Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2013 z dne 18. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2013 z dne 18. 12. 2013

Kazalo

3875. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje v obdobju januar–marec 2014, stran 12327.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) je župan Občine Kočevje dne 10. 12. 2013 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje v obdobju januar–marec 2014
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Kočevje za leto 2014 se financiranje nalog in drugih, s predpisi določenih namenov, začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Kočevje za leto 2013 in za enake programe kot v letu 2013.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2013, to je do višine 3.000.375,95 €.
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Kočevje določijo v naslednjih skupnih zneskih in na način, kot je določeno v splošnem delu proračuna na ravni podskupin kontov:
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV                 |          |
|   |IN ODHODKOV                    |          |
+--------------------------------------------------------+-------------------+
|Skupina/podskupina kontov/konto             |  Proračun januar–|
|                            |     marec 2014|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)        |    3.071.913,61|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)              |    2.870.811,01|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI                  |    2.521.905,35|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček          |    2.418.676,00|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|   |703 Davki na premoženje              |     42.677,89|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve       |     59.911,30|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|   |706 Drugi davki                  |       640,16|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI                 |     348.905,66|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki        |     264.428,43|
|   |od premoženja                   |          |
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|   |711 Takse in pristojbine             |       924,56|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni         |      2.290,00|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga           |     15.574,60|
|   |in storitev                    |          |
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki            |     65.688,07|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI                |     85.472,45|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev     |         0|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč         |     85.472,45|
|   |in nematerialnega premoženja           |          |
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|73  |PREJETE DONACIJE                 |         0|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov       |         0|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine          |         0|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI                |     115.630,15|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih |     55.096,67|
|   |institucij                    |          |
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|   |741Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz   |     60.533,48|
|   |sredstev proračuna Evropske unije         |          |
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)          |    2.909.754,41|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI                  |    1.046.464,39|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenih       |     229.017,15|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  |     38.560,72|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve         |     767.838,58|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|   |403 Plačila domačih obresti            |     11.047,94|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|   |409 Rezerve                    |         0|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI                 |    1.151.962,91|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|   |410 Subvencije                  |         0|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|   |411 Transferi posameznikom            |     742.098,12|
|   |in gospodinjstvom                 |          |
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in    |     25.023,92|
|   |ustanovam                     |          |
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi         |     384.073,93|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino           |         0|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI               |     711.327,11|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev      |     711.327,11|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI              |         0|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim        |         0|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski      |          |
|   |uporabniki                    |          |
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim     |         0|
|   |uporabnikom                    |          |
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) PRORAČUNSKI     |     162.159,20|
|   |PRIMANJKLJAJ                   |          |
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV             |          |
|   |N NALOŽB                     |          |
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA     |      4.411,34|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)         |          |
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           |      4.411,34|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil         |         0|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev          |         0|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije       |      4.411,34|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  |         0|
|   |(440+441+442)                   |          |
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  |         0|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|   |440 Dana posojila                 |         0|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev         |         0|
|   |in naložb                     |          |
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova       |         0|
|   |privatizacije                   |          |
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA            |      4.411,34|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)    |          |
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA                |          |
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)                |         0|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                   |         0|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|   |500 Domače zadolževanje              |         0|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)               |     90.621,54|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA                  |     90.621,54|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga           |     90.621,54|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH    |     75.949,00|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)            |          |
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)          |     –90.621,54|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+ X.-IX.)          |    –162.159,20|
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH            |     671.387,62|
|   |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA          |          |
+-----+--------------------------------------------------+-------------------+
3. člen
Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi oziroma plačani v obdobju začasnega financiranja, se vključijo v proračun Občine Kočevje za leto 2014.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, Odlok o proračunu Občine Kočevje in navodilo o izvrševanju proračuna Občine Kočevje.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od 1. 1. 2014 do sprejetja proračuna Občine Kočevje za leto 2014 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2014.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2014 dalje.
Št. 410-50-2013/2200
Kočevje, dne 10. decembra 2013
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost