Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2013 z dne 31. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2013 z dne 31. 12. 2013

Kazalo

4297. Pravilnik o izpitu za izvajanje policijskih pooblastil, stran 13667.

Na podlagi drugega odstavka 58. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o izpitu za izvajanje policijskih pooblastil
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa vsebino izpita za izvajanje policijskih pooblastil (v nadaljnjem besedilu: izpit), način prijave k izpitu, priprave na izpit, pogoje, način in postopek opravljanja izpita, način ocenjevanja znanja, imenovanje, sestavo in pristojnosti izpitnih komisij ter druga vprašanja v zvezi z opravljanjem izpita.
2. člen
(dolžnost opravljanja izpita)
Dolžnost opravljanja izpita se osebi, ki je sklenila delovno razmerje policista (v nadaljnjem besedilu: kandidat), navede v pogodbi o zaposlitvi oziroma v sklepu o premestitvi.
II. IZPIT
3. člen
(vsebina izpita)
(1) Izpit obsega pisni in ustni del.
(2) Izpit obsega preverjanje znanj iz naslednjih področij:
- naloge in organizacija policije,
- policijska pooblastila, praktični postopek za izvajanje policijskih pooblastil s samoobrambo,
- informacijski sistem in telekomunikacije policije,
- oborožitev s streljanjem,
- praktično usposabljanje na območnih policijskih postajah.
4. člen
(program usposabljanja)
Vsebina izpita po področjih iz prejšnjega člena je podlaga za program usposabljanja, ki ga določi generalni direktor policije.
5. člen
(prijava k izpitu)
(1) Kandidat pošlje prijavo k opravljanju izpita na obrazcu št. 1, organizacijski enoti generalne policijske uprave, pristojni za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
(2) Organizacijska enota generalne policijske uprave, pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, zagotovi možnost sprejemanja prijave k opravljanju izpita po elektronski pošti.
6. člen
(napotitev)
(1) Kandidate napoti na izpit generalni direktor policije z odločbo, v kateri se določijo vodja priprav na izpit, čas, kraj in program izvajanja priprav na izpit, izvajalci priprav, čas in kraj opravljanja izpita ter pravice in obveznosti kandidatov.
(2) Odločba se kandidatom vroči najkasneje deset dni pred začetkom izvajanja priprav na izpit.
7. člen
(priprave na izpit)
(1) Priprave na izpit, ki so sestavni del programa iz 4. člena tega pravilnika, obsegajo:
- strokovno teoretično usposabljanje v organizacijski enoti generalne policijske uprave, ki je pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
- spoznavanje dela v organizacijskih enotah;
- praktično usposabljanje v organizacijski enoti generalne policijske uprave, pristojni za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
(2) Priprave na izpit izvajajo organizacijska enota generalne policijske uprave, pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, in druge organizacijske enote policije.
(3) Praktično usposabljanje v delovnem procesu organizira policijska uprava, na območju katere kandidat prebiva. Za uslužbence kriminalistične policije, ki opravljajo naloge, povezane s prikritimi preiskovalnimi ukrepi, organizira usposabljanje v delovnem procesu kriminalistična policija. Kandidat lahko izjemoma, s privolitvijo organizacijske enote generalne policijske uprave, pristojne za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, zaradi specifike opravljanja nalog, del praktičnega usposabljanja opravlja v svoji matični enoti.
(4) Udeležba na pripravah na izpit je za vse kandidate obvezna.
(5) Posamezni izvajalci priprav na izpit izdelajo oceno uspešnosti kandidatov in jo posredujejo vodji priprav takoj po zaključku priprav.
8. člen
(izpitna komisija)
(1) Kandidat opravlja izpit pred tričlansko izpitno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.
(2) Predsednik in člana izpitne komisije morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo ter najmanj pet let delovnih izkušenj s področja izvajanja policijskih pooblastil.
(3) Izpitno komisijo imenuje generalni direktor policije z odločbo.
9. člen
(dolžnosti predsednika izpitne komisije)
Predsednik izpitne komisije skrbi za pravilnost poteka izpita.
10. člen
(opravljanje izpita)
(1) Kandidat opravlja najprej pisni del, nato ustni del izpita.
(2) Pisni del izpita traja največ 120 minut. Pred začetkom pisnega dela izpita oseba, ki nadzoruje potek izpita, seznani kandidata z izpitnim redom in navodili za reševanje izpitne naloge.
(3) Ustni del izpita opravlja kandidat najkasneje v petih dneh po pisnem delu izpita. Vprašanja, postavljena kandidatu, so zapisana na izpitnem listku, ki ga izbere kandidat. Izpitne listke, ki jih mora biti pet več, kot je kandidatov, pripravi izpitna komisija. Ustni del izpita traja največ 20 minut.
11. člen
(kršitve opravljanja izpita)
(1) Če se kandidat pri pisnem ali ustnem delu izpita ne ravna po tem pravilniku in navodilih, ga član izpitne komisije ali oseba iz drugega odstavka prejšnjega člena opomni.
(2) Kandidatu, ki opomina ne upošteva, se izpit prekine. Razlogi za prekinitev se zapišejo v zapisnik.
(3) Izpitna komisija odloči, ali sme kandidat nadaljevati izpit. Če komisija odloči, da kandidat ne sme nadaljevati izpita, se šteje, da izpita ni opravil.
12. člen
(zapisnik)
(1) O poteku izpita se za vsakega kandidata vodi zapisnik na obrazcu št. 2, ki je določen v prilogi tega pravilnika.
(2) Zapisnik podpišejo predsednik in člana izpitne komisije.
13. člen
(ocena uspeha in razglasitev rezultatov)
(1) Uspeh kandidata ocenjuje izpitna komisija iz vsakega dela izpita z oceno "uspešno" ali "neuspešno".
(2) Končni uspeh kandidata oceni izpitna komisija z enotno oceno "uspešno" ali "neuspešno".
(3) Rezultat izpita razglasi predsednik izpitne komisije ob navzočnosti članov izpitne komisije in kandidata takoj po sprejeti odločitvi.
14. člen
(ponovno opravljanje izpita)
(1) Kandidat, ki izpita ni opravil, lahko v roku osmih dni od dneva opravljanja izpita vloži prijavo k ponovnemu opravljanju izpita, na način, določen v 5. členu tega pravilnika.
(2) Datum za ponovno opravljanje izpita na podlagi kandidatove prijave izpitna komisija določi tako, da ta ni prej kot 15 dni in ne kasneje kot 30 dni od dneva prvega opravljanja izpita.
(3) O datumu, uri in kraju ponovnega opravljanja izpita obvesti kandidata organizacijska enota generalne policijske uprave, pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
15. člen
(odstop od izpita)
(1) Če kandidat brez upravičenega razloga določenega dne ne pristopi k opravljanju ali ponovnemu opravljanju izpita, ali če odstopi, ko je izpit že začel opravljati, se šteje, da izpita ni opravil.
(2) Kandidat dostaviti izpitni komisiji dokazila o upravičenosti izostanka ali odstopa takoj oziroma najkasneje v osmih dneh po izostanku ali odstopu.
(3) Če izpitna komisija oceni, da so razlogi upravičeni, se šteje, da kandidat ni pristopil k izpitu. Kandidat vloži prijavo k opravljanju izpita v skladu s 5. členom tega pravilnika.
(4) Ugotovitve izpitne komisije se vpišejo v zapisnik o izpitu.
16. člen
(pritožba)
(1) Kandidat, ki se ne strinja z oceno izpitne komisije, se lahko pritoži v roku osmih dni od razglasitve ocene.
(2) Pritožba se vloži pri generalnem direktorju policije. Generalni direktor policije odloči o pritožbi kandidata v roku 30 dni.
17. člen
(potrdilo o izpitu)
(1) Kandidatu, ki je uspešno opravil izpit, se izda potrdilo o opravljenem izpitu na obrazcu št. 3, ki je določen v prilogi tega pravilnika. Potrdilo podpišeta vodja organizacijske enote generalne policijske uprave, pristojne za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, in predsednik izpitne komisije.
(2) Potrdilo se vroči kandidatu najkasneje v osmih dneh od dneva, ko je opravil izpit.
18. člen
(zbirka dokumentov)
(1) Organizacijska enota generalne policijske uprave, pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, za vsakega kandidata vodi zbirko dokumentov, ki vsebuje prijavo k izpitu, podatke o opravljenih obveznostih v okviru priprav na izpit, pisne naloge, obvestila, razporede kandidatov in komisij, izdana potrdila in sporočila, zapisnik o poteku izpita ter morebitne druge dokumente.
(2) O izidu izpita za posameznega kandidata organizacijska enota generalne policijske uprave, pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, obvesti notranjo organizacijsko enoto, ki je pristojna za kadrovske zadeve na ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve. Ta podatke vnese v centralno kadrovsko evidenco.
III. KONČNI DOLOČBI
19. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o izpitu za izvajanje policijskih pooblastil (Uradni list RS, št. 67/08 in 15/13 - ZODPol).
20. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-458/2013
Ljubljana, dne 16. decembra 2013
EVA 2013-1711-0059
dr. Gregor Virant
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost