Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013

Kazalo

3920. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci v letu 2014, stran 12467.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 2. in 3. točke 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1, 18/10 in 103/11) je Občinski svet Občine Puconci na 23. redni seji dne 12. 12. 2013 sprejel
S K L E P
o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci v letu 2014
1. člen
Občina Puconci bo storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti za leto 2014, v delu ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture – omrežnina, subvencionirala v višini 40%.
2. člen
Sredstva za sofinanciranje se zagotovijo v proračunu Občine Puconci.
3. člen
Sredstva subvencije se nakazujejo iz proračuna Občine Puconci izvajalcu gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode PUNGRAD javno komunalno podjetje d.o.o., Bodonci 127a, 9265 Bodonci, v skladu s pogodbo o najemu in uporabi javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. januarja 2014 dalje.
Št. 354-0006/2013
Puconci, dne 12. decembra 2013
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.