Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2013 z dne 30. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2013 z dne 30. 12. 2013

Kazalo

4295. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu, stran 13568.

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 - ZdZPVHVVR) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu
1. člen
V Uredbi o neposrednih plačilih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 113/09, 62/10, 4/11, 81/11, 98/11, 80/12 in 85/13) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa shemo enotnega plačila, posebne premije za bike in vole, posebne podpore in druge sheme pomoči oziroma podpor za izvajanje:
- Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 (UL L št. 30 z dne 31. 1. 2009, str. 16), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 929/2013 z dne 26. septembra 2013 o spremembi Priloge VIII k Uredbi Sveta (ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike (UL L št. 255 z dne 27. 9. 2013, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 73/2009/ES);
- Uredbe Komisije (ES) št. 1120/2009 z dne 29. oktobra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila iz naslova III Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL L št. 316 z dne 2. 12. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 426/2013 z dne 8. maja 2013 o prilagoditvi uredb (ES) št. 1120/2009, (ES) št. 1121/2009 in (ES) št. 1122/2009 v zvezi s pravili za izvajanje neposrednih plačil na Hrvaškem (UL L št. 127 z dne 9. 5. 2013, str. 17), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1120/2009/ES);
- Uredbe Komisije (ES) št. 1121/2009 z dne 29. oktobra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi s shemami podpor za kmete iz naslovov IV in V Uredbe (UL L št. 316 z dne 2. 12. 2009, str. 27), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1147/2013 z dne 14. novembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1121/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi s shemo enotnega plačila na površino za kmete na Cipru (UL L št. 305 z dne 15. 11. 2013, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1121/2009/ES);
- Uredbe Komisije (ES) št. 1122/2009 z dne 30. novembra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih za navedeno uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina (UL L št. 316 z dne 2. 12. 2009, str. 65), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 426/2013 z dne 8. maja 2013 o prilagoditvi uredb (ES) št. 1120/2009, (ES) št. 1121/2009 in (ES) št. 1122/2009 v zvezi s pravili za izvajanje neposrednih plačil na Hrvaškem (UL L št. 127 z dne 9. 5. 2013, str. 17), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1122/2009/ES) in
- Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1310/2013/EU).«.
2. člen
Za četrtim odstavkom 18. člena se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Za zahtevke iz 7. člena te uredbe, ki se vlagajo v letu 2014, se v skladu s 6. členom Uredbe 1310/2013/EU zniža vrednost regionalnega plačila plačilnim pravicam, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v registru plačilnih pravic na dan 1. oktober 2014.«.
3. člen
V 21. členu se besedilo »6.624.100 eurov« nadomesti z besedilom »6.380.938,49 eura«.
4. člen
V drugem odstavku 23.a člena se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»- biti mesne pasme ali rojeno s križanjem z mesno pasmo, vendar morajo biti križanci najmanj 50 odstotkov mesne pasme (k mesnim pasmam spadajo vse pasme, ki niso navedene v Prilogi IV Uredbe 1121/2009/ES);«.
Na koncu osme alinee se pika nadomesti s podpičjem in doda nova deveta alinea, ki se glasi:
»- za leto 2014 teliti od 2. septembra 2013 do 1. septembra 2014.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za kmetijska gospodarstva, ki imajo individualno referenčno količino mleka, se za leto 2014 število ženskih govedi, upravičenih za ukrep ekstenzivna reja ženskih govedi, določi tako, da se na podlagi individualne referenčne količine mleka na dan 1. aprila 2014 koledarskega leta in povprečne mlečnosti v Republiki Sloveniji, ki znaša 4 787 kg, ugotovita število živali, ki spadajo v čredo krav molznic, in število živali, namenjenih reji telet za prirejo mesa.«.
Peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek postanejo peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
5. člen
V četrtem odstavku 25. člena se besedilo »2.000.000 eurov« nadomesti z besedilom »1.926.611,86 eura«.
6. člen
V prvem odstavku 26. člena se besedilo »5.800.000 eurov« nadomesti z besedilom »5.587.174,40 eura«.
7. člen
V 29. členu se za petim odstavkom doda novi šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) V letu 2014 nosilci kmetijskih gospodarstev v zbirni vlogi vložijo zahtevke v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, za:
- izplačilo plačilnih pravic z vsemi dodatki in posebnih plačilnih pravic iz te uredbe;
- dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi in
- dodatno plačilo za mleko za gorsko višinska in strma kmetijska gospodarstva.«.
8. člen
V Prilogi 3 se naslov spremeni tako, da se glasi:
»Pretvorbena tabela: koeficienti, ki se upoštevajo pri izračunu GVŽ v skladu s četrtim odstavkom 23. člena te uredbe in petim odstavkom 23.a člena te uredbe«.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-70/2013
Ljubljana, dne 27. decembra 2013
EVA 2013-2330-0203
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina