U1/5 |A3    |0,15 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ST3/2   |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,35 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ST4  |/     |CDo |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ST5  |/     |CDo |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,50 |/ |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ST6  |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ST7  |/     |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ST8  |/     |CDo |PIP  |U1/5 |A1/4,   |0,40 |15 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/2   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ST9,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|ST10, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|ST11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ST12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ST14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ST15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ST16  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ST13  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/4   |0,40 |20 |ne |
+---------------------------------------------------------------+
|Šentjur (ŠE) - izven območja urbanističnega načrta Šentjur   |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE211, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,50 |/ |ne |
|ŠE212 |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE213 |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE214, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|ŠE215, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|ŠE216, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠE217, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠE219, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠE220 |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠE218 |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |15 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Tratna pri Grobelnem (TG)                   |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|TG1  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|TG2  |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |15 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|TG3,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|TG4,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|TG5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TG7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TG8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TG9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TG11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TG12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TG13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TG15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TG17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TG18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TG20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TG25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TG26, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TG27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TG28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TG29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TG35, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TG37  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|TG22, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|TG33, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|TG34  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|TG6,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|TG10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TG14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TG19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TG21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TG30, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TG32, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TG36  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|TG23, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |da |
|TG24  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|TG16  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,50 |/ |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|TG31  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/3   |0,40 |20 |ne |
+---------------------------------------------------------------+
|Vrbno (VR) - izven območja urbanističnega načrta Šentjur    |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VR1  |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,45 |10 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VR2  |VR2/1   |SS  |PIP  |U1/4 |A1/3   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |VR2/2   |SS  |PIP  |U1/3 |A1/3   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VR3  |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VR4,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|VR6,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|VR8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VR9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VR11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VR12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VR13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VR16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VR17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VR18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VR19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VR20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VR22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VR23  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VR5  |/     |CDo |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VR7  |/     |CDo |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VR10, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|VR14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VR15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VR21  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Odprti prostor (MŠO)                      |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|MŠO1, |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
|MŠO2, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|MŠO3, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|MŠO4, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|MŠO5, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|MŠO6, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|MŠO7, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|MŠO8, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|MŠO9, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|MŠO10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|MŠO11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|MŠO12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|MŠO13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|MŠO14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|MŠO15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|MŠO17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|MŠO18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|MŠO19 |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|MŠO16 |/     |nr  |OPPN(1)|/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|MŠO20 |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|MŠO21 |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+---------------------------------------------------------------+
|Območje Slivniškega jezera (OSJ)                |
+---------------------------------------------------------------+
|Gorica pri Slivnici (GO)                    |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GO1  |GO1/1   |CUv |PIP  |U1/2 |A1/1, A3 |0,40 |15 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |GO1/2   |CUv |PIP  |U1/2 |A1/1   |0,45 |15 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |GO1/3   |CDo |PIP  |U1/2 |A1/1, A3 |0,45 |15 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |GO1/4   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |GO1/5,  |POm |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
|    |GO1/6   |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |GO1/7   |POm |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GO2  |GO2/1   |CDi |PIP  |U1/5 |A3    |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |GO2/2   |G  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GO3  |/     |SS  |PIP  |U1/4 |A1/3   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GO4  |/     |SS  |PIP  |U1/4 |A2    |0,20 |20 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GO5  |/     |SS  |PIP  |U1/4 |A1/3   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GO6  |GO6/1   |CUv |PIP  |U1/3 |A3    |0,45 |15 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |GO6/2   |CUv |PIP  |U1/3 |A1/2   |0,40 |15 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |GO6/3   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GO7  |GO7/1   |CDv |PIP  |U1/5 |A3    |0,15 |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |GO7/2   |CDv |PIP  |U1/5 |A3    |0,25 |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GO8  |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GO9  |GO9/1   |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |GO9/2   |SS  |PIP  |U2/2 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A1/4   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GO10  |GO10/1  |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |GO10/2  |SS  |PIP  |U2/2 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A1/4   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GO11, |/     |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
|GO17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GO18  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GO12  |/     |CUv |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GO13  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GO14  |/     |ZD  |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GO15  |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,50 |10 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GO16  |/     |SS  |PIP  |U1/3 |A1/2   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GO19  |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GO20  |/     |ZS  |OPPN(1)|/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GO21, |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
|GO23  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GO22  |GO22/1,  |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
|    |GO22/2,  |   |    |   |     |   |  |  |
|    |GO22/3  |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GO24  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GO25  |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GO26  |/     |ZDv |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GO27  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,60 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GO28, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|GO29, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|GO31, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GO32, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GO33, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GO34, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GO35, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GO37, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GO39, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GO40, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GO42, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GO43, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GO57, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GO58  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GO44, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|GO45, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|GO50  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GO30, |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |ne |
|GO38  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GO46, |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |da |
|GO51, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GO52, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GO55, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GO56  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GO36, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|GO41  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GO47, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |da |
|GO48, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GO49, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GO53, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GO54, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GO59  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GO60, |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
|GO61  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Rakitovec (RA)                         |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|RA1  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|RA2  |RA2/1   |CUv |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |RA2/2   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |RA2/3   |CUv |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |RA2/4   |ZS  |PIP  |U1/5 |A3    |0,20 |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|RA3  |/     |BT  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |15 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|RA4  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |/ |ne |
+---------------------------------------------------------------+
|Tratna ob Voglajni (TV)                    |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|TV1  |/     |BT  |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|TV2,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |da |
|TV3,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TV7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TV11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TV13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TV15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TV16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TV17  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|TV4,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|TV6,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|TV8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TV9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TV10  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|TV5  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|TV12  |TV12/1  |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |TV12/2  |SS  |PIP  |U2/2 |A1/2   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|TV14  |/     |BT  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Odprti prostor (OSJ)                      |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|OSJ1, |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
|OSJ3  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|OSJ2, |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
|OSJ5  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|OSJ4  |/     |VI  |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|OSJ6, |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
|OSJ7  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|OSJ8  |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+---------------------------------------------------------------+
|VINORODNO OBMOČJE SEVERNEGA DELA OBČINE            |
+---------------------------------------------------------------+
|Drameljske gorice (DGO)                    |
+---------------------------------------------------------------+
|Cerovec (CE)                          |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|CE1,  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|CE2,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|CE3  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|CE4,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|CE5,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|CE6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|CE7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|CE10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|CE11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|CE12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|CE13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|CE15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|CE16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|CE17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|CE18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|CE19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|CE20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|CE21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|CE22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|CE23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|CE24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|CE25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|CE26  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|CE8,  |     |As  |PIP  |U1/6 |A1/4   |0,40 |20 |ne |
|CE9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|CE14  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Grušce (GU)                          |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GU1  |/     |ZDv |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GU2  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,60 |/ |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GU3,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|GU6,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|GU7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GU9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GU10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GU11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GU21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GU29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GU35, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GU36, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GU41, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GU42, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GU44  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GU4,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|GU5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GU8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GU17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GU18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GU22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GU26, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GU30, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GU31, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GU32, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GU33, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GU34, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GU37, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GU38, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GU39, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GU40, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GU43, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GU45  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GU12, |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |ne |
|GU13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GU14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GU15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GU19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GU20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GU23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GU24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GU25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GU27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GU28  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GU16  |/     |As  |PIP  |U2/2 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
+---------------------------------------------------------------+
|Jarmovec (JA)                         |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|JA1,  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|JA2,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|JA3  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|JA4,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|JA5,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|JA6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JA7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JA8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JA10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JA12  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|JA9  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|JA11  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
+---------------------------------------------------------------+
|Jazbine (JB)                          |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|JB1  |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|JB2,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|JB6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JB7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JB8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JB10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JB15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JB22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JB23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JB24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JB26, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JB27  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|JB3,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|JB4,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|JB11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JB13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JB14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JB16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JB17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JB18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JB20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JB25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JB28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JB30  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|JB5,  |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |ne |
|JB21  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|JB9  |/     |As  |PIP  |U2/2 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|JB12  |/     |Ak  |PIP  |U2/2 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|JB19  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,70 |/ |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|JB29  |/     |BT  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |/ |da |
+---------------------------------------------------------------+
|Marija Dobje (MD)                       |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|MD1  |/     |CDv |PIP  |U1/5 |A3    |0,40 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|MD2  |MD2/1   |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |MD2/2   |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |MD2/3,  |SK  |PIP  |U2/2 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |MD2/4   |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|MD3  |MD3/1   |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |MD3/2   |SK  |PIP  |U2/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|MD4  |MD4/1   |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |MD4/2   |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|MD5,  |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|MD6  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|MD7,  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|MD8,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|MD9  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|MD10, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|MD11, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|MD14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|MD15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|MD16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|MD17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|MD18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|MD20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|MD24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|MD25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|MD26, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|MD27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|MD28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|MD29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|MD30, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|MD31, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|MD32, |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|MD12, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|MD13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|MD19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|MD21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|MD22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|MD23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|MD33, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|MD34  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Pletovarje (PE)                        |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PE1  |PE1/1   |ZDv |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PE1/2   |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PE2  |/     |ZDv |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PE3,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|PE4,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE33, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE39, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE41, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE43, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE44, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE51, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE52, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE57  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PE5,  |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |ne |
|PE6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE31, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE42, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE47, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE50, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE54  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PE10, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|PE11, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|PE12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE26, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE30, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE32, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE34, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE35, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE36, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE37, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE38, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE40, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE45, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE49, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE53, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PE55  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PE46  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,30 |30 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PE56  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,30 |30 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PE48  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |/ |da |
+---------------------------------------------------------------+
|Spodnje Slemene (SS)                      |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SS1  |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,45 |15 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SS2  |/     |ZDv |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SS3,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,35 |30 |ne |
|SS5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SS6  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SS4,  |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |ne |
|SS15  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SS7  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SS8,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|SS9,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|SS10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SS11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SS12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SS13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SS14  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Straža na Gori (SA)                      |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SA1  |SA1/1,  |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |SA1/2   |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |SA1/3   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SA2,  |/     |ZDv |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
|SA3  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SA4,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|SA25, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|SA30, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA34, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA40, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA42  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SA5,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|SA7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA26, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA32, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA36, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA44, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA46, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA47, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA48, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA50, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA53  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SA6,  |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |ne |
|SA9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA31, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA41, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA43, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA45, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA49, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA54  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SA15, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,50 |/ |ne |
|SA18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA33  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SA23, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,50 |/ |ne |
|SA37, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|SA38, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA39, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA51, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA52, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SA55  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SA35  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,70 |/ |ne |
+---------------------------------------------------------------+
|Šedina (ŠD)                          |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠD1,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|ŠD2,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|ŠD6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠD10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠD14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠD16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠD18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠD27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠD28  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠD3,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|ŠD4,  |     |   |    |   |A1/4   |   |  |  |
|ŠD5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠD20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠD21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠD22  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠD7,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|ŠD8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠD11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠD12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠD13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠD15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠD17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠD19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠD20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠD23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠD24  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠD9,  |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |ne |
|ŠD25  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠD26  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠD29  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,50 |/ |ne |
|    |     |   |    |   |A1/4   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠD30  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A1/4   |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Vodule (VU)                          |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VU1,  |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|VU2  |     |   |    |   |A1/4   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VU3  |VU3/1   |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A1/4   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |VU3/2,  |SK  |PIP  |U1/3 |A4/3   |/  |/ |da |
|    |VU3/3   |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VU4,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|VU5,  |     |   |    |   |A1/4   |   |  |  |
|VU7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VU8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VU9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VU10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VU21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VU22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VU24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VU25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VU31, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VU34  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VU6,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|VU14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VU15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VU17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VU18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VU20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VU23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VU27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VU28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VU29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VU32, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VU33  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VU11, |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |ne |
|VU13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VU16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VU19  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VU12  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VU26  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A1/4   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VU30  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,60 |/ |ne |
|    |     |   |    |   |A1/4   |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Zalog pod Uršulo (ZU)                     |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ZU1  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A1/4   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ZU2,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|ZU3,  |     |   |    |   |A1/4   |   |  |  |
|ZU5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZU6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZU10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZU11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZU12  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ZU4,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|ZU7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZU8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZU9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZU13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZU14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZU15  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Zgornje Slemene (ZG)                      |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ZG1  |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,45 |10 |ne |
|    |     |   |    |   |A1/4   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ZG2,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|ZG6,  |     |   |    |   |A1/4   |   |  |  |
|ZG8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZG13  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ZG3,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|ZG4,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZG5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZG10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZG11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZG12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZG14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZG15  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ZG7,  |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |ne |
|ZG9  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Odprti prostor (DGO)                      |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DGO1, |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
|DGO2  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DGO3, |/     |G  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
|DGO4  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DGO5  |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+---------------------------------------------------------------+
|Območje Dolge gore (ODG)                    |
+---------------------------------------------------------------+
|Dolga Gora (DG)                        |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DG1  |DG1/1   |CUv |PIP  |U1/3 |A3    |0,35 |20 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |DG1/2   |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A1/4   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DG2  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,45 |10 |ne |
|    |     |   |    |   |A1/4   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DG3,  |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/4,   |0,35 |20 |ne |
|DG7  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DG4  |DG4/1,  |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |DG4/2   |   |    |   |A1/4   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |DG4/3   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DG5,  |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|DG6  |     |   |    |   |A1/4   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DG8  |/     |ZDv |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DG9  |/     |POp |PIP  |U1/5 |A3    |0,40 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DG10, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|DG11, |     |   |    |   |A1/4   |   |  |  |
|DG13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG36, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG45, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG47, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG48, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG50, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG51, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG52, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG53, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG54, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG56, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG57, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG58, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG59, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG60, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG66  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DG12, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|DG15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG32, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG34, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG35, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG37, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG44, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG46  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DG21, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,50 |/ |ne |
|DG30, |     |   |    |   |A1/4   |   |  |  |
|DG38, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG49, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG55  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DG26, |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |ne |
|DG27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG31, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG33, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG39, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG40, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG41, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG42, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG43, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DG67  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DG61  |/     |CDo |PIP  |U1/6 |A1/4,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DG62, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/4   |0,35 |20 |ne |
|DG64  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DG63, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/4,   |0,40 |20 |ne |
|DG65  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Ostrožno pri Ponikvi (OP)                   |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|OP1,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/4,   |0,40 |20 |ne |
|OP2,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|OP4  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|OP3,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|OP5,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|OP6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OP7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OP8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OP9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OP11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OP13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OP14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OP15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OP17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OP18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OP19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OP20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OP21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OP22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OP23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OP24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OP25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OP26, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OP27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OP28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OP29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OP30, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OP31, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OP32, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OP33, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OP34, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OP37, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OP38  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|OP10, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|OP12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OP16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OP35  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|OP36  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,50 |/ |ne |
+---------------------------------------------------------------+
|Razbor (RZ)                          |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|RZ1  |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|RZ2,  |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|RZ6  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|RZ3  |/     |ZDv |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|RZ4,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|RZ7,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|RZ9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RZ10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RZ11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RZ12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RZ14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RZ15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RZ16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RZ17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RZ18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RZ19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RZ20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RZ22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RZ26, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RZ27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RZ28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RZ29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RZ30, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RZ31, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RZ32, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RZ33, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RZ35  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|RZ5,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|RZ8,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|RZ13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RZ23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RZ25  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|RZ21, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,50 |/ |ne |
|RZ24, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|RZ34  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Slatina pri Ponikvi (SP)                    |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SP1  |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SP2  |/     |ZDv |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SP3,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|SP5,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|SP8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP34, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP36, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP37, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP39, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP40, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP41, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP42, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP43, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP44, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP46, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP47, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP48, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP49, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP50  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SP4,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|SP7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP26, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP30, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP31, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP32, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP33, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP35, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP38, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP45  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SP6  |/     |CDo |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SP16, |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |ne |
|SP18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SP27  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SP22, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |1,00 |/ |da |
|SP51  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Zagaj pri Ponikvi (ZP)                     |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ZP1,  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|ZP5  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ZP2,  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|ZP3  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ZP4,  |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|ZP26, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|ZP28  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ZP6,  |/     |ZDv |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
|ZP7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZP8  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ZP9,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|ZP10, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|ZP11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZP12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZP17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZP18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZP20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZP22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZP24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZP27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZP30, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZP31, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZP33, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZP34, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZP36, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZP38  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ZP13, |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |ne |
|ZP16  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ZP14, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|ZP19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZP21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZP25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZP29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZP32, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZP35, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZP37  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ZP15  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ZP23, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,70 |/ |ne |
|ZP39  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ZP40  |/     |S  |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ZP41  |/     |SK  |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
+---------------------------------------------------------------+
|Odprti prostor (ODG)                      |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ODG1  |/     |G  |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ODG2, |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
|ODG3, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ODG4, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ODG5  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Območje Ponikve (ob Ponikvi) (OPO)               |
+---------------------------------------------------------------+
|Bobovo pri Ponikvi (BP)                    |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|BP1  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|BP2  |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|BP3,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|BP4,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|BP5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BP7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BP8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BP9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BP11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BP12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BP13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BP15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BP17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BP18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BP19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BP21  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|BP6,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|BP10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BP14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BP16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BP20  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Boletina (BO)                         |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|BO1  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|BO2,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|BO3,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|BO5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BO6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BO7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BO8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BO9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BO11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BO12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BO13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BO16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BO18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BO19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BO20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BO21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BO25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BO26  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|BO4  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|BO10, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|BO15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BO17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BO23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BO24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BO27  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|BO14  |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|BO22  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Brezje ob Slomu (BS)                      |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|BS1  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|BS2,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|BS3,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|BS4,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BS5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BS6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BS7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BS8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BS9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BS10  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|BS11, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|BS12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BS13  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Dobovec pri Ponikvi (DP)                    |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DP1,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|DP2,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|DP4,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DP5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DP6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DP7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DP8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DP12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DP13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DP16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DP18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DP19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DP21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DP22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DP23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DP24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DP25  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DP3,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|DP9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DP10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DP11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DP14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DP15  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DP17  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,50 |/ |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DP20  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |1,00 |/ |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DP26  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,60 |/ |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Lutrje (LU)                          |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LU1  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,35 |30 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LU2  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LU3  |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,45 |/ |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LU4,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|LU5,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|LU6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LU8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LU9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LU15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LU16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LU18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LU19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LU20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LU21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LU22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LU23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LU25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LU26, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LU27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LU28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LU29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LU31, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LU39, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LU40, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LU42  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LU7,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|LU10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LU14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LU24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LU30, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LU33, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LU38  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LU11  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,50 |/ |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LU12, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,80 |/ |ne |
|LU34  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LU13, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,60 |/ |ne |
|LU17, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|LU32  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LU35, |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |ne |
|LU36, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LU37  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LU41  |/     |IK  |PIP  |U1/6 |A4/1   |0,50 |/ |ne |
+---------------------------------------------------------------+
|Okrog (OK)                           |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|OK1  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|OK2,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|OK3,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|OK4,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OK5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OK14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OK15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OK17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OK19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OK20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OK21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OK22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OK23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OK24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OK25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OK29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OK30  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|OK6,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|OK7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OK9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OK11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OK16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OK18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OK26, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OK27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OK28  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|OK8,  |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |ne |
|OK10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OK12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OK13  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Podgaj (PG)                          |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PG1  |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PG2  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PG3,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|PG4,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|PG6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PG7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PG8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PG9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PG11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PG12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PG14  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PG5,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,50 |/ |ne |
|PG13  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PG10  |/     |CDo |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,50 |/ |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PG15, |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |ne |
|PG16  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Ponkvica (PK)                         |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PK1  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PK2,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|PK4,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|PK5  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PK3  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PK6  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,50 |/ |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Srževica (SR)                         |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SR1  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SR2  |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SR3,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|SR5,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|SR7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SR9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SR10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SR11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SR12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SR13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SR14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SR16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SR17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SR18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SR19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SR22  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SR4,  |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |ne |
|SR6  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SR8,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|SR15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SR20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SR21  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Uniše (UN)                           |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|UN1  |/     |CDo |PIP  |U1/5 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|UN2  |/     |CDv |PIP  |U1/5 |A3    |0,25 |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|UN3  |/     |IK  |PIP  |U1/5 |A1/4,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/2   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|UN4,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|UN6,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|UN7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|UN8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|UN9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|UN10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|UN11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|UN13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|UN14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|UN16  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|UN5  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|UN12, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,25 |/ |ne |
|UN15  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Zgornje Selce (ZS)                       |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ZS1  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ZS2  |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ZS3,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|ZS4,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|ZS7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZS8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZS9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZS10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZS11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZS14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZS15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZS16  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ZS5,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|ZS6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZS12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ZS13  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Odprti prostor (OPO)                      |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|OPO1, |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
|OPO2, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OPO3, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OPO4, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OPO5, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OPO6  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|OPO7  |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+---------------------------------------------------------------+
|VINORODNO OBMOČJE OSREDNJEGA DELA OBČINE            |
+---------------------------------------------------------------+
|Južno obrobje mesta Šentjur (JMŠ)               |
+---------------------------------------------------------------+
|Krajnčica (KR)                         |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KR1,  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|KR2,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|KR3,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KR4,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KR5  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KR6,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,60 |20 |ne |
|KR12, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|KR13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KR36  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KR7,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|KR10, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|KR11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KR14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KR15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KR16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KR17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KR18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KR19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KR20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KR21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KR22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KR23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KR24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KR26, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KR27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KR28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KR30, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KR31, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KR32, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KR33, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KR34, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KR35, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KR39, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KR40, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KR41, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KR42, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KR44  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KR8,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|KR9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KR37, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KR38, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KR43  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KR25, |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |ne |
|KR29  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Jakob pri Šentjurju (JŠ)                    |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|JŠ1  |/     |CDv |PIP  |U1/5 |A3    |0,40 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|JŠ2  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|JŠ3,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|JŠ4,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|JŠ5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JŠ6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JŠ8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JŠ9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JŠ10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JŠ11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JŠ13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JŠ14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JŠ15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JŠ20,. |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JŠ22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JŠ23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JŠ26, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JŠ27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JŠ28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JŠ29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JŠ31, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JŠ32, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JŠ33, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JŠ34, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JŠ35, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JŠ36, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JŠ37, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JŠ38, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JŠ39, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JŠ40, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JŠ41, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JŠ42, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JŠ43  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|JŠ7,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|JŠ19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JŠ24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JŠ25  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|JŠ12  |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|JŠ16, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,60 |20 |ne |
|JŠ17, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|JŠ18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JŠ21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JŠ30  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Osredek (OS)                          |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|OS1,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|OS2,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|OS3,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OS4,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OS5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OS6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OS7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OS8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OS10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OS11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OS13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OS14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OS15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OS16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OS17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OS18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OS19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OS20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OS21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OS22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OS23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OS24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OS25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OS26  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|OS9,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,60 |20 |ne |
|OS12  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Planinca (PN)                         |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PN1,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|PN2,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|PN3,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PN4,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PN6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PN8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PN9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PN10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PN11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PN12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PN13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PN14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PN15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PN16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PN18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PN19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PN20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PN22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PN23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PN25  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PN5  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PN7  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,90 |/ |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PN17  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PN21  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |1,00 |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PN24  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A3    |0,40 |20 |da |
+---------------------------------------------------------------+
|Rifnik (RI)                          |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|RI1,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|RI3,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|RI37, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RI38  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|RI2,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|RI4,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|RI5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RI6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RI7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RI8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RI9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RI10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RI11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RI12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RI13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RI15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RI16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RI17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RI18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RI19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RI20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RI21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RI24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RI25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RI26, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RI27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RI28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RI29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RI30, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RI32, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RI34, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RI35, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RI36, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RI39, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RI40  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|RI14, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|RI22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RI23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RI31, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|RI33  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Sotensko pod Kalobjem (SK)                   |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SK1,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|SK2,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|SK3,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SK4,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SK5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SK6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SK7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SK8  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SK9  |     |LN  |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+---------------------------------------------------------------+
|Šibenik (ŠI)                          |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠI1,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|ŠI2,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|ŠI3,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠI4,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠI5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠI6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠI7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠI9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠI10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠI11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠI12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠI13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠI14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠI15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠI17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠI19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠI20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠI22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠI23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠI24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠI25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠI26, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠI28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠI29  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠI8,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|ŠI16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠI18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠI21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠI32  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠI27, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,60 |20 |ne |
|ŠI30  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠI31  |/     |BT  |PIP  |U1/6 |A3    |0,40 |20 |ne |
+---------------------------------------------------------------+
|Vezovje (VZ)                          |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VZ1  |/     |ZDv |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VZ2,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|VZ3,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|VZ4,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VZ6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VZ8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VZ9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VZ10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VZ11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VZ12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VZ14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VZ16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VZ17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VZ18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VZ19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VZ20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VZ22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VZ23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VZ24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VZ25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VZ26  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VZ5,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,60 |20 |ne |
|VZ7,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|VZ15  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VZ13  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VZ21  |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VZ27  |/     |ZS  |PIP  |U1/5 |A3    |0,10 |/ |da |
+---------------------------------------------------------------+
|Vodruž (VO)                          |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VO1,  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|VO2,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|VO3  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VO4,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|VO25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VO45  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VO5,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|VO6,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|VO7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VO8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VO9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VO10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VO11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VO12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VO13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VO14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VO15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VO16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VO17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VO18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VO19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VO20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VO21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VO22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VO23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VO24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VO26, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VO27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VO28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VO29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VO30, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VO31, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VO32, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VO33, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VO34, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VO35, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VO36, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VO37, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VO38, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VO39, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VO40, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VO41, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VO42, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VO44  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VO43  |/     |ZS  |PIP  |U1/5 |A3    |0,10 |/ |ne |
+---------------------------------------------------------------+
|Odprti prostor (JMŠ)                      |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|JMŠ1, |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
|JMŠ2  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|JMŠ3  |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+---------------------------------------------------------------+
|Območje Kalobja (OKA)                     |
+---------------------------------------------------------------+
|Kalobje (KA)                          |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KA1  |KA1/1   |CDv |PIP  |U1/5 |A3    |0,50 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |KA1/2   |CUv |PIP  |U1/3 |A3, A1/2, |0,60 |10 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |KA1/3   |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |KA1/4   |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,60 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KA2  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KA3  |/     |SK  |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KA4  |/     |ZK  |PIP  |U1/5 |A3    |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KA5,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|KA6,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|KA7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KA8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KA10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KA11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KA13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KA14  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KA9,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|KA12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KA15  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Kostrivnica (KO)                        |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KO1  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KO2,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|KO3,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|KO5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO26, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO30, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO31, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO32, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO34, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO35, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO36, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO37, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO38, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO39, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO40, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO41, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO42, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO44, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO45, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO46, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO47, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO48, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO49, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO50, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO51, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO52, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO54, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO55, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO56, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO57, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO58, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO59, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO61, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO62, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO64, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO65, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO66, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO68, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO69, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO72, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO73  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KO4,  |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |ne |
|KO18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO28  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KO8,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|KO11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO43, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO63, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO67  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KO21, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,80 |10 |ne |
|KO53, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO60, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KO70  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KO33  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KO71  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,70 |10 |ne |
+---------------------------------------------------------------+
|Jazbin vrh (JZ)                        |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|JZ1,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,80 |10 |ne |
|JZ6  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|JZ2,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|JZ3,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|JZ4,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JZ5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JZ7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JZ8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JZ9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JZ10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JZ11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JZ12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JZ13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JZ14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JZ15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JZ16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JZ17  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Podlešje (PŠ)                         |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PŠ1,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|PŠ2,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|PŠ3,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PŠ4,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PŠ5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PŠ6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PŠ7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PŠ9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PŠ10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PŠ11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PŠ12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PŠ13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PŠ14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PŠ15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PŠ17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PŠ20  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PŠ8  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,60 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PŠ16, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,80 |10 |ne |
|PŠ18  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PŠ19  |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |ne |
+---------------------------------------------------------------+
|Trno (TR)                           |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|TR1  |/     |ZDv |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|TR2,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|TR4,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|TR6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TR7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TR9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TR10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TR11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TR12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TR13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TR14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TR15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TR16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TR18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TR21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TR22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TR23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TR24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TR26, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TR27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TR28  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|TR3,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,70 |10 |ne |
|TR8,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|TR17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TR19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TR20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TR25  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|TR5  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
+---------------------------------------------------------------+
|Trška Gorca (TŠ)                        |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|TŠ1  |/     |ZDv |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|TŠ2,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|TŠ3,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|TŠ4,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TŠ5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TŠ6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TŠ7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TŠ9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TŠ12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TŠ14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TŠ15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TŠ16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TŠ17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TŠ18  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|TŠ8,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,60 |20 |ne |
|TŠ10  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|TŠ11, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|TŠ13  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Vodice pri Kalobju (VK)                    |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VK1  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VK2,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|VK3,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|VK4,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VK5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VK6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VK7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VK8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VK9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VK10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VK11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VK13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VK14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VK15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VK16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VK17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VK18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VK19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VK20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VK21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VK22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VK23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VK24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VK27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VK28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VK29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VK30, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VK31, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VK32, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VK33, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VK34  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VK12, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|VK26  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VK25  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,60 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Vodice pri Slivnici (VS)                    |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VS1,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|VS2,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|VS3,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VS4,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VS5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VS6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VS7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VS8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VS9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VS10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VS11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VS12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VS13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VS14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VS15  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VS16, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|VS17  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Odprti prostor (OKA)                      |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|OKA1, |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
|OKA2, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OKA3  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Območje Slivnice (OSL)                     |
+---------------------------------------------------------------+
|Bukovje pri Slivnici (BU)                   |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|BU1  |/     |CDv |PIP  |U1/6 |A3    |0,50 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|BU2,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|BU11, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|BU12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BU14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BU15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BU16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BU17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BU18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BU19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BU20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BU21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BU22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BU23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BU24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BU25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BU27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BU28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BU29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BU30, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BU31, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BU32, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BU33, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BU35, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BU36, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BU37, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BU38, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BU39, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BU41, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BU42, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BU43, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BU44, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BU45, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BU46  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|BU4  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|BU3,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |da |
|BU5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BU7  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|BU9,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|BU10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BU13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BU34, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BU40  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|BU6  |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|BU8  |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|BU26  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,60 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Drobinsko (DB)                         |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DB1,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|DB2,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|DB4,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DB5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DB6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DB7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DB8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DB9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DB10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DB11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DB12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DB13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DB14  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DB3  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
+---------------------------------------------------------------+
|Jelce (JE)                           |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|JE1,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|JE2,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|JE3,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JE5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JE10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JE11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JE12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JE13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JE14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JE15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JE16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JE17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JE18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JE21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JE22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JE23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JE24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JE25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JE26, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JE27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JE28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JE30, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JE31, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JE32  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|JE4,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,70 |10 |ne |
|JE7  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|JE6,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|JE9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JE19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JE20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JE29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JE33, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JE34  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|JE8  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |1,00 |/ |da |
+---------------------------------------------------------------+
|Košnica (KŠ)                          |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KŠ1  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KŠ2,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|KŠ3,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|KŠ4,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KŠ5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KŠ6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KŠ7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KŠ8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KŠ9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KŠ11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KŠ12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KŠ13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KŠ15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KŠ16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KŠ17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KŠ18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KŠ19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KŠ20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KŠ21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KŠ22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KŠ23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KŠ26, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KŠ27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KŠ28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KŠ29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KŠ31, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KŠ32, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KŠ33, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KŠ34, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KŠ37, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KŠ38, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KŠ40, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KŠ42, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KŠ43, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KŠ44  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KŠ10, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,60 |20 |ne |
|KŠ39, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|KŠ41  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KŠ14, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|KŠ25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KŠ30  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KŠ24, |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |ne |
|KŠ36  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KŠ35  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,60 |20 |ne |
+---------------------------------------------------------------+
|Javorje (JV)                          |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|JV1  |/     |CDv |PIP  |U1/6 |A3    |0,50 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|JV2  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|JV3  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|JV4,  |/     |ZDv |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
|JV5  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|JV6,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|JV7,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|JV8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV30, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV31, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV32, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV33, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV34, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV35, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV41, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV42, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV44, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV46, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV47, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV48, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV49, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV50, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV53, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV54, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV55, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV56, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV57, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV66, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV67, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV69, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV70, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV71, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV72, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV73, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV74, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV75, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV77, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV79, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV80, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV81, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV82, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV83, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV84  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|JV58, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|JV59  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|JV9,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|JV45, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV51, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV52, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV78  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|JV13, |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |ne |
|JV14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV36, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV37, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV38, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV39, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV40, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV43, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV61, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV62, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV63, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV64, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV65, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV68  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|JV60  |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|JV18, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,60 |10 |ne |
|JV24, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|JV25  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|JV26, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,80 |10 |ne |
|JV76, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|JV85  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Paridol (PA)                          |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PA1,  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|PA2  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PA3,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|PA4,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|PA5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PA6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PA7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PA9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PA10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PA11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PA12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PA13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PA14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PA15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PA16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PA17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PA18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PA19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PA21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PA22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PA23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PA24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PA25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PA26, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PA29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PA30, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PA31, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PA33, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PA35, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PA36, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PA37, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PA38, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PA39, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PA40, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PA41  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PA8,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|PA20  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PA27, |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |ne |
|PA28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PA32, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PA34  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Sele (SE)                           |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SE1,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|SE2,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|SE3,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SE4,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SE7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SE8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SE9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SE10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SE11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SE12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SE13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SE14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SE15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SE16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SE18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SE19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SE20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SE21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SE22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SE23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SE24  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SE5,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|SE6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SE17  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Slivnica pri Celju (SC)                    |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SC1  |SC1/1   |CDv |PIP  |U1/5 |A3    |0,30 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |SC1/2   |CUv |PIP  |U1/2 |A3, A4/1 |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SC2  |/     |CDv |PIP  |U1/5 |A3    |0,50 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SC3  |/     |CDo |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SC4,  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|SC5  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SC6  |/     |ZK  |PIP  |U1/5 |A3    |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SC7,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|SC8,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|SC9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SC10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SC11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SC13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SC15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SC16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SC18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SC19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SC20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SC23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SC25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SC26, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SC27  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SC12, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|SC14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SC17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SC21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SC22  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SC24  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,70 |10 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Turno (TU)                           |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|TU1,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,60 |20 |ne |
|TU3  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|TU2,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|TU4,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|TU5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TU6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TU7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TU8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TU9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TU10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TU11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TU12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TU13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TU14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TU15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TU16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TU17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TU18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TU20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TU21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TU22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TU23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TU24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TU25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TU26, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TU27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TU28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TU30, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TU32, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TU33, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TU34, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TU35, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TU36, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TU37, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TU39  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|TU19, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|TU31  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|TU29, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,70 |10 |ne |
|TU38  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|TU40  |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |ne |
+---------------------------------------------------------------+
|Voduce (VD)                          |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VD1  |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VD2  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VD3,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|VD5,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|VD6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD26, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD30, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD31, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD32, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD33, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD34, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD37, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD38, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD39, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD41, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD42, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD44, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD45, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD46, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD47, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD48, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD49, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD50, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD51, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD52, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD54, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD55, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD56, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD57, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD58  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VD4,  |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |ne |
|VD7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD9  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VD16, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|VD18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD35, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD36, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD40, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD43, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VD53  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Voglajna (VG)                         |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VG1  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VG2  |VG2/1   |IK  |PIP  |U1/5 |A3, A4/1, |0,50 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/2   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |VG2/2   |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VG3,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|VG4,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|VG5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VG8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VG9  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VG6,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|VG7  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Odprti prostor (OSL)                      |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|OSL1, |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
|OSL2, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OSL3  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|OSL4, |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
|OSL5  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|HRIBOVITO OBMOČJE JUŽNEGA DELA OBČINE             |
+---------------------------------------------------------------+
|Območje Planine (OPL)                     |
+---------------------------------------------------------------+
|Brdo (BR)                           |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|BR1  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|BR2,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,60 |20 |ne |
|BR9,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|BR10  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|BR3,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|BR4,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|BR5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BR6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BR7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BR8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BR11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BR12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BR13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BR14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BR15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BR16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|BR19  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|BR17  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|BR18  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,80 |10 |ne |
+---------------------------------------------------------------+
|Dobje pri Lesičnem (DJ)                    |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DJ1  |/     |CDv |PIP  |U1/5 |A3    |0,60 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DJ2,  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|DJ3,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|DJ5  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DJ4  |/     |SK  |PIP  |U2/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DJ6,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|DJ7,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|DJ10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DJ11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DJ12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DJ13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DJ15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DJ16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DJ17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DJ18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DJ21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DJ23  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DJ8,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|DJ19  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DJ9  |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DJ14  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,70 |10 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DJ20  |DJ20/1  |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |DJ20/2  |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,50 |10 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |DJ20/3  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DJ22  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,60 |10 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Doropolje (DE)                         |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DE1  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DE2  |/     |IK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DE3  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DE4  |/     |E  |PIP  |U1/5 |A3    |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DE5  |/     |Ak  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DE6,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|DE7,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|DE8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DE9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DE10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DE11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DE12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DE13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DE14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DE15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DE16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DE17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DE18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DE19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DE20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DE21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DE22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DE23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DE24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DE27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DE28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DE29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DE30, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DE31  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DE25, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|DE26  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DE32  |/     |BT  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,50 |/ |da |
+---------------------------------------------------------------+
|Golobinjek pri Planini (GP)                  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GP1  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GP2,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,60 |20 |ne |
|GP10, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|GP11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GP14  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GP3,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|GP4,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|GP5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GP6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GP9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GP12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|GP13  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|GP7,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|GP8  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Hrušovje (HV)                         |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|HV1,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|HV2,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|HV4,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HV5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HV6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HV7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HV8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HV10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HV11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HV12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HV14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HV15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HV16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HV17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HV18  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|HV3,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,70 |10 |ne |
|HV9,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|HV13  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Loke pri Planini (LP)                     |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LP1  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LP2,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|LP3,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|LP4,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LP5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LP6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LP7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LP8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LP9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LP10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LP12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LP13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LP14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LP15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LP16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LP17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LP18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LP22  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LP11, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|LP20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LP23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LP24  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LP19, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,60 |20 |ne |
|LP21  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Planina pri Sevnici (PL) - območje urbanističnega načrta    |
|Planina pri Sevnici                      |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PL1  |PL1/1   |CDv |PIP  |U1/1 |A3    |0,40 |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PL1/2,  |CUv |PIP  |U1/1 |A1/1   |0,45 |10 |da |
|    |PL1/3,  |   |    |   |     |   |  |  |
|    |PL1/5   |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PL1/4,  |ZP  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
|    |PL1/8   |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PL1/6   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PL1/7   |CUv |PIP  |U1/1 |A1/1   |0,40 |15 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PL2  |/     |CUv |PIP  |U1/1 |A1/1   |0,45 |15 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PL3  |PL3/1   |SS  |PIP  |U1/4 |A1/2   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PL3/2   |SS  |PIP  |U1/4 |A1/3   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PL3/3   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PL4  |/     |ZP  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PL5  |PL5/1   |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PL5/2   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PL6  |/     |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PL7  |PL7/1   |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PL7/2   |SS  |PIP  |U1/3 |A1/3   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PL8  |PL8/1   |SS  |PIP  |U1/4 |A2    |0,20 |20 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PL8/2   |CUv |PIP  |U1/5 |A3    |0,40 |20 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PL8/3   |POm |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PL8/4   |SS  |PIP  |U1/3 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PL9  |PL9/1   |C  |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PL9/2   |CUv |PIP  |U1/3 |A1/1   |0,40 |20 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PL9/3   |I  |OPPN  |U2/3 |A5    |/  |/ |da |
|    |     |   |(1)  |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PL9/4   |ZP  |PIP  |U1/5 |A4/2   |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PL9/5   |C  |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PL10  |/     |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PL11  |/     |SS  |PIP  |U1/3 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PL12  |/     |CDo |PIP  |U1/3 |A3    |0,35 |20 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PL13  |PL13/1,  |SS  |PIP  |U1/3 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|    |PL13/2  |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PL13/3  |CDo |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PL13/4  |SS  |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PL13/5  |PC  |OPPN(1)|/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PL13/6  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PL14  |/     |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PL15  |PL15/1  |ZK  |PIP  |U1/5 |A3    |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PL15/2  |SS  |PIP  |U1/3 |A1/2   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PL16  |/     |SS  |PIP  |U1/4 |A1/3   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PL17  |PL17/1  |CUv |PIP  |U1/5 |A3    |0,45 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PL17/2  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PL17/3  |ZS  |PIP  |U1/5 |A3    |0,05 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PL17/4  |CDi |PIP  |U1/5 |A3    |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PL17/5  |ZS  |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PL17/6  |CUv |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PL17/7  |SS  |PIP  |U1/3 |A1/4   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PL18  |/     |SS  |PIP  |U2/2 |A1/2   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PL19  |PL19/1  |CUv |PIP  |U1/5 |A3    |0,30 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PL19/2  |BT  |PIP  |U1/5 |A3    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PL20  |PL20/1  |SK  |PIP  |U1/4 |A1/3,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PL20/2  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PL20/3  |SS  |PIP  |U1/3 |A1/2   |0,35 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PL21  |PL21/1  |CUv |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PL21/2  |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PL22, |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
|PL24  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PL23  |/     |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PL25  |PL25/1  |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PL25/2,  |SS  |PIP  |U1/3 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|    |PL25/3  |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PL25/4  |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PL25/5  |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PL25/6  |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PL26, |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
|PL27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PL28  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Planina pri Sevnici (PL) - izven območja urbanističnega načrta |
|Planina pri Sevnici                      |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PL29, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|PL31, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|PL32, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PL34, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PL35, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PL36, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PL37, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PL38, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PL39, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PL40, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PL42, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PL43  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PL30  |/     |CDo |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |15 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PL33  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PL41  |/     |CDo |PIP  |U1/6 |A4/2   |0,50 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PL44  |/     |O  |PIP  |U1/5 |A3    |/  |/ |ne |
+---------------------------------------------------------------+
|Planinska vas (PS)                       |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PS1  |/     |CDv |PIP  |U1/6 |A3    |0,40 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PS2,  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|PS3  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PS4  |/     |IG  |PIP  |U1/5 |A4/2   |0,40 |20 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PS5  |/     |ZDv |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PS6,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|PS10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PS11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PS12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PS15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PS20  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PS7  |PS7/1   |POm |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PS7/2   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PS8,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|PS9,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|PS13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PS14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PS16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PS17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PS18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PS19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PS21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PS22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PS23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PS24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PS25  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Planinski vrh (PI)                       |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PI1  |PI1/1   |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PI1/2   |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PI1/3   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PI2,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|PI3,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|PI4,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PI5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PI6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PI7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PI8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PI9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PI10  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Podlog pod Bohorjem (PB)                    |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PB1,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|PB2,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|PB3,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PB4,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PB5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PB6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PB8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PB9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PB10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PB11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PB13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PB15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PB17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PB19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PB20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PB21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PB22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PB25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PB27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PB29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PB30, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PB32, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PB35, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PB36, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PB37, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PB38, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PB39  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PB7,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,70 |20 |ne |
|PB12  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PB14, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|PB16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PB24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PB26, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PB28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PB33, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PB34  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PB18  |/     |CDv |PIP  |U1/6 |A3    |0,30 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PB23  |/     |CDo |PIP  |U1/6 |A1/2,A4/1 |0,50 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PB31  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,60 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PB40  |/     |BT  |PIP  |U1/6 |A3    |0,30 |10 |da |
+---------------------------------------------------------------+
|Podpeč nad Marofom (PM)                    |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PM1  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PM2,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|PM3,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|PM4,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PM5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PM6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PM7  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PM8  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,60 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Podpeč pri Šentvidu (PP)                    |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PP1  |PP1/1,  |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |PP1/3   |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |PP1/2   |SK  |PIP  |U2/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PP2,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|PP3,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|PP5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PP6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PP7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PP8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PP10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PP11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PP12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PP13  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PP4,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,60 |20 |ne |
|PP9  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PP14  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,50 |20 |ne |
+---------------------------------------------------------------+
|Podvine (PV)                          |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PV1  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PV2  |/     |ZDv |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PV3,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|PV4,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|PV5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PV6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PV7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PV8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PV9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PV10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PV12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PV13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PV15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PV16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PV17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PV19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PV20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PV21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PV22  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PV11, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,60 |20 |ne |
|PV18  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PV14  |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PV23  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
+---------------------------------------------------------------+
|Prapretno (PT)                         |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PT1  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PT2  |/     |LN  |PIP  |U1/5 |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PT3  |/     |ZDv |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PT4  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/3   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PT5,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,60 |20 |ne |
|PT13  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PT6,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|PT10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PT11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PT12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PT20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PT24  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PT7,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|PT8,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|PT9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PT14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PT15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PT16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PT17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PT18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PT19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PT21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PT22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|PT23  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Šentvid pri Planini (ŠP)                    |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠP1  |ŠP1/1   |CDv |PIP  |U1/2 |A3    |0,60 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠP1/2   |CUv |PIP  |U1/2 |A3    |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠP2  |ŠP2/1   |CUv |PIP  |U1/2 |A3    |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠP2/2   |ZK  |PIP  |U1/5 |A3    |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŠP2/3   |ZS  |PIP  |U1/5 |A3    |0,05 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠP3  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠP4  |/     |SK  |PIP  |U2/2 |A1/2,   |0,35 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠP5  |/     |CDv |PIP  |U1/6 |A3    |0,40 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠP6,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|ŠP9,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|ŠP10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠP11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠP12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠP13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠP15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠP16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠP17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠP19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠP20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠP21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠP22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠP23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠP24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠP26, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠP28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠP29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠP30, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠP32  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠP7,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|ŠP8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠP14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŠP18  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŠP25, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,60 |20 |ne |
|ŠP27, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|ŠP31  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Tajhte (TA)                          |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|TA1  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|TA2,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|TA3,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|TA4,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TA5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TA6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TA7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TA8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TA10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TA11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TA12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TA13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TA14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TA16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TA17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|TA18  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|TA9,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,60 |20 |ne |
|TA15  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Vejice (VE)                          |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VE1  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,70 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VE2,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|VE3,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|VE5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|VE6  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VE4  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
+---------------------------------------------------------------+
|Visoče (VI)                          |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VI1,  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|VI2,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|VI3  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VI4  |VI4/1   |SK  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |VI4/2   |SK  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |VI4/3   |IK  |PIP  |U1/5 |A4/1   |0,40 |10 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VI5  |/     |IK  |PIP  |U1/5 |A4/1   |0,40 |10 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VI6,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|VI7,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|VI9  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VI8  |/     |CUv |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|VI10  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
+---------------------------------------------------------------+
|Odprti prostor (OPL)                      |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|OPL1  |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|OPL2  |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+---------------------------------------------------------------+
|Območje Prevorja (OPR)                     |
+---------------------------------------------------------------+
|Krivica (KI)                          |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KI1  |/     |SK  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KI2,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|KI4,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|KI5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI26, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI32, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI34, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI37, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI38, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI39, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI40, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI42, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI44, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI46, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI49, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI50, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI53, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI54, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI55, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI57, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI61, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI64, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI65, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI66, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI67, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI68, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI70, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI71, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI72, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI73, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI77, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI78, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI79, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI80, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI81, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI82, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI83, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI84, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI85  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KI19, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|KI30, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|KI51, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI52  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KI3,  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|KI63, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI75  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KI10, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,70 |10 |ne |
|KI21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI31, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI33, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI35, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI41, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI47, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI48  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KI14, |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |ne |
|KI22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI36, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI43, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI58, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI59, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI60, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI62, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI76  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KI15, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,70 |10 |ne |
|KI18, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|KI24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI56, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|KI69  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|KI45, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,80 |/ |ne |
|KI74  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Lopaca (LA)                          |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LA1  |LA1/1   |CDv |PIP  |U1/5 |A3    |0,70 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |LA1/2   |CDi |PIP  |U1/5 |A3    |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |LA1/3   |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |LA1/4   |ZK  |PIP  |U1/5 |A3    |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LA2  |LA2/1   |CUv |PIP  |U1/3 |A3, A1/2 |0,70 |10 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |LA2/2   |CUv |PIP  |U1/3 |A3, A1/2, |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A1/4   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |LA2/3   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LA3  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LA4,  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|LA6  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LA5  |/     |SK  |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LA7  |LA7/1   |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |LA7/2   |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |LA7/3   |SK  |PIP  |U1/3 |A1/2,   |0,60 |10 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |LA7/4   |SK  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |LA7/5   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LA8,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,60 |10 |ne |
|LA12, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|LA21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LA23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LA25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LA29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LA47  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LA9,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|LA10, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|LA13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LA14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LA17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LA18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LA20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LA22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LA26, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LA30, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LA31, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LA32, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LA33, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LA34, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LA37, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LA38, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LA39, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LA40, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LA41, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LA42, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LA43, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LA44, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LA45, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LA46, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LA48  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LA19, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|LA35  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LA11, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|LA27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LA28  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LA15  |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LA16, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,70 |10 |ne |
|LA24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LA36  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Straška Gorca (SG)                       |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SG1  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SG2  |SG2/1   |ZDv |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |SG2/2   |ZDv |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |SG2/3   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SG3  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SG4,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|SG5,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|SG7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SG8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SG9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SG10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SG11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SG12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SG13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SG15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SG16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SG17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SG18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SG19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SG20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SG21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SG22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SG24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SG25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SG30, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SG31, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SG35, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SG38, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SG39  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SG6,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,70 |10 |ne |
|SG36  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SG14  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |1,00 |/ |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SG23, |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |ne |
|SG28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SG29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SG33, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SG34, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|SG37  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SG26, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,60 |10 |ne |
|SG27  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|SG32  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,80 |10 |ne |
+---------------------------------------------------------------+
|Žegar (ŽE)                           |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŽE1  |ŽE1/1   |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŽE1/2   |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |10 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |ŽE1/3   |PC  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŽE2  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |10 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŽE3,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|ŽE4,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|ŽE5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŽE6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŽE7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŽE8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŽE9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŽE10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŽE11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŽE12, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŽE13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŽE14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŽE15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŽE16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŽE17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŽE18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŽE19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŽE20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŽE21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŽE22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŽE23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŽE24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŽE26, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŽE27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŽE28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŽE31, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŽE32, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŽE33, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŽE35  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŽE25  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,80 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŽE29, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|ŽE30, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŽE34  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Odprti prostor (OPR)                      |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|OPR1, |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
|OPR2, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OPR3, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|OPR4  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Območje Žusma (OŽU)                      |
+---------------------------------------------------------------+
|Dobrina (DO)                          |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DO1  |/     |CDv |PIP  |U1/5 |A3    |0,40 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DO2  |/     |CDv |PIP  |U1/5 |A3    |0,60 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DO3,  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|DO5,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|DO7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO9  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DO4  |/     |ZD  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DO6  |/     |SK  |PIP  |U2/2 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DO10  |/     |ZK  |PIP  |U1/5 |A3    |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DO11  |/     |ZDv |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DO12  |/     |LN  |PIP  |U1/5 |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DO13, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|DO14, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|DO15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO26, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO30, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO32, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO33, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO34, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO35, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO36, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO38, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO39, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO40, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO41, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO42, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO43, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO44, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO45, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO46, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO47, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO48, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO50, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO51, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO52, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO53, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO55, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO58, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO59, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO60, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO61, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO62, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO63, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO64, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO65, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO66, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO67, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO68, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO69, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO70, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO71, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO72, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO74, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO75, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO76, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO77  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DO19, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|DO20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO31, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO37, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO56, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|DO57  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DO49, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,70 |10 |ne |
|DO73  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DO54  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|DO78  |DO78/1  |BT  |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |DO78/2,  |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
|    |DO78/3,  |   |    |   |     |   |  |  |
|    |DO78/4  |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Hrastje (HR)                          |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|HR1,  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|HR2,  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|HR3,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR5  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|HR4  |/     |IK  |PIP  |U1/5 |A4/2   |0,60 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|HR6  |/     |SS  |PIP  |U1/2 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|HR7  |HR7/1   |LN  |PIP  |U1/5 |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |HR7/2,  |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
|    |HR7/3,  |   |    |   |     |   |  |  |
|    |HR7/4   |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|HR8,  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|HR16, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|HR17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR18, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR26, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR30, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR31, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR32, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR33, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR34, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR35, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR36, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR37, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR38, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR39, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR40, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR41, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR42, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR43, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR44, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR46, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR47, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR48, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR50, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR51, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR53, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR55, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR56, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR57, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR58, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR59, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR60, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR61, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR62, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR63, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR64, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR65, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR66, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR67, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR68, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR69, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR70, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR72, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR73, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR75, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR76  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|HR9,  |/     |Az  |PIP  |U1/6 |A4/3   |/  |/ |ne |
|HR10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR11, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR15  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|HR12, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|HR49, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR52, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|HR54  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|HR45, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,60 |20 |ne |
|HR71  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|HR74  |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,60 |20 |ne |
+---------------------------------------------------------------+
|Loka pri Žusmu (LŽ)                      |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LŽ1  |LŽ1/1   |CUv |PIP  |U1/2 |A3, A1/2, |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A1/4   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |LŽ1/2   |CDv |PIP  |U1/5 |A3    |0,60 |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |LŽ1/3   |ZP  |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LŽ2  |/     |CDi |PIP  |U1/5 |A3    |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LŽ3  |LŽ3/1   |SS  |PIP  |U1/4 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A1/3   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|    |LŽ3/2   |SS  |PIP  |U2/2 |A1/2   |0,40 |20 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LŽ4  |/     |SK  |PIP  |U1/4 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A1/3,   |   |  |  |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LŽ5  |/     |IP  |PIP  |U1/5 |A3, A4/2 |0,50 |20 |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LŽ6  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LŽ7  |/     |SK  |PIP  |U2/2 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LŽ8  |/     |SK  |OPPN(1)|U2/3 |A5    |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LŽ9  |/     |SK  |PIP  |U1/2 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LŽ10  |/     |LN  |PIP  |U2/3 |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LŽ11, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |ne |
|LŽ12, |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
|LŽ13, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ14, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ15, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ16, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ17, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ20, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ21, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ22, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ23, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ24, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ25, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ26, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ27, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ28, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ29, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ30, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ31, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ33, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ34, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ35, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ36, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ37, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ38, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ40, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ41, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ42, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ44, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ45, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ47, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ48, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ49, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ50, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ51, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ52, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ53, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ54, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ55, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ56, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ57, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ58, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ59, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ60, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ61, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ62, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ63, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ64, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ67, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ69, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ71, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ72, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ73, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ74, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ75, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ76, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ77, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ78, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ79, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ80, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ81, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ82, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ83, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ84, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ85, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ86, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ87, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ88, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ89, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ90, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ91, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ92, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ93, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ94, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ95, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ97, |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LŽ98, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ99, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ100, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ101, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ103, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ104, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ105, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ106, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ107, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ108, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ109, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ110, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ111, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ112, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ113, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ114, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ115, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ116, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ117, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ118, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ119, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ120, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ121, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ122, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ123, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ124, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ125, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ126, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ127, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ128, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ130, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ131 |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LŽ18, |/     |As  |PIP  |U1/6 |A1/2   |0,40 |20 |ne |
|LŽ19, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ32, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ39, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ43, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ70, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ96, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|LŽ102 |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LŽ46  |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LŽ65, |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,80 |10 |ne |
|LŽ66  |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LŽ68  |/     |IK  |PIP  |U1/6 |A4/1   |0,50 |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|LŽ129 |/     |Ak  |PIP  |U1/6 |A1/2,   |0,40 |20 |da |
|    |     |   |    |   |A4/1   |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Odprti prostor (OŽU)                      |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|OŽU1  |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|OŽU2  |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|OŽU3  |/     |nr  |PIP  |/  |/     |/  |/ |da |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|OŽU4  |/     |nr  |PIP  |U1/5 |A3    |0,05 |/ |da |
+---------------------------------------------------------------+
|VEČJI OBJEKTI IN OMREŽJA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE   |
+---------------------------------------------------------------+
|Avtocesta A1 Koper-Lendava (Hoče (Fram)-Hudinja-Arja vas)   |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|AC1  |/     |PC  |LD, PIP|/  |/     |/  |/ |da |
+---------------------------------------------------------------+
|Železniška proga Zidani Most-Šentilj z odcepom proti Rogatcu  |
|(izven območij urbanističnih načrtov ter državnih prostorskih |
|aktov)                             |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|ŽP1,  |/     |PŽ  |PIP  |/  |/     |/  |/ |ne |
|ŽP2,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŽP3,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŽP4,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŽP5,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŽP6,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŽP7,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŽP8,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŽP9,  |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŽP10, |     |   |    |   |     |   |  |  |
|ŽP11  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Prenosni plinovod M 2/1 na odseku med Rogaško Slatino in    |
|Trojanami                           |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PLN1, |/     |nr  |DPA  |/  |/     |/  |/ |ne |
|PLN3  |     |   |    |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|PLN2  |/     |PC  |DPA,  |/  |/     |/  |/ |ne |
|    |     |   |OPPN - |   |     |   |  |  |
|    |     |   |pusp1 |   |     |   |  |  |
+---------------------------------------------------------------+
|Navezovalna cesta Dramlje-Šentjur in zadrževalnik visokih voda |
|Voglajne                            |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|NC1,  |/     |PC  |OPPN - |/  |/     |/  |/ |ne |
|NC2  |     |   |pusp1 |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|NC3  |/     |VI  |OPPN - |/  |/     |/  |/ |ne |
|    |     |   |pusp1 |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
|NC4,  |/     |nr  |OPPN - |/  |/     |/  |/ |ne |
|NC5  |     |   |pusp1 |   |     |   |  |  |
+-------+----------+-----+-------+-----+----------+-----+---+---+
8. člen
(stopnja natančnosti mej)
Meje makroenot, EUP in podEUP ter namenske rabe prostora so določene na podlagi podatkov o zemljiških parcelah in topografskih podatkih v merilu 1:5000 ter podatkov o dejanskem stanju v prostoru. Ker je natančnost izrisa meje namenskih rab med drugim odvisna tudi od natančnosti zemljiško katastrskega prikaza (ta je odvisna od vrste katastra, načina izmere in merila katastrskega načrta, v zadnjem času pa se je izvedla tudi njegova digitalizacija) lahko prihaja do posameznih manjših razhajanj med zarisom namenskih rab in zemljiško katastrskim prikazom. O dejanskem stanju takšnih razhajanj lahko odloči pristojna občinska služba na osnovi prostorske dokumentacije, s katero razpolaga.
II./2 Območja namenske rabe prostora
9. člen
IPN za celotno območje občine določa območja osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora. Območja namenske rabe so določena glede na fizične lastnosti prostora in predvideno rabo prostora. V posamezni EUP in podEUP je podrobnejša namenska raba določena na podlagi pretežne rabe prostora, v naseljih Šentjur, Dramlje, Gorica pri Slivnici, Ponikva, Proseniško in Planina pri Sevnici, ki imajo v omrežju naselij pomembnejšo vlogo, pa na podlagi urbanističnih načrtov.
10. člen
Preglednica 2: Vrste območij osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora
1 - osnovna namenska raba
2 - podrobnejša namenska raba
+-----+------+--------------------------------------------------+
|1  |2   |                         |
+-----+---------------------------------------------------------+
|   |OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ                |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |S   |OBMOČJA STANOVANJ                 |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |SS  |stanovanjske površine               |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |SB  |stanovanjske površine za posebne namene      |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |SK  |površine podeželskega naselja           |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |C   |OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI           |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |CU  |osrednja območja centralnih dejavnosti      |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |CUu  |osrednja območja centralnih dejavnosti v urbanih |
|   |   |naseljih                     |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |CUv  |osrednja območja centralnih dejavnosti v     |
|   |   |podeželskih naseljih               |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |CD  |druga območja centralnih dejavnosti        |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |CDi  |površine za izobraževanje             |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |CDv  |površine za opravljanje verskih obredov      |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |CDo  |druga območja centralnih dejavnosti namenjena   |
|   |   |bivanju in obrti                 |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |CDp  |druga območja centralnih dejavnosti namenjena   |
|   |   |poslovnim conam                  |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |I   |OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI          |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |IP  |površine za industrijo              |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |IG  |gospodarske cone                 |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |IK  |površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo    |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |B   |POSEBNA OBMOČJA                  |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |BT  |površine za turizem                |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |BD  |površine drugih območij              |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |Z   |OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN              |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |ZS  |površine za oddih, rekreacijo in šport      |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |ZP  |parki                       |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |ZD  |druge urejene zelene površine           |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |ZDv  |vinogradniška območja               |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |ZK  |pokopališča                    |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |P   |OBMOČJA PROMETNE INFRASTRUKTURE          |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |PC  |površine cest                   |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |PŽ  |površine železnic                 |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |PO  |ostale prometne površine             |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |POp  |površine postaj                  |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |POm  |površine za mirujoči promet            |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |O   |OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE          |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |E   |OBMOČJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE         |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |A   |POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE           |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |As  |površine razpršene poselitve, namenjene bivanju  |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |Ak  |površine razpršene poselitve, namenjene pretežno |
|   |   |kmetijstvu                    |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |Az  |površine razpršene poselitve, namenjene zidanicam |
+-----+---------------------------------------------------------+
|   |OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ               |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |K1  |NAJBOLJŠA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA           |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |K2  |DRUGA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA             |
+-----+---------------------------------------------------------+
|   |OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ                 |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |G   |GOZDNA ZEMLJIŠČA                 |
+-----+---------------------------------------------------------+
|   |OBMOČJA VODA                       |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |V   |OBMOČJA POVRŠINSKIH VODA             |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |VC  |celinske vode                   |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |VI  |OBMOČJA VODNE INFRASTRUKTURE           |
+-----+---------------------------------------------------------+
|   |OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ                 |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |L   |OBMOČJA MINERALNIH SUROVIN            |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |LN  |površine nadzemnega pridobivalnega prostora    |
+-----+------+--------------------------------------------------+
|   |-   |RAZPRŠENA GRADNJA, kot zemljišče pod stavbo izven |
|   |   |območij stavbnih zemljišč (informacija o dejanskem|
|   |   |stanju)                      |
+-----+------+--------------------------------------------------+
II/3. Prostorski izvedbeni pogoji
II/3.1. Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
II/3.1.1 Vrste gradenj, vrste objektov glede na namen, možnosti spremembe namembnosti objektov, možnosti prepleta dejavnosti ter vrste pomožnih objektov glede na namen
11. člen
(splošno)
(1) Osnovne dejavnosti so dejavnosti, ki v posamezni EUP oziroma podEUP prevladujejo (določajo pretežno rabo).
(2) Dopolnilne dejavnosti so dejavnosti, ki služijo osnovnim dejavnostim v posamezni EUP oziroma podEUP ali jih dopolnjujejo. Dejavnosti s področja izobraževanja, javne uprave, zdravstva in socialnega varstva ter kulturnih, razvedrilnih in športnorekreacijskih dejavnostih, ki so namenjene širši javnosti, lahko služijo tudi širšemu območju. Dopolnilne dejavnosti se v EUP oziroma podEUP praviloma umešča po osnovnih dejavnostih ali sočasno z njimi.
(3) Preglednica 3: Poimenovanje dejavnosti v tem odloku in pojasnilo povezav s predpisom, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti
+--------------------------+------------------------------------+
|Poimenovanje dejavnosti v |Standardna klasifikacija - SKD 2008 |
|izvedbenem delu tega   |                  |
|odloka          |                  |
+--------------------------+------------------------------------+
|kmetijstvo        |(A/01.1 do A/01.6) kmetijska    |
|             |proizvodnja in z njo povezane    |
|             |storitve              |
+--------------------------+------------------------------------+
|lovstvo          |(A/01.7) lovstvo          |
+--------------------------+------------------------------------+
|gozdarstvo        |(A/02) gozdarstvo          |
+--------------------------+------------------------------------+
|ribištvo         |(A/03) ribištvo in gojenje vodnih  |
|             |organizmov             |
+--------------------------+------------------------------------+
|rudarstvo         |(B) rudarstvo            |
+--------------------------+------------------------------------+
|manjše proizvodne     |(1) pojem obsega naslednje     |
|dejavnosti        |predelovalne dejavnosti:      |
|             |- (C/10) proizvodnja živil,     |
|             |- (C/11) proizvodnja pijač,     |
|             |- (C/13) proizvodnja tekstilij,   |
|             |- (C/14) proizvodnja oblačil,    |
|             |- (C/15.12) proizvodnja potovalne  |
|             |galanterije, sedlarskih in     |
|             |jermenarskih izdelkov,       |
|             |- (C/15.2) proizvodnja obutve,   |
|             |- (C/16) obdelava in predelava   |
|             |lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, |
|             |plute, slame in protja, razen    |
|             |pohištva,              |
|             |- (C/17.2) proizvodnja izdelkov iz |
|             |papirja in kartona,         |
|             |- (C/18) tiskarstvo in       |
|             |razmnoževanje posnetih nosilcev   |
|             |zapisa,               |
|             |- (C/23.12) oblikovanje in obdelava |
|             |ravnega stekla,           |
|             |- (C23.41) proizvodnja gospodinjske |
|             |in okrasne keramike,        |
|             |- (C/31) proizvodnja pohištva,   |
|             |- (C/32) druge raznovrstne     |
|             |predelovalne dejavnosti,      |
|             |- (C/33) popravila in montaža    |
|             |strojev in naprav.         |
|             |(2) v prejšnjem odstavku navedene  |
|             |predelovane dejavnosti so      |
|             |dovoljene, kadar za naprave (za   |
|             |opravljanje posamezne dejavnosti)  |
|             |ni treba pridobiti         |
|             |okoljevarstvenega dovoljenja    |
+--------------------------+------------------------------------+
|proizvodne dejavnosti   | (C) predelovalne dejavnosti,    |
|             |razen:               |
|             |- (C/15.11) strojenje in dodelava  |
|             |usnja in krzna,           |
|             |- (C/19) proizvodnja koksa in    |
|             |naftnih derivatov,         |
|             |- (C/20) proizvodnja kemikalij,   |
|             |kemičnih izdelkov,         |
|             |- (C/21) proizvodnja farmacevtskih |
|             |surovin in preparatov,       |
|             |- (C/22.1) proizvodnja izdelkov iz |
|             |gume,                |
|             |- (C/23.5) proizvodnja cementa,   |
|             |apna, mavca,            |
|             |- (C/24) proizvodnja kovin,     |
|             |- (C/25.4) proizvodnja orožja in  |
|             |streliva              |
+--------------------------+------------------------------------+
|oskrba z energijo     |(D) oskrba z električno energijo,  |
|             |plinom in paro           |
+--------------------------+------------------------------------+
|oskrba z vodo, ravnanje z |(E) oskrba z vodo; ravnanje z    |
|odplakami in odpadki ter |odplakami in odpadki; saniranje   |
|saniranje okolja     |okolja               |
+--------------------------+------------------------------------+
|gradbeništvo       |(F) gradbeništvo          |
+--------------------------+------------------------------------+
|trgovina z motornimi   |(G/45) trgovina z motornimi vozili |
|vozili in popravila    |in popravila motornih vozil     |
|motornih vozil      |                  |
+--------------------------+------------------------------------+
|trgovina         |(G/46, 47) posredništvo in trgovina |
|             |na debelo, razen z motornimi    |
|             |vozili; trgovina na drobno, razen z |
|             |motornimi vozili          |
+--------------------------+------------------------------------+
|promet in skladiščenje  |(H) promet in skladiščenje razen  |
|             |(H/53) poštna in kurirska dejavnost |
+--------------------------+------------------------------------+
|gostinstvo        |(I) gostinstvo           |
+--------------------------+------------------------------------+
|poslovne dejavnosti    |(H/53) poštna in kurirska dejavnost |
|             +------------------------------------+
|             |(J) informacijske in komunikacijske |
|             |dejavnosti             |
|             +------------------------------------+
|             |(K) finančne in zavarovalniške   |
|             |dejavnosti             |
|             +------------------------------------+
|             |(L) poslovanje z nepremičninami   |
|             +------------------------------------+
|             |(M) strokovne, znanstvene in    |
|             |tehnične dejavnosti         |
|             +------------------------------------+
|             |(N) druge raznovrstne poslovne   |
|             |dejavnosti             |
|             +------------------------------------+
|             |(S) druge dejavnosti razen (S/94)  |
|             |dejavnost članskih organizacij   |
|             +------------------------------------+
|             |(U) dejavnost eksteritorialnih   |
|             |organizacij in teles        |
+--------------------------+------------------------------------+
|javna uprava       |(O) dejavnost javne uprave in    |
|             |obrambe, dejavnost obvezne socialne |
|             |varnosti              |
+--------------------------+------------------------------------+
|izobraževanje       |(P) izobraževanje          |
+--------------------------+------------------------------------+
|zdravstvo in socialno   |(Q) zdravstvo in socialno varstvo  |
|varstvo          |                  |
+--------------------------+------------------------------------+
|kulturne in razvedrilne  |(R/90) kulturne in razvedrilne   |
|dejavnosti        |dejavnosti             |
|             +------------------------------------+
|             |(R/91) dejavnost knjižnic, arhivov, |
|             |muzejev in druge kulturne      |
|             |dejavnosti             |
+--------------------------+------------------------------------+
|prirejanje iger na srečo |(R/92) prirejanje iger na srečo   |
|             |razen (R/92.001) dejavnost igralnic |
+--------------------------+------------------------------------+
|dejavnost igralnic    |(R/92.001) dejavnost igralnic    |
+--------------------------+------------------------------------+
|športnorekreacijske    |(R/93) športne in druge dejavnosti |
|dejavnosti        |za prosti čas            |
+--------------------------+------------------------------------+
|dejavnost članskih    |(S/94) dejavnost članskih      |
|organizacij        |organizacij             |
+--------------------------+------------------------------------+
|dejavnost gospodinjstev  |(T) dejavnost gospodinjstev z    |
|             |zaposlenim hišnim osebjem,     |
|             |proizvodnja za lastno rabo     |
+--------------------------+------------------------------------+
(4) Pojem bivanje se uporablja za opredelitev dejavnosti na območjih, kjer ljudje lahko stalno ali občasno prebivajo (bivanje za potrebe turizma, zdravstva in socialnega varstva ter drugih dejavnosti je opredeljeno s pojmi iz prejšnjega odstavka).
(5) Pomožni objekti se v posamezno EUP oziroma podEUP umeščajo kot spremljajoči objekti k vrstam objektov glede na namen oziroma k posameznim dejavnostim. V EUP oziroma podEUP se jih praviloma umešča po osnovnih objektih oziroma dejavnostih ali sočasno z njimi.
(6) Preglednica 4: Poimenovanje pomožnih objektov v tem odloku in pojasnilo povezav s predpisom, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena ter predpisa o zahtevnosti objektov
+------------------+--------------------+-----------------------+
|Poimenovanje v tem|Poimenovanje    |Poimenovanje objektov v|
|odloku      |objektov v     |predpisu, o      |
|         |predpisu, ki ureja |klasifikaciji vrst   |
|         |razvrščanje     |objektov in objektih  |
|         |objektov glede na  |državnega pomena    |
|         |zahtevnost     |            |
+------------------+--------------------+-----------------------+
|pomožni objekti  |majhne stavbe    |garaže, drvarnice,   |
|         |(garaže, drvarnice, |lope, ropotarnice,   |
|         |zimski vrtovi,   |letne kuhinje, ute ipd.|
|         |pokrita skladišča  |            |
|         |za lesna goriva,  |            |
|         |savne, fitnesi in  |            |
|         |podobni objekti),  |            |
|         |majhne stavbe kot  |            |
|         |dopolnitev     |            |
|         |obstoječe pozidave |            |
|         |(lope, ute,     |            |
|         |nadstreški, manjše |            |
|         |drvarnice,     |            |
|         |senčnice, letne   |            |
|         |kuhinje, manjše   |            |
|         |savne, manjši    |            |
|         |zimski vrtovi,   |            |
|         |vetrolovi in    |            |
|         |podobni objekti),  |            |
|         |male komunalne   |            |
|         |čistilne naprave,  |            |
|         |nepretočne     |            |
|         |greznice,      |            |
|         |rezervoarji (za   |            |
|         |vodo)        |            |
+------------------+--------------------+-----------------------+
|pomožni objekti v |grajena urbana   |javne telefonske    |
|javni rabi    |oprema, telefonske |govorilnice, javne   |
|         |govorilnice,    |sanitarije, kolesarnice|
|         |sanitarne enote,  |            |
|         |objekti za     |            |
|         |razsvetljavo,    |            |
|         |drogovi, grajena  |            |
|         |oprema v parkih,  |            |
|         |javnih vrtovih in  |            |
|         |zelenicah, grajena |            |
|         |igrala na otroških |            |
|         |igriščih, grajena  |            |
|         |oprema trim stez in |            |
|         |vadbena oprema,   |            |
|         |grajena spominska  |            |
|         |obeležja,      |            |
|         |spomeniki, kipi,  |            |
|         |križi, kapelice   |            |
|         |(edikule), grajeni |            |
|         |gostinski vrtovi;  |            |
|         |pomožni cestni   |            |
|         |objekti: objekti za |            |
|         |odvodnjavanje    |            |
|         |ceste, cestni    |            |
|         |snegolovi, objekti |            |
|         |javne razsvetljave, |            |
|         |cestni silosi,   |            |
|         |vodnjaki, vodometi |            |
+------------------+--------------------+-----------------------+
|ograje in podporni|ograje kot so    |ograje, oporni zidovi, |
|zidovi      |varovalne, sosedske |škarpe         |
|         |ograje, igriščne,  |            |
|         |protihrupne ipd.  |            |
|         |ograje, podporni  |            |
|         |zidovi, podporni  |            |
|         |zidovi z ograjo   |            |
+------------------+--------------------+-----------------------+
|pomožni      |priključki na    |prometne površine zunaj|
|infrastrukturni  |objekte gospodarske |vozišča (razen     |
|objekti      |javne        |parkirišč), prometna  |
|         |infrastrukture in  |signalizacija in    |
|         |daljinskega     |prometna oprema ter  |
|         |ogrevanja      |cestne inštalacije in |
|         |(priključki na   |tehnične naprave in  |
|         |ceste, priključki  |drugi objekti,     |
|         |na objekte     |namenjeni varnosti   |
|         |energetske     |prometa, zaščiti ceste |
|         |infrastrukture   |ter zemljišč in    |
|         |(elektrovode,    |objektov vzdolž ceste |
|         |plinovode,     |pred vplivi prometa,  |
|         |toplovode),     |naprave za       |
|         |priključki na    |razsvetljavo,     |
|         |objekte za oskrbo s |signalizacijo, varnost |
|         |pitno vodo in    |in elektrifikacijo   |
|         |priključki za    |železniških prog,   |
|         |odvajanje odpadne  |tehnične naprave in  |
|         |vode, priključki na |objekti na progi ter  |
|         |komunikacijska   |oprema proge,     |
|         |omrežja (kabelska, |inštalacije in tehnične|
|         |telefonska     |naprave za       |
|         |omrežja), pomožni  |razsvetljavo,     |
|         |komunalni objekti  |signalizacijo in    |
|         |(pomožni vodovodni |varnost, pomožni    |
|         |in kanalizacijski  |objekti za       |
|         |objekti -      |zagotavljanje varnosti |
|         |revizijski in drugi |in za delovanje v sili |
|         |jaški, hidranti,  |v predorih ipd.    |
|         |črpališča, grajeni |            |
|         |oljni lovilniki in |            |
|         |lovilniki maščob,  |            |
|         |ponikovalnice,   |            |
|         |prečrpovalne    |            |
|         |postaje ter merilne |            |
|         |in regulacijske   |            |
|         |postaje, ekološki  |            |
|         |otoki        |            |
+------------------+--------------------+-----------------------+
|samostojna    |parkirišča kot   |/           |
|parkirišča    |samostojni objekti, |            |
|         |vključno z dovozi  |            |
+------------------+--------------------+-----------------------+
|kolesarske, peš, |kolesarske poti,  |/           |
|gozdne in podobne |pešpoti, gozdne   |            |
|poti       |poti in podobne   |            |
+------------------+--------------------+-----------------------+
|pomoli      |pomoli kot so    |/           |
|         |pomoli na tekočih  |            |
|         |in stoječih     |            |
|         |celinskih vodah, s |            |
|         |privezi       |            |
+------------------+--------------------+-----------------------+
|športna igrišča na|športna igrišča na |/           |
|prostem      |prostem kot so   |            |
|         |teniška, nogometna, |            |
|         |košarkarska,    |            |
|         |rokometna igrišča, |            |
|         |in-line hokej,   |            |
|         |golf, kajakaške   |            |
|         |proge na divjih   |            |
|         |vodah, grajena   |            |
|         |smučišča na vodi,  |            |
|         |kotalkališča, ragbi |            |
|         |in bejzbol igrišča, |            |
|         |odbojkarska     |            |
|         |igrišča, poligoni  |            |
|         |za kolesa ali    |            |
|         |motorje       |            |
+------------------+--------------------+-----------------------+
|vodna zajetja in |vodna zajetja in  |/           |
|objekti za    |objekti za     |            |
|akumulacijo vode |akumulacijo vode in |            |
|in namakanje   |namakanje kot so  |            |
|         |grajena zajetja na |            |
|         |tekoči vodi, zajemi |            |
|         |pitne in tehnološke |            |
|         |vode, grajeni    |            |
|         |namakalni sistemi s |            |
|         |črpališčem, vodni  |            |
|         |zbiralniki, bazeni |            |
|         |za kopanje, za   |            |
|         |gašenje požara,   |            |
|         |grajeni ribniki,  |            |
|         |okrasni bazeni   |            |
+------------------+--------------------+-----------------------+
|objekti za    |objekti za     |objekti za oglaševanje |
|oglaševanje    |oglaševanje     |            |
|         |(oglasne površine) |            |
+------------------+--------------------+-----------------------+
|objekti za rejo  |hlevi, svinjaki,  |/           |
|živali      |perutninske farme, |            |
|         |staje, kobilarne,  |            |
|         |čebelnjaki in    |            |
|         |ribogojnice     |            |
+------------------+--------------------+-----------------------+
|pomožni kmetijsko-|kozolci, kmečke   |kašča, klet, senik,  |
|gozdarski objekti |lope, pastirski   |skedenj, kolnica,   |
|         |stanovi, grajeni  |koruznjak, kozolec,  |
|         |rastlinjaki,    |lopa, ipd.       |
|         |silosi, skednji,  |            |
|         |seniki, kašče,   |            |
|         |gnojišča,      |            |
|         |koruznjaki, kleti, |            |
|         |vinske kleti,    |            |
|         |pokrita skladišča  |            |
|         |za lesna goriva,  |            |
|         |zbiralniki gnojnice |            |
|         |ali gnojevke,    |            |
|         |napajalna korita,  |            |
|         |krmišča, hlevski  |            |
|         |izpusti, grajena  |            |
|         |molzišča, grajene  |            |
|         |obore, grajene   |            |
|         |ograje za pašo   |            |
|         |živine, grajene   |            |
|         |ograje ter opore za |            |
|         |trajne nasade,   |            |
|         |grajene poljske   |            |
|         |poti, grajene    |            |
|         |gozdne prometnice  |            |
+------------------+--------------------+-----------------------+
|objekti za    |zidanice, sirarne, |/           |
|kmetijske     |sušilnice sadja in |            |
|proizvodne in   |rib, oljarne,    |            |
|dopolnilne    |kisarne, mlini   |            |
|dejavnosti    |          |            |
+------------------+--------------------+-----------------------+
|pomožni letališki |pomožni letališki  |stavbe žičniških    |
|in pristaniški  |(objekti      |naprav, svetilniki in |
|objekti ter    |navigacijskih služb |druge signalizacijske |
|pomožni objekt na |zračnega prometa,  |naprave        |
|smučišču     |svetlobni      |            |
|         |navigacijski    |            |
|         |objekti, pomožni  |            |
|         |objekti za     |            |
|         |obratovanje     |            |
|         |letališča, objekti |            |
|         |in naprave za    |            |
|         |varovanje) in    |            |
|         |pristaniški objekti |            |
|         |(privezi, ograje,  |            |
|         |pristaniška     |            |
|         |razsvetljava,    |            |
|         |objekti komunalne  |            |
|         |infrastrukture) ter |            |
|         |pomožni objekt na  |            |
|         |smučišču (objekti  |            |
|         |na smučišču, ki se |            |
|         |uporabljajo za   |            |
|         |obratovanje     |            |
|         |smučišča, prostori |            |
|         |za nadzor delovanja |            |
|         |smučišč ter     |            |
|         |priročno skladišče |            |
|         |za vzdrževanje   |            |
|         |žičniških naprav in |            |
|         |za reševanje,    |            |
|         |razsvetljava    |            |
|         |smučišča, naprave  |            |
|         |za zasneževanje   |            |
|         |smučišča)      |            |
+------------------+--------------------+-----------------------+
|pomožni obrambni |objekti, namenjeni |/           |
|objekti ter    |obrambi, zaščiti in |            |
|objekti, namenjeni|reševanju kot so  |            |
|zaščiti in    |zaklon,       |            |
|reševanju     |zaklonilnik,    |            |
|         |vadbeni prostor,  |            |
|         |plezalni objekt,  |            |
|         |vadbeni bunker,   |            |
|         |vadišče na prostem, |            |
|         |vojaško strelišče  |            |
+------------------+--------------------+-----------------------+
|pomožni objekti za|pomožni objekti za |/           |
|spremljanje stanja|spremljanje stanja |            |
|okolja      |okolja in naravnih |            |
|         |pojavov kot so   |            |
|         |meteorološki    |            |
|         |objekti za     |            |
|         |monitoring     |            |
|         |kakovosti      |            |
|         |zraka,objekti za  |            |
|         |hidrološki     |            |
|         |monitoring     |            |
|         |površinskih voda,  |            |
|         |objekti za     |            |
|         |monitoring     |            |
|         |podzemnih voda,   |            |
|         |objekti za     |            |
|         |opazovanje neba,  |            |
|         |objekti za     |            |
|         |spremljanje     |            |
|         |seizmičnosti    |            |
+------------------+--------------------+-----------------------+
|otroška in druga |/          |otroška in druga javna |
|javna igrišča   |          |igrišča        |
+------------------+--------------------+-----------------------+
|javni vrtovi,   |/          |javni vrtovi, parki,  |
|parki, trgi,   |          |trgi, zelenice in druge|
|zelenice in druge |          |urejene zelene površine|
|urejene zelene  |          |            |
|površine     |          |            |
+------------------+--------------------+-----------------------+
|piknik površine  |/          |piknik površine    |
+------------------+--------------------+-----------------------+
12. člen
(celotno območje občine, razen območja, ki se urejajo z DPN ali OPPN)
(1) Na celotnem območju občine, razen na območjih, ki se urejajo z DPN ali OPPN, so dovoljene naslednje:
+---------------------------------------------------------------+
|(1.1) vrste gradenj                      |
+---------------------------------------------------------------+
|- gradnja novih objektov v skladu z določili tega člena,    |
|- gradnja novega objekta na mestu prej odstranjenega zakonito |
|zgrajenega objekta (določilo ne velja za objekte kulturne   |
|dediščine, razen v primeru, ko se za gradnjo novega objekta na |
|mestu prej odstranjenega predhodno pridobi soglasje v skladu s |
|predpisi s področja varstva kulturne dediščine), kadar se novi |
|objekti zgradijo znotraj gradbenih meja in maksimalnega    |
|višinskega gabarita dosedanjega objekta in je namembnost enaka |
|namembnosti dosedanjega objekta,                |
|- rekonstrukcija zakonito zgrajenih objektov, pri čemer se ne |
|sme bistveno spreminjati namembnosti objektov,         |
|- vzdrževanje zakonito zgrajenih objektov,           |
|- odstranitev objektov (določilo ne velja za objekte kulturne |
|dediščine, razen v primeru, ko se za odstranitev predhodno   |
|pridobi soglasje v skladu s predpisi s področja varstva    |
|kulturne dediščine),                      |
+---------------------------------------------------------------+
|(1.2) vrste objektov glede na namen:              |
+---------------------------------------------------------------+
|- lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne|
|ceste, (na kmetijskih zemljiščih gradnja novih objektov iz te |
|alineje, razen poljskih poti, ni dovoljena; izjemoma je ob   |
|rekonstrukcijah lokalnih cest in javnih poti dopustna ureditev |
|postajališč, javnih kolesarnic z nadstreškom s tlorisno    |
|površino največ 15 m2 ter postavitev nadstrešnic za potnike na |
|postajališčih s tlorisno površino največ 15 m2),        |
|- cevovodi, elektroenergetski vodi in komunikacijska omrežja, |
|ki se ne urejajo z DPN,                    |
|- objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode,        |
|- mostovi, viadukti, predori in podhodi (na kmetijskih     |
|zemljiščih je gradnja novih objektov iz te alineje dopustna le |
|izjemoma ob rekonstrukcijah lokalnih cest in javnih poti),   |
|- jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti,        |
|- objekti za zaščito rečnih bregov in ureditev strug,     |
|- nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami,     |
|- hudourniške pregrade,                    |
|- stabilizacijski objekti za zadrževanje plazov,        |
|- gradnje novih objektov iz pete, šeste, sedme, osme in devete |
|alineje te točke so na kmetijskih zemljiščih dopustne le    |
|izjemoma kot posegi in začasne ureditve za potrebe obrambe in |
|varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (če ni z drugimi  |
|členi tega odloka določeno drugače),              |
+---------------------------------------------------------------+
|(1.3) vrste pomožnih objektov glede na namen:         |
+---------------------------------------------------------------+
|- grajena spominska obeležja, spomeniki, kipi, križi (na    |
|kmetijskih zemljiščih gradnja novih objektov iz te alineje ni |
|dovoljena),                          |
|- pomožni cestni objekti (na kmetijskih zemljiščih je gradnja |
|novih objektov iz te alineje dopustna le izjemoma ob      |
|rekonstrukcijah lokalnih cest in javnih poti),         |
|- pomožni infrastrukturni objekti (na kmetijskih zemljiščih je |
|gradnja novih priključkov na ceste dopustna le izjemoma ob   |
|rekonstrukcijah lokalnih cest in javnih poti),         |
|- kolesarske, peš, gozdne in podobne poti (na kmetijskih    |
|zemljiščih gradnja novih objektov iz te alineje ni dovoljena; |
|izjemoma je ob rekonstrukcijah lokalnih cest dopustna gradnja |
|kolesarskih poti in pločnikov ob vozišču ceste,        |
|- vodna zajetja in objekti za akumulacijo vode in namakanje  |
|razen: bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,  |
|- grajene poljske poti in gozdne prometnice (na kmetijskih   |
|zemljiščih gradnja novih gozdnih prometnic ni dovoljena),   |
|- pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, če služijo   |
|določeni vrsti javne službe državnega ali lokalnega pomena,  |
|- pomoli (na kmetijskih zemljiščih gradnja pomolov ni     |
|dovoljena),                          |
+---------------------------------------------------------------+
|(1.4) vrste drugih ureditev:                  |
+---------------------------------------------------------------+
|- objekti in ukrepi, ki so potrebni zaradi neposredno grozečih |
|naravnih in drugih nesreč ali zato, da se preprečijo oziroma  |
|zmanjšajo njihove posledice,                  |
|- objekti in ukrepi za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih |
|in drugih nesrečah,                      |
|- vojaški inženirski objekti, zaklonišča in drugi zaščitni   |
|objekti med izrednim ali vojnim stanjem (na kmetijskih     |
|zemljiščih gradnja novih objektov iz te alineje ni dovoljena), |
|- objekti in ukrepi, namenjeni varstvu voda pred onesnaženjem, |
|- objektov in ukrepi, namenjeni zagotovitvi varnosti plovbe in |
|varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih,         |
|- manjša počivališča s premičnimi klopmi in mizami, koši za  |
|odpadke, usmerjevalnimi tablami za označevanje poti in     |
|znamenitosti ipd. ob obstoječih peš, kolesarskih, jahalnih in |
|drugih podobnih poteh, pri čemer je potrebno posamezne lokacije|
|počivališč določiti v sodelovanju s pristojno občinsko službo |
|za prostor,                          |
|- gradnje novih objektov iz prve, druge, četrte in pete alineje|
|te točke so na kmetijskih zemljiščih dopustne le izjemoma kot |
|posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred |
|naravnimi in drugimi nesrečami.                |
+---------------------------------------------------------------+
(2) Pri gradnjah je potrebno upoštevati tudi omejitve, ki jih na posameznem območju določajo različni režimi, določeni s predpisi (varstvo kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstvo gozdov, varovalni pasovi gospodarske javne infrastrukture ipd.).
(3) Varovalni gozdovi, območja varovanja kulturne dediščine in ohranjanja narave, ogrožena območja (poplavna in druga podobna območja), vodovarstvena območja ter druga območja varovanj in omejitev so razvidna iz prikaza stanja prostora, prostorskega informacijskega sistema in veljavnih področnih predpisov.
(4) Pogoj za poseganje na zemljišča, na katerih veljajo določeni režimi, je pridobitev soglasja službe, pristojne za varstvo in upravljanje varovanih objektov, območij in dobrin na podlagi posameznega režima.
(5) V varovalnem pasu avtoceste ni dovoljeno postavljati tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje.
(6) Dars d.d. oziroma upravljavec avtoceste ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za nova poselitvena območja oziroma za območja spremenjene rabe prostora kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali bodo posledica obratovanja avtoceste, glede na že izvedene oziroma načrtovane ukrepe zaščite v sklopu izgradnje le te.
(7) Pri poseganju v prostor je treba z ustreznimi ukrepi preprečiti vnos in širjenje tujerodnih (invazivnih) rastlinskih vrst.
13. člen
(stavbna zemljišča, razen območja, ki se urejajo z DPN ali OPPN)
(1) Na stavbnih zemljiščih (razen na območjih, ki se urejajo z DPN in OPPN) so, poleg vrst gradenj, ki so dovoljene na celotnem območju občine, dovoljene naslednje:
+---------------------------------------------------------------+
|(1.1) vrste gradenj                      |
+---------------------------------------------------------------+
|- gradnje novih objektov v skladu z določili tega člena glede |
|na namensko rabo določeno za EUP oziroma podEUP,        |
|- rekonstrukcije zakonito zgrajenih objektov, glede na namensko|
|rabo določeno za EUP oziroma podEUP,              |
|- sprememba namembnosti zakonito zgrajenih objektov v skladu z |
|določili tega člena, glede na namensko rabo določeno za EUP  |
|oziroma podEUP.                        |
+---------------------------------------------------------------+
(2) Vrste dejavnosti ter vrste objektov in pomožnih objektov glede na namen, ki so na stavbnih zemljiščih dovoljene poleg objektov in pomožnih objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje občine, so v nadaljevanju določene po posamenih namenskih rabah.
+---------------------------------------------------------------+
|(3) Stanovanjske površine (SS):                |
+---------------------------------------------------------------+
|(3.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom:      |
+---------------------------------------------------------------+
|- bivanje (v posamezni stavbi sta dovoljeni največ dve     |
|stanovanji), razen v EUP oziroma podEUP s stavbnim tipom blok |
|(A2), kjer je dovoljenih tudi več stanovanj          |
+---------------------------------------------------------------+
|(3.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom:    |
+---------------------------------------------------------------+
|- javna uprava,                        |
|- izobraževanje,                        |
|- zdravstvo in socialno varstvo,                |
|- kulturne in razvedrilne dejavnosti,             |
|- gostinstvo z največ petimi zaposlenimi in delovnim časom, ki |
|ne moti stanovanjskega okolja,                 |
|- dejavnost gospodinjstev,                   |
|- dejavnost članskih organizacij,               |
|- trgovina, poslovne in športnorekreacijske dejavnosti v obsegu|
|do 50% bruto tlorisnih površin stavbe, v EUP s stavbnim tipom |
|blok (A2) pa se lahko navedene dejavnosti umesti v pritlične in|
|kletne etaže, ter največ petimi zaposlenimi in delovnim časom, |
|ki ne moti stanovanjskega okolja,               |
+---------------------------------------------------------------+
|(3.3) vrste objektov glede na namen:              |
+---------------------------------------------------------------+
|- stanovanjske stavbe,                     |
|- gostinske stavbe,                      |
|- muzeji in knjižnice,                     |
|- stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,   |
|- stavbe javne uprave,                     |
|- stavbe za zdravstveno oskrbo,                |
|- gasilski domovi,                       |
|- garažne stavbe in parkirišča,                |
|- večnamenske stavbe,                     |
+---------------------------------------------------------------+
|(3.4) vrste pomožnih objektov glede na namen:         |
+---------------------------------------------------------------+
|- pomožni objekti; male komunalne čistilne naprave, nepretočne |
|greznice, rezervoarji, so dovoljeni le v skladu s prostorskimi |
|izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko |
|javno infrastrukturo in grajeno javno dobro (39. člen tega   |
|odloka),                            |
|- pomožni objekti v javni rabi,                |
|- ograje in podporni zidovi,                  |
|- samostojna parkirišča,                    |
|- športna igrišča na prostem, razen poligoni za motorje in   |
|druga motorna vozila,                     |
|- bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,    |
|- zakloni, zakloniki,                     |
|- otroška in druga javna igrišča,               |
|- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene |
|površine,                           |
|- začasni objekti (razen objekti namenjeni skladiščenju), ki so|
|proizvodi, dani na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične |
|zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, če so ti   |
|povezani s tlemi in niso namenjeni prebivanju.         |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|(4) stanovanjske površine za posebne namene (SB):       |
+---------------------------------------------------------------+
|(4.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom:      |
+---------------------------------------------------------------+
|- bivanje,                           |
|- zdravstvo in socialno varstvo,                |
+---------------------------------------------------------------+
|(4.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom:    |
+---------------------------------------------------------------+
|- dejavnost članskih organizacij,               |
|- javna uprava,                        |
|- izobraževanje,                        |
|- kulturne in razvedrilne dejavnosti,             |
|- športnorekreacijske dejavnosti,               |
|- dejavnost verskih organizacij,                |
|- trgovina, gostinstvo in poslovne dejavnosti v pritličnih in |
|kletnih etažah,                        |
+---------------------------------------------------------------+
|(4.3) vrste objektov glede na namen:              |
+---------------------------------------------------------------+
|- stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,        |
|- domovi za starejše osebe,                  |
|- stavbe za zdravstveno oskrbo,                |
|- stavbe javne uprave,                     |
|- športna igrišča, razen površine za avtomobilistične in    |
|motoristične dirke,                      |
|- garažne stavbe in parkirišča,                |
|- večnamenske stavbe,                     |
+---------------------------------------------------------------+
|(4.4) vrste pomožnih objektov glede na namen          |
+---------------------------------------------------------------+
|- nabor dovoljenih pomožnih objektov glede na namen je enak kot|
|pri stanovanjskih površinah (SS) - podtočka (3.4) točke (3)  |
|tega člena.                          |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|(5) površine podeželskega naselja (SK)             |
+---------------------------------------------------------------+
|(5.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom      |
+---------------------------------------------------------------+
|- bivanje do dveh stanovanj na stavbo,             |
|- kmetijstvo do 40 GVŽ oziroma 60 GVŽ, kadar se kmetija nahaja |
|na robu naselja in več kot 60 GVŽ kadar se kmetija nahaja v  |
|naselju s pretežno kmetijsko dejavnostjo,           |
|- gozdarstvo,                         |
|- ribištvo,                          |
+---------------------------------------------------------------+
|(5.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom     |
+---------------------------------------------------------------+
|- dopolnilne dejavnosti kmetij,                |
|- gostinstvo,                         |
|- javna uprava,                        |
|- zdravstveno in socialno varstvo,               |
|- izobraževanje,                        |
|- kulturne in razvedrilne dejavnosti,             |
|- dejavnost gospodinjstev,                   |
|- dejavnost članskih organizacij,               |
|- trgovina v kleteh in pritličjih,               |
|- športnorekreacijske, poslovne in manjše proizvodne dejavnosti|
|v obsegu do 50% bruto tlorisnih površin stavbe oziroma 50%   |
|bruto tlorisnih površin celotnega kompleksa stanovanjsko    |
|poslovne oziroma stanovanjsko proizvodne dejavnosti, kadar se |
|ta nahaja na robu naselja, pri čemer ima dejavnost lahko največ|
|pet zaposlenih, delovni čas dejavnosti pa mora biti tak, da ne |
|moti pretežno stanovanjskega okolja,              |
+---------------------------------------------------------------+
|(5.3) vrste objektov glede na namen              |
+---------------------------------------------------------------+
|- stanovanjske stavbe,                     |
|- nestanovanjske kmetijske stavbe, ribogojnice, čebelnjaki   |
|ipd.,                             |
|- objekti za dopolnilne dejavnosti kmetij,           |
|- gostinske stavbe,                      |
|- muzeji in knjižnice,                     |
|- stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,   |
|- stavbe javne uprave,                     |
|- stavbe za zdravstveno oskrbo,                |
|- trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, razen  |
|sejemske dvorane, razstavišča in bencinski servisi,      |
|- stavbe bank, pošt, zavarovalnic, druge poslovne stavbe,   |
|industrijske stavbe, stavbe za šport pod pogoji iz prejšnje  |
|podtočke,                           |
|- gasilski domovi,                       |
|- zavetišča in hoteli za živali, pesjaki, konjušnice ipd.,   |
|- garažne stavbe in parkirišča,                |
|- večnamenske stavbe,                     |
+---------------------------------------------------------------+
|(5.4) vrste pomožnih objektov glede na namen          |
+---------------------------------------------------------------+
|- pomožni objekti; male komunalne čistilne naprave, nepretočne |
|greznice, rezervoarji, so dovoljeni le v skladu s prostorskimi |
|izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko |
|javno infrastrukturo in grajeno javno dobro (39. člen tega   |
|odloka),                            |
|- pomožni objekti v javni rabi,                |
|- objekti za rejo živali do dovoljenega obsega v okviru    |
|posamezne kmetije iz podtočke (5.1) te točke,         |
|- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti,             |
|- objekti za kmetijske proizvode in dopolnilne dejavnosti,   |
|- ograje in podporni zidovi,                  |
|- samostojna parkirišča,                    |
|- športna igrišča na prostem, razen poligoni za motorje in   |
|druga motorna vozila,                     |
|- bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,    |
|- zakloni, zakloniki,                     |
|- otroška in druga javna igrišča,               |
|- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene |
|površine,                           |
|- začasni objekti, ki so proizvodi, dani na trg v skladu s   |
|predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in      |
|ugotavljanje skladnosti, če so ti povezani s tlemi in niso   |
|namenjeni prebivanju.                     |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|(6) osrednja območja centralnih dejavnosti v urbanih naseljih |
|(CUu):                             |
+---------------------------------------------------------------+
|(6.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom:      |
+---------------------------------------------------------------+
|- bivanje,                           |
|- trgovina,                          |
|- gostinstvo,                         |
|- poslovne dejavnosti,                     |
|- javna uprava,                        |
|- izobraževanje,                        |
|- zdravstvo in socialno varstvo,                |
|- kulturne in razvedrilne dejavnosti,             |
|- dejavnost verskih organizacij,                |
|- prirejanje iger na srečo,                  |
|- športnorekreacijske dejavnosti,               |
|- dejavnost članskih organizacij,               |
+---------------------------------------------------------------+
|(6.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom:    |
+---------------------------------------------------------------+
|- dejavnost gospodinjstev,                   |
|- manjše proizvodne dejavnosti v obsegu do 50% bruto tlorisnih |
|površin stavbe,                        |
+---------------------------------------------------------------+
|(6.3) vrste objektov glede na namen:              |
+---------------------------------------------------------------+
|- gostinske stavbe,                      |
|- poslovne in upravne stavbe,                 |
|- stavbe splošnega družbenega pomena,             |
|- obredne stavbe,                       |
|- trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, razen  |
|sejemske dvorane, razstavišča in bencinski servisi,      |
|- stanovanjske stavbe,                     |
|- gasilski domovi,                       |
|- garažne stavbe in parkirišča,                |
|- večnamenske stavbe,                     |
+---------------------------------------------------------------+
|(6.4) vrste pomožnih objektov glede na namen:         |
+---------------------------------------------------------------+
|- pomožni objekti; male komunalne čistilne naprave, nepretočne |
|greznice, rezervoarji, so dovoljeni le v skladu s prostorskimi |
|izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko |
|javno infrastrukturo in grajeno javno dobro (39. člen tega   |
|odloka),                            |
|- pomožni objekti v javni rabi,                |
|- ograje in podporni zidovi,                  |
|- samostojna parkirišča,                    |
|- bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,    |
|- zakloni, zakloniki,                     |
|- otroška in druga javna igrišča,               |
|- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene |
|površine,                           |
|- začasni objekti (razen objekti namenjeni skladiščenju), ki so|
|proizvodi, dani na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične |
|zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, če so ti   |
|povezani s tlemi in niso namenjeni prebivanju.         |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|(7) osrednja območja centralnih dejavnosti v podeželskih    |
|naseljih (CUv):                        |
+---------------------------------------------------------------+
|(7.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom:      |
+---------------------------------------------------------------+
|- bivanje,                           |
|- trgovina,                          |
|- gostinstvo,                         |
|- dejavnost članskih organizacij,               |
|- poslovne dejavnosti,                     |
|- javna uprava,                        |
|- zdravstveno in socialno varstvo,               |
|- izobraževanje,                        |
|- kulturne in razvedrilne dejavnosti,             |
|- dejavnost verskih organizacij,                |
|- športnorekreacijske dejavnosti,               |
|- prirejanje iger na srečo,                  |
|- kmetijska dejavnost do 40 GVŽ, gozdarstvo, ribištvo,     |
+---------------------------------------------------------------+
|(7.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom:    |
+---------------------------------------------------------------+
|- dopolnilne dejavnosti kmetij,                |
|- dejavnost gospodinjstev,                   |
+---------------------------------------------------------------+
|(7.3) vrste objektov glede na namen:              |
+---------------------------------------------------------------+
|- gostinske stavbe,                      |
|- poslovne in upravne stavbe,                 |
|- stavbe splošnega družbenega pomena,             |
|- trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, razen  |
|sejemske dvorane, razstavišča in bencinski servisi,      |
|- stanovanjske stavbe,                     |
|- nestanovanjske kmetijske stavbe, ribogojnice, čebelnjaki   |
|ipd.,                             |
|- obredne stavbe,                       |
|- gasilski domovi,                       |
|- garažne stavbe in parkirišča,                |
|- večnamenske stavbe,                     |
+---------------------------------------------------------------+
|(7.4) vrste pomožnih objektov glede na namen:         |
+---------------------------------------------------------------+
|- pomožni objekti; male komunalne čistilne naprave, nepretočne |
|greznice, rezervoarji, so dovoljeni le v skladu s prostorskimi |
|izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko |
|javno infrastrukturo in grajeno javno dobro (39. člen tega   |
|odloka),                            |
|- pomožni objekti v javni rabi,                |
|- objekti za rejo živali do dovoljenega obsega v okviru    |
|posamezne kmetije iz podtočke (7.1) te točke,         |
|- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti,             |
|- objekti za kmetijske proizvode in dopolnilne dejavnosti,   |
|- ograje in podporni zidovi,                  |
|- samostojna parkirišča,                    |
|- bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,    |
|- zakloni, zakloniki,                     |
|- otroška in druga javna igrišča,               |
|- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene |
|površine,                           |
|- začasni objekti (razen objekti namenjeni skladiščenju), ki so|
|proizvodi, dani na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične |
|zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, če so ti   |
|povezani s tlemi in niso namenjeni prebivanju.         |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|(8) površine za izobraževanje (CDi):              |
+---------------------------------------------------------------+
|(8.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom:      |
+---------------------------------------------------------------+
|- izobraževanje,                        |
+---------------------------------------------------------------+
|(8.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom:    |
+---------------------------------------------------------------+
|- dejavnost članskih organizacij,               |
|- kulturne in razvedrilne dejavnosti,             |
|- športnorekreacijske dejavnosti,               |
+---------------------------------------------------------------+
|(8.3) vrste objektov glede na namen:              |
+---------------------------------------------------------------+
|- stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo,   |
|- stavbe za kulturo in razvedrilo,               |
|- stavbe za šport,                       |
|- športna igrišča, razen površine za avtomobilistične in    |
|motoristične dirke,                      |
|- stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine,    |
|- garaže in parkirišča,                    |
|- večnamenske stavbe,                     |
+---------------------------------------------------------------+
|(8.4) vrste pomožnih objektov glede na namen:         |
+---------------------------------------------------------------+
|- nabor dovoljenih pomožnih objektov glede na namen je enak kot|
|pri stanovanjskih površinah (SS) - podtočka (3.4) točke (3)  |
|tega člena.                          |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|(9) površine za opravljanje verskih obredov (CDv):       |
+---------------------------------------------------------------+
|(9.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom:          |
+---------------------------------------------------------------+
|- dejavnost verskih organizacij,                |
|- pogrebna dejavnost,                     |
+---------------------------------------------------------------+
|(9.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom:    |
+---------------------------------------------------------------+
|- bivanje za potrebe dejavnosti verskih organizacij do dveh  |
|stanovanj na stavbo,                      |
|- izobraževanje za potrebe dejavnosti verskih organizacij,   |
|- trgovina,                          |
|- dejavnost članskih organizacij, razen dejavnosti verskih   |
|organizacij,                          |
+---------------------------------------------------------------+
|(9.3) vrste objektov glede na namen:              |
+---------------------------------------------------------------+
|- obredne stavbe,                       |
|- stanovanjske stavbe,                     |
|- stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,   |
|- muzeji in knjižnice,                     |
|- pokopališča,                         |
|- garaže in parkirišča,                    |
|- večnamenske stavbe,                     |
+---------------------------------------------------------------+
|(9.4) vrste pomožnih objektov glede na namen:         |
+---------------------------------------------------------------+
|- nabor dovoljenih pomožnih objektov glede na namen je enak kot|
|pri stanovanjskih površinah (SS) - podtočka (3.4) točke (3)  |
|tega člena.                          |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|(10) druga območja centralnih dejavnosti namenjena bivanju in |
|obrti (CDo):                          |
+---------------------------------------------------------------+
|(10.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom:     |
+---------------------------------------------------------------+
|- bivanje,                           |
|- trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil,   |
|- trgovina,                          |
|- poslovne dejavnosti,                     |
|- manjše proizvodne dejavnosti,                |
|- gradbeništvo,                        |
+---------------------------------------------------------------+
|(10.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom:    |
+---------------------------------------------------------------+
|- gostinstvo,                         |
|- javna uprava,                        |
|- kmetijstvo do 60 GVŽ, gozdarstvo, ribištvo,         |
|- dopolnilne dejavnosti kmetij,                |
|- športnorekreacijske dejavnosti,               |
|- prirejanje iger na srečo,                  |
|- dejavnost gospodinjstev,                   |
|- dejavnost članskih organizacij,               |
+---------------------------------------------------------------+
|(10.3) vrste objektov glede na namen:             |
+---------------------------------------------------------------+
|- poslovne in upravne stavbe,                 |
|- trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti,     |
|- industrijske stavbe,                     |
|- skladišča za potrebe EUP, podEUP oziroma bližnje okolice,  |
|- gostinske stavbe,                      |
|- nestanovanjske kmetijske stavbe, ribogojnice, čebelnjaki   |
|ipd.,                             |
|- objekti za dopolnilne dejavnosti kmetij,           |
|- stavbe za šport,                       |
|- stanovanjske stavbe,                     |
|- zavetišča in hoteli za živali, pesjaki, konjušnice ipd.,   |
|- gasilski domovi,                       |
|- garažne stavbe in parkirišča,                |
|- večnamenske stavbe,                     |
+---------------------------------------------------------------+
|(10.4) vrste pomožnih objektov glede na namen         |
+---------------------------------------------------------------+
|- pomožni objekti; male komunalne čistilne naprave, nepretočne |
|greznice, rezervoarji, so dovoljeni le v skladu s prostorskimi |
|izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko |
|javno infrastrukturo in grajeno javno dobro (39. člen tega   |
|odloka),                            |
|- pomožni objekti v javni rabi,                |
|- objekti za rejo živali do dovoljenega obsega v okviru    |
|posamezne kmetije iz podtočke (10.1) te točke,         |
|- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti,             |
|- objekti za kmetijske proizvode in dopolnilne dejavnosti,   |
|- ograje in podporni zidovi,                  |
|- samostojna parkirišča,                    |
|- bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,    |
|- objekti za oglaševanje,                   |
|- zakloni, zakloniki,                     |
|- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene |
|površine,                           |
|- začasni objekti, ki so proizvodi, dani na trg v skladu s   |
|predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in      |
|ugotavljanje skladnosti, če so ti povezani s tlemi in niso   |
|namenjeni prebivanju.                     |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|(11) druga območja centralnih dejavnosti namenjena poslovnim  |
|conam (CDp):                          |
+---------------------------------------------------------------+
|(11.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom:     |
+---------------------------------------------------------------+
|- trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil,   |
|- trgovina,                          |
|- poslovne dejavnosti,                     |
|- manjše proizvodne dejavnosti,                |
|- gradbeništvo,                        |
+---------------------------------------------------------------+
|(11.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom:    |
+---------------------------------------------------------------+
|- gostinstvo,                         |
|- javna uprava,                        |
|- športnorekreacijske dejavnosti,               |
|- prirejanje iger na srečo,                  |
|- dejavnost članskih organizacij,               |
+---------------------------------------------------------------+
|(11.3) vrste objektov glede na namen:             |
+---------------------------------------------------------------+
|- poslovne in upravne stavbe,                 |
|- trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti,     |
|- industrijske stavbe,                     |
|- skladišča,                          |
|- gostinske stavbe,                      |
|- stavbe za šport,                       |
|- gasilski domovi,                       |
|- garažne stavbe in parkirišča,                |
|- večnamenske stavbe,                     |
+---------------------------------------------------------------+
|(11.4) vrste pomožnih objektov glede na namen         |
+---------------------------------------------------------------+
|- pomožni objekti; male komunalne čistilne naprave, nepretočne |
|greznice, rezervoarji, so dovoljeni le v skladu s prostorskimi |
|izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko |
|javno infrastrukturo in grajeno javno dobro (39. člen tega   |
|odloka),                            |
|- pomožni objekti v javni rabi,                |
|- ograje in podporni zidovi,                  |
|- samostojna parkirišča,                    |
|- objekti za oglaševanje,                   |
|- zakloni, zakloniki,                     |
|- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene |
|površine,                           |
|- začasni objekti, ki so proizvodi, dani na trg v skladu s   |
|predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in      |
|ugotavljanje skladnosti, če so ti povezani s tlemi in niso   |
|namenjeni prebivanju.                     |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|(12) površine za industrijo (IP):               |
+---------------------------------------------------------------+
|(12.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom:     |
+---------------------------------------------------------------+
|- proizvodne dejavnosti,                    |
|- gradbeništvo,                        |
|- promet in skladiščenje,                   |
+---------------------------------------------------------------+
|(12.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom:    |
+---------------------------------------------------------------+
|- trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil,   |
|- trgovina,                          |
|- poslovne dejavnosti,                     |
|- oskrba z energijo,                      |
+---------------------------------------------------------------+
|(12.3) vrste objektov glede na namen:             |
+---------------------------------------------------------------+
|- industrijske stavbe in skladišča,              |
|- elektrarne in drugi energetski objekti,           |
|- druge poslovne stavbe,                    |
|- trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti,     |
|- gasilski domovi,                       |
|- stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,     |
|- parkirišča,                         |
|- večnamenske stavbe,                     |
+---------------------------------------------------------------+
|(12.4) vrste pomožnih objektov glede na namen:         |
+---------------------------------------------------------------+
|- male komunalne čistilne naprave, nepretočne greznice,    |
|rezervoarji, če so dovoljeni v skladu s prostorskimi izvedbeni |
|pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno   |
|infrastrukturo in grajeno javno dobro (39. člen tega odloka), |
|- pomožni objekti v javni rabi,                |
|- ograje in podporni zidovi,                  |
|- samostojna parkirišča,                    |
|- objekti za oglaševanje,                   |
|- pomožni obrambni objekti ter objekti, namenjeni zaščiti in  |
|reševanju,                           |
|- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene |
|površine,                           |
|- začasni objekti, ki so proizvodi, dani na trg v skladu s   |
|predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in      |
|ugotavljanje skladnosti, če so ti povezani s tlemi in niso   |
|namenjeni prebivanju.                     |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|(13) gospodarske cone (IG):                  |
+---------------------------------------------------------------+
|(13.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom:     |
+---------------------------------------------------------------+
|- proizvodne dejavnosti,                    |
|- gradbeništvo,                        |
|- trgovina,                          |
|- trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil,   |
|- promet in skladiščenje,                   |
|- poslovne dejavnosti,                     |
|- oskrba z energijo,                      |
+---------------------------------------------------------------+
|(13.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom:    |
+---------------------------------------------------------------+
|- gostinstvo, razen nastanitev,                |
|- javna uprava,                        |
|- dejavnost članskih organizacij,               |
+---------------------------------------------------------------+
|(13.3) vrste objektov glede na namen:             |
+---------------------------------------------------------------+
|- industrijske stavbe in skladišča,              |
|- sončne elektrarne,                      |
|- gostilne, restavracije, točilnice,              |
|- poslovne in upravne stavbe,                 |
|- trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti,     |
|- gasilski domovi,                       |
|- stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,     |
|- parkirišča,                         |
|- večnamenske stavbe,                     |
+---------------------------------------------------------------+
|(13.4) vrste pomožnih objektov glede na namen:         |
+---------------------------------------------------------------+
|- nabor dovoljenih pomožnih objektov glede na namen je enak kot|
|pri površinah za industrijo (IP) - podtočka (12.4) točke (12) |
|tega člena.                          |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|(14) površine z objekti s kmetijsko proizvodnjo (IK):     |
+---------------------------------------------------------------+
|(14.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom:     |
+---------------------------------------------------------------+
|- kmetijska dejavnost,                     |
|- gozdarstvo,                         |
|- ribištvo,                          |
+---------------------------------------------------------------+
|(14.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom:    |
+---------------------------------------------------------------+
|- bivanje, kadar se vsaj en član družine ukvarja s kmetijstvom |
|oziroma je na kmetijskem posestvu za potrebe kmetijske     |
|dejavnosti zaposlen vsaj en uslužbenec; na območju EUP ali   |
|podEUP je dovoljeno največ eno stanovanje; stanovanje je    |
|dovoljeno urediti sočasno ali po izgradnji nestanovanjskih   |
|kmetijskih objektov ki niso enostavni ali nezahtevni objekti, |
|- prodaja kmetijskih pridelkov in z njimi povezanih izdelkov, |
|- manjše proizvodne dejavnosti,                |
|- dopolnilne dejavnosti kmetij,                |
+---------------------------------------------------------------+
|(14.3) vrste objektov glede na namen:             |
+---------------------------------------------------------------+
|- nestanovanjske kmetijske stavbe, ribogojnice, čebelnjaki   |
|ipd.,                             |
|- stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij,           |
|- žage in mizarske delavnice,                 |
|- zavetišča in hoteli za živali, pesjaki, konjušnice in    |
|podobno,                            |
|- stanovanjske stavbe v skladu s prejšnjo podtočko,      |
|- trgovske stavbe v skladu s prejšnjo podtočko,        |
|- garaže in parkirišča,                    |
|- večnamenske stavbe,                     |
+---------------------------------------------------------------+
|(14.4) vrste pomožnih objektov glede na namen:         |
+---------------------------------------------------------------+
|- pomožni objekti; male komunalne čistilne naprave, nepretočne |
|greznice, rezervoarji, so dovoljeni le v skladu s prostorskimi |
|izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko |
|javno infrastrukturo in grajeno javno dobro (39. člen tega   |
|odloka),                            |
|- pomožni objekti v javni rabi,                |
|- objekti za rejo živali,                   |
|- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti,             |
|- objekti za kmetijske proizvode in dopolnilne dejavnosti,   |
|- ograje in podporni zidovi,                  |
|- samostojna parkirišča,                    |
|- bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,    |
|- zakloni, zakloniki,                     |
|- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene |
|površine,                           |
|- začasni objekti, ki so proizvodi, dani na trg v skladu s   |
|predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in      |
|ugotavljanje skladnosti, če so ti povezani s tlemi in niso   |
|namenjeni prebivanju.                     |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|(15) površine za turizem (BT):                 |
+---------------------------------------------------------------+
|(15.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom:     |
+---------------------------------------------------------------+
|- gostinstvo,                         |
+---------------------------------------------------------------+
|(15.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom    |
+---------------------------------------------------------------+
|- trgovina,                          |
|- izobraževanje,                        |
|- kulturne in razvedrilne dejavnosti,             |
|- prirejanje iger na srečo,                  |
|- dejavnost igralnic,                     |
|- športnorekreacijske dejavnosti,               |
|- dejavnost članskih organizacij,               |
+---------------------------------------------------------------+
|(15.3) vrste objektov glede na namen:             |
+---------------------------------------------------------------+
|- gostinske stavbe, kampi,                   |
|- trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, razen  |
|nakupovalnih centrov, trgovskih centrov in veleblagovnic,   |
|sejemskih dvoran in razstavišč, bencinskih servisov in     |
|avtopralnic,                          |
|- stavbe za kulturo in razvedrilo,               |
|- stavbe za šport,                       |
|- športna igrišča, razen površine za avtomobilistične in    |
|motoristične dirke,                      |
|- garažne stavbe in parkirišča,                |
|- večnamenske stavbe,                     |
+---------------------------------------------------------------+
|(15.4) vrste pomožnih objektov glede na namen:         |
+---------------------------------------------------------------+
|- pomožni objekti; male komunalne čistilne naprave, nepretočne |
|greznice, rezervoarji, so dovoljeni le v skladu s prostorskimi |
|izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko |
|javno infrastrukturo in grajeno javno dobro (39. člen tega   |
|odloka),                            |
|- pomožni objekti v javni rabi,                |
|- ograje in podporni zidovi,                  |
|- samostojna parkirišča,                    |
|- športna igrišča na prostem, razen poligoni za motorje in   |
|druga motorna vozila,                     |
|- bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,    |
|- zakloni, zakloniki,                     |
|- otroška in druga javna igrišča,               |
|- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene |
|površine,                           |
|- piknik površine,                       |
|- začasni objekti, namenjeni turistični ponudbi, ki so     |
|proizvodi, dani na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične |
|zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, če so ti   |
|povezani s tlemi in niso namenjeni prebivanju.         |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|(16) površine drugih območij (BD):               |
+---------------------------------------------------------------+
|(16.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom:     |
+---------------------------------------------------------------+
|- trgovina,                          |
+---------------------------------------------------------------+
|(16.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom:    |
+---------------------------------------------------------------+
|- gostinstvo,                         |
|- kulturne in razvedrilne dejavnosti,             |
|- prirejanje iger na srečo,                  |
|- športnorekreacijske dejavnosti,               |
|- poslovne dejavnosti,                     |
|- dejavnost članskih organizacij,               |
+---------------------------------------------------------------+
|(16.3) vrste objektov glede na namen:             |
+---------------------------------------------------------------+
|- trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti,     |
|- gasilski domovi,                       |
|- garažne stavbe in parkirišča,                |
|- večnamenske stavbe,                     |
+---------------------------------------------------------------+
|(16.4) vrste pomožnih objektov glede na namen:         |
+---------------------------------------------------------------+
|- male komunalne čistilne naprave, nepretočne greznice,    |
|rezervoarji, če so dovoljeni v skladu s prostorskimi izvedbeni |
|pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno   |
|infrastrukturo in grajeno javno dobro (39. člen tega odloka), |
|- pomožni objekti v javni rabi,                |
|- ograje in podporni zidovi,                  |
|- samostojna parkirišča,                    |
|- otroška in druga javna igrišča,               |
|- zakloni, zakloniki,                     |
|- objekti za oglaševanje,                   |
|- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene |
|površine,                           |
|- začasni objekti, ki so proizvodi, dani na trg v skladu s   |
|predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in      |
|ugotavljanje skladnosti, če so ti povezani s tlemi in niso   |
|namenjeni prebivanju.                     |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|(17) površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS):       |
+---------------------------------------------------------------+
|(17.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom:     |
+---------------------------------------------------------------+
|- športnorekreacijske dejavnosti,               |
+---------------------------------------------------------------+
|(17.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom:    |
+---------------------------------------------------------------+
|- gostinstvo, pri čemer razen kampiranja niso dovoljene druge |
|oblike nastanitve,                       |
|- trgovina,                          |
|- dejavnost članskih organizacij,               |
+---------------------------------------------------------------+
|(17.3) vrste objektov glede na namen:             |
+---------------------------------------------------------------+
|- športna igrišča, razen površine za avtomobilistične in    |
|motoristične dirke,                      |
|- drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in  |
|prosti čas,                          |
|- kampi, šotorišča,                      |
|- pomožne stavbe na športnih igriščih (sanitarije, slačilnice, |
|prostori za športne rekvizite, uprava ipd.),          |
|- gostilne, restavracije in točilnice za potrebe EUP oziroma  |
|podEUP,                            |
|- parkirišča,                         |
|- večnamenske stavbe,                     |
+---------------------------------------------------------------+
|(17.4) vrste pomožnih objektov glede na namen:         |
+---------------------------------------------------------------+
|- male komunalne čistilne naprave, nepretočne greznice,    |
|rezervoarji, če so dovoljeni v skladu s prostorskimi izvedbeni |
|pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno   |
|infrastrukturo in grajeno javno dobro (39. člen tega odloka), |
|- pomožni objekti v javni rabi,                |
|- ograje in podporni zidovi,                  |
|- samostojna parkirišča,                    |
|- športna igrišča na prostem, razen poligoni za motorje in   |
|druga motorna vozila,                     |
|- bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,    |
|- zakloni, zakloniki,                     |
|- otroška in druga javna igrišča,               |
|- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene |
|površine,                           |
|- piknik površine,                       |
|- začasni objekti, namenjeni turistični ponudbi, ki so     |
|proizvodi, dani na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične |
|zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, če so ti   |
|povezani s tlemi in niso namenjeni prebivanju.         |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|(18) parki (ZP):                        |
+---------------------------------------------------------------+
|(18.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom:     |
+---------------------------------------------------------------+
|- športnorekreacijske dejavnosti,               |
+---------------------------------------------------------------+
|(18.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom:    |
+---------------------------------------------------------------+
|- kulturne in razvedrilne dejavnosti do 60 m2 na EUP oziroma  |
|podEUP,                            |
|- druge gostinske dejavnosti do 60 m2 na EUP oziroma podEUP,  |
+---------------------------------------------------------------+
|(18.3) vrste objektov glede na namen:             |
+---------------------------------------------------------------+
|- parki in javni vrtovi,                    |
|- botanični vrtovi,                      |
|- objekti vrtne arhitekture (paviljoni, pergole, skulpture,  |
|vodnjaki, bazeni ipd.),                    |
+---------------------------------------------------------------+
|(18.4) vrste pomožnih objektov glede na namen:         |
+---------------------------------------------------------------+
|- male komunalne čistilne naprave, nepretočne greznice,    |
|rezervoarji, če so dovoljeni v skladu s prostorskimi izvedbeni |
|pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno   |
|infrastrukturo in grajeno javno dobro (39. člen tega odloka), |
|- pomožni objekti v javni rabi,                |
|- ograje in podporni zidovi,                  |
|- samostojna parkirišča,                    |
|- zakloni, zakloniki,                     |
|- otroška in druga javna igrišča,               |
|- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene |
|površine,                           |
|- piknik površine,                       |
|- začasni objekti, namenjeni turistični ponudbi, ki so     |
|proizvodi, dani na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične |
|zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, če so ti   |
|povezani s tlemi in niso namenjeni prebivanju.         |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|(19) druge urejene zelene površine (ZD):            |
+---------------------------------------------------------------+
|(19.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom:     |
+---------------------------------------------------------------+
|- športnorekreacijske dejavnosti,               |
+---------------------------------------------------------------+
|(19.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom:    |
+---------------------------------------------------------------+
|- kmetijstvo,                         |
+---------------------------------------------------------------+
|(19.3) vrste objektov glede na namen:             |
+---------------------------------------------------------------+
|- /,                              |
+---------------------------------------------------------------+
|(19.4) vrste pomožnih objektov glede na namen:         |
+---------------------------------------------------------------+
|- male komunalne čistilne naprave, nepretočne greznice,    |
|rezervoarji, če so dovoljeni v skladu s prostorskimi izvedbeni |
|pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno   |
|infrastrukturo in grajeno javno dobro (39. člen tega odloka), |
|- pomožni objekti v javni rabi,                |
|- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti,             |
|- ograje in podporni zidovi,                  |
|- zakloni, zakloniki,                     |
|- zelenice in druge urejene zelene površine.          |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|(20) vinogradniška območja (ZDv):               |
+---------------------------------------------------------------+
|(20.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom:     |
+---------------------------------------------------------------+
|- vinogradništvo,                       |
+---------------------------------------------------------------+
|(20.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom:    |
+---------------------------------------------------------------+
|- gojenje pečkatega in koščičastega sadja,           |
|- gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic,          |
|- proizvodnja pijač iz lastnih kmetijskih pridelkov,      |
|- občasno bivanje v okviru zidanice ali shrambe,        |
+---------------------------------------------------------------+
|(20.3) vrste objektov glede na namen:             |
+---------------------------------------------------------------+
|- sistemi za namakanje in osuševanje, akvadukti,        |
|- vodni zadrževalniki za potrebe namakanja,          |
|- zidanice in shrambe, pod pogoji, da ima investitor na območju|
|EUP oziroma podEUP v lasti najmanj 0,25 ha vinograda oziroma  |
|0,50 ha sadovnjaka (sadna drevesa in grmovnice), da zagotovi  |
|minimalno komunalno oskrbo ter pridobi mnenje kmetijsko    |
|svetovalne službe,                       |
+---------------------------------------------------------------+
|(20.4) vrste pomožnih objektov glede na namen:         |
+---------------------------------------------------------------+
|- grajene ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže  |
|proti toči,                          |
|- male komunalne čistilne naprave, nepretočne greznice,    |
|rezervoarji, če so dovoljeni v skladu s prostorskimi izvedbeni |
|pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno   |
|infrastrukturo in grajeno javno dobro (39. člen tega odloka), |
|- samostojna parkirišča,                    |
|- čebelnjaki kot enoetažni in pritlični objekti s tlorisno   |
|površino največ 20 m2,                     |
|- v grajenem območju kmetije in 20 m pasu okrog grajenega   |
|območja kmetije je dovoljena tudi gradnja vseh pomožnih    |
|kmetijsko-gozdarskih objektov za potrebe kmetijske dejavnosti v|
|okviru posamezne kmetije,                   |
|- učilnice na prostem s tlorisno površino največ 60 m2 za   |
|potrebe zakonsko opredeljenih izobraževalnih ustanov in zavodov|
|s sedežem v Občini Šentjur,                  |
|- razglediščne točke.                     |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|(21) pokopališča (ZK):                     |
+---------------------------------------------------------------+
|(21.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom:     |
+---------------------------------------------------------------+
|- pogrebna dejavnost,                     |
+---------------------------------------------------------------+
|(21.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom:    |
+---------------------------------------------------------------+
|- trgovina,                          |
|- poslovne dejavnosti,                     |
+---------------------------------------------------------------+
|(21.3) vrste objektov glede na namen:             |
+---------------------------------------------------------------+
|- pokopališke stavbe,                     |
|- pokopališča,                         |
|- garaže in parkirišča,                    |
+---------------------------------------------------------------+
|(21.4) vrste pomožnih objektov glede na namen:         |
+---------------------------------------------------------------+
|- male komunalne čistilne naprave, nepretočne greznice,    |
|rezervoarji, če so dovoljeni v skladu s prostorskimi izvedbeni |
|pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno   |
|infrastrukturo in grajeno javno dobro (39. člen tega odloka), |
|- pomožni objekti v javni rabi,                |
|- ograje in podporni zidovi,                  |
|- samostojna parkirišča,                    |
|- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene |
|površine,                           |
|- začasni objekti, ki so proizvodi, dani na trg v skladu s   |
|predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in      |
|ugotavljanje skladnosti, če so ti povezani s tlemi in niso   |
|namenjeni prebivanju.                     |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|(22) površine cest (PC):                    |
+---------------------------------------------------------------+
|(22.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom:     |
+---------------------------------------------------------------+
|- promet in skladiščenje,                   |
+---------------------------------------------------------------+
|(22.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom:    |
+---------------------------------------------------------------+
|- /,                              |
+---------------------------------------------------------------+
|(22.3) vrste objektov glede na namen:             |
+---------------------------------------------------------------+
|- avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste,  |
|- cestno vzdrževalne baze,                   |
|- parkirišča,                         |
|- nadstrešnice za potnike na avtobusnih in drugih       |
|postajališčih, javne sanitarije in podobno,          |
+---------------------------------------------------------------+
|(22.4) vrste pomožnih objektov glede na namen:         |
+---------------------------------------------------------------+
|- vodnjaki, vodometi,                     |
|- ograje in podporni zidovi,                  |
|- zelenice in druge urejene zelene površine.          |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|(23) površine železnic (PŽ):                  |
+---------------------------------------------------------------+
|(23.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom:     |
+---------------------------------------------------------------+
|- promet in skladiščenje,                   |
+---------------------------------------------------------------+
|(23.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom:    |
+---------------------------------------------------------------+
|- /,                              |
+---------------------------------------------------------------+
|(23.3) vrste objektov glede na namen:             |
+---------------------------------------------------------------+
|- železniške proge,                      |
|- stavbe in terminali na železniških postajah ter z njimi   |
|povezane stavbe,                        |
|- remize za lokomotive in vagone,               |
+---------------------------------------------------------------+
|(23.4) vrste pomožnih objektov glede na namen:         |
+---------------------------------------------------------------+
|- male komunalne čistilne naprave, nepretočne greznice,    |
|rezervoarji, če so dovoljeni v skladu s prostorskimi izvedbeni |
|pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno   |
|infrastrukturo in grajeno javno dobro (39. člen tega odloka), |
|- pomožni objekti v javni rabi,                |
|- ograje in podporni zidovi,                  |
|- zelenice in druge urejene zelene površine.          |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|(24) površine postaj (POp):                  |
+---------------------------------------------------------------+
|(24.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom:     |
+---------------------------------------------------------------+
|- promet in skladiščenje,                   |
+---------------------------------------------------------------+
|(24.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom:    |
+---------------------------------------------------------------+
|- trgovina,                          |
|- poslovne dejavnosti,                     |
|- gostinstvo,                         |
|- javna uprava,                        |
|- zdravstvo in socialno varstvo,                |
|- dejavnost članskih organizacij,               |
+---------------------------------------------------------------+
|(24.3) vrste objektov glede na namen:             |
+---------------------------------------------------------------+
|- stavbe in terminali na železniških in avtobusnih postajah ter|
|z njimi povezane stavbe,                    |
|- remize za lokomotive, vagone in tramvaje,          |
|- gostinske stavbe,                      |
|- upravne in pisarniške stavbe,                |
|- trgovske stavbe in druge stavbe za storitvene dejavnosti,  |
|- rezervoarji, silosi, skladišča,               |
|- garažne stavbe in parkirišča,                |
|- večnamenske stavbe,                     |
+---------------------------------------------------------------+
|(24.4) vrste pomožnih objektov glede na namen:         |
+---------------------------------------------------------------+
|- pomožni objekti; male komunalne čistilne naprave, nepretočne |
|greznice, rezervoarji, so dovoljeni le v skladu s prostorskimi |
|izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko |
|javno infrastrukturo in grajeno javno dobro (39. člen tega   |
|odloka),                            |
|- pomožni objekti v javni rabi,                |
|- ograje in podporni zidovi,                  |
|- samostojna parkirišča,                    |
|- objekti za oglaševanje,                   |
|- zakloni, zakloniki,                     |
|- otroška in druga javna igrišča,               |
|- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene |
|površine,                           |
|- začasni objekti, ki so proizvodi, dani na trg v skladu s   |
|predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in      |
|ugotavljanje skladnosti, če so ti povezani s tlemi in niso   |
|namenjeni prebivanju.                     |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|(25) površine za mirujoči promet (POm):            |
+---------------------------------------------------------------+
|(25.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom:     |
+---------------------------------------------------------------+
|- promet in skladiščenje,                   |
+---------------------------------------------------------------+
|(25.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom:    |
+---------------------------------------------------------------+
|- /,                              |
+---------------------------------------------------------------+
|(25.3) vrste objektov glede na namen:             |
+---------------------------------------------------------------+
|- garaže in parkirišča,                    |
+---------------------------------------------------------------+
|(25.4) vrste pomožnih objektov glede na namen:         |
+---------------------------------------------------------------+
|- male komunalne čistilne naprave, nepretočne greznice,    |
|rezervoarji, če so dovoljeni v skladu s prostorskimi izvedbeni |
|pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno   |
|infrastrukturo in grajeno javno dobro (39. člen tega odloka), |
|- pomožni objekti v javni rabi,                |
|- ograje in podporni zidovi,                  |
|- samostojna parkirišča,                    |
|- zakloni, zakloniki,                     |
|- otroška in druga javna igrišča,               |
|- zelenice in druge urejene zelene površine.          |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|(26) območja okoljske infrastrukture (O):           |
+---------------------------------------------------------------+
|(26.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom:     |
+---------------------------------------------------------------+
|- oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje |
|okolja,                            |
|- oskrba z energijo,                      |
+---------------------------------------------------------------+
|(26.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom:    |
+---------------------------------------------------------------+
|- /,                              |
+---------------------------------------------------------------+
|(26.3) vrste objektov glede na namen:             |
+---------------------------------------------------------------+
|- objekti in naprave s področja oskrbe z vodo in čiščenja   |
|odpadnih voda,                         |
|- objekti za ravnanje z odpadki,                |
|- elektrarne in drugi energetski objekti,           |
|- poslovne in upravne stavbe za potrebe EUP oziroma podEUP,  |
|- parkirišča za potrebe EUP in podEUP,             |
+---------------------------------------------------------------+
|(26.4) vrste pomožnih objektov glede na namen:         |
+---------------------------------------------------------------+
|- male komunalne čistilne naprave, nepretočne greznice,    |
|rezervoarji, če so dovoljeni v skladu s prostorskimi izvedbeni |
|pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno   |
|infrastrukturo in grajeno javno dobro (39. člen tega odloka), |
|- pomožni objekti v javni rabi,                |
|- ograje in podporni zidovi,                  |
|- samostojna parkirišča,                    |
|- zakloni, zakloniki,                     |
|- objekti za oglaševanje,                   |
|- zelenice in druge urejene zelene površine,          |
|- začasni objekti, ki so proizvodi, dani na trg v skladu s   |
|predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in      |
|ugotavljanje skladnosti, če so ti povezani s tlemi in niso   |
|namenjeni prebivanju.                     |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|(27) območja energetske infrastrukture (E):          |
+---------------------------------------------------------------+
|(27.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom:     |
+---------------------------------------------------------------+
|- oskrba z energijo,                      |
+---------------------------------------------------------------+
|(27.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom:    |
+---------------------------------------------------------------+
|- /,                              |
+---------------------------------------------------------------+
|(27.3) vrste objektov glede na namen:             |
+---------------------------------------------------------------+
|- naftovodi in prenosni plinovodi               |
|- prenosni elektroenergetski vodi               |
|- elektrarne in drugi energetski objekti,           |
|- druge upravne in pisarniške stavbe za potrebe EUP oziroma  |
|podEUP,                            |
|- parkirišča za potrebe EUP in podEUP,             |
+---------------------------------------------------------------+
|(27.4) vrste pomožnih objektov glede na namen:         |
+---------------------------------------------------------------+
|- nabor dovoljenih pomožnih objektov glede na namen je enak kot|
|pri območjih okoljske infrastrukture (O) - podtočka (26.4)   |
|točke (26) tega člena.                     |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|(28) površine razpršene poselitve, namenjene bivanju (As):   |
+---------------------------------------------------------------+
|(28.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom:     |
+---------------------------------------------------------------+
|- bivanje do dveh stanovanj na stavbo,             |
+---------------------------------------------------------------+
|(28.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom:    |
+---------------------------------------------------------------+
|- dejavnost gospodinjstev,                   |
|- dejavnost članskih organizacij,               |
|- izobraževanje,                        |
|- zdravstvo in socialno varstvo,                |
|- kulturne in razvedrilne dejavnosti,             |
|- trgovina, gostinstvo, poslovne in športnorekreacijske    |
|dejavnosti v obsegu do 50% bruto tlorisnih površin stavbe,   |
+---------------------------------------------------------------+
|(28.3) vrste objektov glede na namen:             |
+---------------------------------------------------------------+
|- stanovanjske stavbe,                     |
|- zidanice, shrambe,                      |
|- gasilski domovi,                       |
|- garaže in parkirišča za potrebe EUP, podEUP oziroma bližnje |
|okolice,                            |
|- večnamenske stavbe,                     |
+---------------------------------------------------------------+
|(28.4) vrste pomožnih objektov glede na namen:         |
+---------------------------------------------------------------+
|- nabor dovoljenih pomožnih objektov glede na namen je enak kot|
|pri osrednjih območjih centralnih dejavnosti v urbanih naseljih|
|(CUu) - podtočka (6.4) točke (6) tega člena.          |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|(29) površine razpršene poselitve, namenjene pretežno     |
|kmetijstvu (Ak):                        |
+---------------------------------------------------------------+
|(29.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom:     |
+---------------------------------------------------------------+
|- kmetijstvo,                         |
|- ribištvo, gozdarstvo,                    |
|- bivanje do dveh stanovanj na stavbo,             |
+---------------------------------------------------------------+
|(29.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom:    |
+---------------------------------------------------------------+
|- dopolnilne dejavnosti kmetij,                |
|- dejavnost gospodinjstev,                   |
|- dejavnost članskih organizacij,               |
|- gostinstvo,                         |
|- izobraževanje,                        |
|- kulturne in razvedrilne dejavnosti,             |
|- trgovina v kleteh in pritličjih,               |
|- žage in mizarske delavnice,                 |
|- športnorekreacijske, poslovne in manjše proizvodne dejavnosti|
|(razen žage in mizarske delavnice, ki lahko obsegajo tudi večje|
|površine stavb) v obsegu do 50% bruto tlorisnih površin stavbe |
|oziroma 50% bruto tlorisnih površin celotnega kompleksa    |
|stanovanjsko poslovne oziroma stanovanjsko proizvodne     |
|dejavnosti,                          |
+---------------------------------------------------------------+
|(29.3) vrste objektov glede na namen:             |
+---------------------------------------------------------------+
|- stanovanjske stavbe,                     |
|- nestanovanjske kmetijske stavbe, ribogojnice, čebelnjaki,  |
|- objekti za dopolnilne dejavnosti kmetij,           |
|- gostinske stavbe,                      |
|- trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, razen  |
|sejemske dvorane, razstavišča in bencinski servisi,      |
|- žage in mizarske delavnice,                 |
|- stavbe bank, pošt, zavarovalnic, druge poslovne stavbe,   |
|industrijske stavbe, stavbe za šport pod pogoji iz prejšnje  |
|podtočke,                           |
|- gasilski domovi,                       |
|- garaže in parkirišča za potrebe EUP, podEUP oziroma bližnje |
|okolice,                            |
|- večnamenske stavbe,                     |
+---------------------------------------------------------------+
|(29.4) vrste pomožnih objektov glede na namen:         |
+---------------------------------------------------------------+
|- nabor dovoljenih pomožnih objektov glede na namen je enak kot|
|pri površinah podeželskega naselja (SK) - podtočka (5.4) točke |
|(5) tega člena.                        |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|(30) površine razpršene poselitve, namenjene zidanicam (Az):  |
+---------------------------------------------------------------+
|(30.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom:     |
+---------------------------------------------------------------+
|- vinogradništvo,                       |
|- gojenje pečkatega in koščičastega sadja,           |
|- gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic,          |
|- proizvodnja pijač iz lastnih kmetijskih pridelkov,      |
|- občasno bivanje, dopušča se eno stanovanje na stavbo,    |
+---------------------------------------------------------------+
|(30.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom:    |
+---------------------------------------------------------------+
|- gostinstvo, razen nastanitev,                |
|- dejavnost gospodinjstev,                   |
|- dejavnost članskih organizacij,               |
+---------------------------------------------------------------+
|(30.3) vrste objektov glede na namen:             |
+---------------------------------------------------------------+
|- zidanice,                          |
|- shrambe,                           |
|- počitniške hišice,                      |
|- okrepčevalnice,                       |
|- parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP,          |
+---------------------------------------------------------------+
|(30.4) vrste pomožnih objektov glede na namen:         |
+---------------------------------------------------------------+
|- pomožni objekti; male komunalne čistilne naprave, nepretočne |
|greznice, rezervoarji, so dovoljeni le v skladu s prostorskimi |
|izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko |
|javno infrastrukturo in grajeno javno dobro (39. člen tega   |
|odloka),                            |
|- pomožni objekti v javni rabi,                |
|- ograje in podporni zidovi,                  |
|- samostojna parkirišča,                    |
|- čebelnjaki,                         |
|- zakloni, zakloniki,                     |
|- otroška in druga javna igrišča,               |
|- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene |
|površine.                           |
+---------------------------------------------------------------+
14. člen
(kmetijska in gozdna zemljišča, območja voda in druga zemljišča, razen območja, ki se urejajo z DPN ali OPPN)
(1) Na kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljiščih (razen na območjih, ki se urejajo z DPN in OPPN) so, poleg vrst gradenj, ki so dovoljene na celotnem območju občine, dovoljene naslednje:
+---------------------------------------------------------------+
|(1.1) vrste gradenj:                      |
+---------------------------------------------------------------+
|- gradnje novih objektov v skladu z določili tega člena, glede |
|na namensko rabo določeno za EUP oziroma podEUP,        |
|- sprememba namembnosti zakonito zgrajenih objektov v skladu z |
|določili tega člena, glede na namensko rabo določeno za EUP  |
|oziroma podEUP (na kmetijskih zemljišč vrsta gradenj iz te   |
|alineje ni dovoljena),                     |
|- nadzidave in dozidave zakonito zgrajenih stavb razpršene   |
|gradnje, pri čemer se ne sme povečevati zmogljivosti stavb (na |
|kmetijskih zemljišč vrsta gradenj iz te alineje ni dovoljena). |
+---------------------------------------------------------------+
(2) Vrste dejavnosti ter vrste objektov in pomožnih objektov glede na namen, ki so na kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljiščih dovoljene poleg objektov in pomožnih objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje OPN, so v nadaljevanju določene po posameznih namenskih rabah.
+---------------------------------------------------------------+
|(3) Kmetijska zemljišča (K1 in K2):              |
+---------------------------------------------------------------+
|(3.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom:      |
+---------------------------------------------------------------+
|- kmetijstvo,                         |
+---------------------------------------------------------------+
|(3.2) vrste objektov glede na namen              |
+---------------------------------------------------------------+
|- sistemi za namakanje in osuševanje, akvadukti,        |
|- vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč,|
|- ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže proti   |
|toči,                             |
+---------------------------------------------------------------+
|(3.3) vrste pomožnih objektov glede na namen          |
+---------------------------------------------------------------+
|- grajene ograje za pašo živine,                |
|- napajalna korita,                      |
|- grajene ograje in opore za trajne nasade,          |
|- grajeni rastlinjaki za potrebe kmetijske dejavnosti v    |
|grajenem območju kmetije in 20 metrskem pasu okrog grajenega  |
|območja kmetije, izjemoma so dovoljeni tudi izven grajenega  |
|območja kmetije in 20 metrskega pasu okrog grajenega območja  |
|kmetije, kadar znotraj teh zaradi premajhne razpoložljive   |
|površine rastlinjaka ni mogoče postaviti,           |
|- na drugih kmetijskih zemljiščih (K2) so dovoljeni še:    |
|(a) čebelnjaki kot enoetažni in pritlični objekti s tlorisno  |
|površino največ 20 m2, pri čemer je potrebno pridobiti mnenje |
|pristojne čebelarske službe, iz katerega izhaja, da je     |
|zemljišče, na katerem naj bi stal čebelnjak, v skladu s    |
|predpisi, ki urejajo čebelarstvo, njegov investitor pa vpisan v|
|register čebelarjev,                      |
|(b) krmišča in grajena molzišča kot enoetažni in pritlični   |
|objekti s tlorisno površino največ 30 m2,           |
|(c) hlevski izpust s tlorisno površino največ 180 m2,     |
|(d) kozolci za potrebe kmetijske dejavnosti s tlorisno površino|
|največ 100 m2,                         |
|(e) grajene obore za rejo divjadi,               |
|(f) v grajenem območju kmetije in 20 m pasu okrog grajenega  |
|območja kmetije je dovoljena tudi gradnja vseh pomožnih    |
|kmetijsko-gozdarskih objektov (razen grajenih gozdnih     |
|prometnic, kleti in vinskih kleti) za potrebe kmetijske    |
|dejavnosti v okviru posamezne kmetije,             |
|- na območju ribnikov so za potrebe ribištva dovoljene še   |
|kmečke lope za potrebe ribištva s tlorisno površino največ 150 |
|m2, ki se lahko postavijo na zemljiščih, ki so prometno    |
|dostopna in je zanje možno organizirati ustrezne parkirne   |
|površine,                           |
|- ograje nižje od 2,2 metra na zemljišču, ki je bilo pri izdaji|
|dovoljenja za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo |
|določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu,   |
|- podporni zidovi v okviru agromelioracij,           |
+---------------------------------------------------------------+
|(3.4) vrste drugih ureditev:                  |
+---------------------------------------------------------------+
|- agrarne operacije v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska |
|zemljišča,                           |
|- sanacije nelegalnih kopov (brez nadaljnjega izkoriščanja   |
|mineralnih surovin), odlagališč odpadkov in drugih degradiranih|
|območij v osnovno namensko rabo (posegi iz te alineje so    |
|dovoljeni le v okviru agromelioracij),             |
|- krčitev gozdov za kmetijske namene.             |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|(4) Gozdna zemljišča (G):                   |
+---------------------------------------------------------------+
|(4.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom:      |
+---------------------------------------------------------------+
|- gozdarstvo,                         |
|- lovstvo,                           |
|- ribištvo,                          |
+---------------------------------------------------------------+
|(4.2) vrste objektov glede na namen:              |
+---------------------------------------------------------------+
|- /,                              |
+---------------------------------------------------------------+
|(4.3) vrste pomožnih objektov glede na namen:         |
+---------------------------------------------------------------+
|- krmišča kot enoetažni in pritlični objekti s tlorisno    |
|površino največ 30 m2,                     |
|- grajene obore za rejo divjadi,                |
|- čebelnjaki kot enoetažni in pritlični objekti s tlorisno   |
|površino največ 20 m2, pri čemer je potrebno pridobiti mnenje |
|pristojne čebelarske službe, iz katerega izhaja, da je     |
|zemljišče, na katerem naj bi stal čebelnjak, v skladu s    |
|predpisi, ki urejajo čebelarstvo, njegov investitor pa vpisan v|
|register čebelarjev,                      |
|- grajena oprema trim stez in vadbena oprema,         |
|- športna igrišča na prostem, kot enostavni objekti in pod   |
|pogojem, da se z gradnjo ne spreminjajo vodne, gozdne ali   |
|krajinske in reliefne značilnosti območja,           |
|- na območju ribnikov so za potrebe ribištva dovoljeni še   |
|grajen gostinski vrt, sanitarna enota in kmečka lopa za potrebe|
|ribištva, ki se lahko postavijo na zemljiščih, ki so prometno |
|dostopna in je zanje možno organizirati ustrezne parkirne   |
|površine ter se pridobi soglasje pristojne občinske službe za |
|prostor, ta izda soglasje na osnovi prostorske presoje (ki jo |
|sme izdelati projektant, ki je pri pristojni poklicni zbornici |
|vpisan v ustrezen imenik, in ima pridobljeno licenco s področja|
|urbanizma), s katero se določi primerno lokacijo, število   |
|takšnih objektov, pogoje za oblikovanje in druge pogoje    |
|(infrastruktura), v soglasju lahko pristojna občinska služba za|
|prostor omeji dobo postavitve takšnega objekta,        |
+---------------------------------------------------------------+
|(4.4) vrste drugih ureditev:                  |
+---------------------------------------------------------------+
|- gozdarska investicijska vzdrževalna dela,          |
|- gospodarjenje z gozdovi v skladu z veljavnimi načrti za   |
|gospodarjenje z gozdovi ter predpisi s področja gozdov,    |
|- krčitev gozdov za kmetijske namene do površine 0,5 ha, pod  |
|pogojem, da taka krčitev ni v gozdu, ki je v skladu s predpisi |
|opredeljen kot varovalni gozd ali gozd s posebnim namenom,   |
|- sanacije nelegalnih kopov (brez nadaljnjega izkoriščanja   |
|mineralnih surovin), odlagališč odpadkov in drugih degradiranih|
|območij v osnovno namensko rabo.                |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|(5) Celinske vode (VC):                    |
+---------------------------------------------------------------+
|(5.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom:      |
+---------------------------------------------------------------+
|- lovstvo,                           |
|- ribištvo,                          |
+---------------------------------------------------------------+
|(5.2) vrste objektov glede na namen:              |
+---------------------------------------------------------------+
|- čolnarne,                          |
+---------------------------------------------------------------+
|(5.3) vrste pomožnih objektov glede na namen:         |
+---------------------------------------------------------------+
|- /,                              |
+---------------------------------------------------------------+
|(5.4) vrste drugih ureditev:                  |
+---------------------------------------------------------------+
|- pomožni pristaniški objekti.                 |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|(6) Območja vodne infrastrukture (VI)             |
+---------------------------------------------------------------+
|(6.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom:      |
+---------------------------------------------------------------+
|- lovstvo,                           |
|- ribištvo,                          |
+---------------------------------------------------------------+
|(6.2) vrste objektov glede na namen:              |
+---------------------------------------------------------------+
|- jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti,        |
|- objekti na rekah in kanalih ali ob njih,           |
|- čolnarne,                          |
+---------------------------------------------------------------+
|(6.3) vrste pomožnih objektov glede na namen:         |
+---------------------------------------------------------------+
|- ograje in podporni zidovi,                  |
+---------------------------------------------------------------+
|(6.4) vrste drugih ureditev:                  |
+---------------------------------------------------------------+
|- /.                              |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|(7) Površine nadzemnega pridobivalnega prostora (LN):     |
+---------------------------------------------------------------+
|(7.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom:      |
+---------------------------------------------------------------+
|- rudarstvo,                          |
+---------------------------------------------------------------+
|(7.2) vrste objektov glede na namen:              |
+---------------------------------------------------------------+
|- objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin, |
+---------------------------------------------------------------+
|(7.3) vrste pomožnih objektov glede na namen:         |
+---------------------------------------------------------------+
|- male komunalne čistilne naprave, nepretočne greznice,    |
|rezervoarji, če so dovoljeni v skladu s prostorskimi izvedbeni |
|pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno   |
|infrastrukturo in grajeno javno dobro (39. člen tega odloka), |
|- pomožni objekti v javni rabi,                |
|- ograje in podporni zidovi,                  |
|- samostojna parkirišča,                    |
|- pomožni obrambni objekti ter objekti, namenjeni zaščiti in  |
|reševanju,                           |
+---------------------------------------------------------------+
|(7.4) vrste drugih ureditev:                  |
+---------------------------------------------------------------+
|- rudarska dela v skladu z veljavnimi programi in načrti ter  |
|področnimi predpisi.                      |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|(8) Razpršena gradnja:                     |
+---------------------------------------------------------------+
|(8.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom:      |
+---------------------------------------------------------------+
|- skladno dejavnosti obstoječega zakonito zgrajenega objekta, |
+---------------------------------------------------------------+
|(8.2) vrste objektov in drugih ureditev glede na namen:    |
+---------------------------------------------------------------+
|- skladno obstoječemu zakonito zgrajenemu objektu,       |
+---------------------------------------------------------------+
|(8.3) vrste pomožnih objektov glede na namen:         |
+---------------------------------------------------------------+
|- znotraj funkcionalnega zemljišča ali gradbene parcele,    |
|določene z upravnimi dovoljenji (v primeru zakonito zgrajenih |
|stavb, ki funkcionalnega zemljišča ali gradbene parcele nimajo |
|določene, pa se te objekte lahko postavlja znotraj funkcionalno|
|zaokroženega območja, ki se ga določi tako, da se stavbišče  |
|osnovne stavbe pomnoži s faktorjem 2,5):            |
|(a) pomožni objekti; razen male komunalne čistilne naprave,  |
|nepretočne greznice, rezervoarji (na kmetijskih zemljiščih   |
|gradnja novih objektov iz te točke ni dovoljena),       |
|(b) male komunalne čistilne naprave, nepretočne greznice,   |
|rezervoarji, so dovoljeni le v skladu s prostorskimi izvedbeni |
|pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno   |
|infrastrukturo in grajeno javno dobro (39. člen tega odloka), |
|(c) pomožni kmetijsko-gozdarski objekti za potrebe kmetijske  |
|dejavnosti v okviru posamezne kmetije (razen kleti, vinske   |
|kleti in grajene gozdne prometnice),              |
|(d) ograje (na kmetijskih zemljiščih so dopustne le ograje   |
|nižje od 2,2 metra na zemljišču, ki je bilo pri izdaji     |
|dovoljenja za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo |
|določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu),  |
|(e) podporni zidovi (na kmetijskih zemljiščih je gradnja    |
|podpornih zidov dovoljena le v okviru agromelioracij),     |
|(f) samostojna parkirišča (na kmetijskih zemljiščih gradnja  |
|novih objektov iz te točke ni dovoljena),           |
+---------------------------------------------------------------+
|(8.4) vrste drugih ureditev:                  |
+---------------------------------------------------------------+
|- /.                              |
+---------------------------------------------------------------+
II/3.2. Prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov, velikosti in oblikovanja objektov
15. člen
(splošno glede lege objektov na zemljišču)
(1) Novi objekti morajo biti odmaknjeni od meja sosednjih zemljišč tako, da ni motena sosednja posest in da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru gradbene parcele.
(2) Od obstoječih objektov morajo biti novi objekti oddaljeni najmanj toliko, da so zagotovljeni svetlobno-tehnični, požarnovarnostni in drugi pogoji, določeni z veljavnimi predpisi.
(3) Novi objekti morajo biti od cestnega telesa javnih cest oddaljeni najmanj 5,0 metrov oziroma v skladu s cestno-prometni predpisi, glede na kategorizacijo posamezne ceste. Odstopanje od teh določil je možno s soglasjem upravljavca cest v primerih, ko je potrebno upoštevati regulacijske črte, ko morajo stavbe slediti obstoječi razpoznavni gradbeni liniji naselja ali dela naselja ali ko je potrebno upoštevati posebne pogoje s področja varstva kulturne dediščine.
(4) Ograje (razen ob javnih cestah) se lahko postavijo do meje sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče. Ograje se lahko gradi tudi na meji parcel, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, o tem medsebojno pisno sporazumejo (overjena soglasja). Za postavitev ograj ob javnih cestah je potrebno pridobiti soglasje upravljavcev, s katerim določijo ustrezne odmike in višine, tako da ne ovirajo preglednosti na cestah in vzdrževanje cest.
(5) Podporne zidove, ki so potrebni zaradi neposredno grozečih naravnih in drugih nesreč, se lahko brez soglasja lastnikov sosednjih zemljišč gradi do meje sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče. Za postavitev teh podpornih zidov ob javnih cestah je potrebno pridobiti soglasje upravljavcev, s katerim ti določijo ustrezne odmike in višine, tako da ne ovirajo preglednosti na cestah in vzdrževanje cest.
(6) Objekte in omrežja gospodarske javne infrastrukture ter druge prometne, manipulacijske, parkirne in podobne utrjene površine se lahko brez soglasja lastnikov sosednjih zemljišč gradijo do meje sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče.
(7) Odmik od gozdnega roba mora biti tolikšen (vsaj povprečna višina odraslih dreves gozda v neposredni bližini lokacije), da gospodarjenje z gozdom ne ogroža objektov oziroma rab prostora. Kadar takšen odmik ni zagotovljen, investitor prevzema odgovornost za poškodbe na svojih objektih, ki jih lahko povzročijo normalno gospodarjenje s sosednjim gozdom ali ujme ter sanacija njihovih posledic.
16. člen
(pogoji za oblikovanje, ki izhajajo iz usmeritev za ohranjanje oblikovne podobe celotnega naselja)
(1) S posegi v prostor je potrebno ohranjati obstoječe dominante in značilne poglede (npr. cerkev sv. Jurija (Šentjur), cerkev Marije v nebesa vzete (Marija Dobje), cerkev sv. Uršule (Vodule), cerkev sv. Rozalije (Zlateče pri Šentjurju), cerkvi sv. Valentina in sv. Jakoba (Dobrina), cerkev Imena Marijinega (Kalobje), cerkev sv. Ane (Lopaca), cerkev sv. Križa (Šentvid pri Planini). Pri določanju višin objektov je potrebno upoštevati tudi vertikalni gabarit naselja tako, da novi objekti ne izstopajo iz silhuete naselja.
(2) Pri umestitvi novih objektov je potrebno upoštevati velikostna razmerja in razporeditev obstoječih okoliških objektov.
(3) Ohranjati je potrebno čim več obstoječe lokalno značilne vegetacije, zlasti sadovnjake na vaških robovih, obvodno vegetacijo, posamezna drevesa ob domačijah in drevesa, ki so pomembna za prepoznavnost javnih površin. Kadar zelenih potez in posameznih dreves ni mogoče ohranjati, jih je treba po končani gradnji ponovno zasaditi z avtohtonimi vrstami. Delno ohranjene vaške robove je potrebno dopolniti z lokalno značilnimi sadnimi sortami.
(4) Po možnosti je treba ohranjati značilno postavitev dvojnih kozolcev (toplarjev) in posebnih tipov gospodarskih poslopij z elementi hleva in kozolca.
17. člen
(tipi oblikovanja grajene strukture)
(1) Za posamezne EUP oziroma podEUP so glede na morfološke značilnosti pozidave določeni tipi oblikovanja grajene strukture (urbanistični tipi), za katere veljajo posebna merila in pogoji glede lege in razmestitve objektov. Tip oblikovanja grajene strukture na območju posamezne EUP oziroma podEUP, če je za le-to določen, je razviden iz Preglednice 1.
(2) Preglednica 5: Urbanistični tipi (vzorci pozidave) na območju občine
+---------------------------------------------------------------+
|OBMOČJA S PREPOZNAVNIM VZORCEM POZIDAVE (U1):         |
+---------------------------------------------------------------+
|- trško jedro (U1/1),                     |
|- gručasta pozidava (U1/2),                  |
|- obcestna pozidava (U1/3),                  |
|- mrežni (ulični) tip pozidave (U1/4),             |
|- svojevrstno območje (U1/5),                 |
|- razpršena pozidava (U1/6),                  |
+---------------------------------------------------------------+
|NEPOZIDANA OBMOČJA (U2):                    |
+---------------------------------------------------------------+
|- raščeno naselje (U2/1),                   |
|- manjša območja kompleksne pozidave/nepozidana območja (U2/2),|
|- območja, ki se urejajo z OPPN (U2/3).            |
+---------------------------------------------------------------+
(3) Na območjih trških jeder (U1/1) je potrebno upoštevati še naslednja merila in pogoje:
(3.1) Pri umestitvi novih objektov je potrebno upoštevati razporeditev obstoječih objektov in velikostna razmerja v EUP oziroma podEUP ter obstoječe gradbene linije, pri čemer je potrebno zagotoviti varnost cestnega prometa.
(3.2) Novi objekti (razen izjeme določene v 15. členu) morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni vsaj 4,0 metre oziroma za polovico svoje višine od terena do kapi, vendar ne manj kot 2,5 metra. Nezahtevni in enostavni objekti (razen izjeme določene v 15. členu) morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 1,5 metra. Novi objekti se lahko gradijo tudi do meje sosednjih zemljišč, pod naslednjimi pogoji:
- upoštevati je potrebno obstoječe gradbene linije in zagotavljati varnost cestnega prometa,
- če je takšno umeščanje objektov v prostor značilno za EUP oziroma podEUP in se z njim ne poslabšuje pogojev za bivanje in delo v sosednjih stavbah, oboje je potrebno dokazati z analizo (glej pomen izrazov iz 5. člena odloka),
- z nobenim delom novih objektov se ne sme posegati v sosednja zemljišča oziroma je potrebno pridobiti pravico graditi.
(3.3) Če pogoji iz prejšnje podtočke niso izpolnjeni, je potrebno pridobiti soglasja lastnikov sosednjih zemljišč (pisna overjena soglasja). Gradnja novega objekta na mestu prej odstranjenega zakonito zgrajenega objekta se lahko zgradi brez soglasja lastnikov sosednjih zemljišč.
(4) Na območjih gručaste pozidave (U1/2) je potrebno upoštevati še naslednja merila in pogoje:
(4.1) Pri umestitvi novih objektov je potrebno upoštevati razporeditev obstoječih objektov (v gruče) in velikostna razmerja v EUP oziroma podEUP.
(4.2) Novi objekti (razen izjeme določene v 15. členu) morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni vsaj 4,0 metre, nezahtevni in enostavni objekti (razen izjeme določene v 15. členu) pa vsaj 1,5 metra. Manjši odmiki so dovoljeni ob soglasju (pisna overjena soglasja) lastnikov sosednjih zemljišč. Gradnja novega objekta na mestu prej odstranjenega zakonito zgrajenega objekta se lahko zgradi brez soglasja lastnikov sosednjih zemljišč.
(5) Na območjih obcestne pozidave (U1/3) je potrebno upoštevati še naslednja merila in pogoje:
(5.1) Pri umestitvi novih objektov je potrebno upoštevati postavitev obstoječih objektov glede na komunikacijo (ali komunikacije), orientacijo slemen, kadar je enotna orientacija razpoznavna in smiselna, in velikostna razmerja v EUP oziroma podEUP. Na terenu v pobočju mora biti daljša stranica stavbe postavljena vzporedno s plastnicami, kadar za EUP oziroma podEUP ni značilna drugačna postavitev.
(5.2) Upoštevati je potrebno tudi določila podtočke (4.2) tega člena.
(6) Na območjih mrežnega (uličnega) tipa pozidave (U1/4) je potrebno upoštevati še naslednja merila in pogoje:
(6.1) Pri umestitvi novih objektov je potrebno upoštevati postavitev obstoječih objektov glede na komunikacije, ki tvorijo mrežno zasnovo. Če je za posamezno ulico značilna (prevladuje - več kot 50%) enotna orientacija slemen oziroma enoten princip orientacije slemen (npr. postavitev stavb vzporedno s plastnicami terena, posebnosti kompozicije (razmerje med ponovitvami in poudarki) ipd.), je to potrebno upoštevati.
(6.2) Novi zahtevni objekti (razen izjeme določene v 15. členu) morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni vsaj 6,0 metrov, manj zahtevni (razen izjeme določene v 15. členu) vsaj 4,0 metre, podzemni deli stavb, ki so v celoti vkopani (glede na okoliški teren oziroma raščen teren) vsaj 2,0 metra, nezahtevni in enostavni objekti (razen izjeme določene v 15. členu) pa vsaj 1,5 metra. Manjši odmiki so dovoljeni ob soglasju (pisna overjena soglasja) lastnikov sosednjih zemljišč. Gradnja novega objekta na mestu prej odstranjenega zakonito zgrajenega objekta se lahko zgradi brez soglasja lastnikov sosednjih zemljišč.
(7) Na svojevrstnih območjih (U1/5) je potrebno upoštevati še naslednja merila in pogoje:
(7.1) Upoštevati je potrebno določila podtočke (6.2) tega člena.
(7.2) Kadar se na območju načrtuje ureditev kampa ali šotorišča morajo biti poleg pogoja iz prejšnje podtočke (7.1) izpolnjene še naslednje zahteve:
- načrtovati ga je potrebno celovito in naenkrat (dovoljena je etapna realizacija), pri čemer se je treba v največji možni meri prilagajati naravnim (vodnim, gozdnim, krajinskim, reliefnim ipd.) značilnostim območja,
- omogočiti je potrebno nemoteno uporabo in rabo javnih površin, dostope do vode, naravnih, ustvarjenih in drugih znamenitosti,
- omogočati je potrebno enakopravno dostopanje glede na lastniška razmerja,
- analizirati je potrebno medsebojne vplive posameznih dejavnosti ter omogočiti njihovo sobivanje,
- z zasnovo ureditve območja mora soglašati pristojna občinska služba za prostor (s soglasjem se preverja upoštevanje določil prejšnjih alinej te podtočke) in je obvezna sestavina vseh dokumentacij za pridobivanje upravnih dovoljenj za gradnjo.
(8) Na območjih razpršene pozidave (U1/6) je potrebno upoštevati še naslednja merila in pogoje:
(8.1) Na terenu v pobočju mora biti daljša stranica stavbe praviloma postavljena vzporedno s plastnicami. Izjemoma je postavitev stavb lahko tudi drugačna, kadar je to za posamezno območje značilno in prevladujoče (postavitev v gruče, postavitev pravokotno na plastnice), kar je potrebno dokazati z analizo, ki je del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(8.2) Novi objekti (razen izjeme določene v 15. členu) morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni vsaj 4,0 metre, podzemni deli stavb, ki so v celoti vkopani (glede na okoliški teren oziroma raščen teren) vsaj 2,0 metra, nezahtevni in enostavni objekti (razen izjeme določene v 15. členu) pa vsaj 1,5 metra. Manj zahtevne objekte je dovoljeno umeščati tudi na oddaljenosti najmanj 1,5 metra od meje sosednjih zemljišč, kadar meja sosednjih zemljišč sovpada z mejo zazidljivosti.
(8.3) Če pogoji iz prejšnje podtočke niso izpolnjeni, je potrebno pridobiti soglasja lastnikov sosednjih zemljišč (pisna overjena soglasja). Gradnja novega objekta na mestu prej odstranjenega zakonito zgrajenega objekta se lahko zgradi brez soglasja lastnikov sosednjih zemljišč.
(9) Na območjih raščenega naselja (U2/1) je potrebno upoštevati še naslednja merila in pogoje:
(9.1) Pri umestitvi novih objektov je potrebno upoštevati razporeditev obstoječih objektov in velikostna razmerja v EUP oziroma podEUP in sosednjih EUP oziroma podEUP. Na raščenem terenu mora biti daljša stranica stavbe praviloma postavljena vzporedno s plastnicami.
(9.2) Po možnosti naj se racionalneje in celostno uredi prometno omrežje.
(9.3) Upoštevati je potrebno tudi določila podtočke (4.2) tega člena.
(10) Pri manjših območjih kompleksne pozidave/nepozidanih območjih (U2/2) je potrebno upoštevati naslednja merila in pogoje:
(10.1) Prometno zasnovo je potrebno načrtovati za celotno območje EUP oziroma podEUP naenkrat v skladu z naslednjimi izhodišči: racionalna raba prostora, omogočanje enakopravnega dostopanja glede na lastniška razmerja, upoštevanje krajine, parcelacije, umeščanja posegov v prostor v okolici ipd. Sestavni del prometne zasnove je tudi opis upoštevanja prej navedenih izhodišč. Prometno zasnovo sme izdelati projektant, ki je pri pristojni poklicni zbornici vpisan v ustrezen imenik, in ima pridobljeno licenco s področja urbanizma. Prometna zasnova je obvezna sestavina vseh projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja na območju posamezne EUP oziroma podEUP. Izdelati je potrebno dva dodatna izvoda prometne zasnove, ki ju je potrebno posredovati Občini Šentjur in Upravni enoti Šentjur.
(10.2) Upoštevati je treba tudi določila podtočke (4.2) tega člena.
(11) Za območja, ki se urejajo z OPPN (U2/3), so podrobnejše usmeritve podane v poglavju II/4. Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih OPPN.
18. člen
(stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo)
(1) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo na območju posamezne EUP oziroma podEUP je razvidna iz Preglednice 1.
(2) Na površinah z namensko rabo SB (stanovanjske površine za posebne namene) in CDi (površine za izobraževanje) se stopnja izkoriščenosti gradbene parcele določi v skladu s standardi in normativi, ki urejajo posamezno področje.
(3) Na površinah z namenskimi rabami PC (površine cest), PŽ (površine železnic), POp (površinah postaj), POm (površinah za mirujoči promet), O (območjih okoljske infrastrukture) in E (območjih energetske infrastrukture) se stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo določi v skladu s potrebami tehnologije oziroma je razvidna iz Preglednice 1.
(4) V primeru, ko je obstoječa zazidanost parcele, namenjene gradnji, večja od dovoljene, so na tej parceli dovoljene:
- rekonstrukcije in vzdrževanje,
- gradnja novega objekta na mestu prej odstranjenega zakonito zgrajenega objekta (določilo ne velja za objekte kulturne dediščine, razen v primeru, ko se za gradnjo novega objekta na mestu prej odstranjenega predhodno pridobi soglasje v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine),
- nadzidave, kadar se ne presega višinskega gabarita določenega za EUP oziroma podEUP in ne povečuje števila potrebnih parkirnih mest,
- spremembe namembnosti objektov, kadar se z njimi ne povečuje število potrebnih parkirnih mest,
- odstranitve objektov (določilo ne velja za objekte kulturne dediščine, razen v primeru, ko se za odstranitev predhodno pridobi soglasje pristojnega ministrstva).
19. člen
(stavbni tipi)
(1) Za posamezne EUP oziroma podEUP so glede na značilnosti arhitekturnega oblikovanja določeni stavbni tipi, za katere veljajo posebna merila in pogoji glede velikosti, oblikovanja in rabe materialov. Stavbni tipi na območju posamezne EUP oziroma podEUP, če so za le-te določeni, so razvidni iz Preglednice 1 tega odloka.
(2) Preglednica 6: Stavbni tipi na območju občine
+---------------------------------------------------------------+
|HIŠA (A1)                           |
+---------------------------------------------------------------+
|- trška hiša (A1/1),                      |
|- tradicionalna prostostoječa hiša (A1/2),           |
|- tipska prostostoječa hiša (A1/3),              |
|- prostostoječa hiša (A1/4)                  |
+---------------------------------------------------------------+
|BLOK (A2)                           |
+---------------------------------------------------------------+
|SVOJEVRSTNA STAVBA (A3)                    |
+---------------------------------------------------------------+
|GOSPODARSKI OBJEKT (A4)                    |
+---------------------------------------------------------------+
|- gospodarsko poslopje (A4/1),                 |
|- hala (A4/2),                         |
|- zidanica (A4/3)                       |
+---------------------------------------------------------------+
|STAVBE V OKVIRU OPPN (A5)                   |
+---------------------------------------------------------------+
(3) Hiša (A1)
(3.1) Kot hiša (A1) se praviloma oblikujejo stanovanjske, gostinske, poslovne in upravne stavbe, trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, garažne stavbe in stavbe splošnega družbenega pomena ter večnamenske stavbe.
+---------------------------------------------------------------+
|(3.1.1.) Trška hiša (A1/1):                  |
+---------------------------------------------------------------+
|(a) velikost:                         |
+---------------------------------------------------------------+
|- Pri načrtovanju postavitve stavbe na parcelo ter določanju  |
|tlorisnih gabaritov je potrebno izdelati urbanistični vzorec za|
|EUP oziroma podEUP, s katerim bo prikazano, da se je pri    |
|načrtovanju novega posega v prostor upoštevalo značilnosti   |
|obstoječe okoliške pozidave.                  |
|- Višinski gabarit stavbe je lahko največ (K) + P + 1 + M.   |
|Izjemoma so stavbe lahko tudi višje pod pogojem, da ne     |
|presegajo višine najvišje stavbe v EUP oziroma podEUP (med   |
|najvišje objekte v okolici se ne štejejo zvoniki, dimniki,   |
|gasilski stolpiči in objekti ali deli objektov, ki so višji od |
|okoliških zaradi tehnologije dejavnosti ipd.) in da ne     |
|izstopajo iz silhuete naselja. Projekt za pridobitev gradbenega|
|dovoljenja mora vsebovati analizo, s katero bo utemeljeno   |
|upoštevanje določila glede višinskega gabarita iz prejšnjega  |
|stavka.                            |
+---------------------------------------------------------------+
|(b) oblikovanje - splošno:                   |
+---------------------------------------------------------------+
|- Arhitektonsko oblikovanje mora izhajati iz lokalne tradicije.|
|Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne   |
|značilnosti.                          |
|- Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je treba |
|poenotiti. Dozidave in nadzidave je v gabaritih, oblikovanju in|
|gradbenih materialih potrebno prilagoditi osnovni stavbi tudi v|
|primerih, ko ta ne ustreza (npr. v naklonu strehe) določilom iz|
|te točke.                           |
+---------------------------------------------------------------+
|(c) oblikovanje strešin:                    |
+---------------------------------------------------------------+
|- Strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše   |
|stranice oziroma sestavljene dvokapnice istega naklona v    |
|primeru sestavljenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi.   |
|Naklon streh je dovoljen v razponu od 35° do 45°. Strehe    |
|nadstreškov so lahko tudi ravne ali enokapne v minimalnem   |
|naklonu (do 8°).                        |
|- Strešna kritina mora biti sive ali opečne barve. S strešniki |
|je treba ustvariti videz drobne strukture. Pri zimskih vrtovih |
|in nadstreških se dovoljuje še brezbarvno steklo in steklu   |
|podobni brezbarvni materiali.                 |
|- Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in   |
|frčad. Frčade so lahko klasične, pultne in trikotne. Frčade ne |
|smejo biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo |
|biti vse frčade enakega tipa. Skupna dolžina frčad na fasadah, |
|ki so postavljene ob javne površin ne sme presegati 1/2 dolžine|
|strešine. V primeru osvetlitve mansardnih prostorov v dveh   |
|etažah oziroma dveh horizontalnih pasovih je spodnja vrsta   |
|odprtin lahko izvedena s frčadami, zgornja vrsta odprtin pa le |
|s strešnimi okni.                       |
|- Kadar je za območje EUP oziroma podEUP značilno drugačno   |
|oblikovanje streh, je potrebno pri načrtovanju posegov v    |
|prostor upoštevati obstoječe kvalitetne značilnosti in     |
|oblikovanje obrazložiti v projektu za pridobitev gradbenega  |
|dovoljenja.                          |
+---------------------------------------------------------------+
|(d) oblikovanje fasad:                     |
+---------------------------------------------------------------+
|- Barve fasad, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone |
|(npr. citronske in druge živo rumene, vijolične, živo zelene, |
|živo, temno in turkizno modre, živo rdeče ipd. ter kombinacije |
|le-teh), niso dovoljene. Barva fasade mora biti v projektu za |
|pridobitev gradbenega dovoljenja določena.           |
+---------------------------------------------------------------+
|(e) drugo:                           |
+---------------------------------------------------------------+
|- Dovoljena je postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic in |
|sončnih sprejemnikov na ali v streho. Na eno, dvo ali večkapni |
|strehi morajo biti vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa|
|ne sme presegati višine slemena osnovne strehe.        |
|- Klimatske naprave, satelitske antene in podobne elemente je |
|treba na objekte umeščati diskretno (po možnosti skrito očem in|
|stran od javnih površin).                   |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|(3.1.2.) Tradicionalna prostostoječa hiša (A1/2):       |
+---------------------------------------------------------------+
|(a) velikost:                         |
+---------------------------------------------------------------+
|- Tlorisni gabarit stavbe mora biti podolgovat v razmerju   |
|stranic med 1:1,4 do 1:2. Tloris je lahko tudi sestavljen pod |
|pogojem, da je takšno oblikovanje značilno za EUP oziroma   |
|podEUP. Odstopanje od predpisanega razmerja stranic je     |
|dovoljeno, kadar tega ni možno zagotoviti zaradi        |
|izoblikovanosti raščenega terena oziroma ni prostorskih    |
|možnosti. V takšnih primerih je treba pri načrtovanju     |
|postavitve stavbe na parcelo ter določanju tlorisnih gabaritov |
|izdelati urbanistični vzorec za EUP oziroma podEUP, s katerim |
|bo prikazano, da se je pri načrtovanju novega posega v prostor |
|upoštevalo značilnosti obstoječe okoliške pozidave.      |
|- Višinski gabarit stavbe je praviloma največ (K) + P + M,   |
|izjemoma, kadar je takšen višinski gabarit značilen za EUP   |
|oziroma podEUP, je dovoljen tudi do (K) + P + 1 + M, pri čemer |
|pa višina kapa ne sme presegati 6,9 metra nad koto urejenega  |
|terena (šteje se najnižji del terena).             |
+---------------------------------------------------------------+
|(b) oblikovanje - splošno:                   |
+---------------------------------------------------------------+
|- Določila so enaka določilom za trško hišo (A1/1).      |
+---------------------------------------------------------------+
|(c) oblikovanje strešin:                    |
+---------------------------------------------------------------+
|- Strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše   |
|stranice oziroma sestavljene dvokapnice istega naklona v    |
|primeru sestavljenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi.   |
|Štiri in večkapne strehe ter lomljene strešine so dovoljene le |
|izjemoma, kadar so za območju značilne, kar je potrebno    |
|dokazati z analizo, ki je del projekta za pridobitev gradbenega|
|dovoljenja. Naklon streh je dovoljen v razponu od 35° do 45°. |
|Izjemoma je naklon strehe lahko tudi drugačen, če je na območju|
|značilen, kar je potrebno dokazati z analizo, ki je del    |
|projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Strehe      |
|nadstreškov so lahko tudi ravne ali enokapne v minimalnem   |
|naklonu (do 8°).                        |
|- Strešna kritina mora biti sive ali opečne barve. S strešniki |
|je treba ustvariti videz drobne strukture. Pri zimskih vrtovih |
|in nadstreških se dovoljuje še brezbarvno steklo in steklu   |
|podobni brezbarvni materiali.                 |
|- Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in   |
|frčad. Frčade so lahko klasične, pultne in trikotne. Frčade ne |
|smejo biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo |
|biti vse frčade enakega tipa.                 |
|- V primeru osvetlitve mansardnih prostorov v dveh etažah   |
|oziroma dveh horizontalnih pasovih je spodnja vrsta odprtin  |
|lahko izvedena s frčadami, zgornja vrsta odprtin pa le s    |
|strešnimi okni.                        |
+---------------------------------------------------------------+
|(d) oblikovanje fasad:                     |
+---------------------------------------------------------------+
|- Horizontalna in vertikalna členitev fasad, razmestitev    |
|fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih fasadnih elementov   |
|morajo biti enostavni.                     |
|- Ograje balkonov morajo biti preproste, praviloma z vertikalno|
|postavitvijo ograjnih elementov.                |
|- Stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.)  |
|izzidki ter večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.)  |
|balkoni niso dovoljeni.                    |
|- Barve fasad, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone |
|(npr. citronske in druge živo rumene, vijolične, živo zelene, |
|živo, temno in turkizno modre, živo rdeče ipd. ter kombinacije |
|le-teh), niso dovoljene. Barva fasade mora biti v projektu za |
|pridobitev gradbenega dovoljenja določena.           |
+---------------------------------------------------------------+
|(e) drugo:                           |
+---------------------------------------------------------------+
|- Dovoljena je postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic in |
|sončnih sprejemnikov na ali v streho. Postavljeni morajo biti |
|vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati |
|višine slemena osnovne strehe.                 |
|- Fotovoltaične celice in sončne sprejemnike je dovoljeno   |
|(razen na stavbah kulturne dediščine) uporabiti tudi kot    |
|elemente oblikovanja fasad (senčila, nadstreški, balkonske   |
|ograje ipd.).                         |
|- Klimatske naprave, satelitske antene in podobne elemente je |
|treba na objekte umeščati diskretno (po možnosti skrito očem in|
|stran od javnih površin).                   |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|(3.1.3.) Tipska prostostoječa hiša (A1/3):           |
+---------------------------------------------------------------+
|(a) velikost:                         |
+---------------------------------------------------------------+
|- Tlorisni gabarit stavbe mora upoštevati značilno tlorisno  |
|zasnovo stavb v EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila |
|se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP.   |
|- Višinski gabarit stavbe je lahko največ (K) + P + 1 + M, pri |
|čemer višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 6,9 metra |
|nad koto urejenega terena. Kadar teren ni raven se ta višina  |
|meri od aritmetične sredine najnižje in najvišje točke     |
|urejenega terena tik ob objektu.                |
+---------------------------------------------------------------+
|(b) oblikovanje - splošno:                   |
+---------------------------------------------------------------+
|- Arhitektonsko oblikovanje mora upoštevati prevladujoče    |
|značilnosti obstoječih (tipskih) stavb na območju EUP oziroma |
|podEUP ter kakovostne principe tradicionalne in sodobne    |
|arhitekture, značilne za območje občine.            |
|- Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je treba |
|poenotiti.                           |
+---------------------------------------------------------------+
|(c) oblikovanje strešin:                    |
+---------------------------------------------------------------+
|- Strehe morajo biti praviloma dvokapnice s slemenom v smeri  |
|daljše stranice oziroma sestavljene dvokapnice enotnega naklona|
|v primeru sestavljenega tlorisa. Obliko, naklon in kritino je |
|potrebno prilagoditi značilni podobi stavb v EUP oziroma    |
|podEUP. Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize|
|območja EUP oziroma podEUP.                  |
|- Strešna kritina mora biti sive ali opečne barve. Pri zimskih |
|vrtovih in nadstreških se dovoljuje še brezbarvno steklo in  |
|steklu podobni brezbarvni materiali.              |
|- Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in   |
|frčad. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Na    |
|posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa.     |
+---------------------------------------------------------------+
|(d) oblikovanje fasad:                     |
+---------------------------------------------------------------+
|- Horizontalna in vertikalna členitev fasad, razmestitev    |
|fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih fasadnih elementov   |
|morajo biti enostavni.                     |
|- Stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.)  |
|izzidki ter večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.)  |
|balkoni niso dovoljeni.                    |
|- Barve fasad, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone |
|(npr. citronske in druge živo rumene, vijolične, živo zelene, |
|živo, temno in turkizno modre, živo rdeče ipd. ter kombinacije |
|le-teh), niso dovoljene. Barva fasade mora biti v projektu za |
|pridobitev gradbenega dovoljenja določena.           |
+---------------------------------------------------------------+
|(e) drugo:                           |
+---------------------------------------------------------------+
|- Določila so enaka določilom za tradicionalno prostostoječo  |
|hišo (A1/2).                          |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|(3.1.4.) Prostostoječa hiša (A1/4):              |
+---------------------------------------------------------------+
|(a) velikost:                         |
+---------------------------------------------------------------+
|- Tlorisni gabarit stavbe mora biti podolgovat v razmerju   |
|stranic vsaj 1:1,3. Tloris je lahko tudi sestavljen.      |
|- Višinski gabarit stavbe je lahko največ (K) + P + 1 + M, pri |
|čemer višina kapa ne sme presegati 6,9 metra nad koto urejenega|
|terena (šteje se najnižji del terena). Kadar je zazidana    |
|površina stavbe manjša od 60 m2 je višinski gabarit stavbe   |
|lahko največ (K) + P + M.                   |
+---------------------------------------------------------------+
|(b) oblikovanje - splošno:                   |
+---------------------------------------------------------------+
|- Arhitektonsko oblikovanje naj upošteva kakovostne principe  |
|tradicionalne in sodobne arhitekture, značilne za območje   |
|občine. Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati   |
|lokalne značilnosti.                      |
|- Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je    |
|potrebno poenotiti. Dozidave in nadzidave je v gabaritih,   |
|oblikovanju in gradbenih materialih potrebno prilagoditi    |
|osnovni stavbi tudi v primerih, ko ta ne ustreza (npr. v    |
|naklonu strehe) določilom iz te točke.             |
+---------------------------------------------------------------+
|(c) oblikovanje strešin:                    |
+---------------------------------------------------------------+
|- Obliko, naklon, kritino in smeri slemen je potrebno     |
|prilagoditi splošni podobi naselja. Strehe stavb so praviloma |
|dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice, oziroma     |
|sestavljene dvokapnice istega naklona v primeru sestavljenega |
|tlorisa. Strehe so lahko zaključene s čopi. Štiri in večkapne |
|strehe in lomljene strešine praviloma niso dovoljene. Naklon  |
|streh je dovoljen v razponu od 30o do 45o z upoštevanjem    |
|prevladujočega naklona naselja oziroma dela naselja. Strehe  |
|nadstreškov so lahko tudi ravne ali enokapne v minimalnem   |
|naklonu (do 8°). Nad delom stavbe v obsegu do 50% tlorisa   |
|stavbe je dovoljeno urediti tudi ravno streho. V naseljih Dole,|
|Dramlje, Gorica pri Slivnici, Goričica, Ponikva, Šentjur in  |
|Trnovec so dovoljene tudi ravne in enokapne strehe.      |
|- Strešna kritina mora biti sive ali opečne barve. Pri zimskih |
|vrtovih in nadstreških se dovoljuje še brezbarvno steklo in  |
|steklu podobni brezbarvni materiali. Ravne strehe so lahko tudi|
|ozelenjene.                          |
|- Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in   |
|frčad. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Na    |
|posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa. V primeru|
|osvetlitve mansardnih prostorov v dveh etažah oziroma dveh   |
|horizontalnih pasovih je spodnja vrsta odprtin lahko izvedena s|
|frčadami, zgornja vrsta odprtin pa le s strešnimi okni.    |
|- Kadar je za območje EUP oziroma podEUP značilno drugačno   |
|oblikovanje streh, je potrebno pri načrtovanju posegov v    |
|prostor upoštevati obstoječe kvalitetne značilnosti in     |
|oblikovanje obrazložiti v projektu za pridobitev gradbenega  |
|dovoljenja.                          |
+---------------------------------------------------------------+
|(d) oblikovanje fasad:                     |
+---------------------------------------------------------------+
|- Določila so enaka določilom za tipsko prostostoječo hišo   |
|(A1/3).                            |
+---------------------------------------------------------------+
|(e) drugo:                           |
+---------------------------------------------------------------+
|- Določila so enaka določilom za tradicionalno prostostoječo  |
|hišo (A1/2).                          |
+---------------------------------------------------------------+
(4) Blok (A2)
(4.1) Kot blok (A2) se praviloma oblikujejo stanovanjske in večnamenske stavbe.
+---------------------------------------------------------------+
|(a) velikost:                         |
+---------------------------------------------------------------+
|- Tlorisni gabarit stavbe mora upoštevati značilno tlorisno  |
|zasnovo stavb v EUP oziroma podEUP.              |
|- Višinski gabarit stavb je določen po posameznih EUP oziroma |
|podEUP in je razviden iz posebnih določb.           |
+---------------------------------------------------------------+
|(b) oblikovanje - splošno:                   |
+---------------------------------------------------------------+
|- Arhitektonsko oblikovanje mora upoštevati značilnosti    |
|obstoječih stavb na območju.                  |
|- Dozidave in nadzidave obstoječih objektov so dovoljene zgolj |
|izjemoma in jih je treba načrtovati z javnim ali vabljenim   |
|natečajem.                           |
+---------------------------------------------------------------+
|(c) oblikovanje strešin:                    |
+---------------------------------------------------------------+
|- Obliko, naklon in kritino je potrebno prilagoditi značilni  |
|podobi stavb v EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila se|
|utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP.     |
|- Strešna kritina mora biti praviloma v opečnih, temno rjavih |
|ali sivih barvah, pri zimskih vrtovih in nadstreških se    |
|dovoljujejo še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni |
|materiali. Možna je tudi ureditev zelenih streh.        |
|- Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in   |
|frčad. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Na    |
|posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa.     |
+---------------------------------------------------------------+
|(d) oblikovanje fasad:                     |
+---------------------------------------------------------------+
|- Vsiljive, izstopajoče barve fasad niso dovoljene.      |
|- Horizontalna in vertikalna členitev fasad, struktura in   |
|razmestitev fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih fasadnih  |
|elementov morajo upoštevati prevladujoče značilnosti na območju|
|EUP oziroma podEUP.                      |
|- Rekonstrukcije fasad so dovoljene pod pogojem, da se hkrati |
|rekonstruira celotna fasada stavbe. Praviloma morajo biti   |
|izvedene tako, da se ohranja obstoječa členitev fasade in   |
|značilni rastri ter razmerja (prepoznavnost fasade).      |
+---------------------------------------------------------------+
|(e) drugo:                           |
+---------------------------------------------------------------+
|- Dovoljena je postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic in |
|sončnih sprejemnikov na ali v streho. Na eno, dvo ali večkapni |
|strehi morajo biti vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa|
|ne sme presegati višine slemena osnovne strehe.        |
|- Fotovoltaične celice in sončne sprejemnike je dovoljeno   |
|uporabiti tudi kot elemente oblikovanja fasad (senčila,    |
|nadstreški, balkonske ograje) in jih je treba umestiti po   |
|enotnem konceptu.                       |
|- Klimatske naprave je na fasado potrebno umestiti po enotnem |
|konceptu.                           |
+---------------------------------------------------------------+
(5) Svojevrstna stavba (A3):
(5.1) Kot svojevrstna stavba (A3) se praviloma oblikujejo gostinske, poslovne in upravne stavbe, trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, garažne stavbe, stavbe splošnega družbenega pomena, obredne in pokopališke stavbe ter večnamenske stavbe, lahko pa tudi stanovanjske stavbe s praviloma javnim pritličjem:
+---------------------------------------------------------------+
|(a) velikost:                         |
+---------------------------------------------------------------+
|- Oblika tlorisa je poljubna.                 |
|- Višinski gabarit stavbe je poljuben vendar ne sme presegati |
|višine najvišjega objekta v okolici (med najvišje objekte v  |
|okolici se ne štejejo zvoniki, dimniki, gasilski stolpiči in  |
|objekti ali deli objektov, ki so višji od okoliških zaradi   |
|tehnologije dejavnosti). Projekt za pridobitev gradbenega   |
|dovoljenja mora vsebovati analizo višinskih gabaritov v    |
|okolici, s katero bo utemeljeno upoštevanje določila glede   |
|višinskega gabarita iz prejšnjega stavka. Če v okolici ni   |
|drugih stavb, je višinski gabarit dovoljen do K + P + 1 + M,  |
|pri čemer višina kapa ne sme presegati višine 7,4 metra nad  |
|terenom (šteje se najnižji del terena). Maksimalni višinski  |
|gabarit stavb na pokopališčih ter pomožnih stavb, gostiln,   |
|restavracij in točilnic na športnih igriščih (ZS) je K + P.  |
|Določila iz predhodnega besedila te alineje ni treba upoštevati|
|za gradnje objektov, katerih višina je določena z normativi  |
|(šolske telovadnice ipd.), in oblikovanje novih prostorskih  |
|dominant. Pri umeščanju in oblikovanju slednjih je potrebno  |
|ohranjati obstoječe dominante, kar mora biti v projektu za   |
|pridobitev gradbenega dovoljenja utemeljeno s prostorsko    |
|presojo relevantnih pogledov (fotomontaže, skice ipd.).    |
+---------------------------------------------------------------+
|(b) oblikovanje - splošno:                   |
+---------------------------------------------------------------+
|- Arhitektonsko oblikovanje naj upošteva kakovostne principe  |
|tradicionalne in sodobne arhitekture, značilne za območje   |
|občine in regije. Uporaba materialov in izbor barv morata   |
|upoštevati lokalne značilnosti.                |
|- Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je    |
|potrebno poenotiti.                      |
|- Prostorninsko razsežnejše stavbe na vizualno izpostavljenih |
|robovih naselij morajo biti po možnosti členjene na manjše   |
|gradbene mase oziroma je treba ustrezno načrtovati krajinsko  |
|ureditev okolice z visokoraslo debelno vegetacijo. Za     |
|oblikovanje nove prostorske dominante se praviloma izvede javni|
|ali vabljeni natečaj.                     |
+---------------------------------------------------------------+
|(c) oblikovanje strešin:                    |
+---------------------------------------------------------------+
|- Kadar oblikovanje strešin ni določeno s posebnimi določbami |
|tega odloka je oblikovanje strešin lahko poljubno vendar enotno|
|znotraj posameznega območja EUP oziroma podEUP.        |
|- Strešna kritina mora biti praviloma v opečnih, temno rjavih |
|ali sivih barvah, pri zimskih vrtovih in nadstreških se    |
|dovoljujejo še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni |
|materiali. Možna je tudi ureditev zelenih streh.        |
|- Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in   |
|frčad. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Na    |
|posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa.     |
+---------------------------------------------------------------+
|(d) oblikovanje fasad:                     |
+---------------------------------------------------------------+
|- Barve fasad, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone |
|(npr. citronske in druge živo rumene, vijolične, živo zelene, |
|živo, temno in turkizno modre, živo rdeče ipd. ter kombinacije |
|le-teh), niso dovoljene. Barva fasade mora biti v projektu za |
|pridobitev gradbenega dovoljenja določena.           |
+---------------------------------------------------------------+
|(e) drugo:                           |
+---------------------------------------------------------------+
|- Določila so enaka določilom za blok (A2).          |
+---------------------------------------------------------------+
(6) Gospodarski objekt (A4):
(6.1) Kot gospodarski objekt (A4) se praviloma oblikujejo industrijske stavbe, nestanovanjske kmetijske stavbe, garažne stavbe ter objekti gospodarske javne infrastrukture, kot hala (A3/2) pa lahko tudi večje trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti ter športne in druge dvorane. V okviru namenske rabe, ki to dopušča je dovoljena tudi sprememba namembnosti opuščenih gospodarskih objektov za potrebe bivanja in spremljajočih dejavnosti.
+---------------------------------------------------------------+
|(6.1.1.) Gospodarsko poslopje (A4/1):             |
+---------------------------------------------------------------+
|(a) velikost:                         |
+---------------------------------------------------------------+
|- Tlorisni gabarit stavb zazidane površine do 80 m2 mora biti |
|podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,3, nad 80 m2 pa     |
|podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,5. Odstopanje od    |
|predpisanega razmerja stranic je dovoljeno, kadar tega ni možno|
|zagotoviti zaradi izoblikovanosti raščenega terena oziroma ni |
|prostorskih možnosti. V takšnih primerih je treba (razen na  |
|območjih razpršene pozidave U1/6) pri načrtovanju postavitve  |
|stavbe na parcelo ter določanju tlorisnih gabaritov izdelati  |
|urbanistični vzorec za EUP oziroma podEUP, s katerim bo    |
|prikazano, da se je pri načrtovanju novega posega v prostor  |
|upoštevalo značilnosti obstoječe okoliške pozidave.      |
|- Višinski gabarit stavbe je lahko največ (K) + P + M (oziroma |
|možnost izrabe podstrešja). Višina kapa na najvišjem delu ne  |
|sme presegati 6,9 metra nad koto urejenega terena (šteje se  |
|najnižji del terena). Na območjih EUP oziroma podEUP, kjer je |
|to značilno, je lahko višinski gabarit stavbe (K) + P + 1 + M |
|pod pogojem, da višina kapa na najvišjem delu ne presega 6,9  |
|metra nad koto urejenega terena (šteje se najnižji del terena) |
|in da širina krajše stranice tlorisa ni večja od 10,5 metra.  |
+---------------------------------------------------------------+
|(b) oblikovanje - splošno:                   |
+---------------------------------------------------------------+
|- Arhitektonsko oblikovanje mora izhajati iz lokalne tradicije.|
|Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne   |
|značilnosti.                          |
|- Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je treba |
|poenotiti. Dozidave in nadzidave je v gabaritih, oblikovanju in|
|gradbenih materialih potrebno prilagoditi osnovni stavbi tudi v|
|primerih, ko ta ne ustreza (npr. v naklonu strehe) določilom iz|
|te točke.                           |
|- Pri oblikovanju objektov, ki so v celoti podrejeni      |
|tehnološkim procesom (standardizirani) so dopustna odstopanja |
|od določil te točke, pri čemer pa vertikalni gabarit ne sme  |
|presegati višine najvišjega objekta na območju EUP oziroma   |
|podEUP.                            |
+---------------------------------------------------------------+
|(c) oblikovanje strešin:                    |
+---------------------------------------------------------------+
|- Strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše   |
|stranice. Lahko so zaključene s čopi. Štiri in večkapne strehe |
|ter lomljene strešine niso dovoljene. Naklon streh pritličnih |
|stavb je dovoljen v razponu od 20° do 45°, nadstropnih pa od  |
|35° do 45°. Strehe nadstreškov so lahko tudi ravne ali enokapne|
|v minimalnem naklonu (do 8°).                 |
|- Strešna kritina mora biti sive ali opečne barve, za potrebe |
|tehnologije in pri nadstreških pa je lahko tudi iz brezbarvnega|
|stekla in steklu podobnih brezbarvnih materialov. S strešniki |
|je treba ustvariti videz drobno strukture.           |
|- Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in   |
|frčad. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Skupna  |
|dolžina frčad ne sme presegati 1/2 dolžine strešine. V primeru |
|osvetlitve mansardnih prostorov v dveh etažah oziroma dveh   |
|horizontalnih pasovih je spodnja vrsta odprtin lahko izvedena s|
|frčadami, zgornja vrsta odprtin pa le s strešnimi okni.    |
|- Kadar je za območje EUP oziroma podEUP značilno drugačno   |
|oblikovanje streh in je zanj določen tudi stavbni tip     |
|prostostoječa hiša (A1/4), je potrebno pri načrtovanju posegov |
|v prostor upoštevati obstoječe kvalitetne značilnosti in    |
|oblikovanje obrazložiti v projektu za pridobitev gradbenega  |
|dovoljenja.                          |
+---------------------------------------------------------------+
|(d) oblikovanje fasad:                     |
+---------------------------------------------------------------+
|- Horizontalna in vertikalna členitev fasad, razmestitev    |
|fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih fasadnih elementov   |
|morajo biti enostavni.                     |
|- Stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.)  |
|izzidki ter večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.)  |
|balkoni niso dovoljeni.                    |
|- Barve fasad, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone |
|(npr. citronske in druge živo rumene, vijolične, živo zelene, |
|živo, temno in turkizno modre, živo rdeče ipd. ter kombinacije |
|le-teh), niso dovoljene. Barva fasade mora biti v projektu za |
|pridobitev gradbenega dovoljenja določena.           |
+---------------------------------------------------------------+
|(e) drugo:                           |
+---------------------------------------------------------------+
|- Določila so enaka določilom za tradicionalno prostostoječo  |
|hišo (A1/2).                          |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|(6.1.2.) Hala (A4/2):                     |
+---------------------------------------------------------------+
|(a) velikost:                         |
+---------------------------------------------------------------+
|- Tlorisni gabarit stavb je poljuben, tlorisni gabarit stavb za|
|rejo živali pa mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj  |
|1:1,8.                             |
|Višina stavbe je lahko največ 12 metrov nad koto urejenega   |
|terena (šteje se najnižji del terena). Tehnični deli stavb so |
|lahko tudi višji.                       |
+---------------------------------------------------------------+
|(b) oblikovanje - splošno:                   |
+---------------------------------------------------------------+
|- Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne  |
|značilnosti.                          |
|- Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je    |
|potrebno poenotiti. Dozidave in nadzidave je v gabaritih,   |
|oblikovanju in gradbenih materialih potrebno prilagoditi    |
|osnovni stavbi tudi v primerih, ko ta ne ustreza določilom iz |
|te točke.                           |
+---------------------------------------------------------------+
|(c) oblikovanje strešin:                    |
+---------------------------------------------------------------+
|- Strehe stavb so lahko ravne ali dvokapnice (oziroma     |
|sestavljene dvokapnice istega naklona v primeru sestavljenega |
|tlorisa) v naklonu do 30o, pri čemer mora biti oblikovanje   |
|znotraj območja EUP oziroma podEUP enotno (kadar ni določen še |
|dodatni stavbni tip).                     |
|- Strešna kritina mora biti praviloma v sivih tonih, pri    |
|nadstreških in za potrebe tehnologije se dovoljujejo še    |
|brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali. Možna|
|je tudi ureditev zelenih streh.                |
|- Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in   |
|pultnih frčad.                         |
+---------------------------------------------------------------+
|(d) oblikovanje fasad:                     |
+---------------------------------------------------------------+
|- Horizontalna in vertikalna členitev fasad, razmestitev    |
|fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih fasadnih elementov   |
|morajo biti enostavni.                     |
|- Barve fasad, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone |
|(npr. citronske in druge živo rumene, vijolične, živo zelene, |
|živo, temno in turkizno modre, živo rdeče ipd. ter kombinacije |
|le-teh), niso dovoljene. Barva fasade mora biti v projektu za |
|pridobitev gradbenega dovoljenja določena.           |
+---------------------------------------------------------------+
|(e) drugo:                           |
+---------------------------------------------------------------+
|- Dovoljena je postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic in |
|sončnih sprejemnikov.                     |
|- Klimatske naprave, satelitske antene in podobne elemente je |
|treba na objekte umeščati diskretno.              |
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|(6.1.3.) Zidanica (A4/3):                   |
+---------------------------------------------------------------+
|(a) velikost:                         |
+---------------------------------------------------------------+
|- Zazidana površina stavbe skupaj z pomožnimi objekti (ki so  |
|stavbe) na posamezni gradbeni parceli, je lahko največ 90 m2 (v|
|zazidalno površino se ne štejejo napušči, ki od ravnine fasade |
|ne segajo več kot 1,0 m). Razmerje tlorisnih gabaritov mora  |
|slediti tipičnemu razmerju značilnemu za zidanice v okolici in |
|temelji na analizi okolice (glej pomen izrazov iz 5. člena   |
|odloka), ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev   |
|gradbenega dovoljenja.                     |
|- Višinski gabarit je dovoljen do (K) + P + M. Pri terenu v  |
|naklonu mora biti pritličje vsaj z eno stranico stavbe v nivoju|
|obstoječega terena, oziroma največ 0,20 metra nad nivojem le- |
|tega. Kolenčni zid v mansardi ne sme presegati 1,2 metra.   |
+---------------------------------------------------------------+
|(b) oblikovanje - splošno:                   |
+---------------------------------------------------------------+
|- Arhitektonsko oblikovanje mora izhajati iz lokalne tradicije.|
|Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne   |
|značilnosti.                          |
|- Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je treba |
|poenotiti. Dozidave in nadzidave je v gabaritih, oblikovanju in|
|gradbenih materialih potrebno prilagoditi osnovni stavbi tudi v|
|primerih, ko ta ne ustreza (npr. v naklonu strehe) določilom iz|
|te točke. Dozidave so dovoljene le do dopustne zazidane    |
|površine.                           |
+---------------------------------------------------------------+
|(c) oblikovanje strešin:                    |
+---------------------------------------------------------------+
|- Strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše   |
|stranice. Lahko so zaključene s čopi. Štiri in večkapne strehe |
|ter lomljene strešine niso dovoljene. Naklon streh je dovoljen |
|v razponu od 35° do 45°. Strehe nadstreškov so lahko tudi ravne|
|ali enokapne v minimalnem naklonu (do 8°).           |
|- Strešna kritina mora biti sive ali opečne barve. S strešniki |
|je treba ustvariti videz drobne strukture. Pri zimskih vrtovih |
|in nadstreških se dovoljuje še brezbarvno steklo in steklu   |
|podobni brezbarvni materiali.                 |
|- Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in   |
|frčad. Frčade so lahko klasične, pultne in trikotne. Frčade ne |
|smejo biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo |
|biti vse frčade enakega tipa.                 |
+---------------------------------------------------------------+
|(d) oblikovanje fasad:                     |
+---------------------------------------------------------------+
|- Določila so enaka določilom za tradicionalno prostostoječo  |
|hišo (A1/2).                          |
+---------------------------------------------------------------+
|(e) drugo:                           |
+---------------------------------------------------------------+
|- Določila so enaka določilom za tradicionalno prostostoječo  |
|hišo (A1/2).                          |
+---------------------------------------------------------------+
(7) Za stavbe v okviru OPPN (A5) so podrobnejše usmeritve in pogoji podani v poglavju II/4. Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih OPPN.
20. člen
(ureditev okolice objektov, oblikovanje, dimenzioniranje, umeščanje ter način medsebojnega povezovanja javnih in zelenih površin)
(1) Pri urejanju okolice objektov naj se upošteva konfiguracija terena. Zasipavanje dolin in opuščenih strug praviloma ni dovoljeno. Višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču. Na razgibanem terenu (razen za gradbene inženirske objekte) se razporeditev oziroma izravnava zemeljskih mas izvede tako, da se z nasipavanjem ne preseže najvišje kote okoliškega terena. Izravnava zemeljskih mas se na pobočjih (razen za gradbene inženirske objekte) izvede tako, da se brežine oblikujejo v naravnih naklonih. Škarpe in podporni zidovi (razen v primerih varstva pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih, zagotavljanja varnosti zaradi neposredno grozečih naravnih in drugih nesreč ali zato, da se preprečijo oziroma zmanjšajo njihove posledice ter gradnje javnih objektov) so dovoljeni le v primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin kar mora biti obrazloženo in utemeljeno v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Škarpe in podporni zidovi so praviloma dovoljeni do višine 1,5 m.
(2) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico - obvezni sta sanacija terena in ozelenitev. Gradbene odpadke in odvečni izkopni material je treba deponirati na za to urejenem odlagališču in izven Natura območij, območij naravnih vrednot ipd.
(3) Pri ureditvi javnih površin je potrebno upoštevati kakovostne principe tradicionalnega oblikovanja (ureditev trgov z markantnim drevesom - vaško lipo, kostanjem ipd.).
(4) Ohranja naj se čim več obstoječe lokalno značilne vegetacije, pri čemer se smiselno upošteva tudi določila tretjega odstavka 16. člena. Pri novih zasaditvah naj se praviloma uporabljajo lokalno značilne avtohtone drevesne in grmovne vrste, na parkovnih površinah in zelenicah ob javnih objektih posebnega pomena pa je izjemoma dopustna tudi uporaba tujerodnih vrst. Lokalno značilne rastlinske vrste se praviloma uporabljajo tudi za zasaditev živic in živih mej. Na javnih površinah ni dopustna uporaba strupenih in poudarjeno alergenih rastlin. Zasaditve javnih površin je potrebno izvajati s funkcionalnimi drevesi. Nove zasaditve ne smejo ovirati prometne varnosti oziroma preglednosti.
(5) Okolico prostorninsko razsežnejših stavb na vizualno izpostavljenih lokacijah je potrebno intenzivno ozeleniti.
(6) Materiali in oblikovanje tlakovanih površin morajo biti usklajeni z oblikovanjem okoliških stavb, urbano opremo in drugimi zunanjimi ureditvami. Praviloma se uporablja materiale v nevtralnih, neizstopajočih barvah. Materiali morajo biti propustni, tlakovanje pa izvedeno tako, da je možno zagotoviti ustrezen odtok padavinskih voda (čim večji delež padavinske vode s pozidanih in tlakovanih površin je potrebno ponikati in v največji možni meri zmanjšati hipni odtok z urbanih površin). Priporoča se, da se tlakovanje trgov, pešpoti in drugih podobnih javnih površin izvaja tako, da se ustvari izgled členjenosti.
(7) Tlorisna površina otroškega igrišča mora biti najmanj 50 m², priporoča pa se ureditev igrišč z minimalno tlorisno površino 200 m² za mlajše otroke oziroma 500 m² za druge otroke in mladostnike. Površine za igro otrok na prostem je potrebno na gradbeni parceli urediti pri vsaki stavbi z več kot tremi stanovanji, pri čemer je za vsako stanovanjsko enoto je potrebno zagotoviti vsaj 3 m² igralne površine vendar ne manj kot 30 m². Igrišča je na gradbeni parceli, potrebno locirati tako, da je njihov odmik od prometnic čim večji. Če ustreznega odmika ni možno zagotoviti, pa morajo biti ustrezno zavarovana z ograjo.
21. člen
(pogoji za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za mirujoči promet)
(1) Pri gradnjah, rekonstrukcijah in spremembah namembnosti stavb je treba na gradbeni parceli (na parkiriščih in v garažah) zagotoviti zadostno število parkirnih mest za stanovalce, zaposlene in obiskovalce.
(2) Kadar na gradbeni parceli ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest, mora investitor manjkajoča parkirna mesta, razen parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe, zagotoviti na drugih ustreznih površinah v njegovi lasti, pod pogojem, da je omogočena njihova trajna uporaba. Pri stanovanjskih stavbah je te površine potrebno zagotoviti v oddaljenosti največ 200 m od stavbe, ki ji služijo. Vrednost manjkajočega deleža parkirnih mest se lahko zagotovi tudi tako, da investitor krije del stroškov za izgradnjo javnih parkirnih mest in garaž.
(3) Preglednica 7: Minimalno število parkirnih mest, ki ga je poleg določil veljavnih predpisov, potrebno upoštevati pri izračunu parkirnih mest na posamezni gradbeni parceli:
+---------------------------+-----------------------------------+
|Vrsta objekta       |Minimalno število parkirnih mest  |
|              |(PM)                |
+---------------------------+-----------------------------------+
|Enostanovanjske stavbe   |2 PM                |
+---------------------------+-----------------------------------+
|Dvostanovanjske stavbe   |4 PM                |
+---------------------------+-----------------------------------+
|Večstanovanjske stavbe   |2 PM / stanovanje + 10% PM za   |
|              |obiskovalce            |
+---------------------------+-----------------------------------+
|Počitniške hiše      |2 PM                |
+---------------------------+-----------------------------------+
|Domovi za starejše osebe  |1 PM / 5 postelj          |
+---------------------------+-----------------------------------+
|Stanovanjske stavbe z   |0,8 PM / stanovanje        |
|oskrbovanimi stanovanji  |                  |
+---------------------------+-----------------------------------+
|Vrtci, šole        |2 PM / oddelek + 1 PM / 2     |
|              |zaposlena             |
+---------------------------+-----------------------------------+
|Športne površine      |1 PM / 250 m2 površine igrišč   |
+---------------------------+-----------------------------------+
|Športne površine s prostori|1 PM / 250 m2 površine igrišč +  |
|za gledalce        |1PM / 10 sedežev za gledalce    |
+---------------------------+-----------------------------------+
|Stavbe za fitnes ipd.   |1 PM / 15 m2            |
+---------------------------+-----------------------------------+
|Zdravstveni domovi     |v skladu s področnim predpisom   |
+---------------------------+-----------------------------------+
|Prireditveni prostori,   |1 PM / 5 sedežev          |
|dvorane, kulturni domovi  |                  |
|ipd.            |                  |
+---------------------------+-----------------------------------+
|Cerkve           |1 PM / 20 sedežev         |
+---------------------------+-----------------------------------+
|Trgovine          |1 PM / 30 m2 koristne prodajne   |
|              |površine (minimalno 2 PM) + 1 PM / |
|              |2 zaposlena            |
+---------------------------+-----------------------------------+
|Gostilne          |1 PM / 4 sedeže + 1 PM / 2     |
|              |zaposlena             |
+---------------------------+-----------------------------------+
|Hotelske in podobne stavbe |1 PM / 2 sobi in 1 PM / 6 sedežev |
|za kratkotrajno nastanitev |                  |
+---------------------------+-----------------------------------+
|Obrtni in industrijski   |1 PM / 50 m2 neto površine + 1   |
|obrati           |PM / 2 zaposlena          |
+---------------------------+-----------------------------------+
|Skladišča         |1 PM / 100 m2 neto površine ali 1 |
|              |PM / 2 zaposlena          |
+---------------------------+-----------------------------------+
|Poslovni prostori s    |1 PM / 30 m2 neto površine     |
|strankami         |                  |
+---------------------------+-----------------------------------+
|Poslovni prostori brez   |1 PM / 2 zaposlena         |
|strank           |                  |
+---------------------------+-----------------------------------+
|Pokopališča        |1 PM / 30 grobov          |
+---------------------------+-----------------------------------+
(4) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi se upošteva največje potrebe po istočasnem parkiranju.
(5) V okviru parkirišč in garaž je potrebno zagotoviti parkirna mesta za funkcionalno ovirane osebe v skladu z veljavnimi predpisi. Pri objektih v javni rabi, ki morajo biti brez grajenih ovir, je potrebno zagotoviti vsaj 5% parkirnih mest rezerviranih za vozila oseb z invalidskimi vozički (v primeru, da je parkirnih mest skupno manj kot 20, je potrebno zagotoviti vsaj 1 parkirno mesto za vozila oseb z invalidskimi vozički).
(6) Pri javnih zgradbah se zagotovi parkirna mesta tudi za kolesa.
(7) Parkirišča se načrtujejo s čim manjšim številom prostostoječih prometnih znakov in informacijskih tabel. Slednje se nadomesti z uporabo talnih označb, uporabo različnih materialov in tlakov. Končna ureditev mora zagotavljati ustrezno prometno varnost. Med javno površino in uvozom na parkirišče ali v garažo oziroma med javno površino in ograjo ali zapornico, ki vozilom zapira pot do parkirnih (garažnih) mest, je potrebno zagotoviti najmanj 5 m prostora, na katerem se vozilo lahko ustavi, dokler na parkirišče ni omogočen dovoz oziroma izvoz. Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti urejene tako, da se prepreči vzvratno vključevanje na državne in lokalne ceste.
(8) Parkirišča se oblikuje tako, da se ob robovih in vmesnih pasovih zasadi drevesa, ki zagotavljajo ustrezno osenčenje parkirnih površin. Na vsaka štiri parkirna mesta je potrebno zasaditi vsaj eno funkcionalno drevo. Odstopanja od določil te točke so dovoljena pri urejanju parkirišč nad obstoječimi garažnimi kletmi.
(9) Na območju ribnikov je za potrebe ribarjenja možno urediti sezonsko (občasno) parkirišče (do 5 PM) tudi zunaj stavbnih zemljišč izvedeno v makadamu ali utrjeno z rušniki. Spodnji ustroj mora biti izveden tako, da ne prepušča škodljivih snovi in mora imeti urejene lovilce olj. Sezonska parkirišča morajo biti urejena zunaj vodnih in priobalnih zemljišč. Za njihovo gradnjo je potrebno na kmetijskih, gozdnih oziroma drugih varovanih območjih in varovalnih pasovih gospodarske javne infrastrukture pridobiti soglasje pristojnih nosilcev prostora.
22. člen
(pogoji za oblikovanje urbane opreme)
(1) Pomožni objekti v javni rabi in nadstrešnice za potnike na obstoječih avtobusnih in drugih postajališčih morajo biti usklajeni z ostalimi elementi odprtega prostora ter značilno kakovostno okoliško pozidavo. Postavljeni morajo biti tako, da ne ovirajo rabe javnih površin in drugih objektov, da ne zastirajo značilnih pogledov (določilo ne velja za začasne objekte) in ne ovirajo vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture.
(2) Urbana oprema mora biti oblikovana enotno po posameznih makroenotah ob upoštevanju kakovostnih principov tradicionalne in sodobne arhitekture, značilne za območje občine. Za nadstrešnice za potnike na obstoječih avtobusnih in drugih postajališčih, javne kolesarnice z nadstreški, klopi, koše za odpadke, luči javne razsvetljave v naseljih, ulične, turistične ter usmerjevalne table ter druge elemente urbane opreme je potrebno izdelati strokovno podlago (na ravni idejne zasnove), s katero bodo podane usmeritve za njihovo umeščanje v prostor in oblikovanje.
(3) Spominska obeležja, skulpture in druge prostorske inštalacije ter vodnjaki oziroma okrasni bazeni morajo biti locirani tako, da se z njimi vsebino in oblikovno dopolnjuje javni prostor, da ne motijo ambienta, ne zastirajo značilnih pogledov, ne ovirajo prometa ter vzdrževanja infrastrukturnih naprav.
23. člen
(pogoji umeščanja objektov za oglaševanje)
(1) Objekti za oglaševanje so namenjeni posredovanju oglasnih sporočil, obveščanju o dogodkih in podobno.
(2) Za vse objekte za oglaševanje velja, da ne smejo:
- ovirati prehodnosti oziroma prevoznosti,
- vizualno preglasiti ambienta oziroma nanj drugače moteče vplivati,
- presegati merila okoliške arhitekture,
- zakrivati pogledov na kulturno oziroma naravno dediščino in na večje zelene površine,
- ovirati in ogrožati prometno varnost, kar velja tudi v času lepljenja plakatov,
- biti nameščeni na kozolce, skednje, hleve in na podobne gospodarske objekte ter v drevorede,
- biti nameščeni na likovno kvalitetno oblikovane fasade objektov.
(3) Upoštevanje določil prejšnje točke mora biti obrazloženo v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
24. člen
(pogoji za oblikovanje pomožnih objektov)
(1) Pomožni objekti (razen male komunalne čistilne naprave, nepretočne greznice, rezervoarji) so lahko zgrajeni le gradbenih parcelah stavbe, h kateri se gradijo, in sicer najdlje za čas njenega obstoja, pri čemer je potrebno upoštevati dovoljeno stopnjo izkoriščenosti zemljišč določeno za posamezno EUP oziroma podEUP, kar je razvidno iz Preglednice 1.
(2) Pomožni objekti morajo biti praviloma (kadar za območje oziroma okolico ni značilno drugačno oblikovanje oziroma gre za objekte, katerih oblikovanje je podrejeno tehnologiji) oblikovani skladno z oblikovanjem in materiali osnovne stavbe. Ute in senčnice je dovoljeno oblikovati tudi kot oblikovne posebnosti.
(3) V primeru, da pomožni objekti predstavljajo dozidavo k osnovnemu objektu, jih je potrebno oblikovati skladno z določili, ki veljajo za slednjega.
(4) Kadar so objekti za lastne potrebe manj zahtevni oziroma zahtevni objekti, je zanje treba upoštevati določila, ki veljajo za stavbne tipe določene za EUP oziroma podEUP. Odstopanja so dovoljena pri zasnovi tlorisnih gabaritov, pri čemer morajo biti na območjih vaških jeder (U1/1) in območjih gručaste pozidave (U1/2) praviloma podolgovate ter kadar se z analizo območja oziroma okolice utemelji, da je na območju oziroma okolici značilno drugačno oblikovanje.
(5) Pri oblikovanju objektov, ki so v celoti podrejeni tehnološkim procesom (standardizirani) so dopustna odstopanja od določil tega člena.
25. člen
(pogoji za oblikovanje ograj in podpornih zidov)
(1) Pri ograjevanju parcel je potrebno upoštevati tip, material in višino ograj, ki je značilna za naselje. Praviloma se uporabljajo žive meje ter preproste žične ali lesene ograje. Varovalne in igriščne ograje morajo biti prosojne, neizstopajočih barv.
(2) V stanovanjskih območjih višine ograj (razen varovalnih, igriščnih in protihrupnih) ne smejo presegati 1,20 metra. Polne ograje niso dovoljene, razen če gre za protihrupne ograje ali objekte kulturne dediščine.
(3) Vstopna in uvozna vrata se ne smejo odpirati proti cesti. V križiščih ograje ne smejo ovirati preglednega trikotnika.
(4) Za velikost in oblikovanje ograj za zaščito pred divjadjo je treba smiselno upoštevati predpise o zaščiti nelovnih površin.
(5) Podporni zidovi morajo biti arhitekturno oblikovani oziroma obdelani z naravnimi materiali oziroma ozelenjeni, pri čemer je potrebno upoštevati kakovostne principe gradnje in oblikovanja, ki so značilni za posamezno območje.
(6) Postavljanje obor in ograjevanje parcel v odprti krajini naj se izvaja na način, da omogoča prehod prostoživečih vrst. Na območjih, ki so zavarovani po predpisih o ohranjanju narave, se ne postavlja obor za gojenje tujerodnih prostoživečih vrst. Pri umeščanju obor ali ograj v gozd in gozdni prostor je potrebno upoštevati obstoječe stečine divjadi (gozdne poti divjadi) in se jim izogniti.
(7) Ne glede na določila prejšnjih odstavkov tega člena je potrebno na območjih naselbinske dediščine (varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine) za postavitev ograj in njihovo oblikovanje predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.
26. člen
(pogoji za oblikovanje objektov za rejo živali, pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov in objektov za kmetijske proizvode in dopolnilne dejavnosti)
(1) V okviru posamezne kmetije se lahko zgradi po en objekt iste vrste v okviru nabora objektov za rejo živali in objektov za kmetijske proizvode in dopolnilne dejavnosti kot enostavni ali nezahtevni objekt, pri čemer je potrebno upoštevati dovoljeno stopnjo izkoriščenosti zemljišč določeno za posamezno EUP oziroma podEUP, kar je razvidno iz Preglednice 1.
(2) Oblikovanje objektov mora izhajati iz lokalne tradicije. Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne značilnosti.
(3) V primeru, da objekti za rejo živali, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti in objekti za kmetijske proizvode in dopolnilne dejavnosti predstavljajo dozidavo k osnovnemu objektu, jih je potrebno oblikovati skladno z določili, ki veljajo za slednjega.
(4) Pri oblikovanju objektov, ki so v celoti podrejeni tehnološkim procesom (standardizirani) so dopustna odstopanja od določil tega člena, pri čemer pa vertikalni gabarit ne sme presegati višine najvišjega objekta na območju EUP oziroma podEUP.
(5) Pri oblikovanju objektov za rejo živali (razen ribogojnic), kmečkih lop, pastirskih stanov, skednjev, senikov, koruznjakov, pokritih skladišč za lesna goriva, krmišč, molzišč in kašč ter objektov za kmetijske proizvode in dopolnilne dejavnosti kot prostostoječih stavb je potrebno upoštevati še naslednje pogoje (če ni z drugimi členi odloka določeno drugače):
- tlorisni gabarit stavb zazidane površine do 40 m² mora biti podolgovat, med 40 m² in 80 m² podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,3, nad 80 m² pa podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,5,
- višinski gabarit je lahko največ pritličen z izkoriščenim podstrešjem,
- strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice; lahko so zaključene s čopi; štiri in večkapne strehe ter lomljene strešine niso dovoljene; naklon streh je dovoljen v razponu od 30° do 45°; strešna kritina mora biti sive ali opečne barve, streha mora biti izvedena z majhnimi strešniki,
- v grajenem območju kmetije je dovoljena tudi postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov pod pogoji, ki veljajo za stavbni tip tradicionalna prostostoječa hiša (A1/1).
(6) Tloris dvojnega kozolca (toplarja) mora biti podolgovate oblike v razmerju stranic vsaj 1:2 (npr. kozolec na tri okna). Širina toplarja mora biti od 7 do 9 metrov. Višina kapa je lahko do 6 metrov nad raščenim terenom (razdalja se meri od najnižjega dela terena). Streha mora biti dvokapna, z naklonom med 40° do 45°, sive ali opečne barve, in izvedena z majhnimi strešniki. Kozolci so lahko opaženi le v zatrepih, med podpornimi stebri morajo biti položene late.
(7) Tlorisni gabarit stolpastega silosa je prilagojen tehnologiji. Vertikalni gabarit ne sme presegati višine najvišjega objekta v okviru kmetije.
(8) Pri gradnjah in postavitvah pomožnih objektov na kmetijskih in gozdnih površinah na Natura območjih (SCI) Volčeke (SI3000213), (SCI) Voglajna - pregrada Tratna - izliv v Savinjo (SI3000068) in (SCI in pSCI) Sotla s pritoki (SI3000303) je treba upoštevati naslednje omilitvene ukrepe:
- vse morebitne ureditve površin v bližini vodnih teles je treba izvajati izven obdobja gnezdenja in prezimovanja ptic, drstenja rib in razmnoževanja dvoživk (pretežno v poletnem času);
- pri ureditvah naj se v največji možni meri uporabljajo obstoječi kolovozi, gozdne poti in gozdne vlake;
- ohranjati je treba gozdni rob in gozdove v kmetijski krajini;
- ob vodotokih in drugih vodnih telesih je treba ohranjati obvodno vegetacijo in vanjo po možnosti ne posegati;
- ohranjati je treba območja vseh naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov, gradbeni posegi na ta območja niso dovoljeni.
(9) Pri gradnjah in postavitvah pomožnih objektov na kmetijskih in gozdnih površinah na Natura območjih (SCI) Bohor (SI3000274) in (pSCI) Ločnica (SI3000366) je treba upoštevati naslednje omilitvene ukrepe:
- pri ureditvah naj se v največji možni meri uporabljajo obstoječi kolovozi, gozdne poti in gozdne vlake;
- ohranjati je treba gozdni rob in gozdove v kmetijski krajini;
- ohranjati je treba območja vseh naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov, gradbeni posegi na ta območja niso dovoljeni;
- sečnja naj se izvaja po potrebi in skladno z zagotavljanjem varstvenih ciljev varovanega območja;
- odmrla debla se ohranja v gozdu in se jih ne odstranjuje.
27. člen
(gradnja in oblikovanje gospodarske javne infrastrukture ter javnega dobra)
(1) Omrežja gospodarske javne infrastrukture morajo praviloma potekati po javnih površinah, razen na odsekih, na katerih zaradi tehničnih in drugih razlogov potek po javnih površinah ni možen.
(2) Potek različnih omrežij gospodarske javne infrastrukture naj bo medsebojno usklajen. Praviloma se mora posamezne vode združevati v skupne koridorje, pri čemer je potrebno upoštevati predpisane medsebojne odmike, kote križanja in druge zahteve, ki jih določajo veljavni predpisi. Ob gradnji novih ali rekonstrukciji obstoječih vodov gospodarske javne infrastrukture je praviloma potrebno v okviru območja predvidenega posega predvideti tudi rekonstrukcijo preostalih vodov, objektov in naprav, ki so zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti ali drugih razlogov neustrezni.
(3) Vodi in objekti gospodarske javne infrastrukture morajo biti umeščeni v prostor tako, da je možno priključevanje vseh porabnikov znotraj posameznega območja ter da je omogočeno nemoteno obratovanje in vzdrževanje.
(4) Infrastrukturne sisteme je praviloma potrebno načrtovati tako, da so čim manj vidno izpostavljeni. Pri posegih v prostor, kjer je vidna izpostavljenost neizogibna, je potrebno zagotoviti kakovostno oblikovanje (barva in oblika stebrov ipd.), ki mora upoštevati prevladujočo urbano in krajinsko tipiko ter naravne danosti prostora.
(5) Nadzemne objekte okoljske, komunikacijske in energetske infrastrukture v naseljih se praviloma priključuje k obstoječim objektom, razen če taka postavitev ni možna zaradi varnostnih ali prostorskih razlogov. Umešča in oblikuje se jih tako, da čim manj vplivajo na vidne kvalitete prostora (odmaknjeno od osrednjih javnih prostorov, nevpadljivo oblikovanje ipd.).
(6) Trase linijskih infrastrukturnih sistemov naj čim manj posegajo v območja sklenjenih kvalitetnih kmetijskih površin oziroma naj se z njimi ne razdrobi posestne strukture, pri poseganju v gozdne površine pa naj se po možnosti ne drobi gozdnih površin, na način, ki bi okrnil sposobnost zagotavljanja funkcij gozdov. Pri umeščanju ali rekonstrukciji objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture naj se v čim večji možni meri izkoristijo obstoječe ceste in poti. Podzemne vode gospodarske javne infrastrukture na kmetijskih zemljiščih se mora izvesti na taki globini, da je omogočena nemotena raba teh zemljišč.
(7) Zemljišča, na katera posegajo trase infrastrukturnih vodov, je potrebno po končani gradnji sanirati tako, da se odstrani odvečni material, teren pa zatravi oziroma zasadi z lokalno značilnimi vrstami grmovnic oziroma vzpostavi prvotno stanje.
(8) Gradnja omrežij gospodarske javne infrastrukture v območju vodotokov mora biti takšna, da se ne zmanjša prevodna sposobnost struge vodotoka, pri čemer pa mora biti zagotovljena varnost objektov pred visokimi vodami.
(9) Umeščanje omrežij gospodarske javne infrastrukture na območjih naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti ter na območjih kulturne dediščine, varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine, naj se načrtuje tako, da se zagotavlja ohranjanje njihovih lastnosti.
28. člen
(gradnja prometnega omrežja)
(1) Omrežje javnih komunikacij mora biti enostavno in čitljivo ter dobro označeno.
(2) Minimalna širina cestišča občinskih cest je praviloma 6,0 metrov, nekategoriziranih cest pa 5,0 metrov. Po potrebi se lahko zgradijo tudi izogibališča. Tehnični elementi novih cest morajo biti v skladu s področnimi predpisi in normativi.
(3) Nove ceste je potrebno graditi v krožnih povezavah oziroma izvesti obračališča. Za več gradbenih parcel se praviloma zagotavljajo skupni dostopi do javne ceste, novi priključki na javno cesto pa se praviloma izvedejo nasproti obstoječih. Dovozi in priključki na prometno omrežje morajo biti izvedeni tako, da ne ovirajo prometa, ter omogočajo varno vključevanje na javno cesto.
(4) Varno vključevanje in izključevanje z državne ceste je potrebno izvesti z ureditvijo levih zavijalnih pasov (PLDP>5000 vozil/dan) oziroma z razširitvijo voznega pasu na minimalno širino 5,50 m (PLDP<5000 vozil/dan). Minimalni razmik med posameznimi novimi priključki in obstoječimi križišči na državni cesti je 100 metrov.
(5) Trase prometnic se morajo prilagajati obstoječemu reliefu. Med gradnjo je potrebno v največji možni meri ohranjati obstoječe krajinske prvine (gozdni rob, živice, posamezna drevesa) ob trasi. Izogibati se je potrebno prekomernim izravnavam terena in odstranjevanju vegetacije v večjem obsegu.
(6) Pri urejanju obcestne krajine je potrebno zagotoviti primerno oblikovanje brežin (neenakomeren naklon) in rastja (zakrivanje in odkrivanje pogledov, označevanje posebnih okoliščin). Uporabljati je potrebno lokalno značilne rastlinske vrste.
(7) Ob pomembnejših javnih cestah je v naseljih (razen kadar ni možno zagotoviti zadostnih površin, zaradi ohranjanja značilnih kakovostnih vzorcev pozidave) potrebno izvesti hodnike za pešce, ob prometnejših cestah pa tudi kolesarske steze oziroma poti. Glede na prostorske možnosti in razpoložljivost zemljišč naj se kolesarske poti izvedejo izven cestnih teles.
(8) Pri gradnji in rekonstrukciji gozdnih cest in poljskih poti je potrebno zagotoviti nemoten dostop do kmetijskih in gozdnih zemljišč ter potrebna izogibališča.
(9) Višina protihrupnih ograj se določa v skladu s predpisi s področja prometne infrastrukture in hrupa. Gradnja je dovoljena le na podlagi dokazanega preseganja dopustnih ravni hrupa. Protihrupna ograja mora biti arhitekturno oblikovana, po možnosti iz naravnih materialov oziroma ozelenjena.
(10) Pri gradnjah rekonstrukcijah in vzdrževanju prometne infrastrukture je potrebno (po potrebi) zagotoviti prehode za prostoživeče vrste.
(11) Po potrebi se lahko na cestnem omrežju načrtujejo ukrepi za umirjanje prometa.
(12) Prečkanje vodotokov, ki so zavarovani kot naravne vrednote, mora biti praviloma izvedeno brez trajnih posegov v strugo (stebri in drugi podobni elementi podporne konstrukcije). Brežina pod mostovi se mora ohranjati v pretežno naravni obliki.
(13) Ceste morajo biti oddaljene minimalno 20 m od osi skrajnega predvidenega tira oziroma minimalno 8 m od obstoječega tira. Vsa križanja novih cest z železniško progo je potrebno izvesti izvennivojsko.
(14) Z javnih cest morajo biti omogočeni nemoteni dovozi do kmetijskih in gozdnih zemljišč.
(15) Za ustrezno gospodarjenje z gozdovi in omogočanje javne rabe gozdov, ki je dovoljena tudi nelastnikom gozdov, je treba ohranjati obstoječe dostope do gozdov. Če so ti zaradi posegov v prostor in drugih ureditev prekinjeni je treba urediti nadomestne dostope.
(16) Z gradnjo objektov izven območij naselij naj se ne drobi ekosistemov, omogočati je potrebno prehod prostoživečih vrst. Ob gradnjah, rekonstrukcijah in vzdrževanju prometne infrastrukture naj se zagotavlja ustrezne prehode za prostoživeče vrste. Na lokalnih cestah Gorica pri Slivnici-Drobinsko in Gorica pri Slivnici-Vezovje, v naselju Voglajna, so evidetirani odseki, preko katerih poteka masovna selitev dvoživk v času razmnoževanja, zato naj se v primerih rekonstrukcij cest oziroma njihovega vzdrževanja načrtuje (oziroma dopolnjuje) ustrezne varstvene ukrepe za dvoživke na njihovih ustaljenih selitvenih poteh. Prehode in zaščitne ograje za neovirano prehajanje dvoživk je treba načrtovati tudi ob rekonstrukcijah ali vzdrževalnih delih na vseh ostalih odsekih cest, kjer se nahajajo evidentirani prednostni odseki.
29. člen
(zračni promet)
(1) Za postavitev nove ali povečanje oziroma povišanje obstoječe ovire za zračni promet je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za promet (ovire v coni civilnega letališča) ali ministrstva pristojnega za obrambo (ovire v coni vojaškega letališča).
(2) Ovire za zračni promet v Občini Šentjur:
(2.1) Zunaj cone letališč se med ovire za zračni promet štejejo:
- objekti, instalacije in naprave, ki so višji od 30 metrov in ki stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške pokrajine za več kot 100 metrov,
- vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot 100 metrov od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 metrov.
(2.2) Za ovire pod zračnimi potmi se štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25 m, če se nahajajo znotraj varovanih pasov posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno.
(2.3) Ovire je potrebno označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.
30. člen
(gradnja vodovodnega omrežja)
(1) Ob gradnji in rekonstrukcijah vodovodnega omrežja je potrebno poleg oskrbe s pitno vodo in vode za tehnološke potrebe praviloma zagotavljati tudi požarno varnost objektov s sistemom hidrantov. Kjer ni možno zagotoviti zadostnih količin požarne vode, je potrebno urediti ustrezne požarne bazene ali zagotoviti dostop k površinskim vodotokom pod pogoji, ki jih določi pristojni organ. Hidrante je praviloma potrebno locirati izven javnih pohodnih ali povoznih površin.
(2) Pri pripravi projektov za vodovodno omrežje je potrebno upoštevati tudi hišne priključke z izvedbo priključnega mesta praviloma izven utrjenih površin.
(3) Do vodohranov je potrebno zagotoviti dostopno pot. Priporočljivo je, da so vodohrani zaradi manjše vidne izpostavljenosti vsaj delno vkopani.
31. člen
(gradnja kanalizacijskega omrežja)
(1) Novo kanalizacijsko omrežje in obnova obstoječega omrežja morata biti zgrajena v ločenem sistemu, razen kadar padavinske vode ni možno ločiti od sistema (ni ustreznega odvodnika ali ni možnosti ponikanja) ter v primeru, da zaradi pomanjkanja prostora ni možna gradnja dveh vzporednih kanalov. Zagotoviti je potrebno ustrezno čiščenje odpadnih voda.
(2) Pri pripravi projektov za kanalizacijsko omrežje je potrebno upoštevati tudi hišne priključke z izvedbo priključnega mesta praviloma izven utrjenih površin.
32. člen
(gradnja plinovodnega omrežja)
Omrežje zemeljskega plina se praviloma gradi v podzemni izvedbi. Pri prečkanju cest in vodotokov je dovoljena tudi nadzemna izvedba.
33. člen
(gradnja elektroenergetskega omrežja in javne razsvetljave)
(1) Nizko in srednjenapetostno elektroenergetsko omrežje ter omrežje javne razsvetljave je v naseljih potrebno zgraditi v podzemni izvedbi. Praviloma se omenjena omrežja izvajajo podzemno tudi na območjih kvalitetne in prepoznavne kulturne krajine, območjih kulturne dediščine ter območjih naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti. Na teh območjih je možna tudi nadzemna izvedba z lesenimi nosilnimi drogovi.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je na območjih registriranih arheoloških najdišč potrebno nizko in srednjenapetostno elektroenergetsko omrežje ter omrežje javne razsvetljave praviloma zgraditi v nadzemni izvedbi. Če tega s tehničnega vidika ni mogoče izvesti, so takšni posegi praviloma možni šele po izvedbi predhodnih arheoloških raziskav in na osnovi njihovih ugotovitev. Vsi posegi v zemeljske plasti morajo biti tlorisno in globinsko minimalizirani.
(3) Na območjih, kjer se načrtuje gradnja novih objektov in na območjih, kjer je napetost nezadostna, je potrebno izvesti ojačitve obstoječega elektro omrežja oziroma zagotoviti lokacije za nove transformatorske postaje in trase za priključne srednje napetostne vode.
(4) Prečkanje prometne infrastrukture je potrebno izvesti z zaščitnimi cevmi (cevnimi propusti).
(5) V okviru obstoječih mlinov in žag je dovoljena gradnja malih hidroelektrarn. Male hidroelektrarne v območjih naravne dediščine so dopustne na krajinsko in ekološko sprejemljivih lokacijah. Pri urejanju malih hidroelektrarn mora biti zagotovljen prehod rib (ribja steza) in takšen pretok vode, ki zagotavlja biološki minimum.
(6) Vse površine v naseljih, ki so v javni rabi, morajo biti skladno s funkcijo in pomenom posamezne površine in okoliških objektov opremljene z enotnim sistemom javne razsvetljave. Dostopne ceste in hodniki za pešce morajo praviloma biti opremljeni z nizkimi uličnimi svetilkami, glavne ulice in ceste pa z visokimi. Na območju vaške/trške poselitve je tip in obliko svetilke potrebno prilagoditi kulturnemu izročilu. Posebno pozornost je potrebno nameniti oblikovanju oziroma izboru tipa svetilke, ki mora upoštevati obstoječe kakovostne oblikovne rešitve, ki so značilne za posamezno območje. Ulične svetilke morajo biti usklajene z normativi glede svetlobnega onesnaževanja.
34. člen
(gradnja komunikacijskih omrežij)
(1) Komunikacijska omrežja, razen sistemov brezžičnih povezav, morajo biti v naseljih, praviloma pa tudi na območjih kvalitetne in prepoznavne kulturne krajine ter območjih kulturne dediščine, zgrajena v podzemni izvedbi.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je na območjih registriranih arheoloških najdišč potrebno komunikacijska omrežja praviloma zgraditi v nadzemni izvedbi. Če tega s tehničnega vidika ni mogoče izvesti, so takšni posegi praviloma možni šele po izvedbi predhodnih arheoloških raziskav in na osnovi njihovih ugotovitev. Vsi posegi v zemeljske plasti morajo biti tlorisno in globinsko minimalizirani.
(3) Pri izgradnji objektov mobilne telefonije je potrebno upoštevati veljavne mednarodne standarde s področja mobilne telefonije.
35. člen
(odlaganje odpadkov)
(1) Zbiranje nenevarnih (posebnih) in nevarnih odpadkov mora biti ločeno od ostalih komunalnih odpadkov in urejeno na način, ki ga predpisujejo veljavni predpisi.
(2) Komunalne odpadke je treba zbirati v zabojnikih za odpadke na zbirnem mestu. Zbirno mesto mora biti v objektu ali na pripadajoči gradbeni parceli praviloma umeščeno tako, da je dostopno vozilom za odvoz. Če to zaradi danosti prostora ni možno, se s pristojno službo za gospodarjenje z odpadki določi zbirno mesto na javni površini (vendar izven prometnih površin).
(3) Za ločeno zbiranje posameznih frakcij (steklo, papir, plastenke ipd.) se na primerno dostopnih mestih locirajo ekološki otoki. Ekološki otoki se pravilom umeščajo na utrjene površine javnega značaja. Oblikovanje in umestitev v prostor naj bosta taka, da bo vpliv na vidne kakovosti prostora čim manjši.
(4) Za gradbene odpadke se prvenstveno predvideva predelava za ponovno uporabo oziroma se jih odvaža na deponijo urejeno za odlaganje tovrstnih odpadkov. Deponiranje gradbenih odpadkov se lahko zagotavlja tudi povezano s sanacijo nelegalnih kopov mineralnih surovin v skladu z dovoljenji izdanimi na podlagi predpisov iz varstva okolja.
(5) Na vrtovih je dovoljeno zbiranje organskih odpadkov za predelavo v kompost.
II/3.3. Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo
36. člen
(velikost in gradbene parcele)
(1) Pri določanju velikosti in oblike gradbene parcele je potrebno upoštevati:
- tip oblikovanja grajene strukture - urbanistični tip in stavbne tipe, ki so določeni za EUP oziroma podEUP,
- predpisano stopnjo izkoriščenosti zemljišč,
- namen, velikost in zmogljivost načrtovanih objektov,
- prostorske potrebe osnovne dejavnosti (pomožni objekti, manipulativne površine, dovozi in dostopi, ustrezno število parkirnih mest),
- možnost vzdrževanja načrtovanih objektov,
- možnost priključitve na omrežja gospodarske javne infrastrukture,
- lastniško in parcelno strukturo zemljišč, pri čemer se mora omogočiti načrtovana raba sosednjih zemljišč,
- zdravstvene in tehnične zahteve, kot so odmik od sosednjega objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje in intervencijske poti,
- da je treba ob obstoječem cestnem telesu zagotoviti 1,5 metra širok pas z omejeno lastniško pravico, ki je namenjen gradnji gospodarske javne infrastrukture.
(2) Gradbena parcela lahko v okviru stavbnih zemljišč sega na območja več EUP oziroma podEUP. V takšnih primerih je treba določiti deleže površin znotraj posameznih EUP. Za posamezno gradnjo je v takšnih primerih treba praviloma upoštevati namensko rabo ter prostorske izvedbene pogoje (vključno s posebnimi določbami), ki veljajo za prostorsko enoto, kamor sega največji delež površin parcele, namenjene gradnji.
(3) Geodetsko izmero velikosti in oblike gradbene parcele določene v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in izpeljavo postopka na geodetski upravi v zvezi s tem, je treba izvesti pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
37. člen
(parcelacije)
(1) Delitev ali združevanje zemljiških parcel za oblikovanje novih gradbenih parcel se dovoli pod pogojem, da se nove gradbene parcele oblikujejo na podlagi določil tega odloka in da imajo vse zagotovljen dovoz in dostop do javne ceste. Pri določanju nove gradbene parcele ni možno oddeliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po obliki, legi in velikosti ne ustrezajo kriterijem samostojne gradbene parcele kot so določeni v tem odloku.
(2) Delitev ali združevanje zemljiških parcel sta vedno dovoljena za potrebe gradnje javne infrastrukture in za potrebe določitve javnega dobra.
(3) Za izvajanje parcelacije (združitev parcel in delitev parcele) se za nekatere načrtovane stavbe določa naslednje minimalne velikosti gradbenih parcel s dopustno toleranco do 10 2%:
- prostostoječe eno- in dvostanovanjske hiše: najmanj 400 m2,
- dvostanovanjska hiša - dvojček: najmanj 500 m2,
- zidanica: najmanj 250 m².
II/3.4. Prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
38. člen
(obveznost gradnje na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih)
(1) Gradnja objektov (razen objektov gospodarske javne infrastrukture ter nezahtevnih in enostavnih objektov) je dopustna samo na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je gradnja objektov dopustna tudi na komunalno neopremljenih stavbnih zemljiščih, če se sočasno z njo zagotavlja tudi komunalno opremljanje teh zemljišč.
(3) Stavbno zemljišče za gradnjo je komunalno opremljeno, če ima zagotovljeno oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadnih voda, oskrbo z električno energijo, odvoz smeti ter dostop do javne ceste.
(4) Za nestanovanjske objekte, ki za svoje delovanje ne potrebujejo vse gospodarske javne infrastrukture iz tretjega odstavka tega člena, se komunalna opremljenost stavbnega zemljišča določi v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja glede na namen objektov.
39. člen
(obveznost priključevanja na omrežja in objekte gospodarske javne infrastrukture)
(1) Obstoječe in načrtovane objekte je potrebno priključiti na zgrajeno prometno, vodovodno, kanalizacijsko, plinovodno in elektroenergetsko omrežje v skladu z določili tega odloka, pogoji upravljavcev posameznih omrežij in veljavnimi predpisi.
(2) Vsi objekti (razen izjem iz prejšnjega člena) morajo imeti zagotovljen varen dovoz na javno cesto. Priključki posameznih objektov in dovozne ceste morajo biti praviloma vezani na občinsko cesto in z njo na državno cesto.
(3) Oskrba z vodo
(3.1) Oskrba s pitno vodo v Občini Šentjur je podrobno obdelana v Operativnem programu oskrbe s pitno vodo v Občini Šentjur. V njem so določena območja, ki morajo biti obvezno opremljena z javnim vodovodnim omrežjem, ter ostala območja.
(3.2) Na območjih z zgrajenim javnim vodovodnim omrežjem, morajo biti vsi objekti (razen izjem iz prejšnjega člena) priključeni na zgrajeno javno vodovodno omrežje. Kadar javno vodovodno omrežje še ni zgrajeno oziroma prevzem vodovoda še ni opravljen, morajo biti objekti na javno vodovodno omrežje priključeni po začetku obratovanja omrežja kot javnega vodovodnega omrežja. Obstoječe stavbe, ki na zgrajeno javno vodovodno omrežje še niso priključene in je njihova priključitev možna, je treba na javno vodovodno omrežje priključiti najkasneje do konca leta 2015 oziroma šest mesecev po začetku obratovanja javnega vodovodnega omrežja. Pod pogoji predpisov o oskrbi s pitno vodo in graditvi objektov je izjemoma dovoljena tudi lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo.
(3.3) Uporabniki industrijske vode morajo imeti urejene zaprte sisteme z recikliranjem uporabljene vode.
(4) Zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadne vode
(4.1) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbah na območju, ki je skladno predpisu o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, opremljeno z javno kanalizacijo, se mora odvajati neposredno v javno kanalizacijo (razen izjemoma, kadar to dopušča predpis o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode). V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi izven območja, ki je skladno predpisu o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode opremljeno z javno kanalizacijo, kadar to določa predpisu o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.
(4.2) Na območjih, kjer ni predvidene gradnje javne kanalizacije, morajo lastniki stavb zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, njen upravljavec pa mora zagotoviti prevzem blata z uporabo storitev javne službe. Iz nestanovanjskih stavb se lahko komunalna odpadna voda odvaja tudi v malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, enako ali večjo od 50 PE, ki ni objekt javne kanalizacije in je v lasti in upravljanju lastnika ali lastnikov nestanovanjskih stavb, iz katerih se odvaja komunalna odpadna voda, njen upravljavec pa mora zagotavljati prevzem blata z uporabo storitev javne službe. Izjemoma se lahko komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi ali stavbah, zbira v nepretočni greznici, če je skupna obremenitev zaradi odvajanja odpadne vode iz stavb manjša od 50 PE in so izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in predpisa o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, njen upravljavec pa mora zagotoviti prevzem celotne količine komunalne odpadne vode z uporabo storitev javne službe. Lastniki obstoječih stavb (na območjih iz te točke) morajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode urediti skladno določilom prejšnjih stavkov te točke najpozneje do 31. decembra 2017, na občutljivih območjih pa najpozneje do 31. decembra 2015.
(4.3) Na območjih, kjer sistem javne kanalizacije še ni zgrajen, je pa predvidena njegova izgradnja, se odpadne komunalne vode odvaja v skladu z določili (4.2) točke tega člena. Po izgradnji kanalizacijskega omrežja in začetku njegovega obratovanja na teh območjih se komunalne odpadne vode odvaja v skladu z določili (4.1) točke tega člena. Lastniki obstoječih stavb se morajo na zgrajeno kanalizacijsko omrežje (razen izjemoma, kadar to dopušča predpis o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode) priključiti v roku šestih mesecev od začetka obratovanja kanala. Po priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje je treba obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave odstraniti ali očistiti in zasuti oziroma preurediti v druge namene pod nadzorom izvajalca gospodarske javne službe.
(4.4) Nepretočne greznice morajo biti izvedene podzemno, male čistilne naprave pa kolikor to dopušča tehnologija. Dopustna je tudi gradnja rastlinskih čistilnih naprav.
(4.5) Na območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, mora upravljavec naprave industrijsko odpadno vodo odvajati v javno kanalizacijo, če je to tehnično možno in je za čiščenje industrijske odpadne vode zagotovljena zmogljivost komunalne ali skupne čistilne naprave, ki zaključuje javno kanalizacijo oziroma je dovoljen tudi drugačen način odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode, kadar se to dovoli z okoljevarstvenim dovoljenjem. Industrijsko odpadno vodo je prepovedano odvajati v greznico.
(4.6) Padavinsko odpadno vodo, ki odteka s strehe objekta, mora lastnik objekta odvajati neposredno ali posredno v vode, kadar je to tehnično izvedljivo, razen če to vodo uporabi kot dodatni vir vode za namene, pri katerih ni treba zagotoviti kakovosti za pitno vodo, na primer splakovanje stranišč, pranje perila ali zalivanje. Padavinsko odpadno vodo, ki odteka z utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih površin objektov in je onesnažena z usedljivimi snovmi, mora upravljavec teh objektov zajeti in mehansko obdelati v skladu s predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Izjemoma je dovoljeno razpršeno odvajanje padavinske odpadne vode, kadar to dopušča predpis o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
(5) Oskrba z energijo
(5.1) Vsi objekti (razen izjem iz prejšnjega člena) morajo biti priključeni na zgrajeno elektroomrežje.
(5.2) Skladno energetskemu zakonu je potrebno pri posegih v prostor upoštevati varovalni pas elektroenergetskih omrežij, v katerem se smejo graditi drugi objekti in naprave ter izvajati dela, ki bi lahko vplivala na obratovanje omrežja, le ob določenih pogojih in na določeni oddaljenosti od vodov in objektov tega omrežja. Širina varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja poteka od osi elektroenergetskega voda oziroma od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje in znaša:
- za nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 400 kV in 220 kV - 40 m (DV 1x220 kV Cirkovce - Podlog);
- za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 400 kV - 10 m;
- za nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 110 kV in 35 kV - 15 m (DV 1x110 kV Lava (Celje) - Šentjur, DV 1x110 kV Šentjur - Rogaška Slatina, DV 1x110 kV Laško - Brestanica, RTP 110/20 kV Šentjur);
- za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 110 kV in 35 kV - 3 m;
- za nadzemni večsistemski daljnovod nazivnih napetosti od 1 kV do vključno 20 kV - 10 m;
- za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV do vključno 20 kV - 1 m;
- za razdelilno postajo srednje napetosti, transformatorsko postajo srednje napetosti 0,4 kV - 2 m.
(5.3) Če se poseg nahaja v varovalnem pasu elektroenergetskih omrežij je treba za njegovo gradnjo, uporabo ter opravljanje dejavnosti upoštevati omejitve in pogoje predpisa o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij.
(5.4) Izraba vetrne energije je možna predvsem za objekte, za katere ni možno zagotoviti elektroenergetskega priključka (hribovske vasi in zaselki, planinske koče ipd.) Pred gradnjo je za vsako posamezno vetrno napravo potrebno izdelati študijo prostorske in okoljske sprejemljivosti.
(6) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi investitor oziroma lastnik nezahtevnega ali enostavnega objekta, ki se priključuje na komunalno opremo.
II/3.5. Prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
40. člen
(splošno)
Gradnje in druge prostorske ureditve so možne v vseh območjih, ki jih določa ta odlok, če v okolju ne povzročajo večjih motenj, kot so dovoljene s predpisi. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja.
41. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Sestavni del OPN so objekti in območja kulturne dediščine, varovani po predpisih s področja varstva kulturne dediščine (v nadaljevanju objekti in območja kulturne dediščine). To so kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena območja dediščine, registrirana kulturna dediščina, vplivna območja dediščine.
(2) Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni iz prikaza stanja prostora, ki je obvezna priloga OPN, in iz veljavnih predpisov s področja varstva kulturne dediščine (aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov, aktov o določitvi varstvenih območij dediščine).
(3) Na objektih in območjih kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediščine. V primeru neskladja ostalih določb tega odloka s prostorsko izvedbenimi pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine veljajo pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine.
(4) Kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za posege (ki jih izda organ pristojen za varstvo kulturne dediščine po predpisih za varstvo kulturne dediščine) je potrebno pridobiti za posege v:
- kulturni spomenik,
- vplivno območje kulturnega spomenika, če to obveznost določa akt o razglasitvi,
- varstveno območje dediščine,
- registrirano nepremično dediščino, opredeljeno v strokovnih zasnovah (glej točko (9) tega člena),
- EUP oziroma podEUP, če je ta obveznost določena v poglavjih II/4. Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih OPPN oziroma II/5. Posebne določbe,
- vplivno območje dediščine, opredeljene v strokovnih zasnovah in ostale registrirane dediščine, če je ta obveznost določena v poglavjih II/4. Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih OPPN oziroma II/5. Posebne določbe.
(5) V vplivnih območjih dediščine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju dediščine. Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno.
(6) Za poseg v registrirano arheološko najdišče je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev po predpisih za varstvo kulturne dediščine. Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega najdišča, stavbne dediščine, naselbinske dediščine ali kulturne krajine, je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po predpisih za varstvo kulturne dediščine. Pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: zavoda) treba pridobiti podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah - obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna javna služba.
(7) Za poseg v objekt ali območje kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki vplivajo na varovane vrednote dediščine (gradnja zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, vzdrževalna dela, premeščanje dediščine ali njenih delov, postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih zbiralnikov ter drugo kot določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine).
(8) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. Ne glede na določbe prejšnjega stavka na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturni spomeniki, postavitev in gradnja naprav za proizvodnjo električne energije ni sprejemljiva.
(9) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi varstvenih območij dediščine. Do uveljavitve varstvenih območij dediščine se obstoječi varstveni režimi ter druga merila in pogoji za izvedbo posegov v prostor upoštevajo za enote dediščine, vključene v strokovne zasnove varstva, ki jih je pripravil zavod za območje obravnave prostorskega akta na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) - v nadaljevanju: strokovne zasnove.
(9.1.) Na objektih in območjih kulturne dediščine, vključenih v strokovne zasnove, pravni režim predpisuje:
- prepovedana je odstranitev (rušenje) kulturne dediščine,
- prepovedani so posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote območja ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot,
- v okolici objektov in območij kulturne dediščine se uveljavlja nadzor nad posegi v prostor, ki bi utegnili negativno vplivati na območje kulturne dediščine (vplivno območje dediščine).
(9.2.) Na objektih in območjih kulturne dediščine, vključenih v strokovne zasnove, so dovoljeni posegi v prostor in prostorske rešitve, ki:
- prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti,
- dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).
(9.3.) Izjemoma je dovoljeno na podlagi soglasja ministra kulturno dediščino, vključeno v strokovne zasnove, odstraniti, in sicer ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
- če se ugotovi njena dotrajanost ali poškodovanost, ki je ni mogoče odpraviti z običajnim sredstvi, ali če dediščina ogroža varnost ljudi in premoženje,
- če je bila pred tem opravljena raziskava objekta in
- če raziskavo in odstranitev nadzoruje pristojna organizacija.
(9.4.) Na objektih in območjih kulturne dediščine, vključenih v strokovne zasnove, je postavitev in gradnja naprav za proizvodnjo električne energije dopustna le izjemoma, po predhodni preveritvi umestitve, za katero je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje.
(9.5.) Za posamezne vrste kulturne dediščine, vključene v strokovne zasnove, veljajo še naslednji prostorski izvedbeni pogoji:
(9.5.1.) Pri posegih na stavbni dediščini, vključeni v strokovne zasnove, se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
- tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
- gradivo (gradbeni materiali) in konstrukcijska zasnova,
- oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),
- funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
- komunikacijska navezava na okolico,
- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih - cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
- celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine).
(9.5.2.) Pri posegih v naselbinsko dediščino, vključeno v strokovne zasnove, se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
- naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
- odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
- prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
- prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
- naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
- podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
- odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
- stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.).
(9.5.3.) Pri posegih v vrtnoarhitekturno dediščino, vključeno v strokovne zasnove, se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
- zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze),
- grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture, vrtna oprema, likovni elementi,
- naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief),
- podoba v širšem prostoru oziroma odnos dediščine z okolico (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),
- rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin,
- vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske kompozicije in stavbami ter površinami, pomembnimi za delovanje celote.
(9.5.4.) Pri posegih v memorialno dediščino, vključeno v strokovne zasnove, se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
- avtentičnost lokacije,
- materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
- vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute.
(9.5.5.) Pri posegih v drugo dediščino, vključeno v strokovne zasnove, se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
- avtentičnost lokacije,
- materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
- vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute.
(9.5.6.) Pri posegih v vplivnih območjih kulturne dediščine, vključene v strokovne zasnove, se ohranjajo varovane vrednote kot so prostorska integriteta, pričevalnost, vedute in dominantnost dediščine. Prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti negativne posledice na lastnosti, pomen ali materialno substanco kulture dediščine. Dopustne so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno uporabo kulturne dediščine. Obveznost pridobitve kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja za posege je razvidna iz drugega odstavka tega člena. Ne glede na določbe prejšnjega stavka je v vplivnih območjih, vključenih v strokovne zasnove, postavitev in gradnja naprav za proizvodnjo električne energije dopustna le izjemoma, po predhodni preveritvi umestitve, za katero je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje.
(10) Za posege na/v objekte in območja kulturne dediščine, ki niso vključeni v strokovne zasnove, se zaradi zavedanja pomembnosti trajnega ohranjanja kulturne dediščine priporoča upoštevanje prostorskih izvedbenih pogojev predpisanih za objekte in območja kulturne dediščine, vključene v strokovne zasnove. Obveznost pridobitve kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja za posege je razvidna iz drugega odstavka tega člena. Ne glede na določbe prejšnjih stavkov tega odstavka je na objektih in območjih kulturne dediščine, ki niso vključeni v strokovne zasnove postavitev in gradnja naprav za proizvodnjo električne energije dopustna le izjemoma, po predhodni preveritvi umestitve, za katero je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje.
(11) Na območju registriranih arheoloških najdišč ni dovoljeno posegati na način, ki bi lahko poškodoval arheološke ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst.
(11.1.) Prepovedano je predvsem:
- odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
- poglabljati dna vodotokov ter jezer,
- ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,
- izkoriščati mineralne surovine,
- postavljati in graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.
(11.2.) Izjemoma so v posamezna najdišča dovoljeni posegi, kot jih dopušča ta odlok, ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
- če ni možno najti drugih rešitev, in
- če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo.
(12) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana, se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti.
(13) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja ali lastnika zemljišča, v primeru gradnje pa tudi investitorja ali odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto zavoda, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.
(14) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi zavoda omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
(15) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo - čez objekte in območja kulturne dediščine praviloma ne smejo potekati obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.
42. člen
(pogoji glede ohranjanja narave)
(1) Za gradnjo objektov (velja tudi za enostavne objekte) na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, je treba (razen, če je v predpisih s področja ohranjanja narave določeno drugače) pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave.
(2) Na zavarovanih območjih narave se upošteva varstvene usmeritve, izhodišča in pogoje, ki jih podaja Odlok o razglasitvi naravnih spomenikov in znamenitosti v Občini Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 45/93).
(3) Z naravnimi vrednotami je treba ravnati tako, da se ne ogrozi njihov obstoj. Posegi in dejavnosti se na naravni vrednoti izvajajo, če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti. Če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti, se posegi in dejavnosti:
- na površinski in podzemeljski geomorfološki, hidrološki in geološki naravni vrednoti izvajajo v obsegu in na način, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v obsegu in na način, da se v čim manjši možni meri spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote,
- na drevesni naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne zmanjša vitalnost in ne poslabša zdravstveno stanje drevesa ter, da se ne poslabšajo življenjske razmere na rastišču,
- na ekosistemski naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne spremenijo kvalitete ekosistema ter naravni procesi v njem do takšne mere, da se poruši naravno ravnovesje,
- na botanični in zoološki naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjske razmere rastlin in živali, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, do takšne mere, da jim je onemogočeno dolgoročno preživetje,
- na oblikovani naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjske razmere za rastline, ki so bistveni sestavni del naravne vrednote, da se ne zmanjša njihova vitalnost ter da se bistveno ne spremenijo oblikovne lastnosti naravne vrednote, pri čemer se na območjih vrtno arhitekturne dediščine posegi in dejavnosti izvajajo v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
(4) Pogorje Bohorja in območje okoli Dobrine je zgrajeno iz karbonatnih kamenin, kjer lahko pričakujemo odkritja novih podzemnih geomorfoloških tvorb (jame, brezna). Vsak, ki odkrije del narave, za katerega domneva, da ima lastnosti jame ali del jame, je dolžan o tem obvestiti Inštitut za raziskovanje krasa Znanstvenoraziskovalnega centra ter pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave.
(5) Na ekološko pomembnih območjih, ki niso tudi območja Natura 2000, so vsi posegi in dejavnosti možni, načrtuje pa se jih tako, da se v čim večji možni meri ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst, njihova kvaliteta ter povezanost habitatov populacij in omogoča ponovno povezanost, če bi bila le-ta z načrtovanim posegom ali dejavnostjo prekinjena. Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v skladu s prejšnjim stavkom, se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši.
(6) Na posebnih varstvenih območjih (območja Natura 2000) se pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v skladu s varstvenimi usmeritvami za posebna varstvena območja, izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši. Čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali in rastlin tako, da se:
- živalim prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne ali v čim manjši možni meri, sovpada z obdobji, ko potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v času razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev, razvoja negibljivih ali slabo gibljivih razvojnih oblik ter prezimovanja,
- rastlinam prilagodi tako, da se omogoči semenenje, naravno zasajevanje ali druge oblike razmnoževanja.
Na območjih Natura 2000 se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov. Posegov in dejavnosti naj se praviloma ne načrtuje in izvaja na pomembnejših delih življenjskih prostorov rastlinskih in živalskih vrst, zaradi katerih je določeno območje Natura 2000 (npr. drstišča, gnezdišča, selitvene poti), razen tistih dejavnosti, ki pomembno prispevajo k doseganju ciljev varovanega območja.
(7) V cerkvah in ostalih objektih (kjer bi se morebitne netopirje lahko evidentiralo) je treba obnovitvena ali urejevalna dela praviloma prilagoditi življenjskemu ciklusu netopirjev; izvajalci del naj se obrnejo na pristojni zavod za varstvo narave oziroma strokovnjaka za netopirje. Morebitno urejanje okolice cerkva in ostalih objektov (kjer bi se morebitne netopirje evidentiralo), se izvaja na način, da se v največji možni meri ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.
43. člen
(tla)
(1) Pri posegih v prostor je potrebno zavarovati plodno zemljo pred uničenjem ter zagotoviti ukrepe za zaščito tal med izvajanjem gradbenih del.
(2) Pri gradnji objektov je potrebno humus odstraniti in deponirati. Humus se uporabi za zunanjo ureditev ali izboljšanje drugih kmetijskih zemljišč. Pri posegih na kmetijska zemljišča mora podati usmeritev za to pristojna strokovna služba.
44. člen
(vode)
(1) Pri urejanju prostora in izvajanju posegov v obvodnem prostoru voda I. in II. reda je potrebno upoštevati omejitev posegov v vodna in priobalna zemljišča v naseljih in izven njih kot jih določa veljavna zakonodaja s področja urejanja voda.
(2) Pri ureditvah in gradnjah se praviloma ohranjata naraven potek vodotoka in obstoječa vegetacija na priobalnih zemljiščih (po potrebi se jo ponovno zasadi). Pri tem je potrebno zagotoviti ustrezne dostope za potrebe vzdrževanja in javne rabe. Ohranjanje vegetacije vzdolž vodotokov v obstoječem obsegu je pomembno tudi zato, da ne bi prihajalo do razgaljanja večjih površin, kar bi lahko privedlo do erozije in plazenja tal. Zacevljanje, prekrivanje ali kanaliziranje vodotokov ni dopustno, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oziroma prehod preko vodotoka v primeru, da gre za objekt javne prometne infrastrukture (most, propust na javnih cestah in poteh). Na ogroženih območjih se urejanje voda izvaja z ustreznimi tehničnimi ukrepi glede na stopnjo nevarnosti. Ureditve vodotokov in hudournikov so dopustne predvsem z uporabo naravnih materialov oziroma tako, da je čim manj vidnega betona.
(3) Ob vodotokih je potrebno ohranjati retenzijske površine, vse ureditve pa načrtovati tako, da se poplavna varnost ne bo poslabšala.
(4) Rekreacijski rabi voda se namenja območja, kjer je možno urediti dostop brez spreminjanja morfoloških značilnosti voda in kjer taka raba nima vpliva na druge kakovosti krajine.
(5) Na območju kopalnih voda je prepovedano načrtovati dejavnosti, ki bi lahko poslabšale kakovost kopalnih voda in onemogočile dostop do kopališča.
(6) Za zalivanje vrtov naj se prednostno uporablja kapnica.
(7) Dopustna dela, prostorske ureditve in dejavnosti na vodotokih in drugih vodnih površinah, ki imajo status naravne vrednote ali območja biotske raznovrstnosti, naj se načrtuje in izvaja v obsegu in na način, ki bo zagotavljal varstvo naravnih vrednot in biotsko raznovrstnost, predvsem ohranjanje habitatov tistih živalskih vrst in habitatnih tipov, zaradi katerih je določeno ekološko pomembno območje in posebno varstveno območje (območje Natura 2000).
(8) Ob vseh vodotokih se praviloma ohranja obstoječa avtohtona vegetacija, na delih brežine, kjer pa je bila odstranjena, pa se z zasaditvijo avtohtone grmovne in drevesne vegetacije ponovno vzpostavi pestra vrstna in višinska strukturiranost obvodnega pasu.
(9) Vzdolž vodnih brežin naj se za preprečevanje širitve alohtonih (invazivnih) vrst, npr.: pelionolistne ambrozije, robinje, rudbekije, japonskega dresnika, žlezave nedotike, topinambura, velikega pajesna, kanadske zlate rozge, zagotovi izvajanje ukrepov za njihovo odstranitev in nato vzdržuje pestra strukturiranost rastišču primerne avtohtone vegetacije. Morebitno širjenje invazivnih vrst na območju, kjer se izvajajo posegi, se prepreči z njihovim sprotnim odstranjevanjem.
45. člen
(zrak)
(1) Pri vseh novogradnjah, rekonstrukcijah in vzdrževalnih delih je potrebno upoštevati predpise s področja učinkovite rabe energije v stavbah. Za objekte kulturne dediščine so lahko možne drugačne rešitve v zvezi z energetsko sanacijo. V stavbah je treba zagotoviti racionalno (učinkovito) rabo energije na področjih toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove kombinacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah ter zagotavljanja lastnih obnovljivih virov energije za delovanje sistemov.
(2) Pri zasnovi nove pozidave je potrebno upoštevati prevetrenost in lokalno cirkulacijo zraka.
46. člen
(območja kmetijskih zemljišč in gozdov)
(1) Varstvo kmetijskih zemljišč:
(1.1) Kmetijska zemljišča je treba uporabljati v skladu z njihovim namenom ter preprečevati onesnaženje ali drugačno degradiranje in zaviranje rasti rastlin.
(1.2) V največji možni meri je potrebno ohranjati sklenjene kakovostne kmetijske površine. Z novimi posegi naj se ne razdrobi posestne strukture. Ohranjati in varovati je potrebno pasove vegetacije, gozdne robove, travniške sadovnjake, živice, drevesa, skupine dreves, omejke in grmišča ter druge značilne elemente naravne in kulturne krajine tako, da se ne spremeni njihova oblika oziroma pojavnost v prostoru.
(1.3) Pri izvajanju agrarnih operacij je na kmetijskih zemljiščih potrebno ohranjati pasove vegetacije in posamezna debelejša drevesa ali skupine dreves. Prav tako je potrebno ohranjati gozdni rob, ga na novo zasaditi ali okrepiti. Kjer razmere to dopuščajo, se ohranja prvotni potek vodotoka in vegetacijo ob njem ali se jo ponovno zasadi.
(1.4) Občina si bo v okviru svoje pristojnosti prizadevala v največji možni meri ohranjati kvalitetna kmetijska zemljišča za zagotavljanje prehranske varnosti.
(2) Varstvo gozdnih zemljišč:
(2.1) Pri posegih v gozd in gozdni prostor je potrebno upoštevati tipološke značilnosti krajine ter zagotavljati ohranitev ekološkega ravnovesja, značilnosti razporeditve gozdnih mas v prostoru in značilnosti obstoječega gozdnega roba. V primeru poseganja v gozdni rob oziroma gozdne površine je potrebno oblikovati nov »zaprt« gozdni rob (stopničast, vrstno pester).
(2.2) Negozdna zemljišča v gozdu je prepovedano pogozdovati.
(2.3) Drevje za krčitev označi in evidentira krajevno pristojni delavec zavoda za gozdove.
(2.4) Pri posegih in dejavnostih v gozdnem prostoru na Bohorju je potrebno upoštevati varstvene usmeritve za ohranjanje ugodnega stanja rastišč zavarovane vrste jarice na območju Velikega Javornika in Velikega Koprivnika, ki imata status naravne vrednote.
47. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Načrtovanje in gradnjo objektov je potrebno zasnovati tako, da se preprečijo oziroma zmanjšajo škodljivi vplivi naravnih in drugih nesreč ter da se omogoči zaščita, reševanje in pomoč.
(2 Prostorske potrebe za področje zaščite in reševanja se določi v občinskem načrtu zaščite in reševanja.
(3) Na pogojno stabilnih zemljiščih je treba za vsako gradnjo oziroma poseg, ki ima značaj graditve ali rekonstrukcije objektov in naprav, predhodno pridobiti geološko-geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti tal ter pogojih temeljenja, kadar strokovnjak s tega področja v skladu s predpisi in na osnovi značilnosti terena ugotovi, da je treba tako poročilo izdelati. Na območjih, kjer se nivo podzemne vode lahko dvigne do kote, ki ogroža varnost stavb, je potrebno v primeru načrtovanja kletne etaže z geomehanskim poročilom v projektu za pridobitev gradbenega določiti nivo podzemne vode in opredeliti ustrezne ukrepe oziroma rešitve.
(4) Objekte na strmih terenih naj se v prostor umesti tako, da se teren po potrebi ustrezno stabilizira in utrdi (gradnja podpornih zidov). Izvede naj se ustrezno odvodnjavanje padavinskih voda, pri čemer naj se prepreči površinska odvodnja. Obvezna je izvedba zaledne drenaže za objekti ter kontroliran odtok meteornih drenažnih vod.
48. člen
(poplavna območja)
(1) Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti so sestavni del prikaza stanja prostora. Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, so sestavni del prikaza stanja prostora opozorilna karta poplav in podatki o poplavnih dogodkih.
(2) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega.
(3) Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor.
(4) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo etapno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri čemer mora biti ves čas izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti.
(5) Na poplavnih območjih, za katera razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževanje objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.
(6) Ne glede na določbe drugega in petega odstavka tega člena so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti v skladu ter pod pogoji, ki jih določajo predpisi o vodah.
49. člen
(obramba)
Potrebe po zaklanjanju in varovanju prebivalstva ter dobrin pred vojnim delovanjem se urejajo v skladu z veljavnimi predpisi.
II/3.6. Prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja
II/3.6.1. Prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja
50. člen
(zahteve glede osončenja in osvetlitve)
(1) Zahteve glede osončenja in osvetlitve prostorov za bivanje in delo
(1.1) Pri vseh prostorih za bivanje in delo je treba zagotoviti minimalno zahtevano osončenje oziroma osvetlitev skladno z veljavnimi predpisi. V drugem delu noči (med 00.00 in 05.00) naj ostane prižgano minimalno število luči, če je iz varnostnih razlogov to dopustno.
(1.2) Na območjih, namenjenih stanovanjskim površinam (SS), površinam podeželskega naselja (SK), površinam razpršene poselitve, namenjenih bivanju (As) in površinam razpršene poselitve, namenjenih pretežno kmetijstvu (Ak) mora biti praviloma zagotovljeno osončenje vsaj enega prostora za bivanje. Kot osončen šteje tisti prostor, v katerem sončni žarki 17. januarja vsaj eno uro osvetljujejo sredino okenske površine. Pri določanju osončenja je kot ovire potrebno upoštevati okoliški teren in stavbe.
(2) Zahteve glede zunanjega osvetljevanja
(2.1) Pri načrtovanju razsvetljave je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo veljavni predpisi s področja svetlobnega onesnaževanja okolja.
(2.2) Nestanovanjske stavbe, prometna infrastruktura in sprehajalne poti izven naselij praviloma ne smejo biti osvetljeni. Kolikor je to nujno potrebno zaradi varnosti, mora biti osvetljevanje urejeno v skladu z veljavnimi predpisi s področja svetlobnega onesnaževanja okolja. Uporabljajo naj se svetlobna tipala.
(2.3) Na obstoječih osvetljenih javnih površinah je treba:
- obstoječe sijalke zamenjati z varčnimi,
- obstoječe svetilke (razen na objektih in območjih, ki so skladno predpisom, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, razglašeni za kulturne spomenike) po potrebi preoblikovati na način, da bo delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, enak 0%,
- na javno manj obremenjenih območjih javnih površin uvesti časovne intervale osvetlitve oziroma izklopiti posamezne svetilke.
51. člen
(pogoji za varstvo pred hrupom)
(1) II. stopnja varstva pred hrupom se določa na:
- stanovanjskih površinah (SS),
- stanovanjskih površinah za posebne namene (SB),
- površinah za turizem (BT).
(2) III. stopnja varstva pred hrupom se določa na:
- površinah podeželskega naselja (SK),
- osrednjih območjih centralnih dejavnosti v urbanih naseljih (CUu),
- osrednjih območjih centralnih dejavnosti v podeželskih naseljih (CUv),
- površinah za izobraževanje (CDi),
- površinah za opravljanje verskih obredov (CDv),
- drugih območjih centralnih dejavnosti, namenjenih bivanju in obrti (CDo),
- drugih območjih centralnih dejavnosti, namenjenih poslovnim conam (CDp),
- površinah za oddih, rekreacijo in šport (ZS),
- parkih (ZP),
- drugih urejenih zelenih površinah (ZD),
- vinogradniških območjih (ZDv),
- pokopališčih (ZK),
- površinah razpršene poselitve, namenjenih bivanju (As),
- površinah razpršene poselitve, namenjenih pretežno kmetijstvu (Ak),
- površinah razpršene poselitve, namenjenih zidanicam (Az).
(3) III. stopnja varstva pred hrupom se določa tudi na območjih celinskih voda (VC), ki niso razvrščena med mirna območja na prostem v skladu s predpisi.
(4) IV. stopnja varstva pred hrupom se določa na:
- površinah za industrijo (IP),
- površinah gospodarskih con (IG),
- površinah z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK),
- površinah drugih območij (BD),
- površinah cest (PC),
- površinah železnic (PŽ),
- površinah postaj (POp),
- površinah za mirujoči promet (POm),
- območjih okoljske infrastrukture (O),
- območjih energetske infrastrukture (E).
(5) IV. stopnja varstva pred hrupom se določa tudi na območjih kmetijskih (K1 in K2) in gozdnih (G) zemljišč, ki niso razvrščena med mirna območja na prostem v skladu s predpisi ter na območjih vodne infrastrukture (VI) in površinah nadzemnega pridobivalnega prostora (LN).
(6) I. stopnja varstva pred hrupom se določa za vse površine na mirnem območju na prostem, ki potrebujejo povečano varstvo pred hrupom, razen na površinah območij, ki jih določa predpis s področja varstva pred hrupom.
(7) Meje III. in IV. območja varstva pred hrupom na poselitvenih območjih so določene s podrobnejšo namensko rabo prostora.
(8) Ne glede na določbe točk (1) do (7) tega člena mora biti na meji med I. in IV. območjem varstva pred hrupom ter na meji med II. in IV. območjem varstva pred hrupom, območje, ki obkroža IV. območje varstva in na katerem veljajo pogoji varstva pred hrupom za III. območje varstva pred hrupom. Širina III. območja varstva pred hrupom, ki obkroža IV. območje varstva pred hrupom mora biti 1000 m (v vodoravni projekciji). Lahko je tudi manjša od 1000 m, če zaradi naravnih ovir širjenja hrupa ali ukrepov varstva pred hrupom ali zaradi drugih razlogov na I. oziroma na II. območju varstva pred hrupom niso presežene mejne vrednosti kazalcev hrupa, določene za to območje.
(9) Pri projektiranju novogradenj in rekonstrukciji obstoječih objektov je potrebno upoštevati negativni vpliv obstoječega vira hrupa (avtoceste in drugih infrastrukturnih objektov) in objekte že v osnovi zasnovati tako, da so varovani prostori kot jih določajo predpisi s področja varstva pred hrupom čim manj izpostavljeni emisiji hrupa.
52. člen
(zahteve glede varovanja pred elektromagnetnimi sevanji)
(1) Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji vira sevanja mora investitor izbrati tehnične rešitve in upoštevati dognanja in rešitve, ki zagotavljajo, da mejne vrednosti elektromagnetnega polja, ki so določene v predpisih o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, niso presežene, in hkrati omogočajo najnižjo tehnično dosegljivo obremenitev okolja zaradi sevanja.
(2) I. stopnja varstva pred sevanjem se določa na:
- stanovanjskih površinah (SS),
- stanovanjskih površinah za posebne namene (SB),
- površinah podeželskega naselja (SK),
- osrednjih območjih centralnih dejavnosti v urbanih naseljih (CUu),
- osrednjih območjih centralnih dejavnosti v podeželskih naseljih (CUv),
- površinah za izobraževanje (CDi),
- površinah za opravljanje verskih obredov (CDv),
- drugih območjih centralnih dejavnosti, namenjenih bivanju in obrti (CDo),
- drugih območjih centralnih dejavnosti, namenjenih poslovnim conam (CDp),
- površinah za turizem (BT),
- površinah drugih območij (BD),
- površinah za oddih, rekreacijo in šport (ZS),
- površinah parkov (ZP),
- drugih urejenih zelenih površinah (ZD),
- vinogradniških območjih (ZDv),
- površinah pokopališč (ZK),
- površinah razpršene poselitve, namenjenih bivanju (As),
- površinah razpršene poselitve, namenjenih pretežno kmetijstvu (Ak),
- površinah razpršene poselitve, namenjenih zidanicam (Az).
(3) II. stopnja varstva pred sevanjem
(3.1) II. stopnja varstva pred sevanjem se določa na:
- površinah za industrijo (IP),
- površinah gospodarskih con (IG),
- površinah z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK),
- površinah cest (PC),
- površinah železnic (PŽ),
- površinah postaj (POp),
- površinah za mirujoči promet (POm),
- območjih okoljske infrastrukture (O),
- območjih energetske infrastrukture (E),
- območjih mineralnih surovin (LN).
(3.2) II. stopnja varstva pred sevanjem se določa tudi na vseh drugih območjih, ki niso v točki (2) tega člena določena kot območja, na katerih velja I. stopnja varstva pred sevanjem.
(4) Minimalni potrebni odmiki od virov EMS, v katera ni dovoljeno umeščanje objektov z varovanimi prostori in pri umeščanju novih virov EMS je potrebno upoštevati oddaljenost od objektov z varovanimi prostori. Minimalni potrebni odmiki se merijo od sredine osi daljnovoda na višini 1 m od tal v odvisnosti od vrste oziroma tipa daljnovoda in nazivne napetosti in so:
- za daljnovod 400 KV je odmik min. 42 do 46 m od osi daljnovoda na vsako stran,
- za daljnovod 220 KV je odmik min. 18 do 24 m od osi daljnovoda na vsako stran,
- za daljnovod 110 KV je odmik min. 11 do 14 m od osi daljnovoda na vsako stran.
53. člen
(kakovost zraka)
(1) Pri načrtovanju, graditvi in obratovanju objektov ter urejanju površin je potrebno upoštevati predpise s področja kakovosti zraka.
(2) Novogradnje naj se prioritetno priključi na ekološko sprejemljivejše in obnovljive vire energije, pri čemer je potrebno upoštevati lokalne možnosti (podtalnica, geotermalna energija, plinovod, toplovod, obstoječe skupne kotlovnice ipd.) ter lego objektov in streh za uporabo sončne energije.
(3) Postopno naj se preide na način ogrevanja obstoječih stavb z ekološko sprejemljivimi gorivi in učinkovitejšimi napravami. Občina bo spodbujala ogrevanje objektov iz skupnih kotlovnic in sanacijo energetsko neučinkovitih stavb.
(4) Proizvodne objekte in naprave, ki lahko pomembno vplivajo na kakovost zraka, se lahko umešča samo v območja proizvodnih dejavnosti. Območja namenjena proizvodnim dejavnostim ne smejo biti locirana neposredno ob stanovanjskih območjih, pri čemer je potrebno upoštevati tudi konfiguracijo terena in lokalno gibanje zraka (roža vetrov).
(5) Občina si bo prizadevala za zmanjšanje onesnaženosti zraka in bo spodbujala uporabo obnovljivih virov energije.
54. člen
(varstvo vodnih virov)
(1) Občina oziroma druge pristojne službe morajo (v okviru svoje pristojnosti) za večino prebivalstva zagotavljati oskrbo s kvalitetno pitno vodo. Pri tem si morajo prizadevati za varstvo vodnih virov in vodovarstvenih območij.
(2) Posegi v vodovarstvena območja so dopustni le ob doslednem upoštevanju omejitev in pogojev iz veljavnih predpisov o zavarovanju vodnih virov. Na vodovarstvenih območjih so prepovedane dejavnosti, ki bi lahko ogrozile količinsko ali kakovostno stanje vodnih virov. Dovoljeni so ukrepi, s katerimi se zavaruje količina ali kakovost vodnih virov.
(3) Odvajanje odpadnih komunalnih voda, ki nastajajo v stavbah je podrobneje opredeljeno v poglavju II/3.4. Prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro. Na vodovarstvenih območjih mora biti interno in javno kanalizacijsko omrežje vodotesno in zaključeno s čistilno napravo oziroma skladno s predpisi o zavarovanju vodnih virov. Neprečiščene komunalne odpadne vode se ne sme odvajati neposredno v vodotoke ali ponikati na vodovarstvenih območjih.
55. člen
(pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam)
Pri graditvi objektov je potrebno upoštevati predpise s področja zagotavljanja neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb.
II/3.6.2. Drugi prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja
56. člen
(zahteve glede seizmoloških in hidroloških značilnosti zemljišč)
Po podatkih Agencije RS za okolje je na območju Občine Šentjur vrednost projektnega pospeška tal 0,150 [g] (potresna nevarnost). Glede na cono potresne nevarnosti je potrebno pri pripravi projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja predvideti potresno varen način gradnje. Pri graditvi objektov je potrebno upoštevati predpise s področja mehanske odpornosti in stabilnosti objektov ter predpise s področja voda.
57. člen
(zahteve glede varovanja pred požari)
(1) Pri graditvi objektov je potrebno upoštevati predpise s področja varnosti pred požari.
(2) Objekti morajo biti projektirani in grajeni tako, da je z upoštevanjem njihovega odmika od meje parcele omejeno širjenje požara na sosednje objekte. Z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte morajo biti upoštevane tudi protipožarne ločitve (kolikor ni možno zagotoviti ustreznih odmikov med objekti in od parcelne meje).
(3) Zagotoviti je potrebno vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(4) Ob posegih v prostor je potrebno zagotoviti neoviran in varen dostop za gašenje in reševanje. Ureditev dovozov, dostopov, postavitvenih in delovnih površin za gasilce ob stavbi se uredi v skladu s predpisi s področja varnosti pred požari in veljavnim standardom.
(5) Za objekte, ki so določeni s predpisom o študiji požarne varnosti, je treba izdelati študijo požarne varnosti. Kadar izdelava študije požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz dokumenta »zasnova požarne varnosti«. Študija oziroma zasnova požarne varnosti sta sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
II/4. Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov
II/4.1. Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
58. člen
(1) Na območjih EUP oziroma podEUP, za katere je predvidena izdelava OPPN, so do njihovega sprejetja dovoljene naslednje vrste gradenj in ukrepov, pod pogojem, da ne bodo ovirali kasnejšega kompleksnega urejanja območja:
- nujne gradnje, rekonstrukcije, odstranitve ter vzdrževanje objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture,
- rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih zakonito zgrajenih objektov,
- odstranitve stavb (določilo ne velja za objekte kulturne dediščine, razen v primeru, ko se za odstranitev predhodno pridobi soglasje v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine),
- spremembe namembnosti obstoječih zakonito zgrajenih objektov v skladu z namensko rabo, določeno za EUP oziroma podEUP,
- gradnja pomožnih objektov v javni rabi,
- gradnja pomožnih objektov; male komunalne čistilne naprave, nepretočne greznice, rezervoarji, so dovoljeni le v skladu s prostorskimi izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro (39. člen tega odloka), postavitev ograj in gradnja pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov za potrebe kmetijske in gozdarske dejavnosti na gradbenih parcelah obstoječih objektov,
- postavitev začasnih objektov, ki so proizvodi, dani na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, če so ti povezani s tlemi in niso namenjeni prebivanju,
- postavitve sončnih elektrarn do nazivne moči 1 MW (razen na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturni spomeniki), ki jih morajo lastniki odstraniti na lastne stroške pred pričetkom izvajanja OPPN, če so v nasprotju z načrtovanimi posegi v OPPN; na objektih in območjih kulturne dediščine in vplivnih območjih je postavitev in gradnja naprav za proizvodnjo električne energije dopustna le izjemoma, po predhodni preveritvi umestitve, za katero je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje,
- gradnja objektov za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih,
- gradnja objektov za zaščito rečnih bregov,
- gradnja hudourniških pregrad, nasipov in podobnih objektov za zaščito pred poplavami,
- izvedba objektov in ukrepov, ki so potrebni zaradi neposredno grozečih naravnih in drugih nesreč ali zato, da se preprečijo oziroma zmanjšajo njihove posledice,
- izvedba objektov in ukrepov za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah,
- gradnja vojaških inženirskih objektov, zaklonišč in drugih zaščitnih objektov med izrednim ali vojnim stanjem,
- izvedba ukrepov, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
- izvedba ukrepov ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda (vključno z renaturacijo vodotokov),
- izvedba objektov in ukrepov, namenjeni varstvu voda pred onesnaženjem,
- izvedba objektov in ukrepov, namenjeni zagotovitvi varnosti plovbe in varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih.
(2) Pri gradnjah in drugih ureditvah iz prejšnje točke je potrebno upoštevati določila tega odloka.
II/4.2. Usmeritve za izdelavo OPPN
59. člen
(1) Če podrobne usmeritve za posamezne EUP oziroma podEUP v nadaljevanju tega odloka ne določajo drugače, je pri pripravi OPPN potrebno upoštevati naslednje skupne usmeritve:
- zasnova pozidave naj upošteva prostorske danosti (pogledi, prehodi v zeleno) in geomorfološke značilnosti lokacije,
- zasnova parcelacije mora omogočiti smotrno prometno, komunalno in energetsko oskrbo,
- v območju se zagotavljajo zdravi bivalni pogoji, osončenje, prezračevanje, dostopnost zelenih in rekreacijskih površin,
- upoštevati je potrebno potek obstoječih prometnic in v primeru drugačne prometne ureditve ponovno vzpostaviti obstoječe povezave med posameznimi območji),
- OPPN se lahko izvaja etapno, pod pogojem, da je posamezna etapa prostorsko in funkcionalno zaključena enota, ki vključuje predvidene zelene površine in gospodarsko javno infrastrukturo iz prejšnje alineje,
- če se z območjem OPPN posega v registrirana arheološka najdišča je treba predhodne arheološke raziskave v smislu natančnejše določitve vsebine in sestave najdišča opraviti praviloma že v okviru postopka priprave izvedbenega akta,
- območja se mora obravnavati celovito z naravovarstvenega, kulturnovarstvenega, okoljskega prostorskega, infrastrukturnega in drugih vidikov.
(2) Po posameznih EUP oziroma podEUP, za katere je predvidena izdelava OPPN, je potrebno upoštevati tudi podrobnejše usmeritve določene v nadaljevanju tega odloka.
60. člen
Območje podEUP z oznako DO78/1 v Dobrini:
(1) Območje EUP se namenja razvoju turizma v povezavi z izvirom zdravilne vode. Realizacijo turističnega kompleksa se načrtuje v več fazah. V prvi fazi se načrtuje izgradnja kompleksa na območju podEUP z oznako DO78/1, območja podEUP z oznakami DO78/2, DO78/3 in DO78/4 pa predstavljajo kasnejše faze realizacije območja (razvojno območje kompleksa).
(2) Pri pripravi OPPN za podEUP z oznako DO78/1 je potrebno upoštevati še naslednje podrobnejše usmeritve:
- območje se namenja umestitvi turistično zdravstvenega in rekreacijskega kompleksa s spremljajočimi programi,
- obstoječe drevje in grmičevje naj se v čim večji meri ohrani in vključi v krajinsko zasnovo območja,
- območje naj se zasadi z avtohtonimi vrstami, krajinska zasnova naj upošteva naravna načela in oblike zasaditve in naj ne bo strogo geometrijska,
- regulacij in ostalih tehničnih ureditev, s katerimi bi povzročili spremembo smeri, obliko ali globino struge vodotokov (spremembo vzdolžnega in prečnega profila struge) ter onemogočili prelivanje vode na bližnje travnate površin, naj se ne izvaja,
- v primeru bočne erozije, s katero bi bila porušena stabilnost brežine, naj se brežina utrjuje s sonaravnimi ukrepi,
- spreminjanja vodnih razmer na mokrotnih travnikih ob potoku naj se z osuševanjem ali zasipavanjem območja, ne izvaja,
- objekte, ki bi prekinjali zveznost vodnega toka naj se načrtuje zgolj izjemoma, kadar ni drugih možnosti, pri čemer naj se načrtuje tudi dodatne spremljajoče tehnične ukrepe, s katerimi se vzpostavi povezava s celotnim tokom vodotoka,
- območje je potrebno ustrezno komunalno urediti na način, da se prepreči onesnaženje vodotoka in podzemne vode,
- na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana, se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti oziroma v okviru priprave OPPN.
61. člen
Območje EUP z oznako GB1 v Grobelnem:
- območje se namenja centralnim dejavnostim ter športu in rekreaciji,
- faktor izrabe območja je praviloma do 1,0,
- s krajinsko ureditvijo naj se vzpostavi kvaliteten prehod med načrtovano grajeno strukturo in odprtim prostorom.
62. člen
Območje EUP z oznako GO20 v Gorici pri Slivnici:
- območje se namenja športnorekreacijskim dejavnostim s spremljajočimi objekti in ureditvami; posegi v prostor naj bodo podrejeni funkciji ohranjanja zelenega (poplavnega) pasu ob Voglajni,
- na vodotoku naj se ohranja naravna struktura habitatnega tipa z naravno dinamiko njegovega spreminjanja (nastajanje nasipov, erozijskih zajed ipd.),
- regulacij in ostalih tehničnih ureditev, s katerimi bi povzročili spremembo smeri, obliko ali globino struge (spremembo vzdolžnega in prečnega profila struge) ter izolacije in fragmetnacije habitata, naj se ne izvaja,
- v primeru bočne erozije, s katero bi bila porušena stabilnost brežine, naj se jo utrjuje s sonaravnimi ukrepi,
- objekte, ki bi prekinjali zveznost vodnega toka naj se načrtuje zgolj izjemoma, kadar ni drugih možnosti, pri čemer naj se načrtuje tudi dodatne spremljajoče tehnične ukrepe, s katerimi se vzpostavi povezava s celotnim tokom vodotoka.
63. člen
Območje EUP z oznako KA3 v Kalobju:
- območje se namenja bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev ter kmetijski dejavnosti,
- urbanistično oblikovanje naj izhaja iz lokalne tradicije (vaška gručasta zasnova), po možnosti naj se ohranja se čim več obstoječe vegetacije in se jo vključi v zasnovo,
- faktor izrabe območja je praviloma do 0,6.
64. člen
Območje EUP z oznako LD7 v Lazah pri Dramljah:
- območje se namenja umestitvi gospodarske cone.
65. člen
Območje EUP z oznako LŽ8 v Loki pri Žusmu:
- območje se namenja bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev, in kmetijski dejavnosti,
- faktor izrabe območja je praviloma do 0,6.
66. člen
Območje EUP z oznako LA5 v Lopaci:
- območje se namenja bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev, kmetijski in športnorekreacijski dejavnosti,
- pri zasnovi območja je potrebno upoštevati velikostna razmerja, ki so značilna za okolico, zaradi vizualne izpostavljenosti območja je potrebno umeščanju objektov, gabaritom in fasadam posveti posebno pozornost,
- po možnosti naj se ohranja se čim več obstoječe vegetacije in se jo vključi v zasnovo,
- faktor izrabe območja je praviloma do 0,6,
- ker se območje nahaja v vplivnem območju kulturnega spomenika Lopaca - Cerkev sv. Ane, EŠD 3284, je treba kot nosilca urejanja prostora v postopek priprave OPPN vključiti tudi organ pristojen za varstvo kulturne dediščine po predpisih za varstvo kulturne dediščine.
67. člen
Območja EUP v Šentjurju z oznako ŠE23, na območju Mesta Šentjur z okolico z oznako MŠO16 in na območju Severnega obrobja z oznako SOB15:
- ne glede na določila prvega odstavka 58. člena tega odloka na območjih posameznih EUP do sprejetja OPPN niso dovoljene postavitve sončnih elektrarn,
- območja se namenja ureditvi suhega zadrževalnika, ki je namenjen zadrževanju visokih voda Pešnice,
- upoštevati je potrebno idejno zasnovo za objekt Suhi zadrževalnik Lokarje na Pešnici v Šentjurju (izdelovalec: Hidrosvet d.o.o. iz Celja, št. proj.: 130/11, september 2011),
- na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana, se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti oziroma v okviru priprave OPPN,
- pred posegom v prostor oziroma v okviru priprave OPPN je treba izvesti analizo ničelnega stanja kmetijskih zemljišč, na podlagi katere bo omogočena primerjava in ugotavljanje dejanskih sprememb v tleh po izvedenem posegu oziroma ob razlitjih,
- v okviru priprave OPPN je treba izdelati strokovne podlage, ki bodo obravnavale omejitvene ukrepe za kmetijsko pridelavo in uporabo kmetijskih tehnologij na tistih zemljiščih, ki bodo občasno poplavljena,
- v okviru OPPN se je treba dogovoriti o načinu urejanja odškodnin kmetijskim gospodarstvom zaradi morebitnih omejitev pri kmetijski pridelavi zaradi umestitve suhega zadrževalnika,
- pa vsakem razlitju visokih voda na območju zadrževalnika je treba zagotoviti ustrezen monitoring tal in rastlin,
- v okviru OPPN je treba določiti način ravnanja z rodovitno plastjo zemlje pri poseganju v prostor (z rodovitno plastjo zemlje je treba ustrezno ravnati, preprečiti njeno onesnaženje in mešanje horizontov; pri gradnji objektov je treba rodovitno plast zemlje odstraniti in jo po končani gradnji vrniti nazaj na način, da bo možna čimprejšnja rekultivacija; morebitne ostanke rodovitne plasti zemlje se ne odvaža na deponije in se jih ne obravnava kot gradbeni odpadek, ampak se jih uporabi za vzpostavitev novih oziroma izboljšanje kakovosti obstoječih kmetijskih zemljišč).
68. člen
Območja podEUP z oznakami PL9/1, PL9/3 in PL9/5 na Planini pri Sevnici:
- območje podEUP z oznako PL9/3 se namenja programom gospodarske cone, območji podEUP z oznakama PL9/1 in PL9/5 pa centralnim dejavnostim ter spremljajočim, razen proizvodnim, programom gospodarske cone,
- z zasnovo območja naj se izvede sanacija degradiranega izgleda naselja v prostoru,
- zasnova naj bo podrejena objektom ter območje kulturne dediščine (razvalina gradu, zeleni pas med razvalino in naseljem).
69. člen
Območja podEUP z oznakami PL13/3, PL13/4 in PL13/5 na Planini pri Sevnici:
- območje podEUP z oznako PL13/3 se namenja gostinskim, trgovskim, storitvenim, poslovnim in manjšim proizvodnim dejavnostim, lahko pa tudi bivanju, območje podEUP z oznako PL13/4 pa bivanju,
- umestitev cestne povezave (PL13/5) je obvezujoča,
- zasnova naj bo podrejena kvalitetni podobi naselja v prostoru.
70. člen
Območje podEUP z oznako PL17/6 na Planini pri Sevnici:
- območje se namenja dopolnitvi centralnih programov v okolici - sekundarni fokus naselja.
71. člen
Območje podEUP z oznako PL21/1 na Planini pri Sevnici:
- območje se namenja dopolnitvi centralnih programov v okolici - sekundarni fokus naselja.
72. člen
Območje podEUP z oznako PO18/1 na Ponikvi:
- območje se namenja bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev,
- faktor izrabe območja je praviloma med 0,4 in 0,8.
73. člen
Območji podEUP z oznakama PO19/1 in PO19/2 na Ponikvi:
- območje se namenja umestitvi gospodarske cone,
- pri zasnovi območja je potrebno upoštevati velikostna razmerja, ki so značilna za okolico, višinski gabarit stavb naj praviloma ne presega 12 metrov nad koto terena,
- upoštevati je potrebno, da se območje nahaja v prostoru bolj podeželskega značaja,
- s krajinsko ureditvijo naj se vzpostavi kvaliteten prehod med načrtovano grajeno strukturo in odprtim prostorom.
74. člen
Območje EUP z oznako PR5 na Proseniškem:
- načrtuje se celostna ureditev rekreacijskega in turističnega centra,
- z zasnovo se je potrebno prilagoditi naravnim danostim območja, pri čemer naj se praviloma ne načrtuje spreminjanja vodnih razmer z osuševanjem oziroma zasipavanjem mokrotnega območja ter spreminjanja morfologije površja z zasipavanjem ali odstranjevanjem zemljine,
- obstoječa vegetacija naj se v največji možni meri ohranja,
- prikažejo naj se povezave (peš in kolesarskih poti) s sosednjimi območji.
75. člen
Območje EUP z oznako PR10 na Proseniškem:
- območje se namenja bivanju (lahko tudi večstanovanjska gradnja) s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev ter kmetijski dejavnosti,
- pri zasnovi območja je potrebno upoštevati velikostna razmerja, ki so značilna za okolico, višinski gabarit stavb naj praviloma ne presega etažnosti (K) + P + 2 + M,
- z urbanistično in krajinsko ureditvijo naj se v vzpostavi kvaliteten prehod med grajeno strukturo in odprtim prostorom.
76. člen
Območje podEUP z oznako ŠE28/2 v Šentjurju:
- območje se namenja ureditvi ceste s pripadajočimi objekti in ureditvami.
77. člen
Območje EUP z oznako ŠE29 v Šentjurju:
- območje je namenjeno večstanovanjski gradnji,
- poudarek je na kompleksni ureditvi parkiranja (garažne hiše) z opustitvijo (odstranitvijo) nizov individualnih garaž,
- s prenovo območja naj se po možnosti in po potrebi izboljša ureditev zunanjih bivalnih površin.
78. člen
Območje EUP z oznako ŠE37 (ŠE37/1 in ŠE37/2) v Šentjurju:
- območje se namenja bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev,
- faktor izrabe območja je praviloma do 0,5,
- območje se lahko ureja etapno.
79. člen
Območje podEUP z oznako ŠE46/2 v Šentjurju:
- območje se namenja centralnim dejavnostim in parkiranju,
- na območju je potrebno obvezno zagotoviti zadostno število parkirnih mest za potrebe stanovalcev na območju podEUP z oznako ŠE46/1.
80. člen
Območje podEUP z oznako ŠE48/2 v Šentjurju:
- območje se namenja centralnim dejavnostim (lahko tudi športno rekreacijskim) in parkiranju,
- poudarek je na kompleksni ureditvi parkiranja (garažne hiše) z opustitvijo (odstranitvijo) nizov individualnih garaž,
- faktor izrabe območja je praviloma med 1,2 in 1,8.
81. člen
Območje podEUP z oznako ŠE53/1 v Šentjurju:
- območje se namenja bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev,
- faktor izrabe območja je praviloma do 0,5.
82. člen
Območje podEUP z oznako ŠE68/1 v Šentjurju:
- območje se s prenovo nameni centralnim programom.
83. člen
Območja podEUP z oznakami ŠE77/1, ŠE77/4 in ŠE77/9 v Šentjurju:
- poleg posegov, ki so v skladu s prvim odstavkom 58. člena tega odloka dovoljeni do sprejetja OPPN, so na območju dovoljeni tudi drugi posegi za potrebe obstoječih dejavnosti, če ne bodo ovirali kasnejšega kompleksnega urejanja območja, na območju podEUP z oznako ŠE77/4 pa tudi cestna povezava med Cesto Leona Dobrotinška in Cesto Kozjanskega odreda (celoten koridor cestne povezave načeloma poteka preko območij podEUP z oznakami ŠE77/4, ŠE77/5, ŠE77/6, ŠE77/7 in ŠE77/8, za katerega se lahko po potrebi v celoti ali delih določi urejanje z OPPN),
- za posege iz prejšnjega odstavka je treba upoštevati prostorske izvedbene pogoje v okviru urbanističnega tipa U1/5 in stavbnih tipov A3 in A4/2, pri čemer višinski gabarit ne sme presegati višine najvišjega objekta na območju podEUP (med najvišje objekte na območju podEUP se ne štejejo dimniki in objekti ali deli objektov, ki so višji od okoliških zaradi tehnologije dejavnosti ipd.),
- območje se s prenovo nameni centralnim programom v središču mesta.
84. člen
Območja podEUP z oznakami ŠE86/1, ŠE86/2, ŠE86/3 v Šentjurju:
- območje je namenjeno dejavnostim za potrebe izobraževanja s pripadajočimi dejavnostmi (kmetijske, športnorekreacijske, kulturne ipd. dejavnosti, trgovina za potrebe prodaje lastnih proizvodov),
- za območja podEUP se predpisuje celostna prenova.
85. člen
Območje podEUP z oznako ŠE93/4 v Šentjurju:
- območje se namenja gostinskim, trgovskim, storitvenim, poslovnim in manjšim proizvodnim dejavnostim, lahko pa tudi bivanju,
- pri zasnovi območja je potrebno upoštevati velikostna razmerja, ki so značilna za okolico, višinski gabarit stavb naj praviloma ne presega 12 metrov nad koto terena.
86. člen
Območje EUP z oznako ŠE103 v Šentjurju:
- območji podEUP z oznakama ŠE103/1, ŠE103/3 se namenjata gostinskim, trgovskim, storitvenim, poslovnim in manjšim proizvodnim dejavnostim ter bivanju, območji z oznakama ŠE103/2, ŠE103/4 pa ureditvi gospodarske cone,
- višinski gabarit stavb naj praviloma ne presega 12 metrov nad koto terena,
- vzdolž glavne ceste in železniške proge naj se oblikuje zeleni pas z drevjem (drevoredi),
- prikažejo naj se povezave (peš in kolesarskih poti) s sosednjimi območji.
87. člen
Območje podEUP z oznako ŠE134/1 v Šentjurju:
- območje se namenja izobraževanju, športnorekreacijskim in kulturnim dejavnostim.
88. člen
Območje EUP z oznako ŠE136 v Šentjurju:
- območje se namenja bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev,
- faktor izrabe območja je praviloma do 0,8.
89. člen
Območje EUP z oznako ŠE137 v Šentjurju:
- območje se namenja gostinskim, trgovskim, storitvenim, poslovnim in manjšim proizvodnim dejavnostim ter bivanju,
- pri zasnovi območja je potrebno upoštevati velikostna razmerja, ki so značilna za okolico, višinski gabarit stavb naj praviloma ne presega 10,5 metra nad koto terena,
- faktor izrabe območja EUP naj praviloma ne presega 1.
90. člen
Območje EUP z oznako ŠE139 v Šentjurju:
- območje se namenja bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev,
- faktor izrabe območja je praviloma do 0,8.
91. člen
Območje EUP z oznako ŠE172 v Šentjurju:
- območje se namenja bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev ter kmetijski dejavnosti,
- faktor izrabe območja je praviloma do 0,8.
92. člen
Območje EUP z oznako ŠE177 v Šentjurju:
- območje se namenja bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev,
- faktor izrabe območja je praviloma do 0,8.
93. člen
Območje EUP z oznako ŠE210 v Šentjurju:
- območje se namenja izobraževanju (primarno ureditvi vrtca s spremljajočimi programi), športno-rekreacijskim in kulturnim dejavnostim.
94. člen
Območje EUP z oznako TV1 na Tratni ob Voglajni:
- območje se namenja turističnim, športnorekreacijskim (vodna in obvodna rekreacija s poudarkom na ribolovu), kulturnim, razvedrilnim ipd. dejavnostim,
- z zasnovo se je potrebno prilagoditi naravnim danostim območja, pri čemer naj se praviloma ne načrtuje spreminjanja vodnih razmer z osuševanjem oziroma zasipavanjem območja ter spreminjanja morfologije površja z zasipavanjem ali odstranjevanjem zemljine,
- obstoječa vegetacija naj se v največji možni meri ohranja in vključi v krajinsko zasnovo območja,
- upoštevati je potrebno, da se območje nahaja v prostoru bolj podeželskega značaja.
95. člen
Območje EUP z oznako ZP40 v Zagaju pri Ponikvi:
- območje se namenja pretežno posegom za potrebe občasnega bivanja in spremljajočih dejavnosti (kmetovanje, turizem, šport in rekreacija),
- faktor izrabe območja EUP naj praviloma ne presega 0,4.
96. člen
Območje EUP z oznako ZP41 v Zagaju pri Ponikvi:
- območje se namenja pretežno posegom za potrebe kmetijske dejavnosti in bivanja s spremljajočimi dejavnostmi (turizem, šport in rekreacija, dejavnosti splošnega družbenega pomena),
- faktor izrabe območja EUP naj praviloma ne presega 0,6.
II/5. Posebne določbe
97. člen
Območja EUP v Bezovju pri Šentjurju z oznako BŠ10, v Dobovcu pri Ponikvi z oznako DP20, v Jelcah z oznako JE8, v Slatini pri Ponikvi z oznakama SP22, SP51, v Straški Gorci z oznako SG14
Glede na to, da se zazidana površina obstoječih stavb na območju posamezne EUP prekriva ali skoraj prekriva z območjem stavbnih zemljišč, so na območju posamezne EUP poleg posegov iz 12. člena tega odloka dovoljeni še naslednji posegi:
- rekonstrukcije zakonito zgrajenih objektov, glede na namensko rabo določeno za EUP,
- gradnja novega objekta na mestu prej odstranjenega zakonito zgrajenega objekta, pri čemer se ne sme bistveno spreminjati namembnosti in velikosti objekta,
- nadzidave zakonito zgrajenih objektov, glede na namensko rabo določeno za EUP, kadar se ne presega višinskega gabarita določenega za EUP,
- spremembe namembnosti zakonito zgrajenih objektov, glede na namensko rabo določeno za EUP,
- znotraj funkcionalno zaokroženega območja, ki se ga določi tako, da se zazidano površino osnovnih zakonito zgrajenih stavb pomnoži s faktorjem 2,5, so dovoljene gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov, glede na namensko rabo določeno za EUP, ter ureditev površin za mirujoči promet.
98. člen
Območja EUP oziroma podEUP v Bobovem pri Ponikvi z oznako BP1, v Gorici pri Slivnici z oznakami GO13, GO15, GO24, v Goričici z oznakami GR1/1, GR1/2, GR2/2, v Grobelnem z oznakama GB6, GB7, v Hotunjah z oznakama HO1/1, HO2, v Kamenem z oznako KM2, v Lazah pri Dramljah z oznako LD1/1, v Lokarju z oznako LO1, na Okrogu z oznako OK1, v Podgradu z oznakama PD1, PD3, v Ponkvici z oznako PK1, v Repnem z oznakama RE1, RE2, v Slatini pri Ponikvi z oznako SP1, v Srževici z oznako SR1, v Šentjurju z oznako ŠE21/1, v Trnovcu pri Dramljah z oznako TD2/2, v Vrbnem z oznako VR3, v Zagaju pri Ponikvi z oznakama ZP2, ZP3
(1) Ne glede na določila 13. člena tega odloka (glede na namensko rabo določeno za posamezno EUP oziroma podEUP) je na območjih posamezne EUP oziroma podEUP dovoljen večji obseg kmetijske dejavnosti od predpisanega (več kot 40 oziroma 60 GVŽ).
(2) Na območjih EUP v naselju Repno z oznakama RE1, RE2, ki se nahajata v vplivnem območju kulturnega spomenika Zlateče pri Šentjurju - Cerkev sv. Rozalije, EŠD 3045, ki je razvidno iz prikaza stanja prostora, se zaradi vizualne izpostavljenosti posebna pozornost posveti umeščanju objektov, gabaritom in fasadam. Za vse posege na teh območjih je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje, ki jih izda organ pristojen za varstvo kulturne dediščine po predpisih za varstvo kulturne dediščine.
99. člen
Območja EUP oziroma podEUP z oznakami BO1 (Boletina), DO11 (Dobrina), DG8 (Dolga Gora), GO25 (Gorica pri Slivnici), GU1 (Grušce), JV4, JV5 (Javorje), PS5 (Planinska vas), PE1/1, PE2 (Pletovarje), PV2 (Podvine), PT3 (Prapretno), RZ3 (Razbor), SP2 (Slatina pri Ponikvi), SS2 (Spodnje Slemene), SG2/1, SG2/2 (Straška Gorca), SA2, SA3 (Straža na Gori), TR1 (Trno), TŠ1 (Trška Gorca), VZ1 (Vezovje), ZP6, ZP7, ZP8 (Zagaj pri Ponikvi):
(1) Poleg prostorskih izvedbenih pogojev iz 15. in 16. člena tega odloka je potrebno na območju posamezne EUP oziroma podEUP upoštevati še naslednja merila in pogoje glede lege in razmestitve objektov:
- Pri umestitvi novih objektov je potrebno upoštevati postavitev obstoječih objektov na območju EUP. Na terenu v pobočju mora biti daljša stranica stavbe postavljena vzporedno s plastnicami, kadar za EUP oziroma območje ni značilna drugačna postavitev. Posamezne stavbe je potrebno v prostor praviloma umestiti v neposredni bližini obstoječih stavb, zaselkov, naselij.
- Novi objekti (razen izjeme, določene v 15. členu) morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni vsaj 4,0 metre, nezahtevni in enostavni objekti (razen izjeme, določene v 15. členu) pa vsaj 1,5 metra. Manjši odmiki so dovoljeni ob soglasju (pisna overjena soglasja) lastnikov sosednjih zemljišč. Gradnja novega objekta na mestu prej odstranjenega zakonito zgrajenega objekta se lahko zgradi brez soglasja lastnikov sosednjih zemljišč.
(2) Za zidanice in shrambe na območju posamezne EUP oziroma podEUP veljajo naslednja merila in pogoji glede velikosti, oblikovanja in rabe materialov:
- Zazidana površina posamezne zidanice ali shrambe je lahko največ 55 m². Razmerje tlorisnih gabaritov naj sledi tipičnemu razmerju značilnemu za posamezno območje.
- Višinski gabarit je praviloma največ K + P + M, pri čemer višina kapa ne sme presegati 5,6 metra nad koto urejenega terena (šteje se najnižji del terena).
- Za oblikovanje strešin, fasad ter vgradnjo oziroma postavitev fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov, klimatskih naprav, satelitskih anten ter podobnih elementov je potrebno upoštevati določila, ki veljajo za stavbni tip - tradicionalna prostostoječa hiša (A1/2).
100. člen
Območje EUP z oznako BO4 v Boletini:
Poleg posegov v prostor, ki so v skladu z 13. členom tega odloka dovoljeni na območju EUP (glede na namensko rabo določeno za EUP), so na območju EUP od vrst objektov glede na namen dovoljeni tudi prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, gasilski domovi, stavbe za nastanitev sil za zaščito, reševanje in pomoč.
101. člen
Območje EUP z oznako BO22 v Boletini:
Gradnja novih stavb naj se po možnosti načrtuje čim bližje obstoječi cesti. Obstoječe drevje naj se ohranja v čim večji možni meri in vključi v krajinsko zasnovo stavb.
102. člen
Območja EUP v naselju Bukovje pri Slivnici z oznakami BU3, BU4, BU5, BU6, BU7 in naselju Javorje z oznakami JV3, JV58, JV59, JV60
Na območjih EUP v naselju Bukovje pri Slivnici z oznakami BU3, BU4, BU5, BU6, BU7 in naselju Javorje z oznakami JV3, JV58, JV59, JV60, ki se nahajajo v vplivnem območju kulturnega spomenika Javorje pri Slivnici - Cerkev sv. Helene, EŠD 3369, ki je razvidno iz prikaza stanja prostora, se zaradi vizualne izpostavljenosti posebna pozornost posveti umeščanju objektov, gabaritom in fasadam. Za vse posege na teh območjih je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje, ki jih izda organ pristojen za varstvo kulturne dediščine po predpisih za varstvo kulturne dediščine.
103. člen
Območje EUP z oznako DO6 v Dobrini:
Regulacij in ostalih tehničnih ureditev, s katerimi bi povzročili spremembo smeri, obliko ali globino struge vodotokov (spremembo vzdolžnega in prečnega profila struge) ter onemogočili prelivanje vode na bližnje travnate površin, naj se ne izvaja. Objekte, ki bi prekinjali zveznost vodnega toka naj se načrtuje zgolj izjemoma, kadar ni drugih možnosti, pri čemer naj se načrtuje tudi dodatne spremljajoče tehnične ukrepe, s katerimi se vzpostavi povezava s celotnim tokom vodotoka.
104. člen
Območja EUP v Dobrini z oznako DO12 (Žusem), v Hrastju z oznako HR7 (Hrastje), v Loki pri Žusmu z oznako LŽ10 (Žamerk), v Prapretnem z oznako PT2 (Zelence):
(1) Območja EUP oziroma podEUP z oznakami DO12, HR7/1, LŽ10 in PT2 so namenjena izkoriščanju mineralnih surovin (na vseh navedenih območjih je država podelila rudarsko pravico za izkoriščanje).
(2) Oblikovanje objektov (stavb) na območju je podrejeno tehnološkim procesom, pri čemer naj se jih po možnosti načrtuje in gradi tako, da bodo čim manj moteči v krajini.
(3) Območja podEUP z oznakami HR7/2, HR7/3 in HR7/4 (okvirno) predstavljajo razvojno območje kamnoloma Hrastje.
(4) Na območju DO12 je potrebno v času izkoriščanja izvajati sprotno tehnično in biološko sanacijo. Za preprečevanje erozije naj se ustrezno uredi odvodnjavanje brežin in odvajanje padavinskih voda. Za zmanjšanje možnosti erozije je potrebno naklone brežin kamnoloma, do kamor bo segal pridobivalni prostor, ustrezno utrditi ter oblikovati tako, da ne bo prihajalo do nenadzorovanega plazenja novonastalega gozdnega robu ter matične podlage. Odstranjevanje vegetacije in odkrivanje humusa naj bo po možnosti postopno. Deponiranje humusa in odpadnega materiala naj se izvaja na območju kamnoloma ali na za to urejeni lokaciji (izven območja EPO) ter se ga shrani za končno sanacijo. Zasipavanja terena izven ožjega območja naj se po možnosti ne izvaja. Na območje NV Tinski potok s pritoki naj se ne posega (potok je oddaljen približno 140 metrov od območja posega). Padavinsko odpadno vodo, ki odteka z utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih površin objektov in je onesnažena z usedljivimi snovmi, mora upravljavec teh objektov zajeti in mehansko obdelati v skladu s predpisi. Morebitne usedalnike je treba redno čistiti. Mulj je treba v celoti zadržati na območju kamnoloma v ustrezno urejenih usedalnikih na način, da z muljem onesnažene padavinske vode v nobenem primeru ne morejo iztekati.
(5) Za območje površinskega kopa (kamnolom Zelence) na območju EUP z oznako PT2 je treba upoštevati naravovarstvene smernice ZRSVN št. 1-II-310/2-O-08/LS in št. 1-II-310/3-O-08/LS.
105. člen
Območja EUP v Dobrini z oznako DO54 in v Loki pri Žusmu z oznakami LŽ1, LŽ4, LŽ7 in LŽ9:
(1) Ob Tinskem potoku je treba ohranjati naravno strukturo habitatnega tipa z naravno dinamiko njegovega spreminjanja (nastajanje nasipov, erozijskih zajed ipd). Na območju posamezne EUP naj se ne izvaja:
- spreminjanja morfologije površja z zasipavanjem ali odstranjevanjem zemlje,
- regulacij in ostalih tehničnih ureditev, s katerimi bi povzročili spremembo smeri, obliko ali globino struge vodotoka (spremembo vzdolžnega in prečnega profila struge), izolacijo in fragmentacijo habitata,
- krčitve obvodne vegetacije; krčitev obvodne vegetacije je dovoljena le izjemoma, kadar se iz sestoja odstrani poškodovana drevesa in grmičevje in/ali ob močno oviranem pretoku, vendar na način, da se odstrani le debla in veje, pušča pa se panje in korenine.
(2) S poseganjem na območju posamezne EUP naj se ne omejuje dostopa do vode. V strugo in obrežni pas naj se ne posega z gradbenimi stroji.
(3) Zagotoviti je treba vse okoljevarstvene ukrepe za preprečevanje kakršnegakoli onesnaževanja (med in po gradnji).
(4) Gradbene odpadke in odvečni izkopni material je treba deponirati na za to urejenem odlagališču izven vplivnega območja Tinskega potoka.
106. člen
Območji EUP v Dolah z oznako DL9 in v Jarmovcu z oznako JA9:
Poleg posegov v prostor, ki so v skladu s 13. členom tega odloka dovoljeni na območju posamezne EUP (glede na namensko rabo določeno za posamezno EUP), sta na območju posamezne EUP dovoljeni tudi zdravstvena dejavnost in dejavnost socialnega varstva, od vrst objektov glede na namen pa so dovoljene tudi stavbe za zdravstveno oskrbo.
107. člen
Območje podEUP z oznako DG1/1 v Dolgi Gori:
Ne glede na določila 19. člena tega odloka (glede na stavbni tip določen za podEUP) posamezne stavbe na območju podEUP ne smejo biti višje od slemena strehe gasilskega doma.
108. člen
Območje EUP z oznako DE2 v Doropolju:
(1) Poleg posegov v prostor, ki so v skladu s 13. členom tega odloka dovoljeni na območju EUP (glede na namensko rabo določeno za EUP), so na območju EUP dovoljene tudi dejavnosti skladiščenja in predelave jabolk ter čebelarstva, od vrst objektov glede na namen pa so dovoljene tudi industrijske stavbe za predelavo jabolk, skladišča za skladiščenje jabolk, objekti za točenje medu in hrambo čebelarske opreme.
(2) Po možnosti naj se ohranja se čim več obstoječe vegetacije in se jo vključi v zunanje ureditve območja.
109. člen
Območji EUP v Drameljskih goricah z oznako DGO5 in na Območju Žusma z oznako OŽU3:
Na območjih EUP se nahajata partizanski bolnišnici, razglašeni za kulturna spomenika.
110. člen
Območji podEUP z oznakama DR1/1, DR16/1 v Dramljah:
Pred načrtovanjem kakršnihkoli posegov v zemeljske plasti v cerkvah sv. Marija Magdalene in sv. Ilije ali njuni neposredni bližini je potrebna izvedba predhodnih arheoloških raziskav, da se pridobijo informacije, potrebne pred posegi v prostor ali pred graditvijo. Posegi v zemeljske plasti naj bodo globinsko in tlorisno minimalizirani.
111. člen
Območja EUP oziroma podEUP v Dramljah z oznakami DR1/5, DR1/8, DR5/2, DR5/5, Gorici pri Slivnici z oznakami GO4, GO6/1, GO6/2, GO7/2, na Planini pri Sevnici z oznakami PL1/2, PL1/3, PL8/1, PL8/2, PL12, PL9/2, na Ponikvi z oznakami PO1/5, PO1/8, PO1/9, v Primožu pri Šentjurju z oznako PŽ4, na Proseniškem z oznakami PR1/1, PR1/4, PR3/2 in v Šentjurju z oznakami ŠE2/1, ŠE21/2, ŠE46/1, ŠE62/2, ŠE63/1, ŠE63/3, ŠE63/5, ŠE66/1, ŠE66/2, ŠE68/2, ŠE70/1, ŠE70/4, ŠE71/1, ŠE138, ŠE150:
Ne glede na določila 19. člena tega odloka glede na stavbne tipe določene za posamezno EUP oziroma podEUP so za območja posamezne EUP oziroma pod EUP določeni naslednji maksimalni višinski gabariti:
- na območju podEUP z oznako DR1/5 v Dramljah do (K) + P + 2,
- na območjih podEUP v Dramljah z oznako DR1/8, na Planini pri Sevnici z oznakami PL1/2, PL1/3, PL9/2 v Šentjurju z oznakami ŠE2/1, ŠE62/2, ŠE68/2, ŠE 71/1 do (K) + P + 2 + M,
- na območjih EUP oziroma podEUP v Dramljah z oznako DR5/2, v Gorici pri Slivnici z oznako GO4 in v Šentjurju z oznakama ŠE66/2, ŠE70/1 do (K) + P + 4 + M,
- na območju podEUP z oznako DR5/5 v Dramljah do (K) + P + 1 + M in do 10,5 metra nad koto urejenega terena,
- na območjih EUP oziroma podEUP v Gorici pri Slivnici z oznakami GO6/1, GO6/2, GO7/2, na Planini pri Sevnici z oznakama PL8/2, PL12, na Ponikvi z oznakami PO1/5, PO1/8, PO1/9, v Primožu pri Šentjurju z oznako PŽ4, na Proseniškem z oznakami PR1/1, PR1/4, PR3/2 in v Šentjurju z oznakami ŠE21/2, ŠE63/1, ŠE63/3, ŠE63/5, ŠE138, ŠE150 do (K) + P + 1 + M,
- na območju podEUP za oznako PL8/1 na Planini pri Sevnici do (K) + P + 3 oziroma (K) + P + 2 + M,
- na območjih podEUP z oznakama ŠE46/1, ŠE66/1 v Šentjurju do (K) + P + 5 + M,
- na območju podEUP z oznako ŠE70/4 v Šentjurju do (K) + P + 3 + M.
112. člen
Območje podEUP z oznako DR1/9 v Dramljah:
Poleg posegov v prostor, ki so v skladu s 13. členom tega odloka dovoljeni na območju podEUP (glede na namensko rabo določeno za podEUP), so na območju podEUP dovoljene tudi manjše proizvodne dejavnosti, od vrst objektov glede na namen pa so dovoljene tudi industrijske stavbe.
113. člen
Območja podEUP v Dramljah z oznakama DR1/10, DR5/8, v Gorici pri Slivnici z oznakami GO1/5, GO1/6, GO1/7, na Planini pri Sevnici z oznako PL8/3, na Proseniškem z oznakama PR1/5, PR1/7 in v Šentjurju z oznakama ŠE7/3, ŠE7/5:
(1) Ne glede na določila 13. člena tega odloka (glede na namensko rabo določeno za posamezno podEUP) je na območjih posamezne podEUP od vrst objektov glede na namen dovoljena le ureditev parkirišč.
(2) Na območjih podEUP z oznakama GO1/5, GO1/6 je potrebno ob regionalni cesti zasaditi linijo dreves, na območju podEUP z oznako PL8/3 pa je potrebno ohraniti obstoječi zeleni rob.
114. člen
Območji EUP v Dramljah z oznako DR23 in na Planinci z oznako PN24:
(1) Ne glede na določila 13. člena tega odloka (glede na namensko rabo določeno za EUP) je na območju EUP dovoljeno tudi bivanje v obsegu večjem od dveh stanovanj na stavbo. Dovoljene so tudi stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo.
(2) Ne glede na določila 19. člena tega odloka (glede na stavbne tipe določene za posamezno EUP) so posamezne stavbe na območjih EUP lahko visoke do (K) + P + 1 + M. Na območju EUP z oznako DR23 je posebno oblikovanje stavb v skladu s pogoji za svojevrstne stavbe A3 dopustno pod pogojem, da se poseg z umestitvijo in oblikovanjem prilagaja izgledu in merilu odprtega prostora (krajine), kar je treba posebej obrazložiti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
115. člen
Območja EUP v Dramljah z oznako DR56, v Pletovarju z oznako PE48, v Spodnjih Slemenah z oznako SS7, v Šedini z oznako ŠD26, v Zlatečah pri Šentjurju z oznako ZŠ17
(1) Poleg posegov v prostor, ki so v skladu z 13. členom tega odloka dovoljeni na območju EUP (glede na namensko rabo določeno za posamezno EUP), so na območju posamezne EUP od vrst objektov glede na namen dovoljene tudi stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine in župnišča.
(2) Na območju EUP v naselju Zlateče pri Šentjurju z oznako ZŠ17, ki se nahaja v vplivnem območju kulturnega spomenika Zlateče pri Šentjurju - Cerkev sv. Rozalije, EŠD 3045, ki je razvidno iz prikaza stanja prostora, se zaradi vizualne izpostavljenosti posebna pozornost posveti umeščanju objektov, gabaritom in fasadam. Za vse posege na teh območjih je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje, ki jih izda organ pristojen za varstvo kulturne dediščine po predpisih za varstvo kulturne dediščine.
116. člen
Območja podEUP z oznakami GO1/1, GO1/2, GO1/3 v Gorici pri Slivnici:
(1) Na območjih podEUP je potrebno praviloma upoštevati gradbene linije, ki so razvidne iz Urbanističnega načrta Gorica pri Slivnici (izdelovalec: RRD, Regijska razvojna družba d.o.o., Domžale, št. proj.: 9/08, obdobje izdelave: 2008). Urbanistični načrt je na vpogled na oddelku pristojne občinske službe za prostor.
Višinski gabarit stavb na območjih podEUP z oznakama GO1/1 in GO1/3 je lahko največ (K) + P + 1 + M.
(2) Poleg posegov v prostor, ki so v skladu s 13. členom tega odloka dovoljeni na območju podEUP z oznako GO1/1 (glede na namensko rabo določeno za podEUP), so na območju podEUP od vrst dejavnosti dovoljene tudi manjše proizvodne dejavnosti ter trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil, od vrst objektov glede na namen pa tudi industrijske stavbe in skladišča za potrebe podEUP.
117. člen
Območje podEUP z oznako GO7/1 v Gorici pri Slivnici:
Pred načrtovanjem kakršnihkoli posegov v zemeljske plasti v cerkvi sv. Urbana ali njeni neposredni bližini je potrebna izvedba predhodnih arheoloških raziskav, da se pridobijo informacije, potrebne pred posegi v prostor ali pred graditvijo. Posegi v zemeljske plasti naj bodo globinsko in tlorisno minimalizirani.
118. člen
Območje EUP z oznako GO14 v Gorici pri Slivnici:
Posegi v prostor naj bodo podrejeni funkciji ohranjanja zelenega (poplavnega) pasu ob Voglajni. Z njimi naj se praviloma ne posega v strugo in obrežni pas. Regulacij in ostalih tehničnih ureditev, s katerimi bi povzročili spremembo smeri, obliko ali globino struge (spremembo vzdolžnega in prečnega profila struge) ter izolacije in fragmetnacije habitata, naj se ne izvaja. Objekte, ki bi prekinjali zveznost vodnega toka naj se načrtuje zgolj izjemoma, kadar ni drugih možnosti, pri čemer naj se načrtuje tudi dodatne spremljajoče tehnične ukrepe, s katerimi se vzpostavi povezava s celotnim tokom vodotoka. Zagotoviti je potrebno vse okoljevarstvene ukrepe za preprečevanje kakršnegakoli onesnaževanja tako vodotoka kot okolice. Morebitne gradbene odpadke in odvečni izkopni material je treba deponirati na za to urejenem odlagališču izven vplivnega območja vodotoka Voglajne. Območja naj se ne osvetljuje in praviloma ne ograjuje.
119. člen
Območja EUP v Gorici pri Slivnici z oznakami GO44, GO45, GO46, GO47, GO48, GO49, GO50, GO51, GO52, GO53, GO54, GO55, GO56, GO59 in na Tratni ob Voglajni z oznakami TG22, TG23, TG24, TG33, TG34:
Poleg posegov v prostor, ki so v skladu s 13. členom tega odloka dovoljeni na območju posamezne EUP (glede na namensko rabo določeno za posamezno EUP) so na območju posamezne EUP dovoljene tudi ureditve za potrebe obvodne rekreacije (sprehajanje, pohodništvo, tek, kolesarjenje, jahanje, lov itn.).
120. člen
Območje EUP z oznako GR3 v Goričici:
Poleg posegov v prostor, ki so v skladu s 13. členom tega odloka dovoljeni na območju EUP (glede na namensko rabo določeno za EUP), je na območju EUP dovoljena tudi dejavnost verskih organizacij, od vrst objektov glede na namen pa so dovoljene tudi obredne stavbe.
121. člen
Območje EUP z oznako GR11 v Goričici:
Gradnja novih stavb naj se načrtuje čim bližje obstoječim stavbam in cesti. Obstoječe drevje naj se ohranja v čim večji možni meri in vključi v krajinsko zasnovo stavb. Krčitev gozda naj se izvede tako, da se na severni strani območja proti ribnikom ohrani čim širši gozdni pas. Nov gozdni rob naj se oblikuje tako, da se tri metrski pas ob (izkrčenem) gozdu prepusti zaraščanju, s čimer se vzpostavi nov gozdni rob.
122. člen
Območja EUP oziroma podEUP v Grobelnem z oznako GB9, na Ponikvi z oznakama PO17/3, PO17/4 in v Šentjurju z oznako ŠE94 in:
(1) Poleg posegov v prostor, ki so v skladu s 13. členom tega odloka dovoljeni na območju posamezne EUP oziroma podEUP (glede na namensko rabo določeno za posamezno EUP oziroma podEUP), je v okviru obstoječih stavb na naslovih Hotunje 1 in Hotunje 2 na Ponikvi, Kolodvorska 2 v Šentjurju ter Tratna pri Grobenem 1 v Grobelnem dovoljeno tudi bivanje.
(2) Ne glede na določila 19. člena tega odloka (glede na stavbni tip določen za posamezno EUP oziroma podEUP) so posamezne stavbe na območjih podEUP z oznakama PO17/3 in PO17/4 lahko visoke do (K) + P + 1, na območju EUP z oznako GB9 pa do (K) + P + 2 + (M).
123. člen
Območje EUP z oznako GU2 v naselju Grušce:
Na območju EUP za dejavnosti proizvodnje glasbil (npr. orglarska delavnica ipd.) in popravil drugih naprav (npr. restavriranje orgel in starinskih glasbil ipd.) ne veljajo omejitve obsega določenega z zadnjo alinejo podtočke (29.2) (29.) točke 13. člena.
124. člen
Območje EUP z oznako JB29 na Jazbinah:
Poleg posegov v prostor, ki so v skladu s 13. členom tega odloka dovoljeni na območju EUP (glede na namensko rabo določeno za EUP), je na območju EUP od vrst dejavnosti dovoljeno tudi bivanje ter ureditve za potrebe lovske družine, od vrst objektov glede na namen pa tudi stanovanjske stavbe.
125. člen
Območja EUP na Južnem obrobju mesta Šentjur z oznako JMŠ3, na Območju Dolge Gore z oznako ODG1, na Območju Žusma z oznako OŽU2:
(1) Poleg posegov v prostor, ki so v skladu s 14. členom tega odloka dovoljeni na območju posamezne EUP (glede na namensko rabo določeno za posamezno EUP), je na območju posamezne EUP dovoljena tudi postavitev razglednega stolpa oziroma posegi na obstoječem razglednem stolpu.
(2) Oblikovanje razglednega stolpa je treba vključiti v krajinski okvir na način, s katerim krajinska podoba ne bo osiromašena, kar mora biti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja dokazano s prostorsko presojo relevantnih pogledov (fotomontaže in podobni prostorski prikazi) in ustrezno obrazloženo in utemeljeno.
126. člen
Območje EUP z oznako KO33 v Kostrivnici:
Regulacij Jezerščice, s katero bi povzročili spremembo smeri, obliko, ali globino struge (spremembo vzdolžnega in prečnega profila struge), naj se praviloma ne izvaja. V primeru bočne erozije, s katero bi bila porušena stabilnost brežine, naj se brežina utrjuje s sonaravnimi ukrepi. Pas zemljišča na desni strani struge, na katerem je bila odstranjena obrežna vegetacija, naj se zasadi z avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo.
127. člen
Območja EUP oziroma podEUP v naselju Krivica z oznakami KI19, KI30, KI51, KI52 in naselju Lopaca z oznakami LA1/3, LA3, LA19, LA35
Na območjih EUP oziroma podEUP v naselju Krivica z oznakami KI19, KI30, KI51, KI52 in naselju Lopaca z oznakami LA1/3, LA3, LA19, LA35, ki se nahajajo v vplivnem območju kulturnega spomenika Lopaca - Cerkev sv. Ane, EŠD 3284, ki je razvidno iz prikaza stanja prostora, se zaradi vizualne izpostavljenosti posebna pozornost posveti umeščanju objektov, gabaritom in fasadam. Za vse posege na teh območjih je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje, ki jih izda organ pristojen za varstvo kulturne dediščine po predpisih za varstvo kulturne dediščine.
128. člen
Območje EUP z oznako LO3 v Lokarju:
Poleg posegov v prostor, ki so v skladu s 13. členom tega odloka dovoljeni na območju EUP (glede na namensko rabo določeno za EUP), je na območju EUP dovoljena tudi dejavnost skladiščenja in predelave lešnikov, od vrst objektov glede na namen pa so dovoljene tudi industrijske stavbe za predelavo lešnikov in skladišča za skladiščenje lešnikov.
129. člen
Območji EUP oziroma podEUP z oznakama LŽ3/2 in LŽ46 v Loki pri Žusmu:
Kolikor se na območju posamezne EUP oziroma podEUP načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, naj se načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice ter ne oddajajo svetlobe v UV-spektru. V drugem delu noči (24.00-5.00) naj ostane prižgano minimalno število luči, če je iz varnostnih razlogov to dopustno (pri osvetljevanju zunanjih površin naj se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop).
130. člen
Območje EUP z oznako LŽ5 v Loki pri Žusmu:
(1) Na območju EUP naj se ne izvaja krčitve obvodne vegetacije. Krčitev obvodne vegetacije je dovoljena le izjemoma, kadar se iz sestoja odstrani poškodovana drevesa in grmičevje in/ali ob močno oviranem pretoku, vendar na način, da se odstrani le debla in veje, pušča pa se panje in korenine.
(2) Zagotoviti je treba vse okoljevarstvene ukrepe za preprečevanje kakršnegakoli onesnaževanja (med in po gradnji).
(3) Gradbene odpadke in odvečni izkopni material je treba deponirati na za to urejenem odlagališču izven vplivnega območja Tinskega potoka.
131. člen
Območje EUP z oznako LŽ129 v Loki pri Žusmu:
Na območju EUP je, ne glede na določila 13. člena tega odloka (glede na namensko rabo določeno za EUP), dovoljeno:
- od vrst dejavnosti: kmetijstvo do 60 GVŽ, gozdarstvo, dopolnilne dejavnosti kmetij,
- od vrst objektov glede na namen: nestanovanjske kmetijske stavbe, objekti za dopolnilne dejavnosti kmetij, garaže in parkirišča za potrebe EUP,
- od vrst pomožnih objektov glede na namen: pomožni objekti; male komunalne čistilne naprave, nepretočne greznice, rezervoarji, so dovoljeni le v skladu s prostorskimi izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro (39. člen tega odloka), pomožni objekti v javni rabi, objekti za rejo živali do dovoljenega obsega iz prve alineje tega odstavka, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, objekti za kmetijske proizvode in dopolnilne dejavnosti, ograje in podporni zidovi, samostojna parkirišča, športna igrišča na prostem, razen poligoni za motorje in druga motorna vozila, bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni, zakloni, zakloniki, otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine.
132. člen
Območja podEUP z oznakami MD2/1, MD2/3, MD2/4 v Marija Dobju:
(1) Pri morebitnih gradnjah v neposredni bližini Cerkve Marije v nebesa vzete je potrebno zagotoviti zadostne odmike od cerkve zaradi ohranjanja njenega prostorskega konteksta in njene vloge v širšem prostoru.
(2) Ne glede na določila 19. člena tega odloka (glede na stavbni tip določen za posamezno podEUP) posamezne stavbe na območjih posamezne podEUP ne smejo biti višje od kapa strehe cerkvene ladje Cerkve Marije v nebesa vzete (ohranjanje prostorske dominante).
133. člen
Območja EUP na območju Mesta Šentjur z okolico z oznako MŠO20, na Območju Slivnice z oznakama OSL4, OSL5 in na Območju Slivniškega jezera z oznakama OSJ2, OSJ5:
(1) Poleg posegov v prostor, ki so v skladu s 14. členom tega odloka dovoljeni na območju posamezne EUP (glede na namensko rabo določeno za posamezno EUP), so na območju posamezne EUP dovoljene tudi ureditve za potrebe obvodne rekreacije (sprehajanje, pohodništvo, tek, kolesarjenje, jahanje, lov itn.), na ustreznih območjih pa tudi ureditve za potrebe vodne rekreacije (ribolov, plavanje, čolnarjenje itn.). Ne glede na določila 12. člena na območju vtoka Ločnice v Slivniško jezero ni dovoljeno postavljati pomolov zaradi ohranjanja strukturiranosti dna potoka. Na ostalih območjih posameznih EUP je za potrebe čolnarjenja je možna ureditev zgolj manjših lesenih pomolov kot vstopna mesta, pri čemer se oblika/relief brežin jezera ter obale ne sme spreminjati.
(2) Poseganje s kakršnimi koli deli v strugo Ločnice in spreminjanje morfologije vodotoka ter njegovih brežin ni dovoljeno.
(3) Na območju EUP z oznako OSJ5 je na območju ob Ločnici dovoljena tudi postavitev ptičjih opazovalnic kot enoetažnih pritličnih objektov s tlorisno površino največ 30 m², ki morajo biti izdelane iz naravnih materialov. Lokacije posameznih opazovalnic je potrebno določiti v sodelovanju s pristojnim zavodom za varstvo narave.
(4) Vse morebitne ureditve površin v bližini ali bližnji okolici Slivniškega jezera (območji EUP z oznakama OSJ2 in OSJ5) je treba izvajati izven obdobja gnezdenja in prezimovanja ptic, drstenja rib in razmnoževanja dvoživk, na območju EUP z oznako OSJ5 pa tudi izven obdobja razmnoževanja navadnega koščaka (pretežno v poletnem času). Ureditve kolesarskih, jahaških in pešpoti naj se, predvsem v bližini Slivniškega jezera zlasti v bližini vtoka Ločnice v Slivniško jezero, po možnosti usmeri na obstoječe kolovoze, gozdne poti in gozdne vlake. Kjer bo potrebno na novo urediti rekreacijske poti naj se jih izvede tako, da se bo v čim večji možni meri ohranjal gozdni rob in gozdovi v kmetijski krajini ter da se ne bo posegalo v obrežno vegetacijo vodotoka Ločnica.
(5) Ribolovna mesta na območjih EUP z oznakama OSJ2 in OSJ5 naj se praviloma omejijo na točno določena območja ob jezeru, in sicer na območja, kjer se ribolov odvija že sedaj.
134. člen
Območje EUP na območju Mesta Šentjur z okolico z oznako MŠO21:
Poleg posegov v prostor, ki so v skladu s 14. členom tega odloka dovoljeni na območju EUP (glede na namensko rabo določeno za EUP), je na območju EUP dovoljena tudi ureditev igrišč za šport in rekreacijo na prostem (nogomet, odbojka ipd.).
135. člen
Območje EUP na Območju Ponikve z oznako OPO7:
Na območju EUP se nahaja rastišče velikonočnice. Na območju rastišča velikonočnice na Boletini, ki ima status naravne vrednote, botaničnega naravnega spomenika in območja Natura 2000, se za zagotavljanje ugodnega stanja vrste upošteva pogoje in varstvene usmeritve, ki izhajajo iz akta o zavarovanju in predpisov s področja varstva naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti. Na območju je dovoljeno urediti oziroma dopolniti turistično infrastrukturo za obiskovalce rastišča velikonočnice. Za zaščito rastišča je dovoljeno območje tudi ustrezno ograditi.
136. člen
Območje EUP na Območju Slivniškega jezera z oznako OSJ4:
Poleg posegov v prostor, ki so v skladu s 14. členom tega odloka dovoljeni na območju EUP (glede na namensko rabo določeno za EUP), so na območju EUP dovoljene tudi ureditve za potrebe obvodne rekreacije (sprehajanje, pohodništvo, tek, kolesarjenje, jahanje, lov itn.) ter ureditve za potrebe male hidroelektrarne.
137. člen
Območja EUP na Območju Slivniškega jezera z oznakami OSJ6, OSJ7, OSJ8:
(1) Poleg posegov v prostor, ki so v skladu s 14. členom tega odloka dovoljeni na območju posamezne EUP (glede na namensko rabo določeno za posamezno EUP), so na območju posamezne EUP dovoljene tudi ureditve za potrebe obvodne rekreacije (sprehajanje, pohodništvo, tek, kolesarjenje, jahanje, lov itn.), na ustreznih območjih pa tudi ureditve za potrebe vodne rekreacije (ribolov, plavanje, čolnarjenje itn.).
(2) Na območju EUP z oznako OSJ6 je prvenstveno za potrebe turizma dovoljena tudi ureditev prostorov za postavitev šotorov s pripadajočimi dostopnimi potmi in drugo pripadajočo infrastrukturo.
(3) Na območju EUP z oznako OSJ7 je prvenstveno za potrebe ribolova dovoljena tudi ureditev prostorov za postavitev šotorov s pripadajočimi dostopnimi potmi in drugo pripadajočo infrastrukturo.
(4) Na območju EUP z oznako OSJ8 je za potrebe taborniških in podobnih dejavnosti dovoljena tudi ureditev prostorov za postavitev šotorov s pripadajočimi dostopnimi potmi in drugo pripadajočo infrastrukturo ter ureditev igrišč za šport in rekreacijo na prostem (nogomet, odbojka ipd.), kadar se z njihovo ureditvijo bistveno ne spreminja vodnih, krajinskih in reliefnih značilnosti območja.
(5) Za ureditve iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena morajo izpolnjene še naslednje zahteve:
- ureditve na območju posamezne EUP je potrebno načrtovati celovito in naenkrat, pri čemer se je treba v največji možni meri prilagajati naravnim (vodnim, gozdnim, krajinskim, reliefnim ipd.) značilnostim območja,
- eventuelno potrebne stavbe so lahko zgolj pritlične, enoetažne; površina vseh stavb na območju posamezne EUP ne sme presegati 150 m²,
- omogočiti je potrebno nemoteno uporabo in rabo javnih površin, dostope do vode, naravnih, ustvarjenih in drugih znamenitosti,
- zagotoviti je potrebno ustrezno zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda za preprečitev onesnaženja jezera ter ustrezno urediti ravnanje z odpadki,
- upoštevati je potrebno lastniška razmerja,
- z zasnovo ureditve območja mora soglašati pristojna občinska služba za prostor (s soglasjem se preverja upoštevanje določil prejšnjih alinej tega odstavka).
(6) Vse morebitne ureditve površin v bližini ali bližnji okolici Slivniškega jezera je treba izvajati izven obdobja gnezdenja in prezimovanja ptic, drstenja rib in razmnoževanja dvoživk (pretežno v poletnem času). Ureditve kolesarskih, jahaških in pešpoti naj se, predvsem v bližini Slivniškega jezera, po možnosti usmeri na obstoječe kolovoze, gozdne poti in gozdne vlake. Kjer bo potrebno na novo urediti rekreacijske poti naj se jih izvede tako, da se v čim večji možni meri ohranja gozdni rob in gozdove v kmetijski krajini.
(7) Ribolovna mesta naj se praviloma omejijo na točno določena območja ob jezeru, in sicer na območja, kjer se ribolov odvija že sedaj.
(8) Za potrebe čolnarjenja je možna ureditev zgolj manjših lesenih pomolov kot vstopna mesta, pri čemer se oblika/relief brežin jezera ter obale ne sme spreminjati.
138. člen
Območje EUP na Območju Žusma z oznako OŽU4:
(1) Poleg posegov v prostor, ki so v skladu s 14. členom tega odloka dovoljeni na območju EUP (glede na namensko rabo določeno za EUP), so na območju EUP od vrst objektov glede na namen dovoljena tudi športna strelišča s pripadajočimi objekti.
(2) Ne glede na določila 19. člena tega odloka (glede na stavbni tip določen za EUP) so posamezne stavbe na območju EUP lahko visoke do 4,5 metra nad koto urejenega terena (šteje se najnižji del terena).
139. člen
Območje podEUP z oznako PL1/1 na Planini pri Sevnici:
Pred načrtovanjem kakršnihkoli posegov v zemeljske plasti v cerkvi sv. Marjete ali njeni neposredni bližini je potrebna izvedba predhodnih arheoloških raziskav, da se pridobijo informacije, potrebne pred posegi v prostor ali pred graditvijo. Posegi v zemeljske plasti naj bodo globinsko in tlorisno minimalizirani.
140. člen
Območje podEUP z oznako PL9/4 na Planini pri Sevnici:
(1) Poleg posegov v prostor, ki so v skladu s 13. členom tega odloka dovoljeni na območju podEUP (glede na namensko rabo določeno za podEUP), so na območju podEUP od vrst dejavnosti dovoljene tudi proizvodne in poslovne dejavnosti ter promet in skladiščenje, od vrst objektov glede na namen pa tudi industrijske stavbe in skladišča ter poslovne in upravne stavbe.
(2) Ne glede na določila 19. člena tega odloka (glede na stavbni tip določen za podEUP) so posamezne stavbe na območju podEUP lahko visoke do 6 metrov nad koto urejenega terena (šteje se najnižji del terena). Maksimalni faktor zazidanosti podEUP je 0,05.
141. člen
Območje podEUP z oznako PL17/5 na Planini pri Sevnici:
Ne glede na določila 13. člena tega odloka (glede na namensko rabo določeno za podEUP) se lahko celotno območje podEUP nameni ureditvi parkirišč, če se zagotovi ureditev športnega igrišča na drugi lokaciji.
142. člen
Območje podEUP z oznako PL19/2 na Planini pri Sevnici:
Ne glede na določila 13. člena tega odloka (glede na namensko rabo določeno za podEUP) je območje namenjeno kulturni dediščini, ki se ne uporablja v druge namene. V območju spomenika (Planina pri Sevnici - Grad - EŠD 7924) je prepovedano postavljanje objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z infrastrukturo ter izvajanje kakršnih koli posegov, ki lahko negativno vplivajo na substanco in podobo spomenika. Kulturni spomenik je potrebno ohraniti in prezentirati kot ruševino. Ohranjati je potrebno drevesni gaj med grajeno strukturo naselja in razvalino gradu. Varstveni režim za vplivno območje gradu določa varovanje prostorske integritete, pričevalnosti, dominantnosti in možnosti delovanja dediščine. Posegi morajo biti prilagojeni prostorskim danostim na način, da pomen kulturne dediščine v prostoru ni okrnjen. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine v širšem prostoru. Posegi v zemeljske plasti naj bodo tlorisno in globinsko minimalizirani; za raziskavo in odstranitev dediščine je potrebno pridobiti soglasje ministra, pristojnega za kulturno dediščino.
143. člen
Območje EUP z oznako PS4 v Planinski vasi:
(1) Do izteka amortizacijske dobe asfaltne baze vendar ne več kot 10 let od uveljavitve tega odloka so, poleg posegov v prostor, ki so v skladu s 13. členom tega odloka dovoljeni na območju EUP (glede na namensko rabo določeno za EUP), dovoljeni tudi posegi za potrebe asfaltne baze. Rok iz prejšnjega stavka tega odstavka je možno podaljšati s spremembo OPN. Po izteku rokov iz prejšnjih stavkov je potrebno asfaltno bazo s pripadajočimi objekti in ureditvami opustiti in območje ustrezno urediti. Po opustitvi asfaltne baze se na območju lahko načrtuje tudi bivanje za potrebe lastnikov posameznih stavb, in sicer eno stanovanje na posamezno poslovno dejavnost, ki se opravlja na območju EUP.
(2) Ob regionalni cesti in zahodnem robu EUP je potrebno zasaditi pas drevja. Krajinsko ureditev okolice objektov je potrebno oblikovati tako, da bo izgled naselja v prostoru čim bolj kvaliteten, kar mora biti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja dokazano s prostorsko presojo relevantnih pogledov (fotomontaže in podobni prostorski prikazi) in ustrezno obrazloženo in utemeljeno.
(3) Pri gradnji meteornega kanala za odvodnjavanje s platoja asfaltne baze v Planinski vasi je potrebno upoštevati projekt meteornega kanala za odvodnjavanje platoja asfaltne baze IDZ za novo gradnjo (izdelovalec: Hidroinženiring d.o.o., Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana, št. proj.: 60/1517-00-2010, junij 2010). Pri izvedbi meteornega kanala je potrebno zagotoviti ohranjanje naravne vrednote »Bistrica na Kozjanskem s pritoki«, identif. št. 8 V oziroma vseh tistih lastnosti zaradi katerih je bila naravna vrednota opredeljena in določena. Pristojni zavod za ohranjanje narave, v postopku pridobivanje mnenj in soglasij, poda strokovno mnenje o ustreznem načinu izvedbe meteornega kanala.
144. člen
Območji EUP oziroma podEUP v Pletovarju z oznako PE46 in v Trnovcu pri Dramljah z oznako TD3/2:
Na zemljiščih s parc. št. 598/13, k.o. Pletovarje (na območju EUP z oznako PE46 v Pletovarju), 383/7 in 383/22, k.o. Primož (na območju podEUP z oznako TD3/2 v Trnovcu pri Dramljah) je izvedba vseh ukrepov za zaščito pred hrupom in drugimi vplivi avtoceste obveznost investitorjev novih posegov.
145. člen
Območje EUP z oznako PB40 v Podlogu pod Bohorjem:
Dodatnih posegov na gozdne površine naj se praviloma ne izvaja, gozdni rob naj se praviloma ohranja. Dostopnih cest naj se praviloma ne asfaltira. Morebitne nastale odpadke je treba odvažati v dolino (kolikor to še ni urejeno).
146. člen
Območje podEUP z oznako PO1/1 na Ponikvi:
Prostorski izvedbeni pogoji za stavbni tip svojevrstna stavba A3 se določajo (veljajo) le za cerkev. Maksimalni faktor zazidanosti podEUP je 0,40. Pred načrtovanjem kakršnihkoli posegov v zemeljske plasti v cerkvi sv. Martina ali njeni neposredni bližini je potrebna izvedba predhodnih arheoloških raziskav, da se pridobijo informacije, potrebne pred posegi v prostor ali pred graditvijo.
147. člen
Območje EUP z oznako PO11 na Ponikvi:
Morebitni gradbeni posegi v okviru obstoječe ceste na območju kulturnega spomenika Ponikva - Kostanjev drevored ne smejo prizadeti koreninskih sistemov, debel in krošenj dreves. Eventuelno polaganje infrastrukturnih vodov je možno le izven krošenj dreves. Priporočljiva bi bila izdelava celostne analiza stanja drevoreda ter na podlagi tega ustrezni ukrepi (sanacija dreves, odstranitve poškodovanih dreves in nadomestne saditve).
148. člen
Območje EUP z oznako PO24 na Ponikvi:
Ne glede na določila 13. člena tega odloka (glede na namensko rabo določeno za EUP), na območju EUP od vrst dejavnosti niso dovoljeni trgovina, trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil ter gostinstvo, od vrst objektov glede na namen pa niso dovoljene gostilne, restavracije, točilnice ter trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti.
149. člen
Območji EUP oziroma podEUP v Primožu pri Šentjurju z oznako PŽ20 in v Šentjurju z oznako ŠE168/19:
Ne glede na določila 13. člena tega odloka (glede na namensko rabo določeno za podEUP) na območju podEUP za skladišča ni treba upoštevati omejitve, ki določa da so skladišča dovoljena zgolj za potrebe podEUP oziroma bližnje okolice.
150. člen
Območja podEUP na Proseniškem z oznakama PR9/1, PR9/3 in z v Šentjurju oznako ŠE4/1:
Ne glede na določila 13. člena tega odloka (glede na namensko rabo določeno za podEUP) je na območju podEUP dovoljeno tudi bivanje v obsegu večjem od dveh stanovanj na stavbo.
151. člen
Območje podEUP z oznako PR9/2 na Proseniškem:
(1) Na območju se načrtuje ureditev konjeniškega centra, zato je, ne glede na določila 13. člena tega odloka (glede na namensko rabo določeno za podEUP), na območju podEUP dovoljeno:
- od vrst osnovnih dejavnosti: kmetijstvo do 60 GVŽ, športnorekreacijske dejavnosti,
- od vrst dopolnilnih dejavnosti: dopolnilne dejavnosti kmetij, gostinstvo, dejavnost članskih organizacij,
- od vrst objektov glede na namen: nestanovanjske kmetijske stavbe, objekti za dopolnilne dejavnosti kmetij, gostinske stavbe, zavetišča in hoteli za živali, pesjaki, konjušnice ipd., športna igrišča (razen površine za avtomobilistične in motoristične dirke), garažne stavbe in parkirišča,
- od vrst pomožnih objektov glede na namen: pomožni objekti; male komunalne čistilne naprave, nepretočne greznice, rezervoarji, so dovoljeni le v skladu s prostorskimi izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro (39. člen tega odloka), pomožni objekti v javni rabi, objekti za rejo živali do dovoljenega obsega iz prve alineje tega odstavka, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, objekti za kmetijske proizvode in dopolnilne dejavnosti, ograje in podporni zidovi, samostojna parkirišča, športna igrišča na prostem, razen poligoni za motorje in druga motorna vozila, bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni, zakloni, zakloniki, otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine.
(2) Nove povozne poti naj se praviloma utrdijo z naravnimi materiali.
152. člen
Območje podEUP z oznako PR15/1 na Proseniškem:
Gradnja novih stavb se načrtuje v bližini obstoječih stavb. Na območju je treba preprečiti kakršnokoli onesnaženje voda s posegi in dejavnostmi (predvsem pa potoka Dobje). Razgaljene površine naj se zatravi z mešanico avtohtonih trav oziroma ozeleni z avtohtono vegetacijo (drevesa/ grmičevje). Gradbenih parcel na območju naj se praviloma ne ograjuje. Na površini, kjer se gradnja ne bo izvajala, se po možnosti ohranja prisotno travniško površino.
153. člen
Območji EUP na Proseniškem z oznako PR17 in v Unišah z oznako UN5:
(1) Gradnja novih stavb naj se po možnosti načrtuje čim bližje obstoječim stavbam ter praviloma v odmiku vsaj višine odraslega drevesa od obstoječega gozdnega roba. Krčitev gozda naj se ne izvaja.
(2) Na območju EUP z oznako PR17 je treba preprečiti kakršnokoli onesnaženje voda s posegi in dejavnostmi (predvsem pa potoka Dobje). Razgaljene površine naj se zatravi z mešanico avtohtonih trav oziroma ozeleni z avtohtono vegetacijo (drevesa/ grmičevje). Območja EUP naj se praviloma ne ograjuje.
154. člen
Območje EUP z oznako PR20 na Proseniškem:
Na območju je treba preprečiti kakršnokoli onesnaženje voda s posegi in dejavnostmi (predvsem pa potoka Dobje).
155. člen
Območje EUP z oznako RA1 v Rakitovcu:
Ne glede na določila 13. člena tega odloka (glede na namensko rabo določeno za EUP) se na območju EUP lahko športno-rekreacijsko dejavnost načrtuje v obsegu celotne bruto tlorisne površine stavbe, tako da so na območju od vrst objektov glede na namen dovoljene tudi stavbe za šport. Na območju EUP so dovoljene tudi ureditve za potrebe obvodne rekreacije (sprehajanje, pohodništvo, tek, kolesarjenje, jahanje, lov itn.), na ustreznih območjih pa tudi ureditve za potrebe vodne rekreacije (ribolov, plavanje, čolnarjenje itn.) ter akvakulture (ribogojstvo, pridelovanje vodnih rastlin, vzreja vodnih ptic itn.).
156. člen
Območje EUP z oznako RA2 v Rakitovcu:
(1) Poleg posegov v prostor, ki so v skladu s 13. členom tega odloka dovoljeni na območju EUP (glede na namensko rabo določeno za EUP), so na območju EUP dovoljene tudi ureditve za potrebe obvodne rekreacije (sprehajanje, pohodništvo, tek, kolesarjenje, jahanje, lov itn.), na ustreznih območjih pa tudi ureditve za potrebe vodne rekreacije (ribolov, plavanje, čolnarjenje itn.).
(2) Območja podEUP z oznako RA2/4 naj se po možnosti ne osvetljuje.
157. člen
Območje EUP z oznako RA3 v Rakitovcu:
(1) Poleg posegov v prostor, ki so v skladu s 13. členom tega odloka dovoljeni na območju EUP (glede na namensko rabo določeno za EUP), je na območju EUP od vrst dejavnosti dovoljeno tudi bivanje, od vrst objektov glede na namen pa tudi stanovanjske stavbe. Na območju EUP so dovoljene tudi ureditve za potrebe obvodne rekreacije (sprehajanje, pohodništvo, tek, kolesarjenje, jahanje, lov itn.), na ustreznih območjih pa tudi ureditve za potrebe vodne rekreacije (ribolov, plavanje, čolnarjenje itn.).
(2) Vse morebitne ureditve površin v bližini ali bližnji okolici Slivniškega jezera je treba izvajati izven obdobja gnezdenja in prezimovanja ptic, drstenja rib in razmnoževanja dvoživk (pretežno v poletnem času). Ureditve kolesarskih, jahaških in pešpoti naj se, predvsem v bližini Slivniškega jezera, po možnosti usmeri na obstoječe kolovoze, gozdne poti in gozdne vlake. Kjer bo potrebno na novo urediti rekreacijske poti naj se jih izvede tako, da se v čim večji možni meri ohranja gozdni rob in gozdove v kmetijski krajini.
(3) Ribolovna mesta naj se praviloma omejijo na točno določena območja ob jezeru, in sicer na območja, kjer se ribolov odvija že sedaj.
(4) Za potrebe čolnarjenja je možna ureditev zgolj manjših lesenih pomolov kot vstopna mesta, pri čemer se oblika/relief brežin jezera ter obale ne sme spreminjati.
158. člen
Območja EUP v naselju Repno z oznakami RE3, RE6, RE7, RE8 in naselju Zlateče pri Šentjurju z oznakami ZŠ12, ZŠ13, ZŠ14, ZŠ15, ZŠ16, ZŠ18, ZŠ19
Na območjih EUP v naselju Repno z oznakami RE3, RE6, RE7, RE8 in naselju Zlateče pri Šentjurju z oznakami ZŠ12, ZŠ13, ZŠ14, ZŠ15, ZŠ16, ZŠ18, ZŠ19, ki se nahajajo v vplivnem območju kulturnega spomenika Zlateče pri Šentjurju - Cerkev sv. Rozalije, EŠD 3045, ki je razvidno iz prikaza stanja prostora, se zaradi vizualne izpostavljenosti posebna pozornost posveti umeščanju objektov, gabaritom in fasadam. Za vse posege na teh območjih je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje, ki jih izda organ pristojen za varstvo kulturne dediščine po predpisih za varstvo kulturne dediščine.
159. člen
Območja EUP oziroma podEUP na Rifniku z oznakami RI1, RI3, RI37, RI38 in v Šentjurju z oznako ŠE129/2:
Pred načrtovanjem kakršnihkoli posegov v zemeljske plasti je potrebna izvedba predhodnih arheoloških raziskav, da se pridobijo informacije, potrebne pred posegi v prostor ali pred graditvijo. Na območjih, kjer je pričakovati arheološke najdbe, je treba vzpostavi stalen arheološki nadzor nad zemeljskimi deli. Za vse posege v zemeljske plasti je potrebno izvajati arheološko dokumentiranje ob gradnji. Glede na najdbe lahko dokumentiranje preide v zaščitno arheološko izkopavanje. Posegi v zemeljske plasti naj bodo globinsko in tlorisno minimalizirani.
160. člen
Območje EUP na območju Severnega obrobja z oznako SOB16:
Poleg posegov v prostor, ki so v skladu s 14. členom tega odloka dovoljeni na območju EUP (glede na namensko rabo določeno za EUP), je na območju EUP dovoljena tudi ureditev igrišč za šport in rekreacijo na prostem (nogomet, odbojka ipd.), kadar se z njihovo ureditvijo bistveno ne spreminja vodnih, krajinskih in reliefnih značilnosti območja.
161. člen
Območje EUP z oznako SP6 v Slatini pri Ponikvi:
Ne glede na določila 13. člena tega odloka (glede na namensko rabo določeno za EUP) so na območju EUP dovoljene tudi proizvodne dejavnosti vključno s proizvodnjo cementa, apna, mavca.
162. člen
Območje EUP z oznako SK9 v Sotenskem pod Kalobjem:
Ne glede na določila 14. člena tega odloka (glede na namensko rabo določeno za EUP) se na navedeni lokaciji pristopi k sanaciji nelegalnega kopa (brez nadaljnjega izkoriščanja mineralnih surovin).
163. člen
Območje podEUP z oznako ST3/2 v Stopčah
Na območju podEUP z oznako ST3/2 v Stopčah, ki se nahaja v vplivnem območju kulturnega spomenika Stopče - Cerkev sv. Ahaca, EŠD 3042, ki je razvidno iz prikaza stanja prostora, se zaradi vizualne izpostavljenosti posebna pozornost posveti umeščanju objektov, gabaritom in fasadam. Za vse posege na teh območjih je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje, ki jih izda organ pristojen za varstvo kulturne dediščine po predpisih za varstvo kulturne dediščine.
164. člen
Območje EUP z oznako ŠD30 v Šedini:
Ne glede na določila 13. člena tega odloka (glede na namensko rabo določeno za EUP) se na območju EUP lahko trgovino, gostinstvo in poslovne dejavnosti načrtuje v obsegu celotne bruto tlorisne površine stavbe, tako da so na območju od vrst objektov glede na namen dovoljene tudi gostinske, poslovne in upravne ter trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti (razen sejemske dvorane, razstavišča in bencinski servisi).
165. člen
Območje podEUP z oznako ŠE1/1 v Šentjurju:
Maksimalni faktor zazidanosti podEUP je 0,20. Pred načrtovanjem kakršnihkoli posegov v zemeljske plasti v cerkvi sv. Jurija ali njeni neposredni bližini je potrebna izvedba predhodnih arheoloških raziskav, da se pridobijo informacije, potrebne pred posegi v prostor ali pred graditvijo. Posegi v zemeljske plasti naj bodo globinsko in tlorisno minimalizirani.
166. člen
Območja podEUP z oznakami ŠE1/2, ŠE1/5, ŠE1/6, ŠE1/7 v Šentjurju:
(1) Poleg splošnih prostorskih izvedbenih pogojev tega odloka je potrebno na območjih podEUP upoštevati še pogoje v nadaljevanju tega člena.
(2) Novogradnje so v tršem jedru izjemoma sprejemljive pod naslednjimi pogoji:
- kot nadomestitev zavarovanih objektov v primeru, da gradbeno statično stanje objekta ne omogoča njegove prenove,
- kot nadomestitev nezavarovanih objektov pod pogojem, da nove mase in oblikovanje upošteva morfologijo in tipologijo pozidave,
- kot novogradnje, ki izhajajo iz kontinuitete urbanistično zgodovinskega razvoja (npr. gradnja sekundarnih, stranskih traktov na parceli, zgostitev primarne obulične pozidave,
- kot sanacija negativnih posegov v prostor.
(3) Rekonstrukcije in dozidave so sprejemljive pod naslednjimi pogoji:
- pri rekonstrukciji (ali dozidavi) zavarovanih objektov se morajo ohraniti vsi elementi dediščine; dozidave morajo biti podrejene spomeniškemu značaju objekta,
- pri rekonstrukciji (ali dozidavi) nezavarovanih objektov mora oblikovanje nove mase upoštevati značaj samega objekta ter tipologijo pozidave v neposredni bližini oziroma celotnem zavarovanem prostoru.
(4) Prenavljanje pomožnih objektov:
- pomožne objekte je možno postavljati na interne parcele pod pogojem, da gradnja sledi historičnemu sistemu pozidave notranjih dvorišč oziroma parcel, oblikovanje in materiali pa morajo biti skladni s pozidano strukturo na parceli oziroma v trškem jedru.
167. člen
Območje podEUP z oznako ŠE1/4 v Šentjurju:
Za ureditev trškega prostora na območju podEUP z oznako ŠE1/4 in drugih, s trškim prostorom povezanih javnih, poljavnih ter zelenih površin se izvede javni ali vabljeni natečaj. Pri načrtovanju ureditve območja je treba upoštevati spomeniški značaj ambienta oziroma trškega jedra.
168. člen
Območji EUP oziroma podEUP z oznakama ŠE7/2, ŠE43 v Šentjurju:
Posege na območju EUP oziroma podEUP je treba načrtovati celovito in naenkrat. Praviloma naj nad nivo terena segata le dve etaži.
169. člen
Območje podEUP z oznako ŠE11/4 v Šentjurju:
Pri izvajanju parcelacij na območju podEUP ni treba upoštevati določil glede minimalnih velikosti gradbenih parcel.
170. člen
Območje podEUP z oznako ŠE20/1 v Šentjurju:
Območje se namenja rekreacijskim programom v naravi. Ne glede na določila 13. člena tega odloka (glede na namensko rabo določeno za podEUP) so na območju podEUP od vrst objektov glede na namen dovoljene le gostilne, restavracije in točilnice za potrebe podEUP, pri čemer je v okviru podEUP dovoljeno pozidati največ 600 m2 površin. Za potrebe EUP je dovoljeno tudi urejanje parkirišč.
171. člen
Območji podEUP z oznakama ŠE38/1, ŠE60/1 v Šentjurju:
Obstoječi gozd na območjih podEUP z oznakama ŠE38/1, ŠE60/1 je praviloma treba ohranjati v obstoječem obsegu.
172. člen
Območje podEUP z oznako ŠE53/2 v Šentjurju:
Poleg posegov v prostor, ki so v skladu s 13. členom tega odloka dovoljeni na območju podEUP (glede na namensko rabo določeno za podEUP), so na območju podEUP dovoljeni tudi posegi v prostor, ki so dovoljeni na stanovanjskih površinah za posebne namene (SB) - za potrebe doma starejših občanov.
173. člen
Območje podEUP z oznako ŠE55/2 v Šentjurju:
Pri načrtovanju in gradnji posameznih stavb je treba praviloma upoštevati zasnovo, ki je za to območje razvidna iz Urbanističnega načrta Šentjur (izdelovalec: RRD, Regijska razvojna družba d.o.o., Domžale, št. proj.: 9/11, obdobje izdelave: 2008 (dopolnitev 2011). Urbanistični načrt je na vpogled na oddelku pristojne občinske službe za prostor.
174. člen
Območja EUP oziroma podEUP z oznakami ŠE64, ŠE67 in ŠE76/1 v Šentjurju:
Območje posamezne EUP oziroma podEUP je potrebno oblikovno poenotiti ter ustrezno urediti parkirne površine. Upoštevanje določil iz prejšnjega stavka je potrebno obrazložiti in utemeljiti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Višinski gabarit stavb na območju EUP z oznako ŠE64 je lahko največ (K) + P + 1 + M, na območjih EUP oziroma podEUP z oznakama ŠE67 in ŠE76/1 pa največ (K) + P + 2 + (M oziroma nadstropje).
175. člen
Območje podEUP z oznako ŠE69/1 v Šentjurju:
Obstoječe trške (javne) površine, omejene z gradbenimi mejami, ki so razvidne iz Urbanističnega načrta Šentjur (izdelovalec: RRD, Regijska razvojna družba d.o.o., Domžale, št. proj.: 9/11, obdobje izdelave: 2008 (dopolnitev 2011), je potrebno ohraniti in jih po potrebi ustrezno obnoviti. V primeru posegov na obstoječih stavbah, ki tvorijo trški prostor, je potrebno posebno pozornost nameniti ustreznemu izgledu trških fasad. Ustrezno je potrebno urediti parkirne površine v jugozahodnem delu območja podEUP. Po potrebi se za urejanje zunanjih površin na območju podEUP izvede javni ali vabljeni natečaj. Urbanistični načrt je na vpogled na oddelku pristojne občinske službe za prostor.
176. člen
Območje podEUP z oznako ŠE74/2 v Šentjurju:
Poleg posegov v prostor, ki so v skladu s 13. členom tega odloka dovoljeni na območju podEUP (glede na namensko rabo določeno za podEUP), so na območju podEUP od vrst objektov glede na namen dovoljene tudi stavbe in terminali na železniških in avtobusnih postajah ter z njimi povezane stavbe.
177. člen
Območja podEUP z oznakami ŠE77/5, ŠE77/6, ŠE77/7 in ŠE77/8 v Šentjurju:
Območja podEUP se lahko namenijo tudi ureditvi cestne povezave med Cesto Leona Dobrotinška in Cesto Kozjanskega odreda (celoten koridor cestne povezave načeloma poteka preko območij podEUP z oznakami ŠE77/4, ŠE77/5, ŠE77/6, ŠE77/7 in ŠE77/8, za katerega se lahko po potrebi v celoti ali delih določi urejanje z OPPN).
178. člen
Območje podEUP z oznako ŠE86/4 v Šentjurju:
Poleg posegov v prostor, ki so v skladu s 13. členom tega odloka dovoljeni na območju podEUP (glede na namensko rabo določeno za podEUP), so na območju podEUP od vrst dejavnosti dovoljene tudi manjše proizvodne dejavnosti, poslovne dejavnosti, trgovina in trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil, od vrst objektov glede na namen pa tudi poslovne in upravne stavbe, trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti (razen bencinski servisi), industrijske stavbe in skladišča za potrebe podEUP.
Vzhodni rob območja podEUP je potrebno zasaditi z drevjem oziroma ustrezno načrtovati krajinsko ureditev okolice, s katero bo vzpostavljen prehod med prostorninsko razsežnejšimi objekti in odprtim prostorom.
179. člen
Območja EUP oziroma podEUP z oznakami ŠE92/1, ŠE92/3 in ŠE196 v Šentjurju:
Zagotoviti je potrebno vse okoljevarstvene ukrepe za preprečevanje kakršnegakoli onesnaževanja (med in po gradnji). Gradbene odpadke in odvečni izkopni material je treba deponirati na za to urejenem odlagališču izven vplivnega območja vodotoka Voglajne. Sprehajalne poti ob vodotokih naj se uredijo iz naravnih materialov (pesek, sekanci, les...). Območij na se po možnosti ne osvetljuje in ograjuje.
180. člen
Območje EUP z oznako ŠE97 v Šentjurju:
Poleg posegov v prostor, ki so v skladu s 14. členom tega odloka dovoljeni na območju EUP (glede na namensko rabo določeno za EUP), se na območju EUP variantno določa tudi možnost umestitve ceste s pripadajočimi objekti in ureditvami.
181. člen
Območje podEUP z oznako ŠE168/7 v Šentjurju:
Poleg posegov v prostor, ki so v skladu s 13. členom tega odloka dovoljeni na območju podEUP (glede na namensko rabo določeno za podEUP), je na območju podEUP od vrst dejavnosti dovoljeno tudi kmetijstvo do 60 GVŽ ter dopolnilne dejavnosti kmetij. Od vrst objektov glede na namen so dovoljene tudi nestanovanjske kmetijske stavbe ter objekti za dopolnilne dejavnosti kmetij, od pomožnih objektov glede na namen pa tudi pomožni kmetijsko-gozdarski objekti.
182. člen
Območje podEUP z oznako ŠE118/3 v Šentjurju:
(1) Poleg posegov v prostor, ki so v skladu s 14. členom tega odloka dovoljeni na območju podEUP (glede na namensko rabo določeno za podEUP), se na območju podEUP določa možnost umestitve ceste s pripadajočimi objekti in ureditvami.
(2) Zagotoviti je treba vse okoljevarstvene ukrepe za preprečevanje kakršnegakoli onesnaževanja (med in po gradnji). Gradbene odpadke in odvečni izkopni material se deponira na za to urejenem odlagališču izven vplivnega območja vodotoka Voglajne.
183. člen
Območje podEUP z oznako ŠE120/1 v Šentjurju:
Poleg posegov v prostor, ki so v skladu s 13. členom tega odloka dovoljeni na območju podEUP (glede na namensko rabo določeno za podEUP), je v okviru obstoječe stavbe na naslovu Cesta Kozjanskega odreda 24 v Šentjurju dovoljeno tudi bivanje v obsegu do dveh stanovanj.
184. člen
Območje EUP z oznako ŠE188 v Šentjurju:
Na območju EUP veljajo za načrtovanje stavb naslednja merila in pogoji glede velikosti, oblikovanja in rabe materialov:
- Tlorisni gabarit stavbe mora upoštevati značilno tlorisno zasnovo stavb v EUP. Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
- Višinski gabarit stavbe je lahko največ (K) + P + 1 + M, pri čemer mora biti višinski gabarit celotnega niza zasnovan enotno in daje izgled zaključene celote. Upoštevanje tega določila je treba obrazložiti in utemeljiti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
- Obliko in naklon strehe ter kritino je potrebno prilagoditi značilni podobi stavb v EUP.
- Arhitektonsko oblikovanje mora upoštevati značilnosti obstoječih stavb na območju EUP.
- Stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki ter večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) balkoni niso dovoljeni.
- Barve fasad, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone (npr. citronske in druge živo rumene, vijolične, živo zelene, živo, temno in turkizno modre ipd. ter kombinacije le-teh), niso dovoljene. Barva fasade mora biti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja določena.
- Dovoljena je postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Postavljeni morajo biti vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemena osnovne strehe. Fotovoltaične celice in sončne sprejemnike je dovoljeno uporabiti tudi kot elemente oblikovanja fasad (senčila, nadstreški, balkonske ograje ipd.).
185. člen
Območja EUP na Tratni ob Voglajni z oznakami TV2, TV3, TV4, TV5, TV6, TV7, TV8, TV9, TV10, TV11, TV13, TV15, TV16, TV17:
(1) Poleg posegov v prostor, ki so v skladu s 13. členom tega odloka dovoljeni na območju posamezne EUP (glede na namensko rabo določeno za posamezno EUP), so na območju posamezne EUP od vrst objektov glede na namen dovoljene tudi čolnarne. Na območjih posameznih EUP z oznakami TV2, TV3, TV4, TV5, TV6, TV7, TV8, TV9, TV10, TV11, TV13, TV15, TV16, TV17 so dovoljene tudi ureditve za potrebe obvodne rekreacije (sprehajanje, pohodništvo, tek, kolesarjenje, jahanje, lov itn.), na območjih posameznih EUP z oznakami TV2, TV15, TV16, TV17 pa na ustreznih območjih tudi ureditve za potrebe vodne rekreacije (ribolov, plavanje, čolnarjenje itn.).
(2) Vse morebitne ureditve površin v bližini ali bližnji okolici Slivniškega jezera je treba izvajati izven obdobja gnezdenja in prezimovanja ptic, drstenja rib in razmnoževanja dvoživk (pretežno v poletnem času). Ureditve kolesarskih, jahaških in pešpoti naj se, predvsem v bližini Slivniškega jezera, po možnosti usmeri na obstoječe kolovoze, gozdne poti in gozdne vlake. Kjer bo potrebno na novo urediti rekreacijske poti naj se jih izvede tako, da se v čim večji možni meri ohranja gozdni rob in gozdove v kmetijski krajini.
(3) Ribolovna mesta naj se praviloma omejijo na točno določena območja ob jezeru, in sicer na območja, kjer se ribolov odvija že sedaj.
(4) Za potrebe čolnarjenja je možna ureditev zgolj manjših lesenih pomolov kot vstopna mesta, pri čemer se oblika/relief brežin jezera ter obale ne sme spreminjati.
186. člen
Območje EUP z oznako TV14 na Tratni ob Voglajni:
(1) Poleg posegov v prostor, ki so v skladu s 13. členom tega odloka dovoljeni na območju EUP (glede na namensko rabo določeno za EUP), je na območju EUP od vrst dejavnosti dovoljeno tudi bivanje do dveh stanovanj na stavbo, kmetijstvo do 40 GVŽ ter dopolnilne dejavnosti kmetij. Od vrst objektov glede na namen so dovoljene tudi stanovanjske stavbe, nestanovanjske kmetijske stavbe ter objekti za dopolnilne dejavnosti kmetij, od pomožnih objektov glede na namen pa tudi objekti za rejo živali, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti in objekti za kmetijske proizvode in dopolnilne dejavnosti. Na območju EUP so dovoljene tudi ureditve za potrebe obvodne rekreacije (sprehajanje, pohodništvo, tek, kolesarjenje, jahanje, lov itn.), na ustreznih območjih pa tudi ureditve za potrebe vodne rekreacije (ribolov, plavanje, čolnarjenje itn.).
(2) Vse morebitne ureditve površin v bližini ali bližnji okolici Slivniškega jezera je treba izvajati izven obdobja gnezdenja in prezimovanja ptic, drstenja rib in razmnoževanja dvoživk (pretežno v poletnem času). Ureditve kolesarskih, jahaških in pešpoti naj se, predvsem v bližini Slivniškega jezera, po možnosti usmeri na obstoječe kolovoze, gozdne poti in gozdne vlake. Kjer bo potrebno na novo urediti rekreacijske poti naj se jih izvede tako, da se v čim večji možni meri ohranja gozdni rob in gozdove v kmetijski krajini.
(3) Ribolovna mesta naj se praviloma omejijo na točno določena območja ob jezeru, in sicer na območja, kjer se ribolov odvija že sedaj.
(4) Za potrebe čolnarjenja je možna ureditev zgolj manjših lesenih pomolov kot vstopna mesta, pri čemer se oblika/relief brežin jezera ter obale ne sme spreminjati.
187. člen
Območje EUP z oznako UN1 v Unišah:
Poleg posegov v prostor, ki so v skladu s 13. členom tega odloka dovoljeni na območju EUP (glede na namensko rabo določeno za EUP), so na območju EUP od vrst dejavnosti dovoljene tudi kulturne in razvedrilne dejavnosti, javna uprava in dejavnost verskih organizacij, od vrst objektov glede na namen pa tudi stavbe za kulturo in razvedrilo.
188. člen
Območje EUP z oznako UN2 v Unišah:
Pred načrtovanjem kakršnihkoli posegov v zemeljske plasti v cerkvi sv. Ožbolta ali njeni neposredni bližini je potrebna izvedba predhodnih arheoloških raziskav, da se pridobijo informacije, potrebne pred posegi v prostor ali pred graditvijo. Posegi v zemeljske plasti naj bodo globinsko in tlorisno minimalizirani.
189. člen
Območje EUP z oznako VZ27 v Vezovju:
Poleg posegov v prostor, ki so v skladu s 13. členom tega odloka dovoljeni na območju EUP (glede na namensko rabo določeno za EUP), so na območju EUP od vrst objektov glede na namen dovoljena tudi športna strelišča s pripadajočimi objekti.
190. člen
Območji podEUP z oznakama VU3/2 in VU3/3 v Vodulah:
(1) Na območjih podEUP je, ne glede na določila 13. člena tega odloka (glede na namensko rabo določeno za posamezno podEUP), dovoljeno:
- od vrst dejavnosti: vinogradništvo, gojenje pečkatega in koščičastega sadja, gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic, proizvodnja pijač iz lastnih kmetijskih pridelkov,
- od vrst objektov glede na namen: zidanica, pod pogojem, da ima investitor v lasti najmanj 0,30 ha zemljišč na območju K1 in 0,25 ha na območju K2, parkirišče za potrebe podEUP,
- od vrst pomožnih objektov glede na namen: male komunalne čistilne naprave, nepretočne greznice in rezervoarji, če so dovoljeni v skladu s prostorskimi izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro (39. člen tega odloka), ograje in podporni zidovi, samostojna parkirišča, zelenice in druge urejene zelene površine.
(2) Na območjih podEUP je izvedba vseh ukrepov za zaščito pred hrupom in drugimi vplivi avtoceste obveznost investitorjev novih posegov.
191. člen
Območje EUP z oznako VU12 v Vodulah:
(1) Ne glede na določila 17. člena odloka glede na urbanistični tip določen za EUP morajo biti novi objekti (razen izjeme določene v 15. členu) od meja sosednjih zemljišč oddaljeni vsaj 2,0 metra, nezahtevni in enostavni objekti (razen izjeme določene v 15. členu) pa vsaj 1,5 metra. Odmiki so lahko tudi manjši, če se bistveno ne spreminjajo pogoji za bivanje in delo v sosednjih stavbah, če ni bistvenih negativnih vplivov na sosednja zemljišča in se z gradnjo ne posega v sosednja zemljišča.
(2) Če pogoji iz prejšnje točke niso izpolnjeni, je potrebno pridobiti soglasja lastnikov sosednjih zemljišč (pisna overjena soglasja).
192. člen
Območje EUP z oznako VU26 v Vodulah:
(1) Pri poseganju na območje je treba kozolec (Vodule - kozolec, Vodule 25 (EŠD 9103 - spomenik) ohranjati v obstoječem stanju, brez kakršnih koli posegov vanj z namenom spremembe rabe objekta in s tem stavbnega tkiva.
(2) Na zemljišču s parc. št. 382/1, k.o. Vodule je izvedba vseh ukrepov za zaščito pred hrupom in drugimi vplivi avtoceste obveznost investitorjev novih posegov.
193. člen
Območje EUP z oznako ZS2 v Zgornjih Selcah:
Nove objekte je potrebno graditi v ustrezni oddaljenosti od enote kulturne dediščine (Zgornje Selce - Hram zahodno od hiše Zgornje Selce 6 (EŠD 25879) na način, da se ohranja njen prostorski pomen, lastnosti stavbnega tkiva in po možnosti dostopne poti.
194. člen
Odsek avtoceste A1 Koper-Lendava (Hoče (Fram)-Hudinja-Arja vas) na območju Občine Šentjur - območje EUP z oznako AC1
(1) Obstoječa avtocesta A1, odsek Slovenske Konjice-Dramlje-Celje vzhod, ki poteka preko območja Občine Šentjur je bila v prostor umeščena z lokacijsko dokumentacijo. Na obravnavanem odseku se nahajata obstoječi AC počivališči Zima sever in Zima jug.
(2) Poleg posegov v prostor, ki so v skladu z 12. členom tega odloka dovoljeni na območju EUP, so na območju EUP dovoljeni tudi ukrepi za zagotavljanje nemotenega obratovanja in vzdrževanja avtoceste.
(3) Na območjih obstoječih avtocestnih počivališč Zima sever in Zima jug so poleg posegov iz prejšnje točke dovoljene še naslednje:
(3.1.) vrste gradenj:
- gradnje novih objektov v skladu z določili te točke,
- rekonstrukcije zakonito zgrajenih objektov v skladu z določili te točke,
- sprememba namembnosti zakonito zgrajenih objektov v skladu z določili te točke,
(3.2.) vrste dejavnosti:
- trgovina,
- gostinstvo,
- športnorekreacijske dejavnosti,
- javna uprava,
(3.3) vrste objektov glede na namen:
- gostinske stavbe,
- parkirišča,
- večnamenske stavbe,
(3.4) vrste pomožnih objektov glede na namen:
- male komunalne čistilne naprave, nepretočne greznice, rezervoarji, če so dovoljeni v skladu s prostorskimi izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro (39. člen tega odloka),
- pomožni objekti v javni rabi,
- ograje in podporni zidovi,
- samostojna parkirišča,
- športna igrišča na prostem, razen poligoni za motorje in druga motorna vozila,
- objekti za oglaševanje,
- zakloni, zakloniki,
- otroška in druga javna igrišča,
- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine.
(4) Posegi iz prejšnjih točk tega člena so dovoljeni, kadar zanje ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja, k rešitvam njihove umestitve pa je treba predhodno pridobiti soglasje investitorja oziroma upravljavca avtoceste.
(5) Za umeščanje posegov v prostor na območju avtoceste je treba upoštevati določila 15. in 16. člena tega odloka, na območju obstoječih avtocestnih počivališč Zima sever in Zima jug pa še pogoje za urbanistični tip »U1/5« (svojevrstna območja).
(6) Stavbe morajo biti pritlične, enoetažne. Največja zazidana površina za postavitev stavb na območju posameznega počivališča 300 m². Pri oblikovanju stavb je obvezno zagotoviti oblikovno enotnost. Objekti naj bodo oblikovani enostavno, s sodobnim oblikovanjem in enostavnejšo členitvijo fasad.
(7) S poseganjem v prostor je treba obvezno ohraniti dostope do spomenika (partizanske bolnišnice) z obeh strani (nadvoza preko avtoceste) in počivališča Zima sever.
III. PREHODNE DOLOČBE
195. člen
(dokončanje postopkov priprave OPPN)
Vsi postopki priprave OPPN, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po določbah prostorskih aktov, ki so veljali pred uveljavitvijo tega odloka.
196. člen
(dokončanje postopkov za izdajo gradbenih dovoljenj)
Vsi postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo po določbah prostorskih aktov, ki so na obravnavanem območju veljali pred uveljavitvijo tega odloka, razen v primeru, ko stranka pisno zahteva postopek v skladu z novim odlokom in priloži ustrezno dokumentacijo.
197. člen
(dokončanje projektne dokumentacije)
Projektna dokumentacija se lahko izdela po določbah prostorskih aktov, ki so na obravnavanem območju veljali pred uveljavitvijo tega odloka, če je bila pogodba o izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja sklenjena najpozneje eno leto pred uveljavitvijo tega odloka.
198. člen
(upoštevanje drugih predpisov)
Poleg določb tega odloka je potrebno upoštevati tudi druge akte in predpise, ki določajo pravne režime v prostoru in na podlagi katerih je potrebno za pridobitev gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov ter za gradnjo enostavnih objektov pridobiti pogoje in soglasja pristojnih organov. Dolžnost upoštevanja teh pravnih režimov velja tudi v primeru, kadar to ni posebej navedeno v tem odloku.
IV. KONČNE DOLOČBE
199. člen
(veljavnost prostorskih aktov)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji odloki:
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Šentjur, vse dopolnitve v letu 2000 (Uradni list RS, št. 116/02, 18/04, 26/10),
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 78/03, 77/10, 16/2012 Odl. US: U-I-130/11-15),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlok o zazidalnem (lokacijskem) načrtu industrijske cone Šentjur (Uradni list RS, št. 86/06) na območjih EUP oziroma podEUP oziroma delih območij EUP oziroma podEUP z oznakami ŠE49, ŠE77/1, ŠE77/2, ŠE77/3, ŠE78, ŠE89, ŠE91, ŠE94, ŠE158,
- Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske cone III/1 Šentjur pri Celju (Uradni list SRS, št. 13/88, in Uradni list RS, št. 1/91, 37/97, 83/02, 13/05, 50/06),
- Odlok o zazidalnem načrtu Mestno jedro Šentjur pri Celju (Uradni list SRS, št. 1/79, 23/83, 40/87, 42/88, in Uradni list RS, št. 1/91, 11/94, 43/03),
- Odlok o zazidalnem načrtu cone 10-R Šentjur (Uradni list SRS, št. 28/88, Uradni list RS, št. 47/96),
- Odlok o zazidalnem načrtu P3 in P4 - proizvodna dejavnost (Uradni list SRS, št. 28/88, in Uradni list RS, št. 17/03),
- Odlok o zazidalnem načrtu Dramlje (Uradni list SRS 16/75, 23/88, in Uradni list RS, št. 1/91, 20/94, 32/97, 65/02, 31/06), razen za območji EUP z oznakama DR6 in DR7,
- Odlok o zazidalnem načrtu za ureditveno območje Blagovna (Uradni list RS, št. 101/01),
- Odlok o ureditvenem načrtu P 9 - proizvodna dejavnost Šentjur (Uradni list SRS, št. 40/87),
- Odlok o ureditvenem načrtu za pokopališče Šentjur (Uradni list RS, št. 8/95),
- Odlok o lokacijskem načrtu šentjurske obvoznice s priključki (Uradni list RS, št. 21/91),
- Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Centralne čistilne naprave Šentjur (Uradni list RS, št. 115/05),
- Odlok o lokacijskem načrtu območja Š47 Bezovje (Uradni list RS, št. 79/08) na območjih podEUP z oznakama ŠE83/1 in ŠE83/3.
200. člen
(vpogled)
Odlok o IPN je na vpogled vsem zainteresiranim na Občini Šentjur in na njihovih spletnih straneh. Arhivski izvod (v digitalni in analogni obliki) se hrani tudi na pristojni upravni enoti in ministrstvu, pristojnem za prostor.
201. člen
(nadzorstvo)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
202. člen
(veljavnost)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2014.
Št. 352-0010/2004(261)
Šentjur, dne 24. decembra 2013
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost