Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013

Kazalo

3913. Odlok o proračunu Občine Piran za leto 2014, stran 12443.

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2007)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o proračunu Občine Piran za leto 2014,
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 10. 12. 2013.
Št. 410-3/2013
Piran, dne 20. decembra 2013
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/07 – UPB) je Občinski svet Občine Piran na 22. redni seji dne 10. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Piran za leto 2014
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Piran za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Proračun Občine Piran za leto 2014 znaša 31.170.635,52 eurov.
Splošni del proračuna, ki se izkazuje v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in v računu financiranja, se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|A. |     |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  | Znesek V EUR|
|  |     |PRORAČUNA            |       |
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |     |Skupina/Podskupina kontov    | Proračun leta|
|  |     |                 |     2014|
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |1.0   |PRIHODKI (70+71+72+73+74)    | 27.478.519,53|
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |     |TEKOČI PRIHODKI (I. + II.)    | 20.647.456,00|
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|I. |70    |DAVČNI PRIHODKI         | 14.650.407,00|
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |   700|DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK   | 8.532.921,00|
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |   703|DAVKI NA PREMOŽENJE       | 4.072.486,00|
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |   704|DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE| 2.045.000,00|
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|II. |71    |NEDAVČNI PRIHODKI        | 5.997.049,00|
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |   710|UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD| 3.737.382,00|
|  |     |PREMOŽENJA            |       |
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |   711|TAKSE IN PRISTOJBINE       |   18.000,00|
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |   712|GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI   |  185.000,00|
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |   713|PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN   |   10.000,00|
|  |     |STORITEV             |       |
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |   714|DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI     | 2.046.667,00|
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|III.|72    |KAPITALSKI PRIHODKI       | 1.542.000,00|
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |   720|PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH   |   42.000,00|
|  |     |SREDSTEV             |       |
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |   722|PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN | 1.500.000,00|
|  |     |NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH    |       |
|  |     |SREDSTEV             |       |
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|IV. |73    |PREJETE DONACIJE         |   33.000,00|
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |   730|PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV|   33.000,00|
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|V. |74    |TRANSFERNI PRIHODKI       | 5.256.063,53|
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |   740|TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH  | 1.555.152,72|
|  |     |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ    |       |
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |   741|PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA  | 3.700.910,81|
|  |     |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA |       |
|  |     |EVROPSKE UNIJE          |       |
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |2.0   |ODHODKI (40+41+42+43)      | 30.387.301,52|
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|I. |40    |TEKOČI ODHODKI          | 7.506.381,82|
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |   400|PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM| 1.813.231,60|
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |   401|PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA    |  259.171,00|
|  |     |SOCIALNO VARNOST         |       |
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |   402|IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   | 4.236.012,92|
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |   403|PLAČILA DOMAČIH OBRESTI     |  217.000,00|
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |   409|REZERVE             |  980.966,30|
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|II. |41    |TEKOČI TRANSFERI         | 10.354.659,34|
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |   410|SUBVENCIJE            |  855.456,00|
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |   411|TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN    | 3.501.545,00|
|  |     |GOSPODINJSTVOM          |       |
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |   412|TRANSFERI NEPROFITNIM      | 1.836.716,59|
|  |     |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM    |       |
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |   413|DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  | 4.160.941,75|
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|III.|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI      | 12.099.580,36|
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |   420|NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH    | 12.099.580,36|
|  |     |SREDSTEV             |       |
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|IV. |43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |  426.680,00|
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |   431|INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM |  136.000,00|
|  |     |IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO   |       |
|  |     |PRORAČUNSKI UPORABNIKI      |       |
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |   432|INVESTICIJSKI TRANSFERI     |  290.680,00|
|  |     |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM     |       |
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |3.0   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI| 2.908.781,99|
|  |     |PRIMANJKLJAJ) 1.0–2.0      |       |
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|B. |     |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |       |
|  |     |NALOŽB              |       |
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |4.0   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |     0,00|
|  |     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |       |
|  |     |(750+751)            |       |
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |   750|PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |     0,00|
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |   751|PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |     0,00|
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |5.0   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |       |
|  |     |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)  |       |
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |   440|DANA POSOJILA          |     0,00|
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |441   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN |     0,00|
|  |     |NALOŽB              |       |
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |6.0   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |     0,00|
|  |     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |       |
|  |     |(4.0–5.0)            |       |
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|C. |     |RAČUN FINANCIRANJA        |       |
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |7.0   |ZADOLŽEVANJE (500)        | 1.700.000,00|
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |   500|DOMAČE ZADOLŽEVANJE       | 1.700.000,00|
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |8.0   |ODPLAČILA DOLGA (550)      |  783.334,00|
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |   550|ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA     |  783.334,00|
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |9.0   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA   | –1.992.115,99|
|  |     |RAČUNIH (1+4+7-2-5-8)      |       |
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |10.0   |NETO ZADOLŽEVANJE (7-8)     |  916.666,00|
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |11.0   |NETO FINANCIRANJE (6+10-9)    | 2.908.781,99|
+----+---------+---------------------------------+--------------+
|  |12.0   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN| 1.992.115,99|
|  |     |31. 12. PRETEKLEGA LETA     |       |
+----+---------+---------------------------------+--------------+
3. člen
Podrobnejša razčlenitev razporeditve sredstev proračuna je podana v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del proračuna.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Sestavni del proračuna je tudi načrt razvojnih programov za obdobje 2014–2017.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov ter načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Piran www.piran.si.
4. člen
V okviru proračuna delujeta proračunska sklada:
– Proračunske rezerve, oblikovane po zakonu o javnih financah,
– Proračunski stanovanjski sklad Občine Piran, ustanovljen z odlokom, objavljenim v Uradnih objavah Primorskih novic, štev. 36/2002.
V proračunsko rezervo se v letu 2014 izloči do 100.000,00 eurov.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 21.000,00 eurov odloča župan.
O uporabi sredstev nad 21.000,00 eurov odloča občinski svet s posebnim odlokom.
III. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
5. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
Sredstva proračuna se zagotavljajo v skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo posamezno področje dela javnih služb in tem proračunom.
Neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna se sredstva med letom razporejajo praviloma enakomerno le za namene, določene v posebnem delu proračuna, v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna, če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega sveta, župana drugače določeno.
Ostali prejemniki proračunska sredstva lahko pridobijo za namene, opredeljene v razpisih, pozivih ali na podlagi programov, potrjenih s strani župana.
Sredstva proračuna se izplačujejo na podlagi odločb, pogodb ali sklepov.
6. člen
Proračunski uporabniki in drugi prejemniki sredstev so dolžni sredstva koristiti le za namene, določene v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del proračuna. Svoje finančne načrte so dolžni uskladiti s sprejetim proračunom v roku 30 dni po njegovi uveljavitvi.
Proračunski uporabniki in drugi prejemniki sredstev ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Krajevne skupnosti lahko v okviru planiranih sredstev, znotraj finančnega načrta svoje krajevne skupnosti, prevzemajo obveznosti samostojno do višine 21.000,00 eurov. K pravnim poslom nad tem zneskom, morajo pridobiti soglasje župana. Pri pridobivanju, razpolaganju in upravljanju z nepremičninami so krajevne skupnosti dolžne smiselno uporabljati določila Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in na njegovi podlagi sprejete uredbe.
Proračunski uporabniki in prejemniki sredstev morajo pri poslovanju upoštevati zakonodajo s področja javnih naročil.
7. člen
Za posamezno nalogo se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicijskih odhodkov in investicijskih transferov, ne smejo presegati 50% sredstev, zagotovljenih v sprejetem letnem proračunu za posamezno nalogo.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova tekočih odhodkov (izdatkov za blago in storitve) in tekočih transferov, ne smejo presegati 50% sredstev, zagotovljenih v sprejetem letnem proračunu za posamezno nalogo.
Omejitve se ne nanašajo na prevzemanje obveznosti:
– ki se v celoti ali v pretežnem deležu financirajo iz namenskih prihodkov in prihodkov donacij,
– za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov,
– z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika.
Za posamezni investicijski projekt, za katerega je potrjen investicijski program in se financira preko več let, je možno razpisati javno naročilo in prevzeti obveznosti do višine sredstev določenih v načrtu razvojnih programov.
Obveznosti po prejšnjih odstavkih, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključujejo v proračun leta, na katerega se nanašajo.
8. člen
Dinamika izvrševanja investicij, opredeljenih v bilanci odhodkov proračuna, se usklajuje v okviru razpoložljivih prilivov.
Prioriteta v izvajanju investicijskih nalog je dokončanje začetih investicij ter nalog, ki se financirajo iz namensko pridobljenih sredstev in donacij.
9. člen
Če se med izvajanjem proračuna sprejme zakon, odlok ali drugi akt občinskega sveta, na osnovi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski proračun, je župan dolžen določiti proračunsko postavko za ta namen v tekočem proračunskem letu v okviru večjih pričakovanih namenskih prihodkov ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru pričakovanih prihodkov.
10. člen
Sredstva proračuna se zagotavlja za plačevanje že opravljenih nabav blaga, storitev in gradenj.
Obveznosti v breme proračuna se plačujejo na način in v rokih, ki se za posamezne namene porabe določijo v Zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
Vsak izdatek proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo.
V sprejetem proračunu se lahko odpre novi konto, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe. Lahko se spremeni področje porabe, če je potrebno zaradi pravilne uvrstitve.
11. člen
Če se po sprejetju proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni bil izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov pri uporabniku ter proračun.
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
– požarna taksa,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– sredstva sofinanciranja projektov,
– sredstva, ki so predmet menjalnih pogodb,
– varščine po odloku o cestno prometni ureditvi v Občini Piran,
– donacije in druga namenska sofinanciranja,
– komunalni prispevki,
– sredstva turistične takse,
– sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo,
– sredstva najemnin od gospodarske javne infrastrukture,
– sredstva koncesijskih dajatev od dejavnosti gospodarjenje z loviščem,
– sredstva koncesijskih dajatev od izkoriščanja gozdov.
Namenski prihodki proračuna občine so tudi lastna sredstva krajevnih skupnosti oziroma vsi prihodki krajevnih skupnosti, ki niso zagotovljeni iz občinskega proračuna, in sicer:
– prihodki prodaje premoženja in od oddajanja stvarnega premoženja v najem, ki jih krajevne skupnosti namenijo za gradnjo, nakup in vzdrževanje premoženja skladno z določbami Zakona o javnih financah in uredbe izdane na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
– prihodki od prodaje blaga in storitev za določeno dejavnost, ki jih krajevne skupnosti uporabijo namensko za kritje stroškov te dejavnosti, morebitni presežek se uporabi skladno s finančnim načrtom,
– donacije, ki jih krajevne skupnosti uporabijo skladno z namenom pridobitve,
– prihodki od obresti in drugi prihodki, ki jih krajevne skupnosti uporabijo skladno s finančnim načrtom.
V primeru, da občinska uprava ali organ, pristojen za nadzor, ugotovi, da krajevna skupnost nenamensko uporablja sredstva, o tem obvesti izvrševalca proračuna, ki lahko začasno odredi ustavitev financiranja krajevne skupnosti s sredstvi proračuna do odprave nepravilnosti.
12. člen
Med odhodki proračuna se predvidijo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Porabljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo pri uporabnikih po namenih, na katere se nanašajo.
13. člen
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o porabi sredstev proračunske rezerve do višine 21.000,00 eurov v posameznem primeru, za namene, določene v 2. točki 49. člena Zakona o javnih financah;
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov, odloča o kratkoročni zadolžitvi proračuna do največ 5% sprejetega proračuna;
– odloča o zadržanju izvrševanja tekoče razporeditve sredstev proračuna do višine 5% po posameznih namenih in nosilcih sredstev, v kolikor proračunski prihodki ne dotekajo skladno s planirano dinamiko;
– daje soglasje k pravnim poslom KS nad višino 21.000,00 eurov;
– lahko odpiše plačilo dolga do višine 1.050,00 eurov v posamičnem primeru, če bi stroški postopka izterjave bili v nesorazmerju z višino dolga;
– lahko odpiše plačilo dolga ne glede na vrednost v primeru, da je dolg že zastaran;
– odloča o prerazporeditvah neporabljenih pravic porabe med posameznimi postavkami proračuna, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena. O izvršenih prerazporeditvah mora šestmesečno poročati občinskemu svetu;
– v postopkih priprave dokumentacije za potrebe prijav na objavljene razpise za sofinanciranje, potrjuje investicijsko dokumentacijo oziroma vse potrebne akte;
– lahko spremeni vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
14. člen
Sveti krajevnih skupnosti oziroma predsedniki krajevnih skupnosti, če jih svet krajevne skupnosti za to pooblasti, lahko prerazporejajo sredstva v okviru sprejetega finančnega načrta, v kolikor se tekom izvrševanja načrta ugotovi, da je to nujno potrebno in da s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena ter lahko spremenijo vrednost projektov krajevnih skupnosti v načrtu razvojnih programov.
Svet krajevnih skupnosti lahko odpiše plačilo dolga do višine 1.050,00 eurov v posamičnem primeru, če bi stroški postopka izterjave bili v nesorazmerju z višino dolga. Svet krajevne skupnosti lahko odpiše plačilo dolga ne glede na vrednost v primeru, da je dolg že zastaran.
15. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnemu občinskemu uradu predložiti program dela in finančni načrt ter poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih.
Uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva pristojni občinski urad, župan, nadzorni odbor oziroma občinski svet.
16. člen
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so prejemniku razporejena iz proračuna odgovarja po pravilih prejemnika odgovorni organ oziroma oseba.
17. člen
Odredbodajalec sredstev proračuna je župan in druga oseba, ki jo pooblasti župan.
Odredbodajalec sredstev krajevne skupnosti je predsednik Sveta krajevne skupnosti.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA
18. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži do višine 1.700.000 eurov.
V. OBSEG IZDANIH SOGLASIJ K ZADOLŽEVANJU
19. člen
Posredni uporabnik občinskega proračuna Javni zavod Športni in mladinski center Piran, katerega ustanoviteljica je Občina Piran, se v letu 2014 lahko zadolži do višine 15.000 eurov.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Piran v letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o začasnem financiranju.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-3/2013
Piran, dne 10. decembra 2013
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico/2, 76/08, 79/09 e 51/10) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – testo unico (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 46/2007)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sul bilancio di previsione del Comune di Pirano per il 2014,
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 10 dicembre 2013.
N. 410-3/2013
Pirano, 20 dicembre 2013
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
Visti gli articoli 29 e 57 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n° 94/07 – testo unico, n. 14/10 sentenza della CC.: U-l-267/09-19, 84/10 Sentenza della CC: U-l-176/08-10), visto l'art. 29 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta ufficiale della RS, n° 11/11 – testo unico, 14/13) e l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice di Capodistria, n° 46/2007 – testo unico) il Consiglio comunale del comune di Pirano nella 22ª seduta ordinaria il giorno 10 dicembre 2013 approva il seguente
D E C R E T O
sul bilancio di previsione del Comune di Pirano per il 2014
I. DISPOSIZIONE GENERALE
Art. 1
Con il presente decreto si determinano l'ammontare del bilancio di previsione del Comune di Pirano per il 2014, i procedimenti per la sua realizzazione, nonché i livelli di indebitamento del comune (nel prosieguo: il bilancio).
II. AMMONTARE DELLA PARTE GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E STRUTTURA DELLA PARTE PARTICOLARE DELLO STESSO
Art. 2
Il bilancio di previsione del Comune di Pirano per il 2014 ammonta a 31.170.635,52 Euro.
La parte generale del bilancio di previsione, riportata nel bilancio delle entrate e delle spese, nel conto dei crediti e degli investimenti, nonché nel conto finanziario, a livello di sottogruppi di conto si determina nei seguenti importi:
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|A.   |    |BILANCIA DELLE ENTRATE E  | importo in Euro|
|    |    |DELLE SPESE         |         |
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|Gruppo |/    |Sottogruppo di conti    |   Bilancio di|
|    |    |              | previsione 2014|
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |1.0   |ENTRATE (70+71+72+73+74)  |  27.478.519,53|
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |    |ENTRATE CORRENTI (I+II)   |  20.647.456,00|
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|I.   |70   |ENTRATE TRIBUTARIE     |  14.650.407,00|
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |   700|IMPOSTE SUL REDDITO E    |   8.532.921,00|
|    |    |SULL'UTILE         |         |
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |   703|IMPOSTE SUL PATRIMONIO   |   4.072.486,00|
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |   704|IMPOSTE DI RESIDENZA SU   |   2.045.000,00|
|    |    |MERCI E SERVIZI       |         |
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|II.  |71   |ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   |   5.997.049,00|
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |   710|PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E |   3.737.382,00|
|    |    |RICAVI PATRIMONIALI     |         |
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |   711|TASSE E CONTRIBUZIONI    |    18.000,00|
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |   712|AMMENDE ED ALTRE PENE    |    185.000,00|
|    |    |PECUNIARIE         |         |
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |   713|RICAVI DALLA VENDITA DI   |    10.000,00|
|    |    |MERCI E SERVIZI       |         |
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |   714|ALTRE ENTRATE        |   2.046.667,00|
|    |    |EXTRATRIBUTARIE       |         |
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|III.  |72   |ENTRATE IN CONTO CAPITALE  |   1.542.000,00|
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |   720|RICAVI DALLA VENDITA DI   |    42.000,00|
|    |    |IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI |         |
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |   722|RICAVI DALLA VENDITA DI   |   1.500.000,00|
|    |    |TERRENI ED IMMOBILIZZAZIONI |         |
|    |    |IMMATERIALI         |         |
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|IV.  |73   |DONAZIONI          |    33.000,00|
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |   730|DONAZIONI DA FONTI     |    33.000,00|
|    |    |NAZIONALI          |         |
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|V.   |74   |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI |   5.256.063,53|
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |   740|TRASFERIMENTI DA ALTRE   |   1.555.152,72|
|    |    |ISTITUZIONI FINANZIARIE   |         |
|    |    |PUBBLICHE          |         |
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |   741|MEZZI TRASFERITI DAL    |   3.700.910,81|
|    |    |BILANCIO STATALE, DERIVANTI |         |
|    |    |DAL BILANCIO DELL'UNIONE  |         |
|    |    |EUROPEA           |         |
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |2.0   |SPESE (40+41+42+43)     |  30.387.301,52|
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|I.   |40   |SPESE CORRENTI       |   7.506.381,82|
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |   400|SALARI ED ALTRE       |   1.813.231,60|
|    |    |RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI |         |
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |   401|CONTRIBUTI DEI DATORI DI  |    259.171,00|
|    |    |LAVORO PER LA SICUREZZA   |         |
|    |    |SOCIALE           |         |
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |   402|SPESE PER BENI E SERVIZI  |   4.236.012,92|
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |   403|INTERESSI PASSIVI SU PIAZZA |    217.000,00|
|    |    |NAZIONALE          |         |
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |   409|RISERVE           |    980.966,30|
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|II.  |41   |TRASFERIMENTI CORRENTI   |  10.354.659,34|
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |   410|SOVVENZIONI         |    855.456,00|
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |   411|TRASFERIMENTI A SINGOLI   |   3.501.545,00|
|    |    |CITTADINI ED A NUCLEI    |         |
|    |    |FAMILIARI          |         |
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |   412|TRASFERIMENTI A       |   1.836.716,59|
|    |    |ORGANIZZAZIONI ED      |         |
|    |    |ISTITUZIONI NON PROFIT   |         |
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |   413|ALTRI TRASFERIMENTI     |   4.160.941,75|
|    |    |CORRENTI NAZIONALI     |         |
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|III.  |42   |SPESE D'INVESTIMENTO    |  12.099.580,36|
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |   420|ACQUISTO E COSTRUZIONE DI  |  12.099.580,36|
|    |    |IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI |         |
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|IV.  |43   |TRASFERIMENTI        |    426.680,00|
|    |    |D'INVESTIMENTO       |         |
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |   431|TRASFERIMENTI        |    136.000,00|
|    |    |D'INVESTIMENTO ALLE PERSONE |         |
|    |    |GIURIDICHE         |         |
|    |    |E FISICHE CHE NON SONO   |         |
|    |    |FRUITORI DI BILANCIO    |         |
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |   432|TRASFERIMENTI        |    290.680,00|
|    |    |D'INVESTIMENTO AI FRUITORI |         |
|    |    |DI BILANCIO         |         |
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |3.0   |DISAVANZO DI BILANCIO 1.0– |   2.908.781,99|
|    |    |2.0             |         |
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|B.   |    |CONTO DEI CREDITI      |         |
|    |    |FINANZIARI E DEGLI     |         |
|    |    |INVESTIMENTI        |         |
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |4.0   |RESTITUZIONE CREDITI    |       0,00|
|    |    |EROGATI E VENDITA DI QUOTE |         |
|    |    |CAPITALE (750+751)     |         |
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |   750|RESTITUZIONE CREDITI    |       0,00|
|    |    |EROGATI           |         |
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |   751|VENDITA DI QUOTE DI     |       0,00|
|    |    |CAPITALE          |         |
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |5.0   |CREDITI EROGATI E AUMENTO  |         |
|    |    |QUOTE DI CAPITALE (440+441) |         |
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |   440|CREDITI EROGATI       |       0,00|
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |   441|AUMENTO QUOTE CAPITALE E  |       0,00|
|    |    |INVESTIMENTI        |         |
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |6.0   |CREDITI RICEVUTI DIMINUITI |       0,00|
|    |    |DEI CREDITI EROGATI E    |         |
|    |    |MODIFICA DELLE QUOTE    |         |
|    |    |CAPITALE (4.0–5.0)     |         |
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|C.   |    |CONTO FINANZIARIO      |         |
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |7.0   |INDEBITAMENTO (500)     |   1.700.000,00|
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |   500|INDEBITAMENTO NAZIONALE   |   1.700.000,00|
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |8.0   |RESTITUZIONE DEL DEBITO   |    783.334,00|
|    |    |(550)            |         |
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |   550|RESTITUZIONE DEL DEBITO   |    783.334,00|
|    |    |NAZIONALE          |         |
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |9.0   |MODIFICA DELL'AMMONTARE DEI |  –1.992.115,99|
|    |    |MEZZI SUI CONTI (1+4+7-2-5- |         |
|    |    |8)             |         |
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |10.0  |INDEBITAMENTO NETTO (7-8)  |    916.666,00|
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |11.0  |FINANZIAMENTO NETTO (6+10- |   2.908.781,99|
|    |    |9)             |         |
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
|    |12.0  |SITUAZIONE DEI MEZZI SUI  |   1.992.115,99|
|    |    |CONTI IN DATA 31. 12.    |         |
|    |    |DELL’ANNO PRECEDENTE    |         |
+-------+--------+----------------------------+-----------------+
Art. 3
L'articolazione dettagliata della disposizione dei mezzi del bilancio è indicata nella sezione particolare del bilancio, che è parte integrante dello stesso.
La sezione particolare del bilancio è composta dai piani finanziari dei fruitori diretti, suddivisi nelle seguenti parti di programma: comparto della spesa di bilancio, programmi principali e sotto programmi, previsti dalla classificazione di programma delle spese dei bilanci comunali. Il sotto programma è suddiviso in partite, e queste in conti, definiti dal piano dei conti prescritto.
È parte integrante del bilancio altresì il piano dei programmi di sviluppo per il periodo 2014–2017.
La sezione particolare del bilancio sino al livello di partite di bilancio – di conti, ed il piano dei programmi di sviluppo si pubblicano sulle pagine internet del Comune di Pirano www.piran.si.
Art. 4
Nell’ambito del bilancio sono operativi due fondi:
– il Fondo di riserva, formato secondo la legge sulle finanze pubbliche,
– il Fondo dell'edilizia residenziale del bilancio del Comune di Pirano, costituito con il decreto pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Primorske novice di Capodistria, n° 36/2002.
Sul fondo di riserva per il bilancio di previsione del 2014 si stanziano sino a 100.000,00 EUR.
L'utilizzo dei mezzi del fondo di riserva viene disposto dal Sindaco sino all’importo di 21.000,00 EUR.
Il consiglio comunale decide in merito all'utilizzo di mezzi per un importo superiore a 21.000,00 EUR mediante specifico decreto.
III. ATTUAZIONE DEL BILANCIO
Art. 5
Il bilancio di previsione si attua a livello della partita di bilancio.
I mezzi del bilancio si stanziano in conformità alle leggi ed alle disposizioni che regolano i singoli settori d'operatività dei servizi pubblici ed in conformità al presente bilancio.
I mezzi del bilancio vengono, di regola, erogati ai fruitori diretti ed a quelli indiretti durante l'anno in maniera uniforme, unicamente per le finalità determinate nella sezione particolare del bilancio di previsione, considerando inoltre gli obblighi scaduti e la situazione di liquidità del bilancio comunale, escludendosi il caso in cui un provvedimento di legge o un atto particolare del consiglio comunale o del sindaco non prevedano diversamente.
Gli altri fruitori del bilancio comunale possono acquisire mezzi solamente per le finalità disposte dai bandi, dagli inviti o dagli altri programmi confermati dal sindaco.
I mezzi del bilancio vengono erogati in base ad ordinanze, contratti o deliberazioni.
Art. 6
I fruitori del bilancio e gli altri beneficiari dei mezzi hanno l'obbligo di utilizzare i mezzi solamente per le finalità sancite nella sezione particolare del bilancio di previsione, che è parte integrante dello stesso. Sono inoltre obbligati ad armonizzare i propri piani finanziari con il bilancio di previsione approvato entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.
I fruitori dei mezzi del bilancio hanno il divieto di assumere obblighi per conto del bilancio comunale in misura maggiore dei mezzi stanziati dal documento di previsione per le specifiche finalità.
Le comunità locali hanno la facoltà di assumere obblighi in modo autonomo, nell’ambito dei mezzi pianificati e del loro piano finanziario, sino all’ammontare di 21.000,00 EUR. Per i negozi giuridici il cui ammontare superi detto importo è obbligatoria l’acquisizione del nullaosta da parte del Sindaco. Nell’acquisizione, disposizione, e gestione di immobili, le comunità locali sono tenute ad applicare, in maniera analoga, le disposizioni della Legge sul patrimonio reale dello Stato e delle autonomie locali, nonché del rispettivo regolamento.
I fruitori del bilancio e gli altri beneficiari dei mezzi, nell'ambito della loro gestione, hanno l'obbligo di rispettare la disciplina regolante gli appalti pubblici.
Art. 7
Per i singoli compiti possono essere assunti obblighi che andranno in pagamento nell'esercizio successivo, se nel bilancio corrente è presente la relativa partita di spesa.
Gli obblighi assunti complessivi che andranno in pagamento negli anni successivi a titolo di spese d'investimento e di trasferimenti d'investimento, non devono superare il 50% dei mezzi garantiti per singolo compito nel bilancio di previsione corrente.
Gli obblighi assunti complessivi che andranno in pagamento negli anni successivi a titolo di spese correnti (spese per beni e servizi) e trasferimenti correnti, non devono superare il 50% dei mezzi garantiti per singolo compito nel bilancio di previsione corrente.
Le limitazioni non sono rilevate all'assunzione di obblighi:
– che si finanziano completamente o prevalentemente da entrate finalizzate e da donazioni,
– relativi all'erogazione dell'energia elettrica, dell'acqua potabile, dei servizi comunali e di altro genere, nonché alle spese telefoniche, necessari per il funzionamento operativo dei fruitori diretti,
– tramite i contratti di locazione esclusi i casi in cui, in osservanza di tali contratti, il diritto di proprietà sia trasferito ovvero possa esser trasferito dal locatore al conducente.
Per il singolo progetto d'investimento, per il quale è stato approvato il programma d'investimento e si finanzia nell'arco di più anni, è possibile bandire l'appalto pubblico ed assumere obblighi sino all'ammontare dei mezzi stanziati nel piano dei programmi di sviluppo.
Gli obblighi ai sensi dei commi precedenti con scadenze di pagamento negli anni futuri s'includono con priorità nel bilancio di previsione dell'anno nel quale sono rilevati.
Art. 8
La dinamica d'attuazione degli investimenti, indicati nel bilancio delle spese, si armonizza nell'ambito delle entrate complessivamente a disposizione.
La priorità nella realizzazione dei compiti d'investimento è assegnata alla conclusione degli investimenti avviati, e dei compiti che vengono finanziati dagli acquisiti mezzi finalizzati e donazioni.
Art. 9
Se durante l'attuazione del bilancio viene approvata una legge, un decreto o un altro atto del consiglio comunale, in base al quale insorgono nuovi obblighi per il bilancio comunale, il sindaco è in dovere di determinare la partita delle spese relativa a detto obbligo nel contesto del bilancio corrente, indicandone la copertura nell'ambito di previsti maggiori aumenti delle entrate finalizzate oppure mediante la ridistribuzione dei mezzi nell'ambito delle entrate previste.
Art. 10
I mezzi del bilancio si garantiscono per il pagamento di acquisizioni già effettuate di beni e servizi ed opere edilizie già attuate.
Gli obblighi a carico del bilancio vengono pagati nei termini e secondo le modalità sancite per le singole finalità dalla Legge sull'attuazione del bilancio statale.
Ogni spesa e conseguente esborso del bilancio deve essere documentata da un documento contabile rato e valido, con il quale si dimostra l'obbligo di pagamento.
Nell'ambito del bilancio di previsione approvato è ammessa l'apertura di un nuovo conto, se ciò è necessario per la corretta rilevazione delle spese. È possibile modificare gli ambiti di spesa, se necessario, per conseguire una classificazione corretta.
Art. 11
Se dopo l'approvazione del bilancio di previsione viene incamerata un'entrata finalizzata, che richiede una spesa finalizzata proporzionale non evidenziata nel bilancio di previsione o non evidenziata nell’ammontare sufficiente, si aumentano per l'importo effettivo sia l'ammontare delle spese del fruitore sia l'ammontare complessivo del bilancio.
Sono entrate finalizzate del bilancio di previsione, oltre alle entrate sancite nel primo periodo del primo comma dell’Art. 43 della Legge sulla finanza pubblica, anche le seguenti entrate:
– la tassa per la prevenzione degli incendi,
– la tassa per l’inquinamento dell’ambiente a causa del trattamento delle acque reflue,
– i mezzi per il cofinanziamento dei progetti,
– i mezzi oggetto di contratti di permuta,
– i depositi cautelativi ai sensi del decreto sulla regolamentazione del traffico nel Comune di Pirano,
– le donazioni ed altri cofinanziamenti finalizzati,
– gli oneri di urbanizzazione,
– i mezzi della tassa di soggiorno,
– i mezzi delle imposte di concessione dai giochi d'azzardo particolari,
– i mezzi delle locazioni delle infrastrutture pubbliche di rilevanza economica,
– i mezzi delle imposte di concessione in materia di gestione aziendale dei terreni di caccia,
– i mezzi delle imposte di concessione sullo sfruttamento delle foreste.
Sono entrate finalizzate del bilancio comunale anche i mezzi propri delle comunità locali, ovvero tutte le entrate delle stesse comunità che non risultino garantite dal bilancio, e precisamente:
– le entrate derivanti dalla vendita del patrimonio e dalla locazione del patrimonio reale, che vengono destinate dalle comunità locali alla costruzione, all'acquisto ed alla manutenzione del patrimonio, in conformità alle disposizioni della Legge sulla finanza pubblica, e del Regolamento sul patrimonio reale dello Stato e dei Comuni;
– le entrate dalle vendite di merci e servizi per la determinata attività, che vengono destinate dalle comunità locali alla copertura dei mezzi di detta attività; l'eventuale eccedenza si utilizza in conformità al piano finanziario;
– le donazioni, che le comunità locali utilizzano in conformità alla finalità per le quali sono state percepite;
– le entrate a titolo d'interessi e le altre entrate, che le comunità locali utilizzano in conformità al piano finanziario.
Nel caso l'amministrazione comunale o l'organo competente per il controllo accerti che la comunità locale utilizza i mezzi in maniera non finalizzata, ne informa l'esecutore del bilancio di previsione, che ha la facoltà di ordinare la sospensione temporanea del finanziamento della comunità locale con i mezzi del bilancio comunale, sino all'eliminazione dell'irregolarità.
Art. 12
Tra le spese del bilancio si prevedono pure i mezzi per la riserva generale. Detti mezzi si utilizzano per finalità impreviste, per le quali non sono stati stanziati mezzi nel bilancio, o per finalità, per le quali si accerta durante l'anno di esercizio che i mezzi stanziati a bilancio non sono sufficienti, in quanto durante la stesura del bilancio di previsione non si potevano pianificare.
Il sindaco ha la facoltà di decidere in merito all'utilizzo dei mezzi stanziati nella riserva generale del bilancio di previsione.
I mezzi della riserva generale utilizzati si collocano presso i fruitori in base alle finalità alle quali sono rilevati.
Art. 13
Il sindaco dispone dell'autorizzazione per decidere in merito:
– all'utilizzo dei mezzi della riserva generale sino all'ammontare di 21.000,00 EUR per singolo caso, per le finalità disposte dal 2° punto dell'Art. 49 della Legge sulla finanza pubblica;
– all'assunzione di crediti a breve termine in favore del bilancio, sino ad un massimo del 5% del bilancio di previsione approvato, in caso di afflusso non uniforme delle entrate;
– al blocco dell'attuazione della disposizione corrente dei mezzi del bilancio, sino ad un massimo del 5% del bilancio stesso, per singole finalità e fruitori, nel caso le entrate non vengano incamerate in conformità alla dinamica pianificata;
– al nullaosta ai negozi giuridici stipulati dalle comunità locali per importi superiori a 21.000,00 EUR;
– all'esenzione dal pagamento di crediti sino all'ammontare di 1.050,00 EUR, se i costi del procedimento di esazione coatta fossero sproporzionati rispetto all'ammontare del credito;
– all’esenzione dal pagamento di crediti a prescindere dal loro valore nel caso siano caduti in prescrizione;
– alla ridistribuzione dei diritti non fruiti di utilizzo dei mezzi tra le singole partite del bilancio, se con ciò non viene ostacolata l'attuazione dei compiti, per i quali detti mezzi erano previsti. Il sindaco ha l'obbligo di relazione semestrale al consiglio comunale in merito alle ridistribuzioni attuate;
– ai procedimenti di predisposizione documentale di partecipazione ai bandi pubblici, finalizzati all’ottenimento dei cofinanziamenti, con approvazione del fascicolo dedicato all’investimento e di tutti gli atti necessari,
– alla modifica del valore dei progetti nel piano dei programmi di sviluppo.
Art. 14
Il consiglio ovvero il presidente della comunità locale, se autorizzato dal consiglio, ha la facoltà di ridistribuire i mezzi nell'ambito del piano finanziario approvato, nel caso durante la sua attuazione si accerti che ciò è strettamente necessario, e che con la suddetta ridistribuzione non si metta in pericolo la realizzazione dei compiti per i quali i mezzi erano stati stanziati, nonché di modificare il valore dei progetti della comunità locale nel piano dei programmi di sviluppo.
Il consiglio della comunità locale ha la facoltà di esentare dal pagamento di un credito sino all’ammontare di 1.050,00 EUR per il caso singolo se i costi del procedimento di esazione coatta fossero sproporzionati rispetto all'ammontare del credito. Il consiglio della comunità locale ha la facoltà di esentare il pagamento di un credito a prescindere dall’ammontare se il credito è caduto in prescrizione.
Art. 15
I fruitori dei mezzi del bilancio comunale hanno l'obbligo di presentare all'ufficio comunale competente il programma di lavoro, il piano finanziario e la relazione inerente la realizzazione dei programmi e l'utilizzo dei mezzi per singole finalità.
I fruitori hanno l'obbligo di presentare i dati necessari all'analisi della gestione, richiesti dall'ufficio comunale competente, dal sindaco, dal comitato di controllo oppure dal consiglio comunale.
Art. 16
Per la legalità e la finalità dell'utilizzo dei mezzi stanziati dal bilancio in favore del fruitore è responsabile l'organo ovvero la persona responsabile in base alle regole d'operato del fruitore.
Art. 17
La persona autorizzata a disporre dei mezzi del bilancio è il Sindaco, ovvero altro soggetto da lui autorizzato. La persona autorizzata a disporre dei mezzi della comunità locale è il presidente del consiglio della comunità locale.
IV. LIVELLO D’INDEBITAMENTO
Art. 18
Per coprire il deficit tra entrate ed uscite nella rispettiva bilancia delle entrate e spese, il disavanzo tra le spese e le entrate sul conto dei crediti finanziari e investimenti e onde poter rimborsare il debito sul conto finanziario del bilancio il comune, nel corso dell'esercizio 2014, potrà contrarre un prestito entro l'ammontare di 1.700.000 Euro.
V. RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI CONCERNENTI I LIVELLI DI INDEBITAMENTO
Art. 19
Il livello di indebitamento del fruitore indiretto del bilancio comunale – e cioè dell’Ente pubblico Centro sportivo e giovanile di Pirano, il cui fondatore è il Comune di Pirano, nell’anno 2014 non deve superare il limite stabilito pari a 15.000 Euro.
VI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 20
Nel periodo dell’esercizio provvisorio nell’anno 2015, se lo stesso sarà necessario, si applica il presente decreto e la deliberazione sull’esercizio provvisorio.
Art. 21
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 410-3/2013
Pirano, 10 dicembre 2013
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.