Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013

Kazalo

3885. Pravilnik o pogojih za priznanje, pridobitev in vzdrževanje statusa črede, proste goveje virusne diareje, stran 12341.

Na podlagi sedmega odstavka 15. člena, drugega odstavka 18. člena in drugega odstavka 20. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR in 23/13 – ZZZiv-C) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o pogojih za priznanje, pridobitev in vzdrževanje statusa črede, proste goveje virusne diareje
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje za priznanje, pridobitev, vzdrževanje in odvzem statusa črede, proste goveje virusne diareje (v nadaljnjem besedilu: BVD).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. klinični znaki BVD so znaki, navedeni v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika;
2. serološka preiskava je preiskava ELISA za dokaz specifičnih protiteles proti BVD, opravljena na vzorcih krvi;
3. virološka preiskava je preiskava za dokaz virusa BVD, opravljena na vzorcih krvi;
4. čreda, prosta BVD, je čreda, ki izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika in ima priznan status črede, proste BVD;
5. perzistentni izločevalec (v nadaljnjem besedilu: PI) je žival, pri kateri so bili rezultati virološke preiskave pozitivni; taka žival je doživljenjski izločevalec virusa;
6. veterinarska organizacija je veterinarska organizacija, ki ima v skladu s predpisom, ki ureja mrežo javne veterinarske službe in izvajalcev nalog odobrenih veterinarjev, podeljeno koncesijo za izvajanje dejavnosti javne veterinarske službe, ki niso financirane iz proračuna Republike Slovenije in jih lahko izvaja na celotnem ozemlju Republike Slovenije.
3. člen
(priznanje statusa)
(1) Čreda je prosta BVD, če izpolnjuje naslednje pogoje:
a) v čredi v preteklih 12 mesecih ni bila potrjena BVD;
b) nobena žival v čredi ne kaže kliničnih znakov, na podlagi katerih se lahko posumi na okužbo z BVD;
c) čreda mora biti na gospodarstvu, pašniku, sejmu, razstavi ali drugi lokaciji, ne glede na lastništvo, ločena z naravnimi ali fizičnimi ovirami od drugih gospodarstev, pašnikov ali drugih lokacij oziroma čred, ki imajo nižji zdravstveni status glede BVD, tako da je onemogočen neposreden stik med živalmi različnega zdravstvenega statusa;
č) v čredo je bilo vključeno le govedo iz čred, prostih BVD, oziroma govedo, ki je bilo pred vključitvijo v čredo 30 dni v izolaciji; v tem času, vendar ne prej kot 21 dni po začetku izolacije, pa sta bili na živalih opravljeni preiskavi za dokaz specifičnih protiteles BVD ter virusa BVD in so bili rezultati teh preiskav negativni;
d) nobeno govedo v čredi ni bilo v stiku z govedom, ki ne izhaja iz črede, proste BVD, ali govedom z nižjim zdravstvenim statusom glede BVD;
e) za osemenjevanje se uporablja le seme bikov, ki izhajajo iz črede, proste BVD, oziroma bikov, ki so dokazano prosti BVD;
f) za naravni pripust se uporabljajo le biki, ki izhajajo iz črede, proste BVD, oziroma biki, ki so dokazano prosti BVD;
g) v čredi sta bili izvedeni dve zaporedni serološki preiskavi z negativnimi rezultati v razmiku vsaj šestih mesecev pri vseh živalih v starosti od 7 do 13 mesecev; če na gospodarstvu v času odvzema vzorcev ni živali v tem starostnem obdobju, se odvzamejo vzorci vsem živalim v naslednjem šestmesečnem starostnem obdobju (npr. živalim, starim od 14 do 20 mesecev); od zadnje preiskave ne sme miniti več kot šest mesecev.
(2) Imetnik živali poda vlogo za priznanje statusa črede, proste BVD, na pristojni območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: OU Uprave).
(3) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
a) o imetniku živali: ime in priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež, KMG – MID in G-MID, na katerega se nanaša status;
b) datum vloge;
c) o gospodarstvu in čredi:
– opis gospodarstva (način reje, število objektov, vrste živali na gospodarstvu, premiki živali z in na gospodarstvo, izolacije živali, ipd.);
– število in kategorije živali v čredi, na katero se nanaša status (celoten izpis iz VOLOS pridobi uradni veterinar);
– opravljeni pregledi in preiskave (kopije zapisov v dnevniku veterinarskih posegov);
– zdravstveno stanje črede (zapore gospodarstva – razlog, sumi na bolezen, potrjeni primeri bolezni, ipd.);
– potrdilo lečečega veterinarja (veterinarske organizacije) o odsotnosti kliničnih znakov bolezni, ki ni starejše od sedmih dni.
(4) Če čreda izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena, se imetniku izda odločba o priznanju statusa črede, proste BVD.
(5) Seznam čred, prostih BVD, je objavljen na spletni strani Uprave.
4. člen
(pridobitev statusa)
(1) Če čreda ne izpolnjuje pogojev za priznanje statusa črede, proste BVD, iz prejšnjega člena oziroma je na podlagi kliničnih znakov ali laboratorijskih preiskav podan sum na prisotnost BVD v čredi, imetnik živali pa status črede, proste BVD, želi pridobiti, mora glede črede izpolnjevati naslednje pogoje:
a) na prisotnost virusa BVD morajo biti pregledane vse živali v čredi (ugotavljanje PI); pozitivne živali se izloči v klanje;
b) v obdobju enega leta po ugotovitvi pozitivnih živali je treba v čredi na virus BVD preiskati vsa novorojena teleta v prvem tednu po rojstvu; pozitivne živali je treba čim prej izločiti iz črede;
c) po preteku enega leta po izločitvi zadnjega PI iz črede se opravijo serološke preiskave na vseh živalih v čredi v starosti 7 do 13 mesecev:
– če so rezultati preiskav vseh živali negativni, se čez šest mesecev ponovno opravi serološka preiskava vseh živali v starosti 7 do 13 mesecev; če so tudi rezultati teh preiskav negativni in so izpolnjeni pogoji iz točk a) do f) prvega odstavka prejšnjega člena, se čredi podeli status črede, proste BVD,
– če rezultati preiskav vseh živali niso negativni, se ukrepi iz tega odstavka še naprej izvajajo;
č) če na gospodarstvu v času odvzema vzorcev iz prejšnje točke ni živali v starostnem obdobju od 7 do 13 mesecev, se odvzamejo vzorci vsem živalim v naslednjem šestmesečnem starostnem obdobju (npr. živalim, starim od 14 do 20 mesecev).
(2) Ko so opravljene vse predpisane preiskave z negativnimi rezultati in so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena, imetnik živali poda vlogo iz prejšnjega člena.
(3) Če čreda izpolnjuje vse pogoje za pridobitev statusa črede, proste BVD, se imetniku izda odločba o priznanju statusa črede, proste BVD.
5. člen
(vzdrževanje statusa)
(1) Za vzdrževanje statusa črede, proste BVD, morajo biti:
a) še naprej izpolnjeni pogoji iz točk a) do f) prvega odstavka 3. člena tega pravilnika in
b) opravljene serološke preiskave z negativnimi rezultati na vseh živalih v starosti 7 do 13 mesecev v razmiku 12 mesecev; če na gospodarstvu v času odvzema vzorcev ni živali v tem starostnem obdobju, se odvzamejo vzorci vsem živalim v naslednjem šestmesečnem starostnem obdobju (npr. živalim, starim od 14 do 20 mesecev).
(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora za vzdrževanje statusa črede, proste BVD, imetnik živali zagotoviti, da veterinar veterinarske organizacije vsaj enkrat letno opravi pregled izpolnjevanja pogojev iz tega pravilnika na gospodarstvu. Veterinar veterinarske organizacije o tem napiše zapisnik tako, da izpolni obrazec »Zapisnik o vzdrževanju statusa«, ki je dostopen na spletni strani Uprave, in ga posreduje na OU Uprave.
(3) Če se pri pregledu iz prejšnjega odstavka ugotovi, da čreda ne izpolnjuje več pogojev za status črede, proste BVD, veterinar veterinarske organizacije o tem nemudoma obvesti uradnega veterinarja, ki začne s postopkom za odvzem statusa črede, proste BVD.
6. člen
(odvzem statusa)
(1) Če se ugotovi, da čreda ne izpolnjuje več pogojev za status črede, proste BVD, se imetniku živali izda odločbo, s katero se odvzame status črede, proste BVD.
(2) Čreda, kateri je odvzet status črede, proste BVD, se izbriše s seznama iz petega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(3) Če želi imetnik živali ponovno pridobiti status črede, proste BVD, mora izpolnjevati pogoje iz 4. člena tega pravilnika.
7. člen
(odvzem vzorcev in preiskave)
(1) Vzorce za preiskave na BVD odvzame veterinarska organizacija v skladu s predpisom, ki ureja informacijski sistem za spremljanje, nadzor in poročanje o določenih boleznih živali (EPI).
(2) Preiskave na BVD opravi imenovani laboratorij v skladu s predpisom, ki ureja bolezni živali.
(3) Vsi odvzemi vzorcev na BVD ter rezultati preiskav na BVD morajo biti vneseni v dnevnik veterinarskih posegov na gospodarstvu.
8. člen
(stroški)
Stroški vseh preiskav, ukrepov in pregledov po tem pravilniku bremenijo imetnika živali.
9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje goveje virusne diareje (BVD) – mukozne bolezni (MB) (Diarrhoea viralis bovum – Morbus mucosae bovum) (Uradni list RS, št. 106/05, 34/06 in 122/07).
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-384/2013
Ljubljana, dne 18. decembra 2013
EVA 2013-2330-0171
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje
Priloga

Klinični znaki bolezni BVD

Na BVD se sumi, če se pri živalih pojavijo naslednji klinični znaki:
– povišana telesna temperatura;
– slinjenje;
– izcedek iz nosu in kašelj;
– krvavitve in razjede po sluznicah;
– driska;
– apatičnost;
– abortusi;
– mumifikacija in deformiranost plodu;
– endometritis;
– večkratne pregonitve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti