Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013

Kazalo

3917. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Puconci, stran 12461.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, 28/06 – Skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12), v zvezi z Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/11), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), tretjega in sedmega odstavka 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1)(Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 7/05 – Skl. US, 34/05 – Odl. US, 44/05, 40/06, 51/06 – popr., 115/06, 139/06 – Odl. US, 17/08, 21/08 – popr., 76/08 – ZIKS-1C, 109/09 – Odl. US, 108/09, 45/10 – ZIntPK, 9/11, 21/13), 9. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 18/10, 4/11) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 UPB-1, 18/10, 103/11) je Občinski svet Občine Puconci na 23. redni seji dne 12. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Puconci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa način izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Občine Puconci.
2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova izvajanja javne službe;
2. vrste in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev;
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe;
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe;
5. viri financiranja, oblikovanje cen in obračun storitev javne službe;
6. vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe;
7. nadzor nad izvajanjem javne službe;
8. kazenske določbe;
9. prehodne ter končne določbe.
3. člen
Cilji javne službe po tem odloku so:
1. povzročiteljem komunalnih odpadkov zagotavljati (omogočati) dostop do storitev javne službe;
2. zasledovati doseganje ciljev operativnih programov in predpisov s področja varstva okolja na ravni Evropske unije, države in občin;
3. zagotavljati podatke, poročati in obveščati pristojne službe, ustanovitelje ter javnost o obdelavi in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;
4. zagotavljati načelo, da stroške obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov plača njihov povzročitelj in
5. zagotavljati izdelavo in sprejem letnih ter dolgoročnih programov ukrepov na področju obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
4. člen
Subjekti obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov so:
1. Občina Puconci (v nadaljevanju: občina);
2. izvajalec javne službe obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Puconci (v nadaljevanju: izvajalec);
3. povzročitelji komunalnih odpadkov na območju občine (v nadaljevanju: povzročitelj);
4. imetniki komunalnih odpadkov na območju občine.
5. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot ga predpisuje Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/11, dalje Uredba).
6. člen
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz 1. člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo veljavni predpisi s področja varstva okolja.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, ZAČETEK IN TRAJANJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
7. člen
Občina Puconci odda izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za celotno območje občine neposredno Javnemu podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
8. člen
V skladu z določili Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (Uradni list RS, št. 34/08, 54/09 in 67/10) izvajalec in občina skleneta pogodbo za izvajanje javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Puconci.
9. člen
Izvajalec javne službe po tem odloku opravlja za celotno območje Občine Puconci:
– javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov;
– javno službo odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in dobavo, postavitev in vzdrževanje skupne občinske infrastrukture, ki služi za izvajanje te javne službe v okviru CEROP.
Izvajalec je dolžan zagotavljati uporabnikom kontinuirano izvajanje in kvalitetno opravljanje javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu.
10. člen
Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., ki ima pravico opravljanja dejavnosti iz 13. člena tega odloka, mora dejavnost opravljati v svojem imenu in za svoj račun.
Javna služba se zagotavlja za vse odpadke z območja občine, ki so, v skladu z občinskim predpisom, ki ureja zbiranje komunalnih odpadkov, namenjeni obdelavi in odlaganju ali drugi obliki odstranjevanja.
11. člen
Določene storitve javne službe (predelava odpadkov in druge storitve s področja ravnanja z odpadki) lahko v imenu in za račun izvajalca, s soglasjem Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., izvaja podizvajalec, ki je registriran v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki in izpolnjuje druge pogoje za izvajanje javne službe.
Izvajalec javne službe mora v primeru izvajanja javne službe preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do občine in uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem, nastopati v svojem imenu in za svoj račun.
III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE, NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV IN JAVNA POOBLASTILA
12. člen
Javna služba po tem odloku obsega:
a) storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki zajemajo:
– sortiranje komunalnih odpadkov;
– obdelavo komunalnih odpadkov v obliki kompostiranja – predvsem bioloških odpadkov;
– mehansko biološko obdelavo komunalnih odpadkov;
– oddajanje ločenih frakcij v nadaljnjo predelavo v skladu s predpisi;
– reciklažo, trženje ali ponovno uporabo (predelavo) ločenih frakcij;
– pripravo komunalnih odpadkov za termično obdelavo;
– odlaganje preostankov obdelanih komunalnih odpadkov;
– skladiščenje določenih nevarnih odpadkov v skladišču nevarnih odpadkov za določen čas in njihova oddaja v uničenje in nadaljnjo obdelavo.
b) druge storitve, potrebne za nemoteno izvajanje javne službe.
13. člen
Na operativni ravni storitve obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov obsegajo predvsem naslednja dela:
– tehtanje, preverjanje in prevzem nenevarnih odpadkov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem za obratovanje odlagališča;
– zagotavljanje obdelave in predelave odpadkov v skladu z programom;
– zagotavljanje odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje odpadkov;
– redno vzdrževanje in zagotavljanje varnega obratovanja objektov in naprav za obdelavo, predelavo in odstranjevanje odpadkov ter izločanje uporabnih frakcij za kasnejšo predelavo;
– razvrščanje, izločanje, obdelavo, sortiranje in začasno skladiščenje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, gradbenih odpadkov nevarnih frakcij, kuhinjskih biorazgradljivih odpadkov in ostankov komunalnih odpadkov;
– pripravo ukrepov za zapiranje odlagališča in vodenje postopkov zapiranja odlagališča v skladu s predpisi;
– zagotavljanje obratovalnega monitoringa objektov za odstranjevanje odpadkov v skladu z veljavno zakonodajo;
– izvajanje ukrepov in nalog za zmanjševanje količin odlaganja biorazgradljivih odpadkov in za zajem odlagališčnih plinov;
– pripravo ukrepov in nalog za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje;
– izdelavo letnih in dolgoročnih programov obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;
– vodenje evidenc, pripravo poročil ter poročanje pristojnim službam in ustanoviteljem.
Vse navedene storitve mora zagotavljati izvajalec v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki in odlaganja odpadkov na odlagališčih.
Med druge storitve, potrebne za nemoteno izvajanje javne službe, pa sodijo naslednje naloge:
– poročanje občini o izvajanju javne službe na njihovem območju;
– pravočasno obveščanje uporabnikov ter izvajalcev javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov o posameznih aktivnostih spremembe izvajanja javne službe;
– oblikovanje predlogov cen oziroma sprememb tarifnih postavk javne službe;
– obračun storitev javne službe;
– vodenje katastra gospodarske infrastrukture v zvezi z javno službo, skladno s predpisi;
– obveščanje pristojnih organov o kršitvah uporabe storitev javne službe in
– omogočanje nemotenega nadzora nad izvajanjem javne službe.
14. člen
Storitve javne službe so kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji za enake vrste odpadkov. Uporaba storitev javne službe je v obsegu, ki ga določajo zakoni in predpisi o načinu izvajanja javne službe, za uporabnike obvezna.
15. člen
Če so odpadki, pripeljani za odlaganje na odlagališče, neustrezni in jih skladno s predpisi, ki urejajo odlaganje odpadkov, ni dovoljeno odlagati na odlagališču ali ne ustrezajo deklariranim, mora izvajalec ravnati po postopku kot ga predpisuje Uredba.
16. člen
S tem odlokom prevzame izvajalec javne službe tudi storitve vodenja katastra, povezanega z javno službo in ostalih evidenc za celotno območje Občine Puconci, kot to izhaja iz tega odloka.
Uskladitev obstoječih, delno vzpostavljenih katastrov, vzdrževanje in finančna razmerja v zvezi z uskladitvijo obstoječih, delno vzpostavljenih katastrov in vzdrževanje katastrov posameznih javnih služb v okviru CEROP d.o.o. se uredi s posebno pogodbo med izvajalcem in občino.
Kataster javne službe z vsemi zbirkami podatkov je last občine in se vodi skladno s predpisi, ki urejajo vodenje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture in usklajeno s standardi in normativi geografskega informacijskega sistema.
Kataster mora biti voden ažurno.
17. člen
Izvajalec ima, glede na vsebino izvajanja javne službe in glede na infrastrukturo, ki jo opredeljuje ta odlok, skladno z zakonom, ki ureja graditev objektov za katere je predvidena pridobitev projektnih pogojev in soglasij, javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev in dajanje soglasij, kolikor to ni v nasprotju z zakonom.
Izvajalec je dolžan na vlogo stranke izdelati tudi predhodne strokovne pogoje ali mnenje.
Izvajalec je pogoje za izdajo soglasij dolžan predhodno uskladiti z občino, slednja pa se ima pravico pred izdajo soglasja seznaniti z le-tem.
Če ni v zakonu, podzakonskem predpisu ali v tem odloku določeno drugače, o pritožbah zoper odločitve izvajalca, ki jih ta v upravnem postopku sprejema pri izvajanju javnih pooblastil, odloča župan.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE
18. člen
Za zagotavljanje javne službe mora občina neposredno oziroma preko skupnih organov javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., izvajalcu javne službe zagotoviti:
– izvajanje javne službe v skladu s predpisi, kar zajema tudi sprejem Tehničnega pravilnika o odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki (sprejme ga Svet ustanoviteljic),
– sprejem cene storitev, ki bodo zagotavljale ob normalnem poslovanju ustrezen obseg in kvaliteto storitev javne službe (sprejme jo Svet ustanoviteljic),
– v proračunu občine v skladu s predpisi, ki urejajo področje obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, sredstva za delež eventualnega subvencioniranja stroškov komunalne infrastrukture v ceni odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki (sprejme občinski svet),
– prostor za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov, kolikor ga v skladu z dogovorom ne zagotavlja izvajalec (odloča občinski svet),
– nadzor nad izvajanjem javne službe (izvajata Svet ustanoviteljic oziroma Skupščina javnega podjetja).
19. člen
Izvajalec mora zagotoviti obdelavo prevzetih odpadkov na način in pod pogoji, da jih lahko obdela sam, oziroma odda predelovalcu oziroma odstranjevalcu odpadkov ali proda trgovcu odpadkov tako, da trgovec postane njihov imetnik.
Pri obdelavi ali oddaji odpadkov v obdelavo mora izvajalec upoštevati, da:
– ima predelava odpadkov prednost pred njihovim odstranjevanjem;
– ima priprava odpadkov za ponovno uporabo prednost pred recikliranjem in drugimi načini predelave;
– imata sežig ali sosežig odpadkov z energetsko izrabo prednost pred drugimi načini predelave, če obremenjujeta okolje manj od drugih postopkov predelave in
– je potrebno odpadke, za katere ni mogoče zagotoviti predelave, odstraniti, pri čemer je odlaganje najslabša možnost, zato je dovoljeno odlaganje samo obdelanih odpadkov v skladu z veljavnim predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE, OBČINE IN IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE
20. člen
Uporabniki storitev javne službe, ki je predmet urejanja v tem odloku, so vsi povzročitelji odpadkov, kot jih opredeljuje občinski odlok, ki ureja zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov.
Uporabniki storitev javne službe, ki je predmet urejanja v tem odloku, so tudi druge pravne in fizične osebe, ki niso vključene v sistem ravnanja z odpadki v skladu z odlokom, ki ureja zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, pa uporabljajo storitve javne službe po tem odloku (npr. lastna dostava odpadkov na odlagališče).
Uporaba storitev javne službe je za povzročitelje odpadkov obvezna v okvirih, ki jih določa odlok, ki ureja način opravljanja javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju občine.
21. člen
Uporabniki imajo pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev javne službe;
– do zagotovljenih cen storitev javne službe;
– do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev;
– zahtevati vse obvezne in neobvezne storitve javnih služb;
– vpogleda v evidence – kataster oziroma v zbirke podatkov, ki jih vodi izvajalec javne službe in se nanašajo nanj;
– uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi.
Uporabnik storitve javne službe se lahko v zvezi z izvajanjem javne službe pritoži izvajalcu javne službe in občini, če meni, da je bila storitev javne službe opravljena v nasprotju s tem odlokom.
22. člen
Uporabniki imajo dolžnost:
– upoštevati navodila izvajalca javne službe in omogočiti neovirano opravljanje storitev javne službe;
– pripraviti odpadke pred prepustitvijo izvajalcu zbiranja in prevoza odpadkov oziroma neposredno izvajalcu javne službe obdelave, predelave in odlaganja odpadkov na ta način (ločeno zbiranje odpadkov), da jih je možno, ko jih prevzame izvajalec javne službe obdelave, predelave oziroma odlaganja odpadkov čim več dodatno obdelati in reciklirati ter odložiti preostanek skladno s tem odlokom in okoljevarstvenim dovoljenjem;
– redno plačevati storitve v skladu z veljavnimi tarifami javne službe;
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javne službe oziroma sporočiti izvajalcu javne službe vsako spremembo;
– nuditi izvajalcu javne službe potrebne podatke za vodenje katastra – obveznih zbirk podatkov.
23. člen
Dolžnosti občine so zlasti:
– da zagotavlja izvajalcu javne službe pogoje izvajanja vseh storitev predpisanih z zakonom in z drugimi predpisi o načinu izvajanja javne službe;
– da zagotovi, da bodo vsi komunalni odpadki iz območja občine oddani izvajalcu javne službe odlaganja odpadkov po tem odloku;
– da zagotavlja takšno višino plačil in ceno storitev, da je ob normalnem poslovanju možno zagotoviti ustrezen obseg in kakovost storitev ter vzdrževanje objektov, naprav in opreme, da se lahko ohranja njihova vrednost;
– da izvajalcu javne službe v okviru cene storitev ali iz sredstev proračuna zagotovi potrebna sredstva v obliki finančnega jamstva za zaprtje odlagališča v skladu z IPPC dovoljenjem za obratovanje odlagališča;
– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi mimo izvajalca javne službe izvajali storitve javne službe na območju občine;
– pisno obveščanje izvajalca javne službe o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov.
24. člen
Dolžnosti izvajalca javne službe so predvsem:
– izvajati javno službo obdelave odpadkov v skladu z predpisi;
– izvajati javno službo odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki jih ima v upravljanju v skladu z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem in Uredbo;
– skrbeti za razvoj, načrtovanje in pospeševanje javne službe ter za investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti, napravami, opremo in sredstvi, potrebnimi za izvajanje javne službe;
– pripraviti predlog programa odlaganja odpadkov;
– izvajati kontrolo odpadkov in odvzem reprezentativnih vzorcev;
– izvajati redne preglede centra;
– izvajati storitve javne službe s skrbnostjo, v skladu z zakoni in drugimi predpisi ter zagotavljati uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami ter kvalitetno opravljanje javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu;
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem javne službe, zlasti pa v tem okviru skrbeti za ekološko usmerjeno ravnanje z odpadki;
– tekoče zagotavljati vzdrževanje objektov, naprav in drugih sredstev, namenjenih izvajanju dejavnosti;
– oblikovati predloge cen oziroma spremembe tarifnih postavk javne službe ter jih usklajevati s pristojnimi ministrstvi;
– sprejeti poslovnik za obratovanje CERO in odlagališč, katerih upravljavec je izvajalec javne službe;
– omogočiti nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe;
– sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin, oziroma opravljanje storitev, ki so predmet izvajanja javne službe ali v povezavi z njo;
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem javne službe;
– odgovarjati uporabnikom na njihove pobude in/ali pritožbe;
– obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti uvedeni s predpisom;
– pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev iz drugih virov, kolikor je to vezano na izvajanje javne službe;
– vodenje evidenc in katastrov v zvezi z javno službo, usklajenih z občinskimi evidencami;
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige;
– pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne programe in dolgoročne plane javne službe, letna poročila, kakor tudi druge kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti;
– poročati občini o izvajanju javne službe;
– obveščati druge pristojne organe (inšpekcije …) o kršitvah.
Glede zadev, ki niso posebej urejene s tem odlokom, zlasti glede oskrbovalnih standardov, razvrstitve objektov in naprav, vzdrževalnih in organizacijskih standardov in drugih standardov ter normativov za izvajanje javne službe, se mora izvajalec javne službe ravnati po predpisih pristojnega ministrstva.
25. člen
Izvajalec javne službe je najkasneje do 31. 3. vsakega tekočega leta dolžan pripraviti predlog poslovnega načrta za javno službo za prihodnje leto in poročilo o poslovanju v preteklem letu v zvezi z izvajanjem javne službe za območje občine in z njima seznaniti občinski svet.
Poslovni načrt in poročilo o poslovanju sprejmeta Svet ustanoviteljic oziroma Skupščina javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., v roku in na način kot je to predvideno z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja oziroma področnim državnim predpisom.
Poslovni načrt izvajanja javne službe vsebuje predvsem:
– obseg predvidenih investicij in investicijskega vzdrževanja z navedbo posameznih objektov in naprav, stroškovno oceno, cenikom in pričakovanimi rezultati na področju odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;
– obseg predvidenega rednega izvajanja javne službe s stroškovno oceno in cenikom;
– obseg in stroške zamenjave uničene in poškodovane opreme ter naprav;
– predlog porabe sredstev za uporabo javne infrastrukture iz naslova amortizacije;
– vse elemente predpisane v področnem državnem predpisu;
– podatke o:
– izpolnjevanju obveznosti, ki jih ima izvajalec javne službe v skladu s sklenjeno pogodbo o izvajanju javne službe,
– pritožbah uporabnikov storitev javne službe in o reševanju le-teh,
– zavrnitvah uporabnikov storitev,
– oddaji poslov podizvajalcem,
– škodnih dogodkih in
– vseh ostalih okoliščinah.
26. člen
Občina Puconci in izvajalec javne službe letno s pogodbo uredita vsa vprašanja povezana s plačevanjem najemnine in način ter pogoje uporabe drugih elementov cene za uporabo javne infrastrukture ter obseg in višino morebitnega subvencioniranja cene za uporabo javne infrastrukture. Osnova za sklenitev pogodbe je potrjen poslovni načrt iz prejšnjega člena tega odloka.
27. člen
Izvajalec javne službe je dolžan zagotavljati interventno izvajanje javne službe ter zagotoviti ustrezno zavarovanje nevarnih in zdravju škodljivih odpadkov, ki niso primerni za odlaganje, oziroma popraviti okvare in poškodbe na zbiralnikih nevarnih odpadkov ter okvare in poškodbe na objektih in napravah, v delu, kjer se predelujejo oziroma odlagajo in skladiščijo nevarni in zdravju škodljivi odpadki, v roku 12 ur po ugotovitvi napake oziroma po pisnem obvestilu uporabnikov.
Izvajalec javne službe je dolžan vzdrževati v uporabnem stanju vse naprave, opremo in objekte predmetne javne službe odlaganja odpadkov. Vse morebitne napake, okvare in pomanjkljivosti na slednjih, ki pomenijo tekočo obrabo in neposredno ne ogrožajo zdravja ljudi in varstva okolja, mora izvajalec javne službe odpraviti v roku 14 dni od ugotovitve oziroma od pisnega obvestila uporabnikov.
28. člen
Izvajalec javne službe je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje, uporabnikom ali tretjim osebam.
VI. VIRI FINANCIRANJA, OBLIKOVANJE CEN IN OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE
29. člen
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe iz naslednjih virov:
– iz plačila uporabnikov za opravljene storitve javne službe,
– iz proračuna občine in
– iz drugih virov.
30. člen
Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu s predpisi Republike Slovenije, ki urejajo področje občinskih javnih služb varstva okolja.
Cene storitev javne službe so cene (tarifne postavke), na podlagi katerih izvajalec javne službe obračunava opravljene storitve njihovim uporabnikom in izvajalcem javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.
31. člen
Zavezanci za plačilo storitev javne službe po tem odloku so vse fizične in pravne osebe, ki so zavezanci za plačilo storitev javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v skladu z občinskim odlokom, ki ureja slednjo javno službo.
Povzročiteljem, ki odpadke prepeljejo na odlagališče sami in niso vključeni v sistem storitev javne službe ravnanja z odpadki, v skladu z občinskim odlokom, ki ureja zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, se za storitve javne službe po tem odloku izstavi račun v skladu z veljavno tarifo iz prejšnjega člena tega odloka.
VII. VRSTA OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
32. člen
Za zagotavljanje javne službe občina zagotovi prostor za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, prevzetih na območju občine, v sklopu CEROP d.o.o.
33. člen
Izvajalec javne službe zagotavlja predelavo in odstranjevanje odpadkov z opremo, objekti in napravami v sklopu CEROP d.o.o., ki jih ima v najemu oziroma upravljanju.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
34. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka bo opravljal pristojni občinski inšpekcijski organ.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
35. člen
Z globo 3.000,00 EUR se za prekršek kaznuje povzročitelj ali imetnik komunalnih odpadkov, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ne upošteva navodila izvajalca in onemogoča neovirano opravljanje storitev javne službe,
– ne prijavi vsa dejstva, pomembna za izvajanje javnih služb, oziroma izvajalcu ne sporoči vsako spremembo podatkov v skladu s četrto alineo 22. člena tega odloka
– izvajalcu ne nudi vseh potrebnih podatkov za vodenje katastra v skladu s peto alineo 22. člena tega odloka.
Z globo 300,00 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnosti.
36. člen
Z globo 300,00 EUR se za prekršek iz prvega odstavka prejšnjega člena kaznuje posameznik – povzročitelj komunalnih odpadkov, ki je fizična oseba.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Do sklenitve pogodbe iz prvega odstavka 8. člena tega odloka, izvaja javno službo obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za celotno območje Občine Puconci, Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., kot regijski izvajalec te javne službe v skladu z določili Uredbe.
38. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0043/2009
Puconci, dne 12. decembra 2013
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.