Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013

Kazalo

3907. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Logatec, stran 12429.

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 57/12), določb Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 4/97) in 16. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo, 6/13) je Občinski svet Občine Logatec na 25. redni seji dne 12. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Logatec
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Logatec (Logaške novice, št. 1-2/13) se v tretjem odstavku 8. člena spremeni tabela, tako da se glasi:
»
+-----------------------------+----------------------------+
|Dejavnost oziroma namen   |     Območje      |
+-----------------------------+--------+----------+--------+
|               |  I.  |  II.  | III. |
+-----------------------------+--------+----------+--------+
|a)              |  80  |  60  |  40  |
+-----------------------------+--------+----------+--------+
|b)              | 100  |  80  |  60  |
+-----------------------------+--------+----------+--------+
|c)              | 750  |  600  | 500  |
+-----------------------------+--------+----------+--------+
|d)              | 800  |  700  | 600  |
+-----------------------------+--------+----------+--------+
|e)              | 700  |  600  | 500  |
+-----------------------------+--------+----------+--------+
|f)              |  70  |  60  |  50  |
+----+------------------------+--------+----------+--------+
|g) |Območje proizvodnih   | 800  |  700  | 600  |
|  |dejavnosti       |    |     |    |
|  +------------------------+--------+----------+--------+
|  |Območje stanovanj    |  80  |  60  |  40  |
+----+------------------------+--------+----------+--------+
                              «
2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Mesečna višina nadomestila po merilih iz 6., 7. in 8. člena tega odloka se določi tako, da se skupno število točk pomnoži s površino iz 5. člena tega odloka ter vrednostjo točke, ki jo določi občinski svet pomnoženo s številom mesecev obračuna v letu. Tako izračunana mesečna višina nadomestila se za nezazidana stavbna zemljišča iz točke g) prvega odstavka 8. člena odmeri v višini 5%.«.
3. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila se določa s sklepom občinskega sveta, praviloma ob koncu leta za naslednje leto.«.
4. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
Pristojni davčni organ izda odmerno odločbo za tekoče leto za obdobje celega leta oziroma za čas, ko ima neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (lastnik ali najemnik) zazidano ali nezazidano zemljišče, ki je predmet odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, v lasti oziroma posesti.«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-22/2013-4
Logatec, dne 27. novembra 2013
Župan
Občine Logatec
Berto Menard l.r.