Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2013 z dne 18. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2013 z dne 18. 12. 2013

Kazalo

3878. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno, stran 12330.

Na podlagi določb 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/12 – Skl. US: U-I-43/13-8; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 8. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) je župan Občine Ljubno dne 11. 12. 2013 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno
1. člen
(splošno)
S tem sklepom določa župan Občine Ljubno začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno (Uradno glasilo ZSO 5-6/96; v nadaljevanju: spremembe PUP celota Občine Ljubno).
2. člen
(pravna podlaga)
Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve Odloka PUP celota Občine Ljubno, je v 96. členu Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt, ki v četrtem odstavku, 96. člena, dopušča spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih ureditvenih pogojev občine, do sprejetja občinskega prostorskega načrta.
3. člen
(ocena stanja in razlogi za spremembe PUP celota Občine Ljubno)
(1) Veljavni občinski Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno je bil sprejet v letu 1996 (Uradno glasilo ZSO 5-6/96).
(2) Razlogi za spremembo PUP celote Občine Ljubno so v pomanjkanju določil v Odloku PUP celota Občine Ljubno glede umeščanja nezahtevnih in enostavnih objektov na kmetijskih in gozdnih zemljiščih. Določijo se dopustni posegi na kmetijska in gozdna zemljišča na podlagi veljavne zakonodaje.
(3) V vsebino odloka se vključi tudi možnost postavitve energetskih objektov in možnost gradnje komunalne infrastrukture.
(4) Predvidene spremembe in dopolnitve PUP celote ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem območju PUP celota. Predvidene so manjše spremembe posameznih členov PUP celota zaradi prilagoditve obstoječega odloka veljavni zakonodaji, Zakonu o prostorskem načrtovanju, Zakonu o graditvi objektov ter Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, ki je bila sprejeta in dvakrat spremenjena v letu 2013.
4. člen
(območje sprememb PUP celota Občine Ljubno)
Območje sprememb PUP celota Občine Ljubno se nanaša na vsa zemljišča, v vseh katastrskih občinah, ki jih ureja Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno (Uradno glasilo ZSO 5-6/96) in se s spremembami PUP celota ne spreminja.
5. člen
(vsebina in oblika sprememb PUP celota Občine Ljubno)
Spremeni in dopolni se tekstualni del Odloka PUP celota Občine Ljubno.
6. člen
(način pridobitve strokovnih podlag in strokovnih rešitev)
Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve Odloka o PUP niso predvidene.
7. člen
(roki za pripravo)
(1) Za potek priprave in sprejema sprememb Odloka PUP celota bo upoštevan postopek priprave in sprejema občinskega prostorskega načrta. Glede na manjše spremembe Odloka sprememb PUP celota je predviden skrajšan postopek v skladu z 61.a členom ZPNačrt-a.
(2) S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave spremembe PUP celota Občine Ljubno:
+-----------------------------+----------+
|     Aktivnost     |Predvideni|
|               |  čas  |
|               | izvedbe |
+-----------------------------+----------+
|Začetek – sklep o pripravi in|     |
|objava sklepa v uradnem   |     |
|glasilu           |     |
+-----------------------------+----------+
|Priprava osnutka       |   7 dni|
+-----------------------------+----------+
|Pridobitev smernic nosilcev |     |
|urejanja prostora      |  15 dni|
+-----------------------------+----------+
|Izdelava dopolnjenega osnutka|  10 dni|
+-----------------------------+----------+
|Naznanilo javne razgrnitve  |   7 dni|
+-----------------------------+----------+
|Javna razgrnitev in javna  |     |
|obravnava          |  15 dni|
+-----------------------------+----------+
|Preučitev pripomb in     |     |
|predlogov iz javne      |     |
|razgrnitve          |   7 dni|
+-----------------------------+----------+
|Potrditev stališč do pripomb |  10 dni|
+-----------------------------+----------+
|Izdelava predloga      |  10 dni|
+-----------------------------+----------+
|Pridobitev mnenj nosilcev  |     |
|urejanja prostora      |  15 dni|
+-----------------------------+----------+
|Izdelava usklajenega predloga|   7 dni|
+-----------------------------+----------+
|Sprejem in objava odloka v  |     |
|uradnem glasilu       |   7 dni|
+-----------------------------+----------+
8. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja)
(1) Ker gre zgolj za uskladitev odloka z veljavnim Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih in posledično za posege, ki se lahko načrtujejo na območju trajno varovanih kmetijskih zemljišč brez spremembe namenske rabe kmetijskih zemljišč, s predlaganimi spremembami PUP tako ne vplivamo na področje pristojnosti določenih nosilcev urejanja prostora.
(2) Kolikor se v postopku priprave dokumenta ugotovi, da s predlaganimi spremembami PUP vplivamo na področje pristojnosti nosilcev urejanja prostora, se smernice oziroma mnenja pridobi v tem postopku.
9. člen
(ocena finančnih posledic)
Sredstva v zvezi s financiranjem postopka sprememb in dopolnitev PUP zagotovi občina.
10. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Ljubno, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-015/2013-1
Ljubno, dne 11. decembra 2013
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost