Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2013 z dne 31. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2013 z dne 31. 12. 2013

Kazalo

4302. Pravilnik o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini Divača, stran 13703.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/00, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača 22. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini Divača
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošno)
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za izbiro, vrednotenje in razdelitev finančnih sredstev, zagotovljenih v proračunu Občine Divača, za izvajanje programov, ki niso predmet drugih razpisov v občini ali financiranja iz drugih proračunskih postavk, so v širšem interesu in se izvajajo na območju Občine Divača oziroma za občane Občine Divača.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
2. člen
(namen)
Namen tega pravilnika je dodelitev finančnih sredstev, ki jih zagotavlja Občina Divača izvajalcem iz sredstev proračuna na osnovi sprejetih programskih nalog.
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika, niso namenjena za sofinanciranje:
- programov redne - obvezne dejavnosti (zakonska ali pogodbena obveznost), za katere so zagotovljena sredstva iz drugih virov,
- investicij.
3. člen
(upravičenci do sredstev)
Upravičenci do sredstev so lahko:
- javni socialno-varstveni zavodi
- društva za pomoč ljudem
- stanovska društva
- KARITAS.
V skupino društva za pomoč ljudem se razvrščajo vsa društva, katerih namen oziroma cilji delovanja so humanitarni, dobrodelni ali drugače namenjeni ljudem, potrebnim materialne ali nematerialne pomoči oziroma samopomoči, zaradi materialne oziroma duševne stiske, invalidnosti, bolezni, zasvojenosti ali drugih podobnih razlogov.
V skupino stanovska društva se razvrščajo vsa društva, katerih namen oziroma cilji delovanja so povezovanje, druženje in uveljavljanje interesov ljudi istega stanu oziroma poklica.
Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank.
4. člen
(pogoji izvajalcev programov)
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da so registrirani in delujejo najmanj eno leto;
2. da imajo sedež ali podružnico v Občini Divača oziroma da je program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Divače;
3. imajo urejeno evidenco o članstvu;
4. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
5. da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev.
III. POSTOPEK RAZDELITVE SREDSTEV
5. člen
(način delitve sredstev)
Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi na podlagi javnega razpisa za tekoče proračunsko leto, ki se objavi vsaj na spletni strani Občine Divača.
Merila so po posameznih kriterijih izražena v točkah. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk.
6. člen
(postopek javnega razpisa)
Občina Divača v skladu z zakonodajo in pravilnikom izvede letni Javni razpis za sofinanciranje programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini Divača (v nadaljevanju: javni razpis).
Postopek javnega razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
- sklep o začetku postopka javnega razpisa,
- imenovanje komisije, ki vodi postopek javnega razpisa,
- priprava in objava javnega razpisa,
- odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje prispelih vlog,
- priprava predloga prejemnikov sredstev in višine sofinanciranja prijavljenih programov na podlagi meril ter predložitev le-tega županu občine,
- obveščanje izvajalcev programov o izbiri,
- reševanje morebitnih pritožb izvajalcev,
- sklepanje pogodb z izbranim izvajalci,
- spremljanje in nadzor izvajanja pogodb ter izvajanja programov,
- priprava morebitnih predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili tega pravilnika in pogodb z izvajalci programov,
- izvajanje ostalih nalog po naročilu župana.
7. člen
(javni razpis)
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, razpisne roke določi župan na predlog občinske uprave.
Javni razpis mora vsebovati zlasti:
- ime oziroma naziv in sedež naročnika javnega razpisa, ki dodeljuje sredstva;
- pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
- predmet javnega razpisa;
- opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis;
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci;
- okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za javni razpis;
- določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
- rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
- datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev;
- rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa;
- kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo oziroma pridobijo dodatne informacije.
Naročnik javnega razpisa lahko v javnem razpisu poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objavi tudi druge podatke, če so potrebni, glede na vrsto predmeta javnega razpisa.
Javni razpis se objavi na krajevno običajni način, vsaj na spletni strani Občine Divača.
8. člen
(zbiranje vlog)
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejetja občinskega proračuna.
Obrazce za prijavo na razpis pripravi strokovna služba občinske uprave in so v času razpisa na voljo v prostorih Občine Divača in na spletnih straneh Občine Divača.
Izvajalci morajo oddati vlogo na predpisanih obrazcih in jim predložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.
Izvajalci, ki se javijo na razpis za dodelitev proračunskih sredstev, pošljejo svoje vloge v zaprti kuverti z oznako »Za sofinanciranje programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov - ne odpiraj« na naslov Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača.
Rok za oddajo vlog ne sme biti krajši od 30 dni.
9. člen
(imenovanje komisije)
Postopek javnega razpisa vodi in predlog dodelitve finančnih sredstev opravi komisija, ki jo imenuje za tekoče proračunsko leto župan in jo sestavljajo trije člani.
Predsednik in člani komisije ne smejo biti s prejemniki sredstev interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali v izvenzakonski skupnosti, ne smejo biti tudi aktivni člani društva ali kluba, ki se v tekočem letu prijavlja na javni razpis v Občini Divača. V primeru, da se med postopkom izvajanja javnega razpisa ugotovi, da je kateri izmed članov komisije aktiven član katerega izmed prijaviteljev na javnem razpisu, župan imenuje v komisijo novega nadomestnega člana.
Drugi elementi interesne povezanosti se presojajo v skladu s kodeksom ravnanja javnih uslužbencev.
Administrativna dela izvaja strokovni delavec občinske uprave.
10. člen
(potek postopka)
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu.
Odpirajo se samo ovojnice, dostavljene pravočasno, pravilno izpolnjene in označene, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo in se zavržejo.
O odpiranju vlog mora komisija voditi zapisnik, ki vsebuje predvsem:
- naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
- predmet javnega razpisa,
- imena navzočih predstavnikov komisije,
- imena oziroma naziv vlagateljev vlog (potencialnih prejemnikov sredstev),
- ugotovitve o popolnosti vlog,
- navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost).
Komisija pisno pozove vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od 15 dni.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se ne obravnavajo in se zavržejo.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija mora voditi zapisnik o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju.
Če komisija ugotovi v prijavi na javni razpis kršitve pri napačno in neresnično navedenih podatkih, jo izloči iz javnega razpisa in je ne obravnava. Taka prijava se s sklepom zavrže.
Komisija v postopku obravnave vloge samostojno presoja in odloča o posamezni vlogi, pri čemer lahko upošteva specifike posamezne vloge.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev in višine sofinanciranja prijavljenih programov.
Pripravljen predlog razdelitve sredstev posreduje županu, ki o razdelitvi sredstev odloča s sklepom.
Občinska uprava posreduje sklep izbranim izvajalcem.
11. člen
(pritožba)
Zoper sklep, ki ga prejmejo izvajalci, je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
O pritožbi odloči župan.
Zoper županovo odločbo ni pritožbe, možno je sprožiti upravni spor.
12. člen
(pogodba)
Na podlagi poročila komisije o razdelitvi sredstev, z upoštevanjem sprejetih pogojev in meril za vrednotenje programov in projektov, župan z izbranimi izvajalci sklene letno pogodbo o sofinanciranju programov. Obvezne sestavine pogodbe so:
- naziv in naslov sofinancerja in prejemnika sredstev,
- navedba programa, ki se sofinancira,
- višina dodeljenih sredstev, namen in način financiranja,
- rok porabe sredstev,
- način in okvirni rok izplačila sredstev,
- trajanje pogodbe,
- način nadzora nad namensko porabo,
- način in roki za poročanje,
- druge medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank ter ostala določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja predmeta pogodbe.
Občinska uprava pisno pozove izbranega izvajalca k podpisu pogodbe.
Izvajalec je dolžan občinski upravi podpisano pogodbo vrniti v predpisanem roku, sicer se zadeva obravnava, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju predloga projekta oziroma programa.
13. člen
(izvajanje pogodbe)
Dodeljena finančna sredstva mora izvajalec porabiti za izvajanje programov, prijavljenih na razpis in opredeljenih v pogodbi.
Občina Divača lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih programov.
Če se ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje oziroma ni izpolnil pogodbenih določil, mu občina lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
Dodeljena sredstva so strogo namenska in jih sme izvajalec uporabljati izključno za namen, določen s pogodbo. Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, občina lahko prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev.
Če komisija ugotovi, da izvajalec ni upravičen do števila točk, ki mu jih je v sklepu na podlagi meril odmerila komisija, se mu število točk zniža sorazmerno z doseženim obsegom dejavnosti.
IV. KRITERIJI IN MERILA ZA IZBOR
14. člen
(kriteriji in merila)
Za določitev višine sofinanciranja bodo uporabljena naslednja merila:
A - število vključenih članov izvajalca - predlagatelja programa s stalnim bivališčem v Občini Divača - do 25 točk;
B - kvaliteta izvedbe predlaganega programa - do 20 točk;
C - obseg programa - do 40 točk;
D - finančna konstrukcija programa - do 20 točk.
Najvišje možno število točk za program izvajalca je 105.
15. člen
(razčlenitev posameznih elementov)
A - število vključenih članov izvajalca - predlagatelja programa s stalnim bivališčem v Občini Divača:
Članstvo posameznega izvajalca - predlagatelja programa, ki ima sedež v Občini Divača, se v točke preračuna po naslednji formuli:
             število članov(*) predlagatelja(*) 25
Članstvo v točkah =  -----------------------------------------
            najvišje število članov(*) izmed vseh
                 predlagateljev
(*) - upošteva se člane s stalnim bivališčem v Divači.
Maksimalno število točk bo dosegel predlagatelj, ki ima največ članov s stalnim bivališčem v Občini Divača, ostali predlagatelji pa ustrezno število točk manj. V razpisu sodelujejo tudi društva, ki nimajo sedeža v Občini Divača, imajo pa člane iz Občine Divača. V tem primeru se pri izračunu točk upošteva le število članov društva (predlagatelja), ki izhajajo iz Občine Divača.
B - ocena kvalitete izvedbe predlaganega programa:
- jasno opredeljeni cilji in njihova skladnost s predmetom razpisa - do 10 točk,
- jasno opredeljene ciljne skupine uporabnikov - do 5 točk,
- kakovost in zahtevnost programa - do 5 točk.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po kriterijih B, je 20 točk.
C - obseg programa
- program se izvaja dnevno - 20 točk,
- program se izvaja tedensko - 10 točk,
- program se izvaja mesečno - 5 točk,
- program se izvaja v enkratni obliki - 0 točk.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni predlagatelj po kriterijih B, je 20 točk.
D - finančna konstrukcija programa:
- program ima jasno opredeljene vire financiranja in stroške - do 5 točk,
- delež programa, realiziran s prostovoljnim delom - do 5 točk,
- pričakovana višina sofinanciranja iz proračuna - do 10 točk*.
*Pričakovana višina sofinanciranja iz proračuna Občine Divača bo ovrednotena na naslednji način:
+-----------------------------+
|   delež pričakovanega   |
|    sofinanciranja    |
+------------+----------------+-----------+
|   od   |    do    | št. točk |
+------------+----------------+-----------+
|   0%   |    20%   | maks. 10 |
+------------+----------------+-----------+
|   21%  |    50%   | maks. 6 |
+------------+----------------+-----------+
|   51%  |   100%   | maks. 4 |
+------------+----------------+-----------+
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni predlagatelj po kriterijih C, je 20 točk.
16. člen
(vrednotenje)
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov.
Programi se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
(Izvajalci, ki ne dosežejo najmanj 30 točk, niso upravičeni do sofinanciranja.)
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
17. člen
(nadzor)
Izvajalci morajo vsako leto do izteka roka, določenega v pogodbi, občini dostaviti letno poročilo o izvedbi programov in porabi sredstev, ki mora biti sestavljeno iz vsebinskega in finančnega dela.
Pooblaščeni javni uslužbenec nadzoruje potek izvajanja programa in namensko porabo sredstev tako, da lahko od izvajalca kadarkoli zahteva pisna dokazila o porabi sredstev.
Izvajalec mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema nakazila do dneva vračila, če je bila na podlagi nadzora ali oddanega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev.
Če izvajalec ni oddal poročila ali če je bila na podlagi nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev, ne more pridobiti sredstev na podlagi tega pravilnika v naslednjem letu.
VI. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2014 dalje.
Št. 032-0012/2013-06
Divača, dne 19. decembra 2013
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.

AAA Zlata odličnost