Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013

Kazalo

3884. Pravilnik o pogojih za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi ter o vodenju in posredovanju podatkov o prometu fitofarmacevtskih sredstev, stran 12336.

Na podlagi šestega odstavka 10. člena, sedmega odstavka 12. člena, šestega odstavka 13. člena, drugega odstavka 14. člena in četrtega odstavka 16. člena in za izvajanje 15. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o pogojih za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi ter o vodenju in posredovanju podatkov o prometu fitofarmacevtskih sredstev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa podrobnejše zahteve glede prostorov in opreme ter načina skladiščenja in shranjevanja fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS), ki jih morajo izpolnjevati distributerji za opravljanje prometa s FFS na debelo ali na drobno, podrobnejše naloge prodajalca FFS in svetovalca za FFS, čas prisotnosti svetovalca za FFS v specializirani prodajalni, podrobnejšo vsebino vloge za pridobitev dovoljenja za opravljanje prometa s FFS, kriterije za določitev FFS, ki so dovoljena za uporabo nepoklicnim uporabnikom, določbe glede splošnih informacij o tveganju za zdravje ljudi in okolje pri uporabi FFS, ki so dovoljena za nepoklicno rabo, ter podrobnejšo vsebino in način vodenja podatkov o prometu s FFS.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot izrazi v zakonu, ki ureja FFS.
II. ZAHTEVE GLEDE OSEBJA, PROSTOROV IN OPREME
3. člen
(naloge svetovalca za FFS)
(1) Svetovalec za FFS opravlja naslednje naloge:
– svetuje o načinu varstva rastlin pred škodljivimi organizmi;
– prepoznava simptome bolezni in škodljivcev ter vrste plevela;
– svetuje ustrezno FFS oziroma drugo metodo za varstvo rastlin v skladu z napovedmi opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin ter splošnimi načeli integriranega varstva rastlin;
– svetuje in spodbuja uporabo nekemičnih metod;
– svetuje načine varne uporabe FFS oziroma načina ravnanja s FFS, s škropilno brozgo, embalažo in ostanki in
– svetuje uporabo osebne varovalne opreme.
(2) Svetovalec za FFS mora biti v specializiranih prodajalnah prisoten najmanj 6 ur tedensko ob dnevih in urah, ki so vnaprej določeni, o tem pa morajo biti kupci seznanjeni z obvestilom, ki visi na vidnem mestu v prodajalni.
(3) O vseh spremembah glede prisotnosti svetovalca za FFS v specializirani prodajalni mora odgovorna oseba specializirane prodajalne pisno ali po elektronski pošti obvestiti krajevno pristojnega fitosanitarnega inšpektorja.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena je lahko svetovalec za FFS v obdobju zmanjšanega povpraševanja po FFS v prodajalni prisoten krajši čas, o čemer morajo biti kupci seznanjeni z obvestilom, ki visi na vidnem mestu v prodajalni. Krajevno pristojnega fitosanitarnega inšpektorja je treba o skrajšani prisotnosti svetovalca za FFS obvestiti pisno ali po elektronski pošti. Obdobje skrajšane prisotnosti skupno ne sme biti daljše od treh mesecev letno.
4. člen
(naloge prodajalca FFS)
(1) Prodajalec FFS poleg nalog, opredeljenih v zakonu, ki ureja FFS, opravlja še naslednje naloge:
– v skladu s strokovnimi priporočili svetuje primerno FFS iz prodajnega programa,
– svetuje uporabo osebne varovalne opreme.
(2) Prodajalec FFS v skladu z zakonom, ki ureja FFS, zavrne prodajo FFS za poklicno rabo osebam, ki ob nakupu ne predložijo svoje veljavne izkaznice o opravljanem usposabljanju v skladu s pravilnikom, ki ureja usposabljanje o fitofarmacevtskih sredstvih.
5. člen
(splošni pogoji glede prostorov in opreme v specializiranih prodajalnah FFS in v prometu na debelo)
(1) Prostori za prodajo oziroma skladiščenje FFS na debelo in v specializiranih prodajalnah morajo biti v objektih, ki so zgrajeni iz kemično in fizikalno odpornih in inertnih materialov, ki ne vpijajo FFS, notranje površine prostorov pa morajo biti obdelane tako, da omogočajo varno delo in hitro ter enostavno čiščenje.
(2) Prostori, kjer se FFS prodajajo oziroma skladiščijo, morajo biti brez prostih iztokov ali neposrednega priključka na zunanjo kanalizacijo ter projektirani in zgrajeni tako, da lahko zadržijo razlita ali razsuta FFS.
(3) Police, omare, vitrine, delovne površine in druga oprema v prostorih, kjer se FFS prodajajo oziroma skladiščijo, morajo biti iz odpornih in inertnih materialov, ki ne vpijajo FFS in omogočajo varno delo in hitro ter enostavno čiščenje.
(4) V prostorih, kjer se FFS prodajajo oziroma skladiščijo, mora biti urejeno prezračevanje, ki zagotavlja, da koncentracija plinov, par in aerosolov v delovnem okolju ne presega vrednosti, določenih s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.
(5) Delodajalec mora delavcem, ki ravnajo s FFS, oziroma ravnajo z razsutimi ali razlitimi FFS, zagotoviti ustrezno osebno varovalno opremo v skladu s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu.
(6) V prostorih, kjer se FFS prodajajo oziroma skladiščijo, mora biti omarica s prvo pomočjo.
(7) V prostorih, kjer se FFS prodajajo oziroma skladiščijo, morajo temperatura, vlaga in svetloba ustrezati pogojem, ki so navedeni v navodilu proizvajalca FFS. V teh prostorih mora biti zagotovljena tudi umetna osvetlitev.
6. člen
(posebni pogoji glede prostorov in opreme)
(1) Prostori, ki so namenjeni prometu s FFS na debelo, morajo imeti prostor za skladiščenje FFS in prostor za začasno skladiščenje odpadkov FFS, ki mora biti urejen v skladu s predpisi, ki urejajo skladiščenje odpadkov FFS, odpadnih nevarnih snovi in odpadne embalaže. Prostor za začasno skladiščenje odpadkov FFS mora imeti dve pokriti posodi, eno s primernim absorpcijskim sredstvom, drugo (prazno) pa za začasno shranjevanje razsutih oziroma razlitih FFS ter odpadnih FFS.
(2) Prostori, ki so namenjeni prometu FFS na drobno, morajo imeti skladiščni prostor za shranjevanje FFS, prostor za začasno skladiščenje odpadkov FFS, ki mora biti urejen v skladu s predpisi, ki se nanašajo na skladiščenje odpadkov FFS, nevarnih snovi in odpadne embalaže, prodajno mesto ter delovni prostor za svetovalca za FFS. Prostor za začasno skladiščenje odpadkov FFS mora imeti dve pokriti posodi, eno s primernim absorpcijskim sredstvom, drugo (prazno) pa za začasno shranjevanje razsutih oziroma razlitih FFS ter odpadnih FFS.
(3) Prostori iz tega člena morajo imeti garderobne prostore, sanitarije in prostore za umivanje, s tekočo hladno in toplo vodo, tekočim milom in sušilcem za roke ali brisačami za enkratno uporabo. Vsi prostori morajo imeti naravno ali mehansko zračenje.
(4) Skladiščni in prodajni prostori iz tega člena morajo biti varovani na način, da je do FFS za poklicno rabo nepooblaščenim osebam preprečen dostop.
(5) Če distributer FFS opravlja tudi promet s semenskim materialom kmetijskih rastlin, rastlinami ali proizvodi rastlinskega porekla oziroma jih shranjuje v skladišču, mora skladiščiti FFS v posebnem, fizično ločenem delu prodajnega oziroma skladiščnega prostora tako, da je onemogočen stik s FFS ali kakršenkoli vpliv FFS na semenski material kmetijskih rastlin, rastline ali proizvode rastlinskega porekla.
(6) Distributerji, ki prodajajo FFS za poklicno rabo, morajo imeti v prodajnem programu tudi osebno varovalno opremo, kot jo določajo predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu.
7. člen
(skladiščenje oziroma shranjevanje FFS)
(1) FFS morajo biti skladiščena v skladu s pogoji, ki jih določijo njihovi proizvajalci. FFS morajo biti zapakirana v njihovi originalni embalaži, varno in pregledno zložena in urejena po skupinah nevarnosti oziroma strupenosti in vrstah uporabe tako, da je v vsakem trenutku mogoč dostop do njih. V skladišču mora biti na vidnem mestu shema razporeditve FFS. Izvajati je treba redne kontrole stanja FFS in njihove embalaže.
(2) Pri razporejanju FFS v skladišču je treba upoštevati pravila o nezdružljivosti posameznih FFS oziroma skupin, ki so uvrščene v skupine glede na nevarne lastnosti v skladu z zakonom, ki ureja kemikalije, oziroma z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. 12. 2008, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 286/2011 z dne 10. marca 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L št. 83 z dne 30. 3. 2011, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1272/2008/ES).
(3) Oznake FFS glede nevarnih lastnosti iz prejšnjega odstavka so navedene v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
8. člen
(dovoljenje za opravljanje prometa s FFS)
Vloga za pridobitev dovoljenja za opravljanje prometa s FFS, ki vsebuje podatke iz zakona, ki ureja FFS, se vloži na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava).
III. VSEBINA IN NAČIN VODENJA PODATKOV O PROMETU S FFS
9. člen
(podrobnejša vsebina in način vodenja podatkov o prometu s FFS)
(1) Distributerji morajo voditi podatke o trgovskem imenu in količini FFS v prometu, ločeno za prodajo FFS na drobno v specializiranih prodajalnah FFS oziroma prodajo FFS na debelo, in sicer za vsako lokacijo posebej.
(2) Vodijo se naslednji podatki:
– naslov ali sedež posamezne specializirane prodajalne FFS oziroma lokacije za prodajo FFS na debelo;
– leto, za katero se vodijo podatki;
– merska enota FFS (kg ali l);
– nabavljena količina FFS: uvoz, kupljeno v Sloveniji, kupljeno v drugi državi članici;
– prodana količina FFS: prodano v Sloveniji, prodano v drugo državo članico, izvoz;
– zaloge preteklega leta in zaloge tekočega leta;
– količina FFS, vzeta iz prometa.
(3) Distributerji morajo podatke iz tega člena najpozneje do 31. marca za preteklo leto posredovati Upravi v elektronski obliki v skladu z navodili Uprave.
IV. KRITERIJI ZA DOLOČITEV FFS ZA POKLICNO OZIROMA NEPOKLICNO RABO V PROMETU NA DROBNO
10. člen
(kriteriji in ocena tveganja)
(1) FFS, ki so dovoljena za nepoklicno rabo, se določijo na podlagi izpolnjevanja vseh kriterijev glede na vrsto nevarnosti iz 11. člena tega pravilnika, rezultatov ocene vpliva FFS na okolje iz 12. člena tega pravilnika in velikosti pakiranj iz 13. člena tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko Uprava določi, da se FFS, ki ne izpolnjuje vseh pogojev iz 11., 12. in 13. člena tega pravilnika, uporablja kot FFS za nepoklicno rabo, če je zaradi posebnih načinov predlagane uporabe ali pakiranja in iz ocene tveganja za zdravje ljudi ali okolje v postopku registracije FFS razvidno, da je tveganje za zdravje in okolje majhno.
11. člen
(vrsta nevarnosti FFS)
(1) FFS je dovoljeno za nepoklicno rabo, če glede na vrsto nevarnosti ni razvrščeno in označeno z nobenim od simbolov in R stavkov za opozarjanje na nevarnost oziroma opozorilnih besed in H stavkov v skladu z zakonom, ki ureja kemikalije, oziroma z Uredbo 1272/2008/ES.
(2) Oznake FFS glede na vrsto nevarnosti iz prejšnjega odstavka so navedene v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
12. člen
(rezultat ocene vpliva FFS na okolje)
FFS je dovoljeno za nepoklicno rabo, če iz njegove ocene vpliva na okolje v postopku registracije FFS izhaja, da ob upoštevanju naslednjih kriterijev njegova uporaba ne vpliva negativno na okolje:
– je določen varnostni pas do površinskih voda enak ali manjši od 15 m,
– je HQ koeficient za čebele manjši od 50,
– je bioakumulacijski faktor BCF manjši od 100,
– je degradacijski čas DT(50) v tleh pri laboratorijskih študijah manjši od 100,
– je koeficient adsorpcije K(oc) večji od 15 in
– se na osnovi razpoložljivih podatkov oceni, da uporaba FFS ne bo škodovala organizmom v komunalnih čistilnih napravah.
13. člen
(velikost pakiranja FFS)
FFS je dovoljeno za nepoklicno rabo, če glede velikosti pakiranja izpolnjuje naslednje pogoje:
− je pakirano v embalaži, katere velikost ustreza koncentratu za pripravo mešanice za enkratno uporabo, ki zadostuje za površino tretiranja največ do 500 m2, ali
− je pakirano kot gotovi pripravek za neposredno uporabo, ki zadostuje za površino tretiranja največ do 500 m2.
V. SPLOŠNE INFORMACIJE O FFS
14. člen
(splošne informacije o FFS)
(1) Splošne informacije o tveganju za zdravje ljudi in okolje pri uporabi FFS, ki jih distributerji v drugih prodajalnah z izključno neživilskim blagom zagotavljajo kupcem ob prodaji FFS, zagotovi Uprava.
(2) Informacije iz prejšnjega odstavka so na voljo kupcem v obliki letakov ali zloženk.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(prehodno obdobje glede označevanja FFS)
V skladu z Uredbo 1272/2008/ES so FFS, ki so dana v promet pred 1. junijem 2015, glede upoštevanja pravil o nezdružljivosti pri skladiščenju in glede na vrsto nevarnosti za FFS, ki niso dovoljena za nepoklicno rabo, lahko označena v skladu s Prilogama 1 in 2.
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati:
– Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi (Uradni list RS, št. 68/02, 73/05 in 83/12 – ZFfS-1),
– Pravilnik o vpisu in izbrisu iz registra pravnih in fizičnih oseb za trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi (Uradni list RS, št. 58/01, 64/05, 66/07 in 83/12 – ZFfS-1),
– Pravilnik o pogojih in kriterijih za določitev fitofarmacevtskih sredstev za prodajo brez predložitve dokazila o opravljenem strokovnem usposabljanju (Uradni list RS, št. 103/07, 100/10 in 83/12 – ZFfS-1).
17. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-453/2013
Ljubljana, dne 17. decembra 2013
EVA 2012-2330-0269
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost