Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013

Kazalo

3936. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2013, stran 12487.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo)/ZJF-UPB4/(Uradni list RS, št. 11/11) in 88., 89. in 90. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03) je Občinski svet Občine Velika Polana na 14. redni seji dne 17. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Velika Polana za leto 2013 (objavljenem v Uradnem listu RS, št. 28/13) se v 2. členu spremeni odstavek ter se glasi:
»Proračun Občine Velika Polana za leto 2013 se določa v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |                    |     v EUR|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) |  2.309.822,41|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  1.251.973,41|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    |   997.452,12|
+------+----------------------------------------+---------------+
|700  |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK       |   836.059,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|703  |DAVKI NA PREMOŽENJE           |   149.990,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|704  |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE    |   10.903,12|
+------+----------------------------------------+---------------+
|706  |DRUGI DAVKI               |     500,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |   254.521,29|
+------+----------------------------------------+---------------+
|710  |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD    |   53.700,00|
|   |PREMOŽENJA               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|711  |TAKSE IN PRISTOJBINE          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|712  |DENARNE KAZNI              |     30,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|713  |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV  |   47.567,29|
+------+----------------------------------------+---------------+
|714  |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI         |   153.224,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)      |   10.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|720  |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|721  |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|722  |PRIHODKI OD PROD. ZEMLJ. IN NEMATER.  |   10.000,00|
|   |DOLG. SRED.               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|730  |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|731  |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  1.047.849,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|740  |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH      |   214.492,11|
|   |JAVNOFINAN. INSTITUCIJ         |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|741  |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA |   833.356,89|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |  2.554.647,45|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  |   768.324,10|
+------+----------------------------------------+---------------+
|400  |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM    |   165.369,54|
+------+----------------------------------------+---------------+
|401  |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO   |   26.608,66|
|   |VARNOST                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|402  |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE      |   469.535,90|
+------+----------------------------------------+---------------+
|403  |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI         |     810,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|409  |REZERVE                 |   106.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)   |   299.674,82|
+------+----------------------------------------+---------------+
|410  |SUBVENCIJE               |   13.079,97|
+------+----------------------------------------+---------------+
|411  |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM|   146.622,74|
+------+----------------------------------------+---------------+
|412  |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN |   48.014,60|
|   |USTANOVAM                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|413  |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI      |   91.957,51|
+------+----------------------------------------+---------------+
|414  |TEKOČI TRANSFERI V TUJINO        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       |  1.459.986,53|
+------+----------------------------------------+---------------+
|420  |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   |  1.459.986,53|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)    |   26.662,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|431  |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN   |   18.850,00|
|   |FIZIČNIM OSEBAM             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|432  |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM  |    7.812,00|
|   |UPORABNIKOM               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)|  –244.825,04|
|   |(I.-II.)                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |        |
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|750  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|751  |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|752  |KUPNINA IZ NASLOVA PRIVATICACIJE    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |        |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJ. IN POVEČ. KAPIT. DELEŽ.   |        |
|   |(440+441)                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|440  |DANA POSOJILA              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|441  |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|442  |PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA    |        |
|   |PRIVATIZACIJE              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |        |
|   |SPREMEMBE                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)      |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |C. RAČUN FINANCIRANJA          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |VII. ZADOLŽEVANJE            |   324.843,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE (500)           |   324.843,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|500  |DOMAČE ZADOLŽEVANJE           |   324.843,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |VIII. ODPLAČILA DOLGA          |   39.132,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA (550)          |   39.132,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|550  |ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA        |   39.132,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH|   40.885,96|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)  |   285.711,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)     |   244.825,04|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |   307.376,65|
|   |PRETEKLEGA LETA             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov za obdobje 2013–2016, je priloge k temu odloku in se objavi na oglasni deski Občine Velika Polana.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1-14/13 OS
Velika Polana, dne 17. decembra 2013
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.