Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2013 z dne 18. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2013 z dne 18. 12. 2013

Kazalo

3873. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Lava – DPZ4, stran 12266.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Lava – DPZ4
1
Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega akta
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) so predmetna zemljišča obravnavana kot območje proizvodnih, servisnih in gospodarskih dejavnosti.
Zemljišča ležijo v ureditvenem območju, katerega prostorsko urejanje opredeljuje Odlok ZN Lava II – Ingrad (RC št. proj 303/77, sprememba Uradni list RS, št. 56/99).
2
Predmet, programska izhodišča in namen
Na obravnavanem območju je predvidena dozidava obstoječega poslovnega objekta z upravno, poslovno, servisno, skladiščno in trgovsko namembnostjo za potrebe veleprodaje blaga in razreza s potrebno prometno, energetsko in komunalno ureditvijo.
OPPN mora določiti izvedbo pozidave v smislu oblikovanja poslovno-trgovskega objekta z mestotvorno obliko vsaj severne fasade in zunanjo ureditvijo.
Zasnova predvidenega objekta mora biti zastavljena tako, da obratovanje objekta ne bo vplivalo na stanje okolja. Vsa parkirna mesta je potrebno zagotoviti znotraj območja obravnave.
Predviden proizvodni del objekta (razrez ivernih plošč), mora biti umeščen v ali ob JV del objekta.
Utemeljena mora biti prometna dostopnost območja in vpliv gradnje na širše območje. Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo (gradbenih parcel) ne sme presegati faktorjev izkoriščenosti, kot so predpisani v PR Slovenije: F(i) = 1,2 in F(z) = 0,4.
3
Območje sprememb in dopolnitev, meja območja
je zemljišče s parcelnimi številkami 1115/48, 1115/51, 1115/20, 1115/46, 1115/49, 1115/52, 1115/47, 1115/45, 1115/53, 1115/7, 1125/18 vse k.o. Medlog, sedaj opredeljeno kot območje proizvodnih, servisnih in gospodarskih dejavnosti.
4
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev z osnutkom v najmanj dveh variantah bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01).
Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Pri izdelavi PA je potrebno upoštevati oziroma preučiti:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Odlok ZN Lava II – Ingrad (RC št. proj 303/77, sprememba Uradni list RS, št. 56/99),
– Strokovne podlage za urbanistično zasnovo Celja, Raba tal in razporeditve dejavnosti, izdelal RC Planiranje d.o.o. Celje, št. projekta 599/01-04,
– Osnutek OPN, junij 2012.
5.
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja PA vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo,
– Vodovod - kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2a, Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje,
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje,
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje,
– SIMBIO d.o.o., Teharska 49, Celje,
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta.
MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor se v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
6
Roki za postopek sprejemanja sprememb PA
Postopek priprave in sprejemanja prostorskega poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi v letu 2013.
7
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitor spremembe PA je pobudnik, Lesoprodukt d.o.o., Celje. Izdelavo geodetskega posnetka in potrebnih strokovnih podlag, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO, če bo potrebna, izdelavo PA ter izdelavo programa opremljanja bo financiral pobudnik PA.
8
Končne določbe
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-10/2013
Celje, dne 19. septembra 2013
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.