Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2013 z dne 31. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2013 z dne 31. 12. 2013

Kazalo

4303. Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2012, stran 13705.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo in 14/13 - popr.) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na svoji 21. redni seji dne 18. 12. 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Grosuplje za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2012 sestavljajo splošni del in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po ekonomski klasifikaciji, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Grosuplje za leto 2012 po proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji.
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2012 izkazuje:
+------------+------------------------------------+-------------+
|Trimestni  |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  | Realizacija|
|konto    |                  |  2012 v EUR|
+------------+------------------------------------+-------------+
|      |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |  15.280.468|
+------------+------------------------------------+-------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |  14.417.200|
+------------+------------------------------------+-------------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI           |  11.922.171|
+------------+------------------------------------+-------------+
|700     |Davki na dohodek in dobiček     |  10.138.702|
+------------+------------------------------------+-------------+
|703     |Davki na premoženje         |  1.424.844|
+------------+------------------------------------+-------------+
|704     |Domači davki na blago in storitve  |   358.625|
+------------+------------------------------------+-------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI          |  2.495.029|
+------------+------------------------------------+-------------+
|710     |Udeležba na dobičku in dohodki od  |  1.850.233|
|      |premoženja             |       |
+------------+------------------------------------+-------------+
|711     |Takse in pristojbine        |    8.776|
+------------+------------------------------------+-------------+
|712     |Denarne kazni            |    25.404|
+------------+------------------------------------+-------------+
|713     |Prihodki od prodaje blaga in    |   107.015|
|      |storitev              |       |
+------------+------------------------------------+-------------+
|714     |Drugi nedavčni prihodki       |   503.601|
+------------+------------------------------------+-------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI         |   269.780|
+------------+------------------------------------+-------------+
|720     |Prihodki od prodaje osnovnih    |   139.281|
|      |sredstev              |       |
+------------+------------------------------------+-------------+
|722     |Prihodki od prodaje zemljišč in   |   130.499|
|      |nematerialnega premoženja      |       |
+------------+------------------------------------+-------------+
|73     |PREJETE DONACIJE          |      0|
+------------+------------------------------------+-------------+
|730     |Prejete donacije iz domačih virov  |      0|
+------------+------------------------------------+-------------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI         |   593.489|
+------------+------------------------------------+-------------+
|740     |Transferni prihodki iz drugih    |   503.878|
|      |javnofinančnih institucij      |       |
+------------+------------------------------------+-------------+
|741     |Prejeta sredstva iz državnega    |    89.611|
|      |proračuna iz sredstev EU      |       |
+------------+------------------------------------+-------------+
|      |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |  14.396.917|
+------------+------------------------------------+-------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI           |  3.446.666|
+------------+------------------------------------+-------------+
|400     |Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   846.450|
+------------+------------------------------------+-------------+
|401     |Prispevki delodajalcev za socialno |   137.173|
|      |varnost               |       |
+------------+------------------------------------+-------------+
|402     |Izdatki za blago in storitve    |  2.372.698|
+------------+------------------------------------+-------------+
|403     |Plačila domačih obresti       |    81.995|
+------------+------------------------------------+-------------+
|409     |Rezerve               |    8.350|
+------------+------------------------------------+-------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI          |  5.984.683|
+------------+------------------------------------+-------------+
|410     |Subvencije             |   234.736|
+------------+------------------------------------+-------------+
|411     |Transferi posameznikom in      |  3.681.500|
|      |gospodinjstvom           |       |
+------------+------------------------------------+-------------+
|412     |Transferi neprofitnim organizacijam |   877.337|
|      |in ustanovam            |       |
+------------+------------------------------------+-------------+
|413     |Drugi tekoči domači transferi    |  1.191.110|
+------------+------------------------------------+-------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI        |  4.526.476|
+------------+------------------------------------+-------------+
|420     |Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  4.526.476|
+------------+------------------------------------+-------------+
|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |   439.093|
+------------+------------------------------------+-------------+
|431     |Investicijski transferi pravnim in |   274.996|
|      |fizičnim osebam, ki niso      |       |
|      |proračunski uporabniki       |       |
+------------+------------------------------------+-------------+
|432     |Investicijski transferi       |   164.097|
|      |proračunskim uporabnikom      |       |
+------------+------------------------------------+-------------+
|      |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ALI    |   883.551|
|      |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)        |       |
+------------+------------------------------------+-------------+
|      |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |       |
|      |NALOŽB               |       |
+------------+------------------------------------+-------------+
|      |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN  |    30.382|
|      |PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV      |       |
+------------+------------------------------------+-------------+
|75     |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN    |    30.382|
|      |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
+------------+------------------------------------+-------------+
|750     |Prejeta vračila danih posojil    |    29.211|
+------------+------------------------------------+-------------+
|751     |Prodaja kapitalskih deležev     |      0|
+------------+------------------------------------+-------------+
|752     |Kupnine iz naslova privatizacije  |    1.171|
+------------+------------------------------------+-------------+
|      |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |      0|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV         |       |
+------------+------------------------------------+-------------+
|44     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |      0|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV         |       |
+------------+------------------------------------+-------------+
|440     |Dana posojila            |      0|
+------------+------------------------------------+-------------+
|441     |Povečanje kapitalskih deležev in  |      0|
|      |naložb               |       |
+------------+------------------------------------+-------------+
|442     |Poraba sredstev kupnin iz naslova  |      0|
|      |privatizacije            |       |
+------------+------------------------------------+-------------+
|      |VI. PREJETA MINUS DANA POSO. IN   |    30.382|
|      |SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)  |       |
+------------+------------------------------------+-------------+
|      |C. RAČUN FINANCIRANJA        |       |
+------------+------------------------------------+-------------+
|      |VII. ZADOLŽEVANJE          |      0|
+------------+------------------------------------+-------------+
|50     |ZADOLŽEVANJE            |      0|
+------------+------------------------------------+-------------+
|500     |Domače zadolževanje         |      0|
+------------+------------------------------------+-------------+
|      |VIII. ODPLAČILA DOLGA        |   629.767|
+------------+------------------------------------+-------------+
|55     |ODPLAČILA DOLGA           |   629.767|
+------------+------------------------------------+-------------+
|550     |Odplačila domačega dolga      |   629.767|
+------------+------------------------------------+-------------+
|      |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA  |   284.165|
|      |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |       |
+------------+------------------------------------+-------------+
|      |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |   -629.767|
+------------+------------------------------------+-------------+
|      |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |   -883.551|
|      |= - (III.)             |       |
+------------+------------------------------------+-------------+
|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. |  1.463.559|
|      |12. PRETEKLEGA LETA         |       |
+------------+------------------------------------+-------------+
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-3/2010
Grosuplje, dne 18. decembra 2013
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost