Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013

Kazalo

3901. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov društev na področju turizma, stran 12405.

Na podlagi prvega odstavka 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) je občinski svet na 24. seji dne 11. 12. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov društev na področju turizma
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju programov in projektov društev na področju turizma (Uradni list RS, št. 41/08, 26/12) se v 2. členu doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– da opravljajo dejavnost na neprofitni ravni.«
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi pravilnika se iz občinskega proračuna sofinancirajo programi in projekti društev z naslednjimi vsebinami:
– promocijska, informativna in trženjska dejavnost;
– organizacija in izvajanje samostojnih prireditev;
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter akcije spodbujanja trajnostnega razvoja turizma;
– sodelovanje pri prireditvah in projektih, ki jih vodi občina, krajevne skupnosti in zavodi s področja turizma;
– delovanje in izvajanje aktivnosti v okviru Geoparka Idrija.
3. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovna komisija je sestavljena iz treh članov. Dva člana se imenujeta izmed strokovnih delavcev občinske uprave ali občinskih svetnikov, eden pa izmed turističnih delavcev. Župan s sklepom določi sestavo komisije in njenega predsednika.«
4. člen
Četrti in peti odstavek 5. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Merila za vrednotenje programov:
+---------------------------------------------+--------------+
|Elementi za vrednotenje           | Maksimalno |
|                       |  število  |
|                       |   točk   |
+---------------------------------------------+--------------+
|1. Poročilo o delu v preteklem letu     |   5    |
+---------------------------------------------+--------------+
|2. Opravljene vse formalnosti        |   5    |
|v zvezi z delovanjem društva         |       |
+---------------------------------------------+--------------+
|3. Sodelovanje pri prireditvah        |   10   |
|in projektih, ki jih vodi Občina Idrija   |       |
+---------------------------------------------+--------------+
|4. Delovanje in izvajanje aktivnosti     |   10   |
|v okviru Geoparka Idrija           |       |
+---------------------------------------------+--------------+
Merila za vrednotenje projektov:
+---------------------------------------------+--------------+
|Elementi za vrednotenje           | Maksimalno |
|                       |  število  |
|                       |   točk   |
+---------------------------------------------+--------------+
|1. Aktivnosti na področju ohranjanja     |   20   |
|kulturne in naravne dediščine        |       |
| ter akcije spodbujanja trajnostnega razvoja |       |
|turizma.                   |       |
+---------------------------------------------+--------------+
|2. Promocijska, informativna         |   10   |
|in trženjska dejavnost.           |       |
+---------------------------------------------+--------------+
|3. Organizacija in izvajanje         |   20   |
|samostojnih prireditev            |       |
+---------------------------------------------+--------------+
|4. Sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami, |   10   |
|delo z mladimi                |       |
+---------------------------------------------+--------------+
|5. Projekti, ki povezujejo več turističnih  |   5    |
|društev in drugih organizacij        |       |
+---------------------------------------------+--------------+
|6. Izobraževanje članov           |   5    |
+---------------------------------------------+--------------+
5. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sklep o izbiri in sofinanciranju programov in projektov društev v Občini Idrija izda pooblaščena oseba občinske uprave Občine Idrija.«
6. člen
V 9. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če vlagatelj pogodbe ne podpiše v določenem roku, se šteje, da od zahteve za sofinanciranje odstopa.«
7. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Namensko porabo sredstev za sofinanciranje programov in projektov društev na področju turizma spremlja in preverja pooblaščena oseba občinske uprave Občine Idrija in drugi pristojni organi Občine Idrija.«
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-7/2008
Idrija, dne 11. decembra 2013
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.